Vėl siūlo grąžinti baudos balus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-20 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mai vėl ga­lės bū­ti ver­ti­na­mi bau­dos ba­lais. Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­tar­ta to­kiam Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­sų (ATPK) pro­jek­tui.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mos Vals­ty­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tiems ATPK pa­kei­ti­mams, įtei­si­nan­tiems pa­to­bu­lin­tą iki 2008 me­tų ga­lio­ju­sią bau­dos ba­lų už pa­kar­to­ti­nius eis­mo sau­gu­mo pa­žei­di­mus sis­te­mą, dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mas.

Nu­si­tai­kė į turtinguosius

Bau­dos ba­lų sis­te­mos bu­vo at­si­sa­ky­ta, kai 2007 me­tais Sei­mas pri­ėmė prieš­in­gas ATPK pa­tai­sas. Jas par­la­men­tui svars­ty­ti tuo­met tei­kė Vy­riau­sy­bė, ku­rio­je da­bar­ti­nis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ėjo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro par­ei­gas. A. But­ke­vi­čius tą­kart svei­ki­no Sei­mo spren­di­mą, ku­riuo at­sa­ko­my­bė už kai ku­riuos eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus bu­vo su­griež­tin­ta, o bau­dų ba­lų sis­te­ma pa­nai­kin­ta.

„Iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių net 21-oje tai­ko­ma ba­lų sis­te­ma, - va­kar tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas. - Da­ro­me tai dėl to, kad tuos, ku­rie sis­te­min­gai pa­žei­di­nė­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­les, bū­tų ga­li­ma vie­ną kar­tą su­stab­dy­ti. Šiuo me­tu tie, ku­rie tu­ri pi­ni­gų, su­si­mo­ka bau­dą ir to­liau vai­ruo­ja. Ma­nau, jog tei­sin­giau­sia baus­mė, kad tiems, ku­rie tu­ri sta­žą, su­rin­kus iki de­šimt ba­lų, bū­tų ati­mta tei­sė vai­ruo­ti, ir pi­lie­tis tu­rė­tų iš nau­jo lai­ky­ti eg­za­mi­nus, kad gau­tų pa­žy­mė­ji­mą.“

Už KET pa­žei­di­mus ski­ria­mus ba­lus siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti at­siž­vel­giant į pa­žei­di­mo su­nku­mą ir ke­lia­mą pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui (2, 3, 4 ar 5 ba­lai). Pa­kar­to­ti­nai KET pa­žei­dę as­me­nys, ku­rie per me­tus su­rink­tų 10 ar dau­giau ba­lų, ne­tek­tų tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes nuo de­vy­nių mė­ne­sių iki vie­nų me­tų. Įver­ti­nus pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų (tu­rin­čių iki dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą) ke­lia­mą grės­mę eis­mo sau­gu­mui, siū­lo­ma šiems vai­ruo­to­jams tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mą tai­ky­ti su­rin­kus ne 10, o 6 ba­lus.

Skir­tų ba­lų ga­lio­ji­mas baig­tų­si su­ėjus me­tams nuo jų sky­ri­mo die­nos ar­ba už juos sky­rus pa­pil­do­mą ad­mi­nis­tra­ci­nę nuo­bau­dą – tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę at­ėmi­mą.

Pi­ni­gi­nės bau­dos neveikia

Nė­ra tiks­liai ži­no­ma, ko­kio­mis prie­lai­do­mis va­do­vau­jan­tis tei­gia­ma, kad iš pri­nci­po se­no­ji bau­dos ba­lų sis­te­ma pa­žei­dė­jus draus­mins ge­riau nei da­bar­ti­nė, Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mams pri­ta­ria ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba.

„Bau­dos ba­lų sis­te­ma bū­tų nu­kreip­ta prieš tuos as­me­nis, ku­rie per me­tus pa­da­ro nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos KET pa­žei­di­mų. Ma­no­me, kad pa­da­rę pa­žei­di­mą, už ku­rį bus skir­ta bau­dos ba­lų, jie la­biau su­si­mąs­tys, ar ver­ta nu­si­ženg­ti dar kar­tą ir ne­tek­ti tei­sės vai­ruo­ti. „Pa­da­riau, su­si­mo­kė­jau, už­mir­šau“ sis­te­ma draus­mi­na ne vi­sus. To­dėl mū­sų tar­ny­ba šim­tu pro­cen­tų pri­ta­ria bau­dos ba­lų sis­te­mos grą­ži­ni­mui“, - pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Alik­sand­ra­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, kol kas su­nku prog­no­zuo­ti, nuo ka­da ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti se­no­ji nau­jo­ji bau­dos ba­lų sis­te­ma, – jei Sei­mas pri­tars, gal­būt nuo ki­tų me­tų pra­džios. Bau­dos ba­lai bū­tų re­gis­truo­ja­mi elek­tro­ni­nė­je po­li­ci­jos duo­me­nų ba­zė­je. Sa­vo su­rink­tus ba­lus vai­ruo­to­jai ga­lės pa­si­ti­krin­ti už­su­kę į ePo­li­ci­ja.lt elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą.

Per­nai Lie­tu­vos ke­liuo­se įvy­ko 3418 eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės (iš jų 256 žu­vu­sie­ji). Šie­met per pen­kis mė­ne­sius eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 82 žmo­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami