Vasariškos aušinimo sistemos problemos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-11 06:00
Karštą vasaros dieną tinkamai neveikianti aušinimo sistema gali pridaryti rimtų nemalonumų. LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lio prie­tai­sų sky­de­ly­je grės­min­gai ky­lan­ti tem­pe­ra­tū­ros ro­dyk­lė pra­ne­ša apie au­ši­ni­mo sis­te­mos prob­le­mas ar ge­di­mus. Ži­no­ma, va­rik­lį ga­li­ma per­kai­tin­ti ne tik karš­tą va­sa­ros die­ną, bet ir lie­tin­gą ru­de­nį ar žvar­bią žie­mą. Bet per karš­čius tai pa­da­ry­ti leng­viau­sia.

Au­ši­ni­mo sis­te­ma už­ti­kri­na rei­ka­lin­gą va­rik­lio dar­bi­nę tem­pe­ra­tū­rą, ku­ri įpras­tai svy­ruo­ja apie 85–95 laips­nius. Jei au­ši­ni­mo skys­čio ne­trūks­ta, o siurb­lys vei­kia tin­ka­mai, daž­niau­sia kais­tan­čio va­rik­lio prie­žas­tis – ra­dia­to­rius ar ven­ti­lia­to­rius.

Už­kem­ša ir vabzdžiai

Ra­dia­to­rius au­ši­ni­mo sis­te­mo­je funk­cio­nuo­ja ši­lu­mo­kai­čio pri­nci­pu. Šiuo me­tu nau­jes­nių au­to­mo­bi­lių dau­gu­ma ra­dia­to­rių yra pa­ga­min­ti iš aliu­mi­nio. Kal­bant pa­pras­tai, ra­dia­to­rius yra il­gas su­lanks­ty­tas me­ta­li­nis vamz­de­lis, už­da­ry­tas plas­ti­ki­nia­me ar­ba me­ta­li­nia­me rė­me. Pro jį te­ka oro srau­tas, au­ši­nan­tis pro vir­šu­ti­nę an­gą į ra­dia­to­rių pa­ten­kan­tį au­ši­ni­mo skys­tį. Be to, sie­kiant pa­di­din­ti ši­lu­mos mai­nų pa­vir­šių, nuo pa­grin­di­nio vamz­de­lio iš­ves­ta dau­gy­bė ka­na­lų su au­ši­ni­mo plokš­te­lė­mis.

„Ra­dia­to­riaus ge­di­mą ga­li nu­lem­ti ke­le­tas prie­žas­čių. Pa­vyz­džiui, daž­nai pa­si­tai­ko įvai­rių me­cha­ni­nių pa­žei­di­mų, ku­riuos su­ke­lia iš po au­to­mo­bi­lio ra­tų iš­svie­džia­mi ak­me­nys. Klien­tų su pra­muš­tais au­to­mo­bi­lių ra­dia­to­riais pa­dau­gė­ja va­sa­rą, kai vai­ruo­to­jai vyk­da­mi į gam­tą ima „ra­liuo­ti“ žvyr­ke­liais. Be to, va­sa­rą at­si­ran­da ir dar vie­na prob­le­ma – gau­sy­bė vabz­džių, ku­rių pri­si­kau­pia ra­dia­to­riaus an­go­se tarp plokš­te­lių. Dėl to su­ma­žė­ja ši­lu­mos mai­nų pa­vir­šius, o po kiek lai­ko ra­dia­to­rius tin­ka­mai ne­be­funk­cio­nuo­ja ir au­ši­ni­mo sis­te­ma tam­pa ne­bee­fek­ty­vi“, – pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­so tech­ni­kas Li­nas Si­da­ra­vi­čius.

Pa­sak jo, tre­čio­ji prie­žas­tis – pa­čių vai­ruo­to­jų po­lin­kis va­sa­rą tau­py­ti au­ši­ni­mo skys­čiui ir vie­toj jo į sis­te­mą pil­ti van­de­nį. „U­žuot py­lęs au­ši­ni­mo skys­tį, ku­rį re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti kas dve­jus tre­jus me­tus, ne­re­tas vai­ruo­to­jas vis dar su­gal­vo­ja pa­pil­dy­ti sis­te­mą van­de­niu. Keis­čiau­sia, jog taip pa­siel­gia ne tik se­nes­nių au­to­mo­bi­lių, bet ir nau­jes­nių ma­ši­nų sa­vi­nin­kai. Dėl to ga­li pri­reik­ti bran­gaus re­mon­to, nes au­ši­ni­mo sis­te­mos da­lys grei­čiau dė­vi­si. O jei bus nu­sta­ty­ta, kad vie­toj au­ša­lo pri­py­lė­te van­dens, šios sis­te­mos da­lių re­mon­tui ga­li­te ne­tek­ti ir au­to­mo­bi­lio ga­ran­ti­jos“, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Spe­cia­lis­tai ne­re­ko­men­duo­ja į au­to­mo­bi­lio va­rik­lio au­ši­ni­mo sis­te­mą pil­ti van­dens, net jei tai – dis­ti­liuo­tas van­duo be jo­kių prie­dų – ne­bent ava­ri­niu at­ve­ju. Pa­sak pa­šne­ko­vo, nors vis dau­giau žmo­nių ne­gai­li pa­pil­do­mų 5–6 eu­rų už ko­ky­biš­ką au­ši­ni­mo skys­tį, ne­ma­ža da­lis dar ren­ka­si pi­giau­sią pre­kę ar van­de­nį.

Pir­mo­ji pagalba

Jei tin­ka­mai pri­žiū­ri­te au­ši­ni­mo sis­te­mą, ne­tgi per di­džiau­sius karš­čius ir grūs­tis ji ko­jos ne­pa­kiš. Pa­sak L. Si­da­ra­vi­čiaus, svar­bu ne tik lai­ku pa­pil­dy­ti ar pa­keis­ti au­ši­ni­mo skys­tį, o kei­čiant ir pa­čią au­ši­ni­mo sis­te­mą iš­plau­ti, bet ir ste­bė­ti, ar tvar­kin­gai vei­kia ter­mos­ta­tas, da­vik­liai, siurb­lys ir ki­ti prie­tai­sai.

„Jei vis dėl­to karš­tą die­ną nu­ti­ko ne­lai­mė ir sis­te­ma „už­vi­rė“, į pa­ni­ką pul­ti ne­rei­kia. Iš­kart mak­si­ma­liai įjun­ki­te sa­lo­no ap­šil­dy­mą. Juk tai ne kas ki­ta, kaip pa­pil­do­mas ra­dia­to­rius, tu­rin­tis ga­na stip­rią trau­ką. Pro jį iš­pu­čia­mas di­de­lis ši­lu­mos kie­kis. Tai ga­li pa­gel­bė­ti kuo sku­biau mė­gi­nant at­vė­sin­ti au­to­mo­bi­lio au­ši­ni­mo sis­te­mą. Ži­no­ma, karš­tą die­ną už­si­kur­ti to­kią pir­tį men­kas ma­lo­nu­mas, to­dėl prieš at­lik­da­mi to­kią pir­mo­sios pa­gal­bos pro­ce­dū­rą stab­te­lė­ki­te ša­li­ke­lė­je“, – pa­ta­ri­mu da­li­jo­si L.Si­da­ra­vi­čius.

Au­to­mo­bi­lio ser­vi­so tech­ni­kas pa­žy­mė­jo, jog nie­ku gy­vu į ne­at­vė­su­sią sis­te­mą ne­ga­li­ma pil­ti šal­to au­ši­ni­mo skys­čio. Tai pa­ti di­džiau­sia klai­da, ku­ri ga­li baig­tis blo­ko gal­vu­tės su­skal­dy­mu.

Pa­sak jo, jei iš po ant­vo­žo dar ne­si­ver­žia ga­rai, va­rik­lio iš­jung­ti ne­rei­kia. Kol jis vei­kia, au­ši­ni­mo skys­tis, jei­gu tik ne­už­si­kir­tęs siurb­liu­kas, sis­te­mo­je vis dar cir­ku­liuo­ja. Vos tik va­rik­lis su­stab­do­mas, skys­čio cir­ku­lia­ci­ja nu­trau­kia­ma. Pa­čio­se karš­čiau­sio­se vie­to­se jis už­ver­da, o tai ga­li baig­tis rim­tu va­rik­lio ge­di­mu.

Jei tem­pe­ra­tū­ra to­liau grės­min­gai ky­la, va­di­na­si, prob­le­ma ga­na rim­ta. Ta­čiau jo­kiu bū­du va­rik­liui ne­rei­kė­tų leis­ti pa­čiam auš­ti. Ge­riau pa­su­ki­te va­rik­lį star­te­riu. Tai bent šiek tiek pa­pil­do­mai jį vė­dins ir taip ne­leis iki mak­si­mu­mo už­kais­ti karš­čiau­sioms vie­toms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami