Verslininkai prieš automobilių mokestį: ir taip mokame akcizus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-18 15:08
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-18 15:08
Valdas Sutkus LVK nuotrauka
Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos (LVK) pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus tei­gia, kad au­to­mo­bi­lių mo­kes­čio įve­di­mas yra iš es­mės ne­ko­rek­tiš­kas bū­das biu­dže­to įplau­koms di­din­ti. Be to, ką tik įsi­ve­dus eu­rą, nau­jas mo­kes­tis da­ry­tų įta­ką kai­nų au­gi­mui ir su­kel­tų gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Šis mo­kes­tis yra ne­tei­sin­gas bei per­tek­li­nis, nes žmo­nės jau ir taip pil­da­mie­si de­ga­lus mo­ka tiems de­ga­lams nu­sta­ty­tą ir į jų kai­ną jau įtrauk­tą ga­na di­de­lį ak­ci­zo mo­kes­tį, ku­rio pa­skir­tis ir yra fi­nan­suo­ti ke­lių tie­si­mą bei prie­žiū­rą.

Tai­gi, dar kar­tą ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­li­nin­kus bū­tų ne­są­ži­nin­ga. Ka­dan­gi nau­jo mo­kes­čio ap­tar­na­vi­mas su­kur­tų ir pa­pil­do­mus su tuo su­si­ju­sius kaš­tus, tai, no­rint su­rink­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų į biu­dže­tą, pa­pras­čiau bū­tų tie­siog pa­di­din­ti ku­ro ak­ci­zą, užuot gud­ra­vus su au­to­mo­bi­lių ar dar ki­tu mo­kes­čiu.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja dar šios Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džio­je tei­kė pa­siū­ly­mus, kad au­to­mo­bi­liai ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mi ir aps­kri­tai ne­bū­tų įve­da­mi nau­ji mo­kes­čiai.

Pa­sak V. Su­tkaus, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas su­si­ti­ki­muo­se su vers­li­nin­kais yra ne kar­tą pa­brė­žęs, kad jo­kių nau­jų mo­kes­čių (taip pat ir au­to­mo­bi­lių) Vy­riau­sy­bė ne­įve­di­nės. Tai­gi, da­bar vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­girs­tan­čios kal­bos apie šio mo­kes­čio įve­di­mą, grei­čiau­siai, ir liks tik kal­bo­mis. Vers­lui svar­bus sta­bi­lu­mas, tad rei­kia ti­kė­tis, kad Vy­riau­sy­bė duo­to žo­džio lai­ky­sis, kaip iki šiol jo lai­kė­si.

Dėl ne­pla­nuo­to au­to­mo­bi­lių mo­kes­čio įve­di­mo 2015 me­tais kil­tų da­lis kai­nų ir dėl to gy­ven­to­jai kal­tin­tų eu­ro įve­di­mą ir vers­li­nin­kus. Jei­gu di­dės vie­šo­jo sek­to­riaus pa­slau­gų kai­nos bei mo­kes­čiai, dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių di­dės ir vers­lo pre­kių bei pa­slau­gų kai­nos. Pa­gal žmo­nių lū­kes­čius, ku­riuos for­ma­vo prieš eu­ro įve­di­mą iš­sa­ky­tos prog­no­zės, dėl nau­jos va­liu­tos įve­di­mo kai­nos ne­tu­ri kil­ti, tad prieš­in­gu at­ve­ju ga­li nu­ken­tė­ti vers­lo re­pu­ta­ci­ja.

„Nau­jai siū­lo­mi mo­kes­čiai, ži­no­ma, pa­pil­dy­tų biu­dže­tą, ta­čiau sku­bo­tas jų įve­di­mas ne­duo­tų sie­kia­mo efek­to, su­kel­tų ne­igia­mą reak­ci­ją vi­suo­me­nė­je. Bū­ti­na aiš­kiai iden­ti­fi­kuo­ti eko­no­mi­nę nau­dą bei įver­tin­ti ad­mi­nis­tra­vi­mo są­nau­das“, – tei­gė V. Su­tkus.

Siū­ly­mas ap­mo­kes­tin­ti tik pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius yra su­nkiai įgy­ven­di­na­mas. V. Su­tkaus nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lių mo­kes­čiai, aps­kai­čiuo­jant juos pa­gal va­rik­lio tū­rį, var­gu ar at­liks sa­vo funk­ci­ją – ap­mo­kes­tin­ti pra­ban­gą. Da­lis bran­gių ir pra­ban­gos au­to­mo­bi­lių ne­bus ap­mo­kes­tin­ti, o ne pra­ban­gūs, bet tik ga­lin­ges­nius va­rik­lius tu­rin­tys (pa­vyz­džiui, skir­ti kro­vi­niams ga­ben­ti) au­to­mo­bi­liai, pa­teks po šiuo ap­mo­kes­ti­ni­mu. Ga­lin­ges­nius va­rik­lius tu­rin­čių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ir taip su­mo­ka di­des­nius mo­kes­čius per ak­ci­zus, nes su­nau­do­ja dau­giau de­ga­lų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
morta  86.100.14.215 2015-03-18 19:43:58
Kubilius aiškiai sakydavo,kad degalų akcizas naudojamas gydytoju,mokytoju algoms,viskas buvo aišku.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami