Variklinė alyva – tarp mito ir realybės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-24 06:00
Prieš keičiant alyvą, variklis turi būti įšilęs, kad kartu su sena alyva iš jo lengviau pasišalintų viduje susikaupę nešvarumai. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ge­ba įver­tin­ti pu­siau sin­te­ti­nės ir sin­te­ti­nės aly­vos skir­tu­mus, ta­čiau ki­ti su šia te­ma su­si­ję klau­si­mai ne­re­tai ba­lan­suo­ja tarp mi­to ir rea­ly­bės.

Au­to­mo­bi­liams skir­ta che­mi­ja, taip pat ir įvai­rių rū­šių aly­va pre­kiau­jan­čios par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­ko Ro­ko Juo­dvir­šio tei­gi­mu, daž­niau­sias klau­si­mas, ku­rį jis iš­girs­ta iš klien­tų: ar va­rik­lio kar­te­rį ga­li­ma pa­pil­dy­ti tik tos pa­čios rū­šies aly­va?

„Aiš­ku, jei­gu ži­no­te, ką jūs pats ar au­to­ser­vi­so meis­trai py­lė anks­čiau, tai bū­tų idea­lus spren­di­mas. Ti­krai ge­riau, kai nau­jai pi­la­mos aly­vos ko­ky­bė yra kuo pa­na­šes­nė į anks­čiau nau­do­tos. Bū­tų idea­lu jų ne­mai­šy­ti. Vis dėl­to nors aly­vos tie­kė­jai mėgs­ta pa­brėž­ti, jog pri­va­lu nau­do­ti tą pa­čią aly­vą, tai ver­tin­čiau kaip mi­tą. Jei pa­gal API spe­ci­fi­ka­ci­ją aly­va yra pri­ski­ria­ma prie la­bai ge­ros ko­ky­bės te­pa­lų, tai iš es­mės nė­ra di­de­lio skir­tu­mo, ką pil­ti“, – pa­žy­mė­jo R. Juo­dvir­šis.

Sens­ta ir nevažiuojant

Vai­ruo­to­jai ne­re­tai lin­kę į au­to­mo­bi­lio kar­te­rį aly­vos pri­pil­ti daug. Pa­sak pa­šne­ko­vo, tai nė­ra pats ge­riau­sias spren­di­mas, mat aly­vos per­tek­lius ga­li lem­ti pa­pil­do­mas prob­le­mas.

Jei nuolat eksploatuojate automobilį, tai kas keletą savaičių ar prieš ilgesnę kelionę patikrinkite alyvos lygį – papildykite, bet neperpildykite.LŽ archyvo nuotrauka

„Va­rik­ly­je pa­lai­kant per aukš­tą aly­vos ly­gį, tarp te­pa­mų da­lių taip pat pa­di­dė­ja pa­sip­rie­ši­ni­mas. O tai ga­li lem­ti va­rik­lio per­kai­ti­mą. Taip pat per di­de­lis aly­vos kie­kis pa­di­di­na de­ga­lų są­nau­das bei ter­šia de­gi­mo ka­me­rą. Tai, aki­vaiz­du, nė­ra ge­rai pa­čiam va­rik­liui – trum­pi­na jo eksp­loa­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį, ga­li su­kel­ti ki­tų ge­di­mų“, – pa­aiš­ki­no spe­cia­lis­tas.

Anot jo, vai­ruo­to­jai stan­dar­tiš­kai ma­no, jog op­ti­ma­lus aly­vos kie­kis ke­tur­tak­čia­me va­rik­ly­je yra 4 li­trai. Ta­čiau R. Juo­dvir­šis siū­lė ne­pa­sik­liau­ti šia ne­va vi­siems va­rik­liams tin­ka­ma ak­sio­ma, nes ir au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai nu­ro­do skir­tin­gus skai­čius. Kar­te­rio tū­rį ga­li­ma ras­ti au­to­mo­bi­lio ins­truk­ci­jo­je ar­ba pa­ti­krin­ti in­ter­ne­te pa­gal kon­kre­čią va­rik­lio mo­di­fi­ka­ci­ją.

„Ta­čiau dau­ge­liu at­ve­ju pa­kan­ka ži­no­ti, kad va­rik­lio kar­te­rį bū­ti­na pri­pil­dy­ti iki ly­gio, nu­ro­dy­to ant ma­tuok­lio. Nei dau­giau, nei ma­žiau te­pa­lų ne­rei­kia. Jei nuo­lat eksp­loa­tuo­ja­te au­to­mo­bi­lį, tai kas ke­le­tą sa­vai­čių ar prieš il­ges­nę ke­lio­nę pa­ti­krin­ki­te aly­vos ly­gį, jei rei­kia pa­pil­dy­ki­te – ir ne­bus ko su­kti gal­vos“, – sa­kė R.Juo­dvir­šis.

Be­je, vai­ruo­to­jams, ku­rie au­to­mo­bi­lį eksp­loa­tuo­ja re­čiau, jis pa­ta­rė ne­si­ti­kė­ti, kad sto­vin­čia­me au­to­mo­bi­ly­je aly­va ne­sens­ta. Net jei per me­tus ne­nu­va­žiuo­ja­te 10–15 tūkst. ki­lo­me­trų, po ku­rių dau­ge­lis ga­min­to­jų re­ko­men­duo­ja keis­ti te­pa­lus (re­ko­men­da­ci­ja „long­li­fe“ ti­po te­pa­lams – 20 tūkst. ki­lo­me­trų), vis tiek aly­vą rei­kė­tų keis­ti bent kas dve­jus me­tus. Pa­grin­di­nis aly­vos prieš­as sto­vin­čia­me au­to­mo­bi­ly­je yra kon­tak­tas su oru – dėl to te­pa­lų se­nė­ji­mo ne­pa­vyks iš­veng­ti.

Sau­go nuo ištekėjimo

Au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­kai pa­ta­ria at­kreip­ti dė­me­sį ir į įsi­gy­ja­mo bei kar­tu su pe­rio­di­niu aly­vos kei­ti­mu įde­da­mo nau­jo te­pa­lų fil­tro ko­ky­bę. Ge­riau ne­pa­gai­lė­ti kiek dau­giau pi­ni­gų ko­ky­biš­kam fil­trui, nei tur­gu­je pirk­ti be­var­dį, ku­rio ne­ap­sau­go­tas po­pie­rius iš­te­žęs ga­li pa­tek­ti į sis­te­mą.

Te­pa­lo fil­tras va­rik­liui dir­bant nuo­lat fil­truo­ja au­to­mo­bi­lio va­rik­lio aly­vą, ku­ri už­ti­kri­na sklan­dų va­rik­lio bei va­rik­lio tur­bi­nos dar­bą, nes ji ne tik te­pa be­si­tri­nan­čias da­lis, bet ir vė­si­na va­rik­lį. Kor­pu­si­niuo­se (spin-on) fil­truo­se fil­tra­vi­mo ele­men­tas yra su­mon­tuo­tas me­ta­li­nia­me kor­pu­se su srie­giu pri­suk­ti.

At­siž­velg­da­mi į va­rik­lio kons­truk­ci­ją, ga­min­to­jai fil­tro vi­du­je bū­na įsta­tę vož­tu­vus. Aly­vos nu­te­kė­ji­mo (at­bu­li­nis) vož­tu­vas – tai gu­mi­nė ir si­li­ko­ni­nė memb­ra­na, ku­rios pa­skir­tis – už­ti­krin­ti, kad iš­jun­gus va­rik­lį aly­va ne­iš­te­kė­tų iš fil­tro at­gal į va­rik­lio kar­te­rį, taip pat kad aly­va ne­iš­si­lie­tų kei­čiant fil­trą.

Ap­sau­gi­nis vož­tu­vas rei­ka­lin­gas, kai te­pa­lo fil­tras va­rik­ly­je yra už­si­ki­šęs. Ta­da jis at­si­da­ro ir aly­va apei­da­ma fil­tra­vi­mo pa­vir­šių pa­ten­ka į te­pi­mo sis­te­mą, taip pat šis vož­tu­vas su­re­gu­liuo­ja aly­vos slė­gį va­rik­ly­je.

Pa­ta­ri­mai, kei­čian­tiems alyvą

Prieš kei­čiant aly­vą va­rik­lis tu­ri bū­ti įši­lęs. Ta­da kar­tu su se­na aly­va iš jo leng­viau pa­si­ša­lins vi­du­je su­si­kau­pę ne­šva­ru­mai.

Keis­da­mi aly­vą ne­pa­mirš­ki­te pa­keis­ti aly­vos iš­lei­di­mo kamš­čio tar­pi­nės (jei to­kia yra). Pro se­ną tar­pi­nę aly­va ga­li nu­te­kė­ti.

Ne­ga­li­ma spręs­ti apie aly­vos są­nau­das iš jos iš­vaiz­dos. Pa­vyz­džiui, sin­te­ti­nė aly­va ben­zi­ni­nia­me va­rik­ly­je su du­jo­mis net ir esant di­de­lei au­to­mo­bi­lio ri­dai ga­li bū­ti auk­si­nės spal­vos, nors jos ap­sau­gi­nės sa­vy­bės jau la­bai silp­nos. O štai ką tik į dy­ze­li­nį va­rik­lį įpil­ta aly­va jau po ke­lių de­šim­čių ki­lo­me­trų ga­li bū­ti pa­juo­da­vu­si, ir tai vi­siš­kai nor­ma­lu.

Pe­rei­ti nuo sin­te­ti­nės va­rik­lio aly­vos prie mi­ne­ra­li­nės tik to­dėl, kad au­to­mo­bi­lio ri­da di­de­lė – klai­din­gas spren­di­mas. Pa­pras­tai toks pa­kei­ti­mas ma­ži­na va­rik­lio pa­tva­ru­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami