Verslininkai susigundė brangesniais automobiliais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-09 06:00
„Swedbank“ duomenimis, pastaruoju metu verslo įmonės vis dažniau renkasi ne finansinį lizingą, kurio sutarčiai pasibaigus įmonė tampa automobilio savininke, o veiklos nuomos paslaugą. LŽ archyvo nuotrauka
Per­nai me­tais Lie­tu­vo­je par­duo­ta 16,5 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių, kas an­tras – li­zin­go bū­du. Ne­skai­čiuo­jant au­to­mo­bi­lių, ku­rie vė­liau bu­vo reeks­por­tuo­ti į už­sie­nio ša­lis, bend­ros nau­jų au­to­mo­bi­lių li­zin­go apim­tys ša­ly­je yra dar di­des­nės – li­zin­gu įsi­gy­ta dau­giau nei 60 proc. vi­sų per­nai me­tais par­duo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių. Daž­niau­siai li­zin­gu au­to­mo­bi­lius per­nai pir­ko ju­ri­di­niai as­me­nys.

Kaip ro­do „Swed­bank“ duo­me­nys, au­to­mo­bi­lių li­zin­go rin­ka Lie­tu­vo­je nuo­sek­liai au­ga jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės, o per­nai bu­vo fik­suo­tas net 15 proc. au­gi­mas. Iš vi­so 2014 me­tais „Swed­bank“ pa­si­ra­šė 2,9 tūkst. au­to­mo­bi­lių li­zin­go su­tar­čių, du treč­da­lius vi­sų li­zin­go bū­du par­duo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių įsi­gi­jo įmo­nės.

Pa­ste­bi­ma, kad įmo­nės daž­niau ren­ka­si au­to­mo­bi­lių veik­los nuo­mą – šio ti­po su­tar­tys su­da­rė be­veik pu­sę vi­sų per­nai „Swed­bank“ pa­si­ra­šy­tų au­to­mo­bi­lio li­zin­go su­tar­čių.

„Į­mo­nėms au­to­mo­bi­lis pir­miau­sia yra dar­bo prie­mo­nė, to­dėl jos su­in­te­re­suo­tos tu­rė­ti nuo­lat at­nau­ji­na­mą trans­por­to par­ką. Dėl to pa­sta­ruo­ju me­tu jos vis daž­niau ren­ka­si ne fi­nan­si­nį li­zin­gą, ku­rio su­tar­čiai pa­si­bai­gus įmo­nė tam­pa au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ke, o veik­los nuo­mos pa­slau­gą. Šiuo at­ve­ju įmo­nė mo­ka tik už au­to­mo­bi­lio nu­si­dė­vė­ji­mą ir jai ne­be­rei­kia rū­pin­tis au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mu, pa­si­bai­gus veik­los nuo­mos su­tar­čiai. Be to, įmo­nės ga­li to­ly­giau pa­skirs­ty­ti au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­vi­mo kaš­tus, ku­rie yra iš anks­to aps­kai­čiuo­ja­mi ir įtrau­kia­mi į mė­ne­si­nius mo­kė­ji­mus“, – au­to­mo­bi­lių li­zin­go rin­kos Lie­tu­vo­je ten­den­ci­jas ko­men­ta­vo „Swed­bank“ li­zin­go sky­riaus va­do­vas Min­dau­gas Sta­sio­nis.

Dai­ro­si bran­ges­nių

„Swed­bank“ duo­me­ni­mis, veik­los nuo­mos bū­du įmo­nės per­nai me­tais daž­niau­siai įsi­gi­jo kom­pak­ti­nės ir vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­lius, o įsi­gy­da­mos trans­por­to prie­mo­nę pa­gal fi­nan­si­nio li­zin­go su­tar­tį daž­niau pir­ko pra­ban­ges­nius. Ta­čiau ir vie­nos, ir ki­tos įmo­nės per­nai me­tais rin­ko­si kiek bran­ges­nius au­to­mo­bi­lius nei 2013-ai­siais.

Vi­du­ti­nė veik­los nuo­mos bū­du įsi­gy­ja­mo au­to­mo­bi­lio kai­na 2014 m. su­da­rė 23 tūkst. eu­rų (79 973 Lt), fi­nan­si­nio li­zin­go bū­du – 24 tūkst. eu­rų (83 197 Lt). Ati­tin­ka­mai vi­du­ti­nė mė­ne­si­nė nuo­mos įmo­ka per­nai me­tais bu­vo 355 eu­rai (1227 Lt; 8 proc. dau­giau nei 2013 m.), fi­nan­si­nio li­zin­go – 444 eu­rai (1533 Lt; 6 proc. dau­giau nei 2013 m.)

„Swed­bank“ li­zin­go sky­riaus va­do­vas taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad kiek pa­il­gė­jo 2014 me­tais su­da­ry­tų fi­nan­si­nio li­zin­go su­tar­čių lai­ko­tar­pis. 2013 m. jis sie­kė vi­du­ti­niš­kai 37, per­nai – 42 mė­ne­sius. Tuo tar­pu lai­ko­tar­pis, ku­riam su­da­ro­ma veik­los nuo­mos su­tar­tis, su­trum­pė­jo nuo 41 iki 40 mė­ne­sių.

„Pa­na­šu, kad įmo­nės di­di­na veik­los apim­tis ir ati­tin­ka­mai ko­re­guo­ja sa­vo fi­nan­si­nius spren­di­mus – fi­nan­si­nio li­zin­go bū­du įsi­gy­ja pra­ban­ges­nius ir bran­ges­nius au­to­mo­bi­lius, bet pa­il­gi­na su­tar­ties lai­ko­tar­pį“, – pa­žy­mė­jo „Swed­bank“ li­zin­go sky­riaus va­do­vas.

Ver­ti­na „europiečius“

„Swed­bank“ duo­me­ni­mis, la­biau­siai per­ka­mų au­to­mo­bi­lių tre­je­tu­kas per­nai me­tais kei­tė­si ne­daug. „Lie­tu­viai yra iš­ti­ki­mi sa­vo pa­mėg­toms au­to­mo­bi­lių mar­kėms. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, taip ir per­nai, po­pu­lia­riau­sių įmo­nių li­zin­guo­ja­mų au­to­mo­bi­lių mar­kių tre­je­tu­ke pir­mą­sias dvi vie­tas užė­mė „Volks­wa­gen“ ir „Ško­da“. Tie­sa, iš tre­je­tu­ko iš­kri­to BMW – ją į ket­vir­tą vie­tą nu­stū­mė „Toyo­ta“, – pa­ste­bi M. Sta­sio­nis.

„Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­lius daž­niau­siai rin­ko­si įmo­nės, ku­rios su­da­ri­nė­jo veik­los nuo­mos su­tar­tis – net du iš tri­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo įsi­gy­ti to­kiu bū­du. „Ško­da“ ir „Toyo­ta“ bu­vo vie­no­dai po­pu­lia­rios ir įsi­gy­jant au­to­mo­bi­lius pa­gal fi­nan­si­nio li­zin­go, ir pa­gal veik­los nuo­mos su­tar­tis (apie 50 proc. su­tar­čių). Tuo tar­pu BMW mar­kės au­to­mo­bi­liai bu­vo per­ka­mi iš­skir­ti­nai fi­nan­si­nio li­zin­go bū­du. Pa­gal veik­los nuo­mos su­tar­tis to­kių au­to­mo­bi­lių per­nai me­tais įsi­gy­ta tik kiek dau­giau nei 5 pro­cen­tai.

„Swed­bank“ yra di­džiau­sias au­to­par­ko val­dy­mo pa­slau­gų tei­kė­jas Lie­tu­vo­je, nuo 2004 m. at­sto­vau­jan­tis vie­ną di­džiau­sių šios sri­ties bend­ro­vių pa­sau­ly­je „Lea­seP­lan“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami