Vasariškos automobilio grožio procedūros

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-11 06:00
Poliruoti galima ne tik automobilio kėbulą, bet ir žibintus, kurie veikiami aplinkos laikui bėgant pradeda gelsti, tampa matiniai ar net atsiranda įbrėžimų. LŽ archyvo nuotrauka
Tin­ka­mai at­lie­ka­mas ir re­gu­lia­rus au­to­mo­bi­lio plo­vi­mas yra vie­nas iš kė­bu­lo il­gaam­žiš­ku­mą dau­giau­sia le­mian­čių veiks­nių.Ant ne­plau­na­mo au­to­mo­bi­lio pri­kim­ba įvai­rių ke­lio ap­na­šų, dul­kių, žie­da­dul­kių, vabz­džių lie­ka­nų, ku­rios ne­igia­mai vei­kia au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą ir da­žy­tą pa­vir­šių.Taip pat kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas va­sa­rą su­si­du­ria su ma­ža, bet er­zi­nan­čia smulk­me­na – ant au­to­mo­bi­lio prie­kio iš­tiš­ku­siais vabz­džiais.

Ko­va su vabzdžiais

Kaip vie­nas uo­das kam­ba­ry­je ga­li su­trik­dy­ti ra­mų mie­gą, taip ne­rvi­na ir va­ba­liu­kai – at­ro­do, jie at­akuo­ja bū­tent ta­da, kai su­si­ren­gę į ke­lio­nę iki kriš­to­lo skaid­ru­mo nu­bliz­gi­no­me stik­lus ir kė­bu­lą.

„Prie­žas­tis, ko­dėl pri­li­pu­sius ne­gy­vus vabz­džius su­nku nu­gran­dy­ti nuo kė­bu­lo, ži­bin­tų yra pa­pras­ta: juo­se yra rūgš­čių, dėl to vabz­džiai la­bai pri­kim­ba. Jei no­ri­te iš­veng­ti il­go švei­ti­mo, ge­riau­sia nu­plau­ti au­to­mo­bi­lį ar bent nu­šluos­ty­ti kė­bu­lą švel­niu, drėg­nu, šiek tiek mui­luo­tu au­di­niu po kiek­vie­nos il­ges­nės ke­lio­nės, nes pa­skui nu­va­ly­ti bus tik su­nkiau. Tam, kad ne­pa­žeis­tu­mė­te ma­ši­nos da­žų sluoks­nio, va­ly­ki­te švel­niu au­di­niu ar­ba kuo minkš­tes­niu še­pe­tė­liu“, – pa­ta­rė au­to­mo­bi­lių kos­me­ti­kos sa­lo­no kon­sul­tan­tas Ro­kas Juo­dvir­šis.

Pa­to­giau­sia, anot pa­šne­ko­vo, kė­bu­lą ir ži­bin­tus va­ly­ti spe­cia­laus mi­krop­luoš­to šluos­tė­mis, jų ga­li­ma ras­ti dau­ge­ly­je bui­ti­nių pre­kių par­duo­tu­vių. Kal­bant apie che­mi­nius pa­gal­bi­nin­kus (ir tai ne rek­la­ma), vie­nas ge­riau­sių va­lik­lių šiam rei­ka­lui yra WD 40, plau­nan­tis ir tirp­dan­tis skys­tis. Pa­purkš­ki­te juo vabz­džiais ap­li­pu­sias vie­tas ir po ke­lių mi­nu­čių ne­šva­ru­mus nu­va­ly­si­te kur kas leng­viau.

Taip pat vabz­džių ap­na­šas leng­viau bus va­ly­ti nau­do­jant to­kius ae­ro­zo­lius kaip ak­ty­vios „Bio­li­ne Owad“ pu­tos ar žy­mių ga­min­to­jų „So­nax“ ar „Mo­tul“ vabz­džių lie­ka­noms va­ly­ti siū­lo­mos prie­mo­nės. Ypač to­kios prie­mo­nės pra­ver­čia ne tik va­lant au­to­mo­bi­lį, bet ir no­rint grei­tai ir efek­ty­viai po va­sa­ros ke­lio­nės nu­bliz­gin­ti mo­to­cik­lą.

„Pa­čių bran­giau­sių prie­mo­nių rink­tis gal­būt ne­bū­ti­na, ne­blo­gai va­lo ir lie­tu­viš­ki DAC va­lik­liai. Pa­grin­di­nis va­ly­mo efek­ty­vu­mas yra va­lo­mo­jo skys­čio kon­cen­tra­ci­ja – kuo dau­giau van­dens, tuo jis pra­sčiau at­lie­ka sa­vo funk­ci­ją. Stip­res­nės kon­cen­tra­ci­jos va­lik­liai kai­nuo­ja bran­giau“, – pa­žy­mė­jo R. Juo­dvir­šis.

At­gai­vi­na ori­gi­na­lią spalvą

No­rin­tie­ji tu­rė­ti ma­žiau var­go dėl vabz­džių ga­li im­tis po­li­ra­vi­mo, ku­ris at­lie­ka tiek ap­sau­gi­nę, tiek es­te­ti­nę funk­ci­jas. Spe­cia­lūs po­li­ro­liai pa­den­gia au­to­mo­bi­lį na­no­da­le­lė­mis, ku­rios su­da­ro sli­dų pa­vir­šių ir ne­lei­džia ma­ši­nos nu­muš­tų vabz­džių li­ku­čiams įsisk­verb­ti gi­liai į ma­žy­čius įtrū­kius.

„Pir­miau­sia nuo au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo pa­ša­li­na­me der­vą, vabz­džių lie­ka­nas, įvai­rias ke­lio ap­na­šas, ne­prie­kaiš­tin­gai au­to­mo­bi­lį nu­plau­na­me ir nu­džio­vi­na­me – tik tuo­met im­amės po­li­ra­vi­mo. Po­li­ro­lius che­mi­nių prie­mo­nių ga­min­to­jai re­ko­men­duo­ja rink­tis at­siž­vel­giant į tai, kaip at­ro­do au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo da­žy­tas pa­vir­šius. Po­li­ra­vi­mo me­džia­gos ski­ria­si sa­vo sa­vy­bė­mis ir ga­li­my­bė­mis, to­dėl to­kia re­ko­men­da­ci­ja lo­giš­ka“, – sa­kė R. Juo­dvir­šis.

At­siž­vel­giant į ga­min­to­jų re­ko­men­da­ci­jas, nau­jų ir ma­žai iš­blu­ku­sių da­žų po­li­ra­vi­mui bei ap­sau­gai nuo ža­lin­gų oro są­ly­gų po­vei­kio įpras­tai re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ap­sau­gi­nį vaš­ką. Jo su­dė­ty­je esan­čios spe­cia­lios ab­ra­zy­vi­nės da­le­lės švel­niai po­li­ruo­ja pa­vir­šių, o vaš­ko sluoks­nis už­ti­kri­na pa­vir­šiaus šva­rą ir ap­sau­gą.Tru­pu­tį ar vi­du­ti­niš­kai iš­blu­ku­siems pa­vir­šiams at­nau­jin­ti re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti po­li­ro­lį su kie­tu vaš­ku. Kie­tos kon­sis­ten­ci­jos vaš­kas pa­si­žy­mi stip­riu po­vei­kiu, už­ly­gi­na ma­žus įbrė­ži­mus, at­ku­ria pra­di­nės spal­vos in­ten­sy­vu­mą ir bliz­ge­sį.

Tuo tar­pu se­niems da­žy­tiems pa­vir­šiams ga­li šiek tiek pa­gel­bė­ti vi­siems stan­dar­ti­niams da­žams tin­ka­mi po­li­ro­liai-va­lik­liai. Jie pa­de­da šiek iš­ly­gin­ti smul­kius įbrė­ži­mus ir ga­li su­teik­ti da­žams ori­gi­na­lią spal­vą bei bliz­ge­sį.

„Už­sii­mant po­li­ra­vi­mu va­sa­rą siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog šių prie­mo­nių ne­re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ant įkai­tu­sių pa­vir­šių ir esant stip­riems tie­sio­gi­niams sau­lės spin­du­liams, taip pat rei­kia sau­go­ti plas­ti­ki­nes de­ta­les nuo da­žy­tiems pa­vir­šiams skir­tų po­li­ro­lių. Tam, kad to iš­veng­tu­mė­te, po­li­ruo­jant au­to­mo­bi­lį ge­riau­sia ap­si­ri­bo­ti ne­di­de­liu plo­tu. Pra­dė­ki­te nuo aukš­čiau­sių au­to­mo­bi­lio vie­tų ir tik pa­bai­gai pa­lik­ti apa­čią“, – pa­žy­mė­jo au­to­mo­bi­lių kos­me­ti­kos par­da­vė­jas.

Ne­di­de­lį kie­kį pa­si­rink­to po­li­ro­lio už­tep­ki­te ant minkš­tos po­li­ra­vi­mo šluos­tės. Su­ka­mai­siais ju­de­siais pa­den­ki­te pa­vir­šių ne­di­de­liu kie­kiu pa­si­rink­to po­li­ro­lio. Kai po­li­ro­lis nu­džius ir su­si­da­rys ma­ti­nė plė­ve­lė, su­ka­mai­siais ju­de­siais, ne­stip­riai spaus­da­mi, nu­po­li­ruo­ki­te pa­vir­šių iki bliz­ge­sio spe­cia­lio­mis ne­si­pū­kuo­jan­čio­mis ir va­lik­lių po­vei­kiui at­spa­rio­mis po­li­ra­vi­mo šluos­tė­mis.

Au­to­mo­bi­lį pa­ver­čia matiniu

Pa­sak R. Juo­dvir­šio, ne­pa­ty­rę po­li­ruo­to­jai ne­re­tai pa­da­ro vie­ną pa­grin­di­nių klai­dų – vaš­kuo­da­mi metallic ar perlamutr da­žais da­žy­tą au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą nau­do­ja švei­čia­muo­sius va­lik­lius. Spe­cia­lis­tas at­krei­pė dė­me­sį, jog šio ti­po da­žais da­žy­tiems pa­vir­šiams nau­do­ja­mi tik spe­cia­lūs švei­tik­liai, ku­rie ne­pa­žeis­tų va­lo­mo pa­vir­šiaus. R. Juo­dvir­šis pers­pė­jo, jog to­kiems pa­vir­šiams jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma nau­do­ti pa­pras­tų švei­čia­mų­jų va­lik­lių, nes pa­vir­šius vi­sam lai­kui taps ma­ti­nis.

„No­rint ne­pa­žeis­ti da­žų sluoks­nio, aps­kri­tai ne­de­rė­tų daž­nai pikt­nau­džiau­ti švei­čia­mo­sio­mis va­lo­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis ir grieb­tis jų kas­kart va­lant au­to­mo­bi­lį. Ne­trin­ki­te vi­so au­to­mo­bi­lio, jei ga­li­ma ap­si­ri­bo­ti vie­nos vie­tos va­ly­mu. Jei­gu švei­tik­lių ne­iš­ven­gia­mai rei­kia, ver­čiau va­lo­mą vie­tą du kar­tus nu­va­ly­ti smul­kes­niu va­lik­liu ne­gu vie­ną kar­tą stam­bes­niu. Tai ne­reiš­kia, kad švei­tik­liai ken­kia ma­ši­nai. Tie­siog juos rei­kia nau­do­ti ap­gal­vo­tai“, – pa­ta­rė pa­šne­ko­vas.

Ma­ši­nai nu­bliz­gin­ti, R. Juo­dvir­šio tei­gi­mu, pa­čios po­pu­lia­riau­sios yra vaš­ki­nės bes­pal­vės po­li­ra­vi­mo prie­mo­nės, ku­rio­se yra prie­dų, su­tei­kian­čių pa­vir­šiui aki­na­mą bliz­ge­sį. Nors jos ne­tu­ri ap­sau­gi­nių sa­vy­bių, bet su­tei­kia da­žams drėg­ną at­spal­vį ir pa­de­da pa­slėp­ti smul­kius da­žų dan­gos įtrū­ki­mus.

Tie­sa, jei kan­ki­na at­min­ties su­tri­ki­mas, ir pri­si­me­na­te au­to­mo­bi­lį nu­plau­ti tik kar­tą per me­tus, vi­sos iš­var­dy­tos prie­mo­nės ga­li bū­ti ne­veiks­min­gos. Teks ap­si­lan­ky­ti plo­vyk­lo­je ir pa­pra­kai­tuo­ti iš pe­ties. Ar jū­sų au­to­mo­bi­lis to ne­ver­tas?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami