Vandenilinis „Toyota Mirai“ pasiekė Europą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-25 12:24
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-25 12:24
Vandenilinis "Toyota Miraj" į Europą atkeliavo per Anglijos Bristolio ir Belgijos Zebriugės uostus. LŽ archyvo nuotraukos
Pir­ma­sis se­ri­ji­nis van­de­ni­liu va­ro­mas „Toyo­ta“ kom­pa­ni­jos au­to­mo­bi­lis „Mi­rai“ bu­vo pri­sta­ty­tas per­nai Ja­po­ni­jo­je, o šie­met jis at­plau­kė ir į Eu­ro­pos Bris­to­lio (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) bei Zeb­riu­gės (Bel­gi­ja) uos­tus, iš kur pa­sklis po Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, Vo­kie­ti­ją ir Da­ni­ją.

„Toyo­ta“ gar­sė­ja sa­vo hib­ri­dais. Įdir­biu ku­riant ir to­bu­li­nant van­de­ni­liu va­ro­mus au­to­mo­bi­lius iki per­nai la­biau pa­si­žy­mė­jo ki­tas ja­po­nų ga­min­to­jas „Hon­da“. Ta­čiau ir pir­ma­sis „Toyo­ta“ bly­nas ne­pris­vi­lo. Kai kas nau­ją­jį „Mi­rai“ va­di­na šiuo me­tu pa­čia pa­žan­giau­sia van­de­ni­li­ne ma­ši­na pa­sau­ly­je.

Au­to­mo­bi­lio šer­dis – nau­ja fir­mi­nė ja­po­nų ga­min­to­jo sis­te­ma „Toyo­ta Fuel Cell Sys­tem“, ku­rio­je vyks­tan­čios che­mi­nės reak­ci­jos van­de­ni­lį pa­ver­čia elek­tros ener­gi­ja. „Toyo­ta Mi­rai“ ra­tus su­ka 154 AG elek­tri­nis mo­to­ras, ga­lin­tis pa­siek­ti mak­si­ma­lų 335 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Į au­to­mo­bi­lį mon­tuo­ja­mi du aukš­to slė­gio au­to­mo­bi­lio ba­kai, ku­riuo­se tel­pa 60 l ir 62,4 l van­de­ni­lio. Ba­kai de­ga­li­nė­se van­de­ni­liu pri­pil­do­mi per 5 mi­nu­tes.

Naujasis "Toyota Miraj" 100 kilometrų nuvažiuoti sunaudoja 4,7 l vandenilio.

Kar­tą pa­pil­džius „Toyo­ta Mi­rai“ de­ga­lais, įvai­riais duo­me­ni­mis, nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu ga­li­ma nu­va­žiuo­ti nuo 480 iki 650 ki­lo­me­trų. Iki šim­to ki­lo­me­trų per va­lan­dą au­to­mo­bi­lis įsi­bė­gė­ja per 9 se­kun­des, nuo 40 iki 65 km/h – per 3 se­kun­des. Tai­gi va­žia­vi­mas nau­ją­ją ma­ši­na ne­tu­rė­tų var­gin­ti net pa­ties di­džiau­sio grei­čio mė­gė­jo. „Toyo­ta Mi­rai“ vi­du­ti­niš­kai šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti su­nau­do­ja 4,7 l van­de­ni­lio. Li­tras šių de­ga­lų, tar­kim, Ja­po­ni­jos rin­ko­je kai­nuo­ja apie 130 je­nų (1,22 eu­ro).

Di­džiau­si ir nau­jo­jo „Mi­rai“, ir aps­kri­tai vi­sų van­de­ni­li­nių au­to­mo­bi­lių bė­da – jų kai­na ir be­veik vi­siš­kas inf­ras­truk­tū­ros pri­žiū­rė­ti šioms ma­ši­noms ne­bu­vi­mas. Nau­ja­sis van­de­ni­li­nis „Toyo­ta“ Eu­ro­po­je bus par­da­vi­nė­ja­mas už 57 tūkst. eu­rų, ki­ta ver­tus, už to­kią kai­ną ga­li nu­si­pirk­ti pra­ban­gų tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mą au­to­mo­bi­lį. Dar blo­giau, kad šiuo me­tu pa­sau­ly­je nė­ra ir šim­to vie­tų, kur ma­ši­ną vai­ruo­to­jas ga­li pri­pil­dy­ti van­de­ni­liu. 2015 me­tais dau­giau­sia jų bu­vo Vo­kie­ti­jo­je – 50. Ja­po­ni­jo­je ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – ati­tin­ka­mai 17 ir 15. Tie­sa, ja­po­nai jau ki­tais me­tais van­de­ni­li­nių de­ga­li­nių tink­lą ža­da pa­di­din­ti iki 100, o vo­kie­čiai su bri­tais tą pa­tį esą pa­da­rys iki 2020 me­tų.

„Toyo­ta“ pra­ne­šė, kad Eu­ro­po­je „Mi­rai“ bus par­da­vi­nė­ja­mi Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Da­ni­jo­je. Iš vi­so ža­da­ma pa­ga­min­ti 700 van­de­ni­li­nių au­to­mo­bi­lių, iš ku­rių 400, ti­ki­ma­si, nu­pirks ja­po­nai, 200 – ame­ri­kie­čiai, o li­ku­sį šim­tą – eu­ro­pie­čiai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
bakas  5.20.82.227 2015-11-26 17:39:06
Tai raso, kad du bakai, matematikai jus.
0 0  Netinkamas komentaras
Hello  213.252.196.2 2015-11-26 10:55:40
Ar viskas šiame straipsnyje ok su degalų matematika? :)
0 0  Netinkamas komentaras
Geras pastebejinas  78.60.168.138 2015-11-25 22:33:00
Su 60 l teoriskai galima nuvaziuoti 1300 km. Antras bakas 62,5. Dar 1300. Viso - 2600 km. Bet jei raso specifikacijose keturiskart maziau - reiskia, taip ir yr!!!
0 0  Netinkamas komentaras
Žurnalistams  213.205.194.33 2015-11-25 20:51:44
Nelabai supratau jei automobilis suvartoja 100 km 4,7 litro o bakas 60 litrų tai iš kur 480 - 650 km čia kažkam su matematika blogai.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami