Veržlioji porelė: hečbekų akistata

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-03 06:00
„Nissan Pulsar“. Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
Džiaugs­mo dai­ną mies­to vi­su­rei­gių seg­men­te iš šir­dies plė­šian­tis „Nis­san“ kon­cer­nas nu­spren­dė at­si­kąs­ti ne ma­žiau skal­saus kom­pak­ti­nių heč­be­kų rin­kos py­ra­go ir pri­sta­tė aliu­zi­ją į kel­ro­dę žvaigž­dę ke­lian­tį nau­ją­jį pen­kia­du­rį „Pul­sar“. Tarp kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių (C) iki šiol ka­ra­liau­jan­tis „Ford Fo­cus“ iš­dai­li­no sa­vo li­ni­jas ir su nau­ju verž­laus di­zai­no pliūps­niu ban­do už­ka­riau­ti spor­tiš­kes­nio kom­pak­ti­nio au­to­mo­bi­lio pa­gei­dau­jan­čių vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jas. Ku­ris ko ver­tas?

Jau­čia­mas kai­nų skirtumas

Nors vos sė­dus prie nau­jo au­to­mo­bi­lio vai­ro iš pa­są­mo­nės ker­te­lių ima lįs­ti su­bjek­ty­vūs ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai, ban­dy­da­mi Lie­tu­vo­je pri­sta­to­mus mo­de­lius "Tra­so­je" vi­suo­met sten­gia­mės mak­si­ma­liai iš­lai­ky­ti ob­jek­ty­vu­mą. Tai­gi tam, kad ne­ly­gia­ver­tės prie­lai­dos ne­ves­tų prie ne­tei­sin­gų iš­va­dų, iš­kart įvar­di­ja­me es­mi­nius, dar prieš ban­dy­mus aki­vaiz­džius, nes fak­ti­nius, o ne ju­ti­mi­nius, „Pul­sar“ ir „Fo­cus“ pa­na­šu­mus bei skir­tu­mus.

Abu iš­ban­dy­ti mo­de­liai - pen­kia­du­riai heč­be­kai (dar ga­mi­na­mas „Fo­cus“ se­da­nas ir uni­ver­sa­las), abu ap­rū­pin­ti aukš­čiau­sios kla­sės pa­pil­do­mos įran­gos pa­ke­tais, abie­juo­se va­rik­lio ge­ne­ruo­ja­ma ga­lia su­val­do­ma še­šių laips­nių me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že. Kė­bu­lo ga­ba­ri­tai ski­ria­si ne­daug: „Pul­sar“ heč­be­kas 4 cm, o ra­tų ba­zė – 5 cm il­ges­nė už kon­ku­ren­to.

Es­mi­niai ban­dy­tų mo­de­lių skir­tu­mai: ofi­cia­lus „Nis­san“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je „Fak­to Au­to“ pa­tei­kė „Pul­sar“ au­to­mo­bi­lį, tu­rin­tį dy­ze­li­nį 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio 4 ci­lind­rų 110 AG va­rik­lį, o at­nau­jin­ta­me „Fo­cus“, ku­rį ga­vo­me iš „Inch­ca­pe Mo­tors“, bu­vo su­mon­tuo­tas tre­jus me­tus iš ei­lės ge­riau­siu pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tas „E­co­Boost“ 1 l dar­bi­no tū­rio 3 ci­lind­rų 125 AG mo­to­ras.

Kai­nų skir­tu­mas? Taip, jis di­des­nis, nei kai­nuo­ja bu­te­lis ko­ky­biš­ko šam­pa­no nau­jam pir­ki­niui ap­lais­ty­ti – „Pul­sar“ ne­nau­dai. Ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos „Fo­cus“ kai­na, anot at­sto­vo pa­tei­kia­mo ofi­cia­laus kai­ny­no, pra­si­de­da nuo 13 065 eu­rų, o „Pul­sar“ – nuo 14 990 eu­rų. Mū­sų ban­dy­tas „Pul­sar“, tu­rin­tis iš­skir­ti­nį pa­ke­tą „Tek­na“ ir „Me­ta­lik“ da­žų dan­gą, pa­leng­vin­tų ki­še­nę 23 090 eu­rų, tuo me­tu „Fo­cus“, ap­rū­pin­tas „Ti­ta­nium“ pa­ke­tu, - 17 437 eu­rais. Jei "įso­din­tu­me" į jį 1,5 TDCi va­rik­lį, kai­na šok­te­lė­tų iki 19 668 eu­rų. Ar „Nis­san“ pra­na­šu­mai ver­ti pa­pil­do­mų 2-3 tūkst. eu­rų? Pa­ban­dy­ki­me iš­siaiš­kin­ti.

Sta­bi­lus par­tne­ris kelyje

Jei jau­triai rea­guo­ja­te į siau­ras už­da­ras erd­ves, o sa­vo mat­me­ni­mis pri­lygs­ta­te (ar šiek tiek len­kia­te) vi­du­ti­nio su­dė­ji­mo ir ūgio (181,5 cm) vy­riš­kos ly­ties lie­tu­viui, sė­dę prie „Pul­sar“ vai­ro ne­si­jau­si­te ne­jau­kiai. Ja­po­nai iš­ties ne­ma­žai pa­dir­bė­jo, kad kuo efek­ty­viau iš­nau­do­tų au­to­mo­bi­lio sa­lo­no tū­rį. Tiek vai­ruo­to­jas, tiek ke­lei­viai šio­je ma­ši­no­je ga­li sau leis­ti at­si­pa­lai­duo­ti ir mė­gau­tis ke­lio­ne, o ne ieš­ko­ti bū­dų, kaip su­si­ran­gy­ti, kad be di­de­lio skaus­mo įveik­tų at­stu­mą nuo Vil­niaus iki Klai­pė­dos.

Pa­gal žmo­nių, sė­din­čių ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės, ko­joms ten­kan­čią vie­tą (69,2 cm) „Pul­sar“ aki­vaiz­džiai pra­noks­ta vi­sus sa­vo kla­sės at­sto­vus. Čia vie­tos dau­giau nei lie­tu­vių pa­mėg­to­je „Ško­da Oc­ta­via“ ar net di­des­niuo­se (D) au­to­mo­bi­liuo­se, to­kiuo­se kaip „Ford Mon­deo“. Žo­džiu, sė­da­me į heč­be­ką, bet jau­čia­mės kaip ko­ky­biš­kai su­rink­ta­me kom­pak­ti­nės kla­sės mies­to vi­su­rei­gy­je. Tai tu­rė­tų ypač įver­tin­ti šei­mos, ku­rių at­ža­los jau pri­klau­so pa­aug­lių ka­te­go­ri­jai, ar­ba au­gi­nan­čios dau­giau vai­kų, pa­vyz­džiui, tris. Di­de­lė erd­vė - itin svar­bus da­ly­kas, ir tai yra di­džiu­lis „Pul­sar“ pra­na­šu­mas kon­ku­ren­tų at­žvil­giu.

„Ford Focus“.

Aps­kri­tai vai­ruo­da­mas „Pul­sar“ jau­tie­si taip, lyg sė­dė­tum prie šiek tiek ma­žes­nio mies­to vi­su­rei­gio vai­ro. Net iš iš­orės šis prie­ki­niais ra­tais va­ro­mas „Nis­san“ heč­be­kas dau­ge­liui pri­me­na ar­čiau že­mės nu­leis­tą Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je itin po­pu­lia­rų „Qash­qai“, ku­rio eks­ter­je­rą di­zai­ne­riai nu­ta­pė smul­kes­niu tep­tu­ku. Iš­vaiz­da – sko­nio rei­ka­las. At­li­ko­me mi­ni­ma­lią, to­dėl į to­li sie­kian­čias iš­va­das ne­pre­ten­duo­jan­čią „Veid­ro­dė­li, pa­sa­kyk, ku­ris gra­žiau­sias“ nuo­mo­nių apk­lau­są. „Pul­sar“ heč­be­ko for­mas ir sa­lo­no in­ter­je­rą dau­giau liaup­si­no vy­ru­kai. O vie­nai iš da­mų pa­si­ro­dė, kad mies­to vi­su­rei­gio sti­lis­ti­ka, įpras­min­ta heč­be­ko pa­vi­da­le, at­ro­do lyg „ma­žas be­ge­mo­tas nu­dri­bu­siu už­pa­ka­liu“.

Ir kas per pa­ly­gi­ni­mas? Bet kas pa­ga­liau su­pras tuos mo­te­riš­kus min­ties vin­gius? Juk kur kas svar­biau tu­rė­tų bū­ti tai, jog prie "Pul­sar“ vai­ro iš tie­sų ga­li jaus­tis sta­bi­liai ir tvir­tai. Įspū­dis toks, kad kuo il­giau "va­de­lio­ji" šį ja­po­niš­ką par­tne­rį, tuo pa­ti­ki­mes­niu drau­gu jis pa­tam­pa. „Pul­sar“ - tvir­tai su­dė­tas heč­be­kas, ir nors su­kant vai­rą no­rė­tų­si dau­giau žvi­tru­mo, tiek va­žiuo­da­mas mies­te, tiek di­des­niu grei­čiu skrie­da­mas au­to­ma­gis­tra­le bū­ti už­ti­krin­tas. Iš­ma­nio­sios vai­ro me­cha­niz­mo sis­te­mos au­to­mo­bi­lio val­dy­mui įky­rios įta­kos ne­da­ro, kai da­rai stai­ges­nius po­sū­kius, to­dėl jau­tie­si esąs au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas, o ne prie­das prie su­ma­nių "Pul­sar" in­ži­nie­rių triu­kų.

Tie­sa, prie heč­be­ko vai­ro sė­du­sios da­mos iš­kart at­krei­pė dė­me­sį, kad su­nkiau ne­gu no­rė­tų­si vars­to­si ma­sy­ves­nės „Pul­sar“ du­re­lės, glež­nes­ne ko­ja ne taip leng­va min­ti stang­rų san­ka­bos pe­da­lą.

Dy­ze­li­nis va­rik­lis – vie­nas eko­no­miš­kes­nių ir eko­lo­giš­kiau­sių sa­vo kla­sė­je. Rea­lios de­ga­lų są­nau­dos va­žiuo­jant miš­riu re­ži­mu ne­vir­ši­ja 5 l/100 km, o į ap­lin­ką au­to­mo­bi­lis iš­ski­ria tik 94 g/km ang­lies diok­si­do. Su­mma summarum, sė­dė­da­mas bran­ges­nės komp­lek­ta­ci­jos „Pul­sar“ sa­lo­ne ne­si­jau­ti taip, tar­si au­to­mo­bi­lis tau kiek­vie­ną aki­mir­ką pri­min­tų, kad jei tu­rė­tum dau­giau pi­ni­gų – iš­ei­tum pas ki­tą.

Pel­ny­tos liaup­sės varikliui

Prie „Pul­sar“ vai­ro pra­su­kę 400 ki­lo­me­trų, im­amės „Fo­cus“ tes­to ir spė­lio­ja­me, ko­kių ne­ti­kė­tu­mų pa­teiks šis „Ford“ sėk­mės eta­lo­nu ta­pęs mo­de­lis. Ne­abe­jo­ja­me, kad spor­tiš­kes­nę, į verž­lų ju­de­sį orien­tuo­tą „ki­ne­ti­nę“ di­zai­no fi­lo­so­fi­ją pa­si­tel­kę „Ford“ di­zai­ne­riai ne­suk­ly­do. Pa­sau­ly­je jau par­duo­ta 12 mln. "Fo­cus". Kas 90 se­kun­džių nuo ga­myk­los kon­ve­je­rio nu­rie­da nau­jas šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lis.

At­ro­do, ame­ri­kie­čių kon­cer­no va­do­vai ne­suk­ly­do, kai nu­spren­dė at­nau­jin­ti „Fo­cus“ ir iš „As­ton Mar­tin“ pa­sis­ko­lin­to­mis prie­ki­nė­mis gro­te­lė­mis su­teik­ti jam pra­ban­gos dvelks­mo. Tai leis iš­lai­ky­ti da­bar­ti­nį par­da­vi­mo tem­pą ir pa­ge­rin­ti sa­vo pa­čių re­kor­dą - pa­gal apy­var­tą jau 2017 me­tais pra­lenk­ti „Ford“ le­gen­dą „Mo­del T“.

At­nau­jin­to „Fo­cus“ eks­ter­je­ras nu­si­pel­nė dau­giau liaup­sių nei kon­tro­ver­siš­kų pa­sta­bų, ta­čiau po „Pul­sar“ ban­dy­mų sė­dę į kon­ku­ren­to vi­dų pa­si­ju­to­me taip, lyg tie­siai iš res­to­ra­no bū­tu­me pa­te­kę į grei­to­jo mais­to užei­gą. Nors „Fo­cus“ sa­lo­ną pro­jek­ta­vę „me­ni­nin­kai“ pa­ga­liau at­ėjo į pro­tą ir at­si­sa­kė krū­vos ne­rei­ka­lin­gų myg­tu­kų prie­tai­sų sky­de­ly­je, pi­gu­mo ir iki ga­lo ne­ap­do­ro­tų plas­ti­ki­nių de­ta­lių kva­po jiems ne­pa­vy­ko iš­gui­ti. Na, jei sės­da­mas į ke­lei­vio sė­dy­nę už­si­gau­tum ko­ją į aš­trų at­vi­ros daik­ta­dė­žės kam­pą, ti­kriau­siai tu­rė­tum kal­tin­ti sa­vo il­gus "ko­jū­kus", o ne plas­ti­ką pa­mir­šu­sius bent šiek tiek su­ap­va­lin­ti at­grub­na­gius.

Ta­čiau kaip par­aga­vęs ge­ro bur­bo­no trum­pam sva­jo­se ga­li iš­skris­ti pro dau­gia­bu­čio lan­gą į lau­ki­nes pre­ri­jas, taip ir spus­te­lė­jęs „Ford Fo­cus“ ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą ne­tru­kus pa­mirš­ti, kad jį va­ro tik vie­no li­tro va­rik­lis, pa­si­tin­kan­tis vai­ruo­to­ją tri­jų ci­lind­rų jė­gai­nėms bū­din­gu spor­tiš­ku mur­ki­mu. „Ford“ in­ži­nie­rių ste­buk­las, "iš­spau­džian­tis" iš vie­no li­tro net 125 AG, yra pa­grin­di­nis kom­pa­ni­jos ko­zi­ris. Ne vel­tui skep­ti­kai, iš­ban­dę šią jė­gai­nę, jau­čia­si lyg iš­vy­dę iliu­zio­nis­to fo­ku­są. Tik jo­kio me­lo čia nė­ra. Spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą šį va­rik­lį tu­rin­tis "Fo­cus", mei­liai murk­da­mas, kaip gro­bį iš­vy­du­si grei­ta­ko­jė lau­ki­nė ka­tė, mik­liai šo­ka į prie­kį ir ne­pa­da­ro gė­dos nei mies­te, nei greit­ke­lio tra­so­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami