Važiuoti sostinės transportu už eurus – brangiau

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-13 06:00
Popierinius bilietus perkantys vilniečiai per kiekvieną kelionę viešuoju transportu sutaupo apie 1,4 euro cento (5 lietuviškus centus).  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Sau­sio 16-ąją bai­gia­si lai­kas, kai Lie­tu­vai įsi­ve­dus eu­rą gy­ven­to­jai dar dvi sa­vai­tes ga­li už pre­kes ir pa­slau­gas mo­kė­ti tiek eu­rais, tiek li­tais. Tie­sa, kai kur at­sis­kai­ty­ti tik eu­rais bu­vo pri­va­lu jau nuo me­tų pra­džios.

Pa­vyz­džiui, po sau­sio 1-osios Vil­niu­je vien eu­rus pri­ėmė mo­kė­ji­mo au­to­ma­tai, per ku­riuos at­sis­kai­to­ma už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą gat­vė­se ar už­da­ro­se aikš­te­lė­se. Be­je, sos­ti­nės gat­vė­se ku­riam lai­kui pa­lik­ti ma­ši­ną jau kai­nuo­ja bran­giau. To­dėl mies­to gy­ven­to­jams ir sve­čiams ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas: ar nau­do­da­mie­si trans­por­tu Vil­niu­je jie lai­mi, ar pra­lai­mi įve­dus eu­rą? LŽ at­li­ko žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą ir iš­siaiš­ki­no, kad grei­čiau­siai žmo­nės dau­giau pra­lo­šia, ne­gu iš­lo­šia.

Pa­bran­gi­mas – iki 22 centų

Di­džiau­sią pra­ra­di­mą vil­nie­čiai tu­rė­tų pa­tir­ti už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą mies­te. Nors mo­kė­ji­mo au­to­ma­tus ad­mi­nis­truo­jan­čios Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lio­sios įmo­nės „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ Mies­to eis­mo de­par­ta­men­to va­do­vė Dai­va Bu­ce­vi­čie­nė ži­niask­lai­dai tvir­ti­no, esą sos­ti­nė­je ma­ši­nų par­ka­vi­mo pa­slau­gos brangs­ta tik „šiek tiek“, iš ti­krų­jų tas pa­bran­gi­mas su­da­rė ne tiek jau ir ma­žai - LŽ skai­čia­vi­mu, iki 22 lie­tu­viš­kų cen­tų, ar­ba maž­daug iki 6 eu­ro cen­tų.

Vil­niaus gat­vės cen­tre ir se­na­mies­ty­je yra su­skirs­ty­tos į ke­tu­rias zo­nas. Prieš įve­dant eu­rą va­lan­dai pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį ža­lio­jo­je zo­no­je kai­na­vo 1 li­tą (0,29 eu­ro), gel­to­no­jo­je – 2 li­tus (0,58 eu­ro), rau­do­no­jo­je – 3 li­tus (0,87 eu­ro), o mė­ly­no­jo­je – 6 li­tus (1,74 eu­ro). Po Nau­jų­jų pa­slau­ga pa­bran­go. Kai­nos bu­vo su­ap­va­lin­tos ir vir­to 0,30 eu­ro, ar­ba 1,04 li­to (ža­lio­jo­je zo­no­je), 0,60 eu­ro, ar­ba 2,07 li­to (gel­to­no­jo­je), 0,90 eu­ro, ar­ba 3,11 li­to (rau­do­no­jo­je), ir 1,80 eu­ro, ar­ba 6,22 li­to (mė­ly­no­jo­je zo­no­je).

D. Bu­ce­vi­čie­nė por­ta­lui 15min.lt tei­gė, jog to­kius vie­ti­nės rink­lia­vos dy­džius už trans­por­to prie­mo­nių sto­vė­ji­mą pa­tvir­ti­no Vil­niaus mies­to ta­ry­ba. Kai­nos ke­liais eu­ro cen­tais ne­va pa­di­dė­jo dėl to, kad nu­sta­čius rink­lia­vą li­tais ma­žiau­sia su­ma, t. y. 1 li­tas, vir­to 0,29 eu­ro, o su­ap­va­li­nus – 0,30 eu­ro. Pa­gal „to­kį pa­tį pri­nci­pą“ bu­vo su­ap­va­lin­ti ir ki­ti įkai­niai.

Iki sau­sio 1-osios au­to­ma­tai smul­kes­nių nei 1 li­to mo­ne­tų ne­priė­mė, o da­bar į juos ga­li­ma mes­ti ir 10, 20, 50 eu­ro cen­tų mo­ne­tas.

Tau­po per­kan­tie­ji po­pie­ri­nius bilietus

LŽ žur­na­lis­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad dau­giau­sia nau­dos pa­kei­tus li­tus į eu­rus tu­ri tie vil­nie­čiai, ku­rie va­ži­nė­da­mi mies­to tro­lei­bu­sais ir au­to­bu­sais per­ka po­pie­ri­nius bi­lie­tus. Anks­čiau toks bi­lie­tas, par­duo­da­mas tik vie­ša­ja­me trans­por­te, kai­na­vo 3,5 li­to, o da­bar – 1 eu­rą, ar­ba 3,45 li­to. Nau­da – 0,05 li­to, ar­ba apie 0,014 eu­ro.

Ta­čiau po­pie­ri­nius bi­lie­tus per­ka la­bai ma­ža da­lis Vil­niaus gy­ven­to­jų, nes tai ne­ap­si­mo­ka. Au­to­bu­suo­se ir tro­lei­bu­suo­se dau­giau­sia at­sis­kai­to­ma elek­tro­ni­nė­mis Vil­nie­čio kor­te­lė­mis ar­ba tie­siog mo­bi­liuo­siuo­se (iš­ma­niuo­siuo­se) te­le­fo­nuo­se įdieg­ta prog­ra­mė­le m.Par­king. Ta­da pus­va­lan­džio ke­lio­nė kai­nuo­ja 64 eu­ro cen­tus (2,21 li­to), va­lan­dos – 93 eu­ro cen­tus (3,21 li­to). Il­giau va­žiuo­ti vil­nie­čiams re­tai ka­da pri­rei­kia. Nuo sau­sio 1-osios, kai li­tai bu­vo pa­keis­ti į eu­rus, o šie su­ap­va­lin­ti, mies­to gy­ven­to­jai kas­kart nau­do­da­mie­si vie­šuo­ju trans­por­tu pra­ran­da po vie­ną lie­tu­viš­ką cen­tą, nes iki tol 0,5 ir 1 va­lan­dos ke­lio­nė kai­na­vo ati­tin­ka­mai 2,20 ir 3,20 li­to.

Vie­nu lie­tu­viš­ku cen­tu dau­giau ten­ka mo­kė­ti ir per­kant 30 die­nų bi­lie­tą, ga­lio­jan­tį tik dar­bo die­no­mis (šian­dien jis kai­nuo­ja 26,07 eu­ro, ar­ba 90,01 li­to, anks­čiau - „tik“ 90 li­tų). Tie­sa, mė­ne­si­nio bi­lie­to, ga­lio­jan­čio ir dar­bo, ir šven­čių die­no­mis, kai­na šiuo me­tu yra vie­nu lie­tu­viš­ku cen­tu ma­žes­nė (bu­vo 100 li­tų, da­bar - 28,96 eu­ro, ar­ba 99,99 li­to). Sos­ti­nės gy­ven­to­jai už ke­lio­nę vie­šuo­ju trans­por­tu daž­niau­siai mo­ka Vil­nie­čio kor­te­le, o po­pie­ri­nius bi­lie­tus iki 2017-ųjų net ža­da­ma iš­vis pa­nai­kin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami