Vasaros savaitgaliais į ligonines plūstelėjo traumuotų dviratininkų

LŽ red@lzinios.lt 2016-07-07 18:11

red@lzinios.lt 2016-07-07 18:11
Šalmas suaugusiam dviratininkui, nors ir neprivalomas, tačiau gali padėti išvengti rimtų traumų. LŽ archyvo nuotrauka
Dvi­ra­čius – kaip va­sa­riš­kų pra­mo­gų ar trans­por­to prie­mo­nę nau­do­ja vis dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų. Vis di­des­nei da­liai lie­tu­vių dvi­ra­tis tam­pa pui­kiu pa­si­rin­ki­mu dėl ga­li­my­bės gy­ven­ti ak­ty­viau, ke­liau­ti eko­lo­giš­kiau ir mė­gau­tis pui­kiais va­sa­ros orais.

Ta­čiau gy­ven­to­jai daž­nai dar per­ne­lyg at­mes­ti­nai žiū­ri į ga­li­mus ke­lia­vi­mo dvi­ra­čiu pa­vo­jus. Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šie­met re­gis­truo­ta 60 eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai. Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Sku­bios trau­ma­to­lo­gi­nės pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­jas gy­dy­to­jas Ar­tū­ras Zub­ric­kas tei­gė, kad va­sa­ros sa­vait­ga­liais kas­kart pa­gal­bos dėl rim­tų trau­mų pri­rei­kia 5–6 dvi­ra­ti­nin­kams.

Daž­niau nu­ken­čia suaugę

Nors at­ro­dy­tų, kad ne­pa­ty­rę ir sa­vo veiks­mus ne vi­suo­met ge­rai pa­sve­rian­tys ne­pil­na­me­čiai dvi­ra­ti­nin­kai tu­rė­tų pa­tek­ti į di­des­nės ri­zi­kos gru­pę, ta­čiau gy­dy­to­jas A. Zub­ric­kas sa­ko, kad į Sku­bios trau­ma­to­lo­gi­nės pa­gal­bos sky­rių daž­niau­siai at­ve­ža­mi bū­tent su­au­gę dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai. Vai­kai, anot gy­dy­to­jo, daž­niau dė­vi šal­mus ir ki­tas ap­sau­gos prie­mo­nes, tuo me­tu su­au­gu­sie­ji daž­nai per­ver­ti­na sa­vo ga­li­my­bes.

„Dvi­ra­ti­nin­kų su­ža­lo­ji­mai vi­suo­met – ne iš leng­vų­jų. At­vyks­ta­ma su įvai­riais dau­gy­bi­niais su­mu­ši­mais ir nu­broz­di­ni­mais ant vi­so kū­no. Kal­bant apie rim­tes­nes trau­mas, itin daž­ni pe­čių su­ža­lo­ji­mai – vir­šu­ti­nės da­lies žas­ti­kau­lio ir rak­ti­kau­lio lū­žiai. Tai, kiek truks pa­na­šių trau­mų gy­dy­mas, pri­klau­so nuo kiek­vie­no in­di­vi­dua­laus at­ve­jo, ta­čiau pa­pras­tai to­kie su­ža­lo­ji­mai iš­gy­ja per maž­daug 2 mė­ne­sius“, – sa­kė A. Zub­ric­kas.

Gy­dy­to­jas ap­gai­les­ta­vo, kad vis dar pa­si­tai­ko ir dvi­ra­ti­nin­kų mir­ti­mi pa­si­bai­gian­čių in­ci­den­tų – to­kių, kaip per­nai me­tais tra­giš­kai pa­si­bai­gęs įvy­kis, kai sos­ti­nės T. Nar­bu­to gat­vė­je ne­pas­te­bė­jęs laip­tų nuo jų nu­skrie­jo ir pa­ty­ręs su­nkią gal­vos trau­mą mi­rė jau­nas dvi­ra­ti­nin­kas.

„Kaip ir vi­sais gy­ve­ni­mo at­ve­jais, sės­da­mi prie dvi­ra­čio vai­ro žmo­nės tu­rė­tų elg­tis at­sar­giai, o į dvi­ra­tį, kaip trans­por­to prie­mo­nę, žvelg­ti at­sa­kin­gai. Dvi­ra­ti­nin­kams rei­kė­tų va­ži­nė­ti tik tam skir­tais ta­kais, vi­suo­met bū­ti dė­me­sin­gais, nau­do­ti ap­sau­gos prie­mo­nes“, – pa­ta­rė A. Zub­ric­kas.

Pa­siū­lė dvi­ra­ti­nin­ko draudimą

Gy­dy­to­jui an­tri­no ir „Er­go“ drau­di­mo gru­pės kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Li­na Ja­ku­čio­nie­nė. Jos ma­ny­mu, la­bai svar­bu, kad vai­kams nuo pat ma­žens bū­tų ug­do­mi sau­gaus va­žia­vi­mo dvi­ra­čiu įpro­čiai, o su­au­gu­sie­ji tu­rė­tų jaus­ti to­kią pat at­sa­ko­my­bę tiek sės­da­mi prie mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės, tiek dvi­ra­čio vai­ro.

„Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad ke­lių eis­mo tai­syk­lės ga­lio­ja vi­siems eis­mo da­ly­viams – taip pat ir dvi­ra­ti­nin­kams. Jų lai­ky­ma­sis, va­žia­vi­mas tech­niš­kai tvar­kin­gu dvi­ra­čiu su at­švai­tais ir ži­bin­tais, re­ko­men­duo­ja­mų ir pri­va­lo­mų ap­sau­gos prie­mo­nių, to­kių, kaip šal­mas ar ryš­kias­pal­vė lie­me­nė, nau­do­ji­mas ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti ti­krai skau­džių ne­lai­mių“, – sa­kė L. Ja­ku­čio­nie­nė.

Anot jos, daž­nų eis­mo įvy­kių, į ku­riuos pa­ten­ka dvi­ra­ti­nin­kai, prob­le­ma pa­ska­ti­no „Er­go“ per­nai pir­mą kar­tą rin­kai pa­siū­ly­ti ir spe­cia­lų dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mą, ku­ris api­ma ne tik trau­mų ir su­ža­lo­ji­mų ri­zi­ką va­žiuo­jant dvi­ra­te trans­por­to prie­mo­ne, bet taip pat drau­džia dvi­ra­ti­nin­ko ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę bei dvi­ra­čio ar jo da­lių va­gys­tės ri­zi­ką.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami