Vėsesni orai į kelius gynė mažiau girtuoklių

lzinios.lt 2015-07-24 15:05
lzinios.lt
2015-07-24 15:05
Neblaivūs vairuotojai, pirminiais duomenimis, per savaitę dalyvavo 2 įvykiuose. Viename iš jų nuo girto vairuotojo nukentėjo dviračių važiavęs 8 metų berniukas. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad per sa­vai­tę, lie­pos 17–23 die­no­mis (penk­ta­die­nį–­ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­ly­je, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 49 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės. Žu­vo 2 eis­mo da­ly­viai: dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai (40 me­tų vy­ras ir 51 me­tų mo­te­ris). Su­žeis­ti 67 žmo­nės, tarp jų – 14 ne­pil­na­me­čių.

Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, da­ly­va­vo 2 įvy­kiuo­se. Pa­ly­gin­ti šios sa­vai­tės ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ką su pra­ėju­sių me­tų ta pa­čia sa­vai­te, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, už­re­gis­truo­ta 15 eis­mo įvy­kių ma­žiau, žmo­nių žu­vo tiek pat – 2, su­žeis­ta 16 ma­žiau.

Šiais me­tais (iki lie­pos 24 d.) Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 107 žmo­nės, t. y. žu­vo 32 (ar­ba 23 proc.) ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Tarp žu­vu­sių­jų – 7 ne­pil­na­me­čiai (5 ke­lei­viai, 1 pės­čia­sis, 1 dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas).

Sa­vai­tės įvykiai

Lie­pos 19-osios, sek­ma­die­nio, po­pie­tę (13.35 val.) Ša­kių ra­jo­ne, Brie­džių kai­me, ke­ly­je Ša­kiai–P­lokš­čiai, 32 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jas, vai­ruo­da­mas mo­to­cik­lą „Ya­ma­ha“, įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą, kur kliu­dė au­to­mo­bi­lį „O­pel In­sig­nia“, vai­ruo­ja­mą 29 me­tų vy­ro, ir nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jui su­nkiai su­žeis­ta kai­rė ko­ja, nu­broz­din­tas kū­nas – jis pa­gul­dy­tas į Kau­no kli­ni­kas. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus.

Tos pa­čios die­nos va­ka­re (20.04 val.) Šiau­lių ra­jo­ne, Gin­kū­nų se­niū­ni­jo­je, ke­ly­je Alek­sand­ri­ja–­Gin­kū­nai, 35 me­tų kau­nie­tis, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį „Peu­geot 307“ (su ang­liš­kais nu­me­riais), esant sli­džiai ke­lio dan­gai, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio. Ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juo­stą ir tren­kė­si į au­to­mo­bi­lį „O­pel Vec­tra“, vai­ruo­ja­mą 56 me­tų vy­ro. Įvy­kio me­tu su­žeis­ti trys ke­lei­viai: pa­sta­ro­jo au­to­mo­bi­lio 54 me­tų mo­te­ris ir „Peu­geot“ va­žia­vę du ma­ža­me­čiai: 6-erių mer­gai­tė ir 4-erių ber­niu­kas. Vi­si nu­ken­tė­ju­sie­ji pa­gul­dy­ti į Res­pub­li­ki­nę Šiau­lių li­go­ni­nę. Abu vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.

Lie­pos 20-osios, pir­ma­die­nio, va­ka­re (apie 18.50 val.) Kau­ne, Va­ka­ri­nia­me ap­link­ke­ly­je, ke­ly­je Kau­nas–­Ma­ri­jam­po­lė–­Su­val­kai, ne­blai­vaus 32 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis BMW 730 at­si­tren­kė į ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sius au­to­mo­bi­lius „VW Pa­ssat“ ir „Ci­troën C8“. Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo trys žmo­nės: 32 ir 29 me­tų BMW ke­lei­viai bei au­to­mo­bi­lį „Ci­troën“ vai­ra­vu­si 50 me­tų mo­te­ris. Vi­si jie nu­vež­ti į Kau­no kli­ni­kas. BMW vai­ruo­to­jui, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­sta­ty­tas su­nkus 2,67 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Lie­pos 21-osios, an­tra­die­nio, po­pie­tę (14.40 val.) Drus­ki­nin­kuo­se, At­ei­ties gat­vė­je, iš na­mo kie­mo iš­va­žiuo­da­mas au­to­mo­bi­lis „O­pel Za­fi­ra“ su­si­dū­rė su dvi­ra­čiu, ku­riuo va­žia­vo 8 me­tų ber­niu­kas. Vai­kas pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ne­blai­vus 43 me­tų šio mies­to gy­ven­to­jas, jam, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­sta­ty­tas leng­vas 1,30 pro­mi­lės gir­tu­mas.Tos pa­čios die­nos pa­va­ka­rę (17.35 val.) Vil­niu­je, Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vė­je, 54 me­tų mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „VW Po­lo“ kliu­dė ta pa­čia kryp­ti­mi pir­mą­ja eis­mo juo­sta dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį 40 me­tų vy­rą. Dėl pa­tir­tų su­žei­di­mų jis mi­rė ne­lai­mės vie­to­je.

Lie­pos 22-osios, tre­čia­die­nio, pa­va­ka­rę (17.38 val.) Pa­kruo­jo ra­jo­ne, Dū­čių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, ke­ly­je Jo­niš­kis–­Lin­ku­va, su­nkve­ži­mis „Mer­ce­des-Benz 813“ kliu­dė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo ta pa­čia kryp­ti­mi dvi­ra­čiu va­žia­vu­sią 51 me­tų mo­te­rį, šio ra­jo­no gy­ven­to­ją. 48 me­tų au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus.

Va­ka­re (20.10 val.) Klai­pė­do­je, H. Man­to gat­vė­je, 55 me­tų mo­te­ris įėjo į dvi­ra­čių ta­ką, kur ją par­tren­kė dvi­ra­čiu va­žia­vęs 54 me­tų vy­ras. Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo abu eis­mo da­ly­viai. Gy­dy­to­jams su­tei­kus pir­mą­ją pa­gal­bą, jie iš­leis­ti gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Lie­pos 23-osios, ket­vir­ta­die­nio, pa­va­ka­rę (17.00 val.) Mo­lė­tų ra­jo­ne, Gied­rai­čių mies­te­ly­je, Vil­niaus gat­vė­je, 28 me­tų mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „O­pel As­tra“ su­si­dū­rė su iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­va­žia­vu­siu dvi­ra­čiu. Nu­ken­tė­jo juo va­žia­vęs 14 me­tų pa­aug­lys (gal­vos sme­ge­nų su­tren­ki­mas, įvai­rūs kū­no su­mu­ši­mai), jis pa­gul­dy­tas į San­ta­riš­kių li­go­ni­nės Vai­kų ne­uro­chi­rur­gi­jos sky­rių.Taip pat pa­va­ka­rę Klai­pė­do­je, Sta­ty­bi­nin­kų pros­pek­te, dvi­ra­čių ta­ku per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį dvi­ra­čiu va­žia­vu­sį 36 me­tų vy­rą kliu­dė au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Aven­sis“, ku­rį vai­ra­vo 44 me­tų šio mies­to gy­ven­to­jas. Su­žei­di­mus pa­ty­ręs dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Va­ka­re (apie 21.46 val.) Kel­mės ra­jo­ne, Lio­lių mies­te­ly­je, Ra­sei­nių ir Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vių san­kry­žo­je, sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio ne­pa­si­rin­ko mo­to­cik­lą „Su­zu­ki GSX 750“ vai­ra­vęs 15 me­tų pa­aug­lys, ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti. Iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio, jis ne­spė­jo su­stab­dy­ti mo­to­cik­lo, dėl to at­si­tren­kė į 27 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „VW Pa­ssat“, va­žia­vu­sį pa­grin­di­niu ke­liu. Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jęs ne­pil­na­me­tis mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas (šo­kas, de­ši­nės pu­sės šon­kau­lių su­mu­ši­mas) pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Abu eis­mo da­ly­viai bu­vo blai­vūs, ap­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami