Važiuosi kairiąja – mokėsi penkiskart brangiau

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Draudimo įmoka vykstantiesiems į Didžiąją Britaniją, Airiją ar Kiprą yra brangesnė iki 5–6 kartų. LŽ archyvo nuotrauka
„Ne­si­sė­di mums, rai­te­lių tau­tai, tran­zi­to tau­ta ta­pu­siems. Au­to­mo­bi­lių gi­ni­mas iš vie­no Eu­ro­pos pa­kraš­čio į ki­tą - tai žir­gų ta­bū­nų per­gi­ni­mas; tai įterp­ta ge­nuo­se. Mums rei­kia šuo­liuo­jan­čio Vy­čio. Kas gi ki­ta, jei ne bal­nas, yra au­to­mo­bi­lio sė­dy­nė po mu­mis, švil­pian­čiais iš Eind­ho­ve­no į Ma­ri­jam­po­lę; žir­gų va­ry­mas, il­ga ke­lio­nė per dy­kras“, - kny­go­je „Im­pe­ri­jos da­ry­mas“ ra­šė lie­tu­vių pub­li­cis­tas Gin­ta­ras Be­res­ne­vi­čius.

Ir iš tie­sų, lie­tu­viai au­to­mo­bi­liais po Eu­ro­pą ke­liau­ja gau­siai. Svar­biau­sių me­tų šven­čių lai­ko­tar­piu ke­liau­to­jų dar smar­kiau pa­dau­gė­ja. Jei į už­sie­nį au­to­mo­bi­liu su­si­ruo­šia­me trum­pam, pa­pil­do­mai gal­vos lyg ir nė­ra ko su­kti – svar­bu, kad ma­ši­na ke­ly­je ne­su­by­rė­tų, o stan­dar­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas (TPVCAD) api­ma ri­zi­ką ir ki­to­se ša­ly­se.

Ta­čiau, kal­bant apie drau­di­mą, daž­nas vai­ruo­to­jas ne­įver­ti­na jo są­ly­gų, sa­vo au­to­mo­bi­liu ke­liau­da­mas į vals­ty­bes, ku­rio­se eis­mas vyks­ta kai­rią­ja ke­lio pu­se. Į LŽ krei­pė­si ši­lu­tiš­kis Vai­das Ar­ma­lis ir pik­ti­no­si drau­di­mo bro­ke­rio pa­siū­ly­to­mis są­ly­go­mis. Į Ang­li­ją au­to­mo­bi­liu pas ar­ti­muo­sius Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų švęs­ti su­si­ruo­šęs vy­riš­kis su­ži­no­jo, kad to­kiu at­ve­ju pri­va­lo­mo­jo vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įmo­ka iš­augs be­veik pen­kia­gu­bai. Skai­ty­to­jo pra­šy­mu LŽ pa­ban­dė iš­siaiš­kin­ti TPVCAD niuan­sus ke­liau­jan­tiems po Eu­ro­pą.

Ga­lio­ja 45 dienas

LŽ kon­sul­ta­vu­sio „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo sky­riaus va­do­vo And­riaus Gim­bic­ko tei­gi­mu, tam, kad ga­lio­tų stan­dar­ti­nio TPVCAD są­ly­gos, vyks­tan­tie­ji į už­sie­nį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tu ir draus­tu au­to­mo­bi­liu tu­rė­tų už­sie­ny­je ne­va­ži­nė­ti il­giau nei su­tar­ty­je nu­ro­dy­tas mak­si­ma­lus ter­mi­nas - 45 die­nos.

„Tai ypač ak­tua­lu mū­sų emig­ran­tams, ku­rie gy­ve­na už­sie­nio vals­ty­bė­se ir va­ži­nė­ja ten Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tais au­to­mo­bi­liais. Pa­žei­dus šį ter­mi­ną ir su­kė­lus eis­mo įvy­kį, jo pa­sek­mės jau gul­tų ne ant drau­di­kų, bet ant pa­ties vai­ruo­to­jo pe­čių, o įver­ti­nant ža­lų už­sie­ny­je dy­dį to­kia naš­ta ti­krai dau­gu­mai bū­tų la­bai skau­di. Į bu­vi­mo už­sie­ny­je ter­mi­ną rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ne tik dėl drau­di­mo, bet ir dėl to­je ša­ly­je ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Pa­vyz­džiui, ne kar­tą yra bu­vu­si si­tua­ci­ja, kai au­to­mo­bi­lį su lie­tu­viš­kais nu­me­riais tie­siog kon­fis­ka­vo po­li­ci­ja, nes jis to­je ša­ly­je „už­si­bu­vo” il­giau nei 6 mė­ne­sius. Klien­tai pra­šo par­ašy­ti po­li­ci­jai, kad jų drau­di­mas ga­lio­ja ir pa­na­šiai, ta­čiau čia jau ne drau­di­mo ga­lio­ji­mo te­ri­to­ri­jos klau­si­mas, o tos ša­lies ke­lių eis­mo įsta­ty­mų pa­žei­di­mas“, - pa­aiš­ki­no A. Gim­bic­kas.

Pen­kis­kart brangiau

Jei klien­tas ruo­šia­si va­žiuo­ti į to­kią ša­lį, ku­rio­je eis­mas vyks­ta kai­rią­ja ke­lio pu­se, kaip nu­ti­ko ir ši­lu­tiš­kiui V. Ar­ma­liui, tai, drau­di­kų aki­mis, yra lai­ko­ma ri­zi­kos pa­di­dė­ji­mu. Mū­sų ke­liuo­se nau­do­ja­mi au­to­mo­bi­liai nė­ra pri­tai­ky­ti to­kiam eis­mui, tad lenk­da­mas ki­tas ma­ši­nas vai­ruo­to­jas ne­ga­li tin­ka­mai įver­tin­ti si­tua­ci­jos. To­kiais at­ve­jais rei­kė­tų drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­ti šią ri­zi­ką, o drau­di­mo įmo­ka dėl šios prie­žas­ties ga­li brang­ti iki 5–6 kar­tų.

„Daž­niau­siai stan­dar­ti­nis TPVCAD api­ma vi­sas ri­zi­kas už­sie­nio ša­ly­se, ku­rio­se eis­mas vyks­ta taip, kaip Lie­tu­vo­je – de­ši­nią­ja ke­lio pu­se. Va­di­na­mo­ji ža­lio­ji kor­te­lė įpras­tai yra stan­dar­ti­nio TPVCAD da­lis, ku­ri yra ge­riau pa­žįs­ta­ma par­ei­gū­nų akiai už­sie­nio ša­ly­se. Taip pat ji su­tei­kia ap­sau­gą ne tik ES ša­ly­se, kaip ir stan­dar­ti­nis TPVCAD, bet ir ki­to­se ža­lio­sios kor­te­lės sis­te­mai pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se - Ru­si­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ma­ke­do­ni­jo­je ir kt. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad ža­lio­ji kor­te­lė į ES ša­lis pri­va­lo bū­ti iš­duo­ta ne­mo­ka­mai. Ta­čiau ža­lią­ją kor­te­lę, ku­ri api­ma drau­di­mo ap­sau­gą ki­to­se šios kor­te­lės ša­ly­se, drau­di­kas tu­ri tei­sę ap­mo­kes­tin­ti pa­pil­do­mai.

To­dėl per šven­tes su­si­ruo­šus į ki­tas ES ne­prik­lau­san­čias ša­lis, pa­vyz­džiui, Bal­ta­ru­si­ją ar Ka­li­ning­ra­do sri­tį, rei­kia tu­rė­ti ža­lią­ją kor­te­lę, o pa­pil­do­mos drau­di­mo ap­sau­gos ne­rei­kia.

Grei­čiau­siai dir­ba vokiečiai

A. Gim­bic­ko tei­gi­mu, eis­mo įvy­kio, nu­ti­ku­sio už­sie­ny­je, ty­ri­mas ir by­los ad­mi­nis­tra­vi­mas ga­li pa­sun­kė­ti ne­bent tuo at­ve­ju, jei rei­kia kvies­ti po­li­ci­ją, o vė­liau lauk­ti iš­va­dų dėl kal­tės nu­sta­ty­mo. At­sa­ky­mai iš už­sie­nio ga­li už­truk­ti nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių, ypač tais at­ve­jais, kai yra daug su­žeis­tų­jų, rei­kia nu­sta­ty­ti blai­vu­mą. Grei­čiau­siai at­sa­ky­mus pa­tei­kia Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja.

„Eis­mo įvy­kio ty­ri­mą taip pat su­nki­na ne­ko­rek­tiš­kai už­pil­dy­tos dek­la­ra­ci­jos. Ta­da rei­kia pa­pil­do­mai aiš­kin­tis ava­ri­jos ap­lin­ky­bes, nu­sta­ty­ti kal­tę. Aps­kri­tai jei įvy­kiai smul­kūs, tarp dvie­jų ma­ši­nų, ta­da jo­kių su­nku­mų ne­ky­la, su­dė­tin­ges­ni at­ve­jai nag­ri­nė­ja­mi il­giau. Kar­tais ga­li kil­ti ne­sklan­du­mų dėl kal­bos ne­mo­kė­ji­mo ir pa­na­šių da­ly­kų“, - aiš­ki­no drau­di­ko at­sto­vas.

Kiek­vie­nas į už­sie­nį ke­ti­nan­tis ke­liau­ti vai­ruo­to­jas tu­rė­tų ati­džiau perž­velg­ti sa­vo TPVCAD są­ly­gas. Anot A. Gim­bic­ko, sta­tis­tiš­kai ga­na re­tas žmo­gus vi­siš­kai at­si­sa­ko ža­lio­sios kor­te­lės, bend­ro­vė­je „Lie­tu­vos drau­di­mas“ to­kie klien­tai su­da­ro 8 proc. vi­sų be­sid­rau­džian­čių­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami