Vežėjai ateityje laukia pasirodant naujų transporto biržų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-13 06:00
Šiuo metu logistikos rinkos dalyviai vienu metu naudojasi mažiausiai dviem transporto biržomis, nes, pasak jų, taip operatyviau galima surasti norimą transporto ar krovinio skelbimą. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Trans­por­to bir­žos, ku­rio­se kro­vi­nių ga­be­ni­mo pa­slau­gų už­sa­ko­vai ir ve­žė­jai bei eks­pe­di­to­riai su­ran­da vie­ni ki­tus, yra ta­pu­sios ne­at­sie­ja­ma Lie­tu­vos ke­lių trans­por­to vers­lo da­li­mi. Dis­ku­tuo­jant apie tai, ar trans­por­to bir­žos - tik dar vie­nas elek­tro­ni­nis įran­kis, o gal kur kas di­des­nę ver­tę ku­rian­tis me­cha­niz­mas, nuo­mo­nės daž­nai iš­sis­ki­ria. 

Ta­čiau, kaip ro­do Ve­ze­ju­gi­das.lt ini­ci­juo­ta apk­lau­sa, dau­ge­lis rin­kos da­ly­vių bir­žų dar­bą ver­ti­na tei­gia­mai ir net 40 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad Lie­tu­vos rin­ko­je yra pa­klau­sa nau­joms trans­por­to bir­žoms kur­tis. Ty­ri­mo me­tu ve­žė­jai, eks­pe­di­to­riai, ga­min­to­jai de­ta­liai ana­li­za­vo pa­grin­di­nių Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mų trans­por­to bir­žų – Ti­mo­com.lt, Trans.eu ir Car­go.lt tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę. Res­pon­den­tai, pil­dy­da­mi an­ke­tas ir at­sa­ky­da­mi į gi­lu­mi­nio in­ter­viu klau­si­mus, iš­reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę apie vie­ną pa­grin­di­nių sa­vo veik­lo­je nau­do­ja­mų el. įran­kių.

Rin­ko­je - du lyderiai

Įver­ti­nus apk­lau­sos re­zul­ta­tus, ta­po aki­vaiz­di ten­den­ci­ja, kad lo­gis­ti­kos rin­kos da­ly­viai vie­nu me­tu nau­do­ja­si ma­žiau­siai dviem trans­por­to bir­žo­mis, nes, pa­sak jų, taip ope­ra­ty­viau ga­li­ma su­ras­ti no­ri­mą trans­por­to ar kro­vi­nio skel­bi­mą. Apk­lau­sa at­sklei­dė, kad tarp po­pu­lia­riau­sių šiuo me­tu Car­go.lt (nau­do­ja­si 60 proc. vi­sų apk­lau­sos da­ly­vių.) ir Trans.eu (57,5 proc.). At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, kas le­mia jų pa­si­rin­ki­mą, res­pon­den­tai dau­giau­siai ak­cen­ta­vo trans­por­to bir­žo­se esa­mus kro­vi­nių srau­tus (70 proc.), įpro­tį ir lo­ja­lu­mą pa­mi­nė­jo 40 proc. res­pon­den­tų. Kai­na šia­me pa­si­rin­ki­me užė­mė tre­čią­ją vie­tą (35 proc.). Bir­žos dar­buo­to­jų ski­ria­mas dė­me­sys klien­tams taip pat bu­vo reikš­min­gas ro­dik­lis var­to­to­jams, kai jų bu­vo klau­sia­ma, kas le­mia trans­por­to bir­žos pa­si­rin­ki­mą.

„Ma­no nuo­mo­ne, Ti­mo­com.lt ir Trans.eu yra vie­nos iš sau­giau­sių trans­por­to bir­žų. Pa­vyz­džiui, Trans.eu nuo­lat sa­vo sis­te­mo­je įdie­gia nau­jų funk­ci­jų, su­si­ju­sių su par­tne­rių ir kro­vi­nių sau­gu­mu“, – tei­gė apk­lau­so­je da­ly­va­vęs įmo­nės „MDI Trans­port“ spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Okoc­kis. Anot jo, pa­si­ren­kant trans­por­to bir­žą, bū­ti­na at­siž­velg­ti į šiuos pa­grin­di­nius da­ly­kus: pa­to­gu­mą, pa­pras­tu­mą, efek­ty­vu­mą bei sau­gu­mą. „Sis­te­mos tu­ri tar­nau­ti klien­tui – pa­leng­vin­ti ir su­pap­ras­tin­ti dar­buo­to­jų veik­lą bei at­neš­ti nau­dą – per trum­piau­sią lai­ką pa­dė­ti už­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų“, – api­bend­ri­no M. Okoc­kis ir pa­ste­bė­jo, kad si­tua­ci­ja rin­ko­je pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų at­sklei­dė nau­jus ly­de­rius.

Ge­riau­siai įver­ti­no

Vi­sus mi­nė­tus kri­te­ri­jus, le­mian­čius var­to­to­jų pa­si­rin­ki­mą bend­ra­dar­biau­ti su trans­por­to ir kro­vi­nių bir­ža, pa­gal apk­lau­sos duo­me­nis, la­biau­siai at­spin­di Trans.eu. Taip ma­no net 55 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių lo­gis­ti­kos sek­to­riaus dar­buo­to­jų. An­tro­je po­zi­ci­jo­je – Ti­mo­com.lt, tre­čio­jo­je – Car­go.lt.

Ta­čiau, pa­sak įmo­nės „Vilk­tu­kas“ va­do­vo Ri­mo Raš­čiaus, nei vie­na iš mi­nė­tų bir­žų ne­ski­ria pa­kan­ka­mai dė­me­sio sau­gu­mui ir yra kur kas la­biau su­si­rū­pi­nu­sios ki­tais da­ly­kais, pa­vyz­džiui, funk­cio­na­lu­mu. „Aš ver­ti­nu Car­go.lt, nes pa­to­gu nau­do­tis, esa­me se­niai įpra­tę, be to, at­nau­jin­ta ver­si­ja ti­krai ge­ra“, – kal­bė­jo R. Raš­čius.

Kad ir ku­riai bir­žai bū­tų lo­ja­lūs Lie­tu­vos eks­pe­di­to­riai, ve­žė­jai ir ga­min­to­jai, vis dėl­to vi­si pa­si­sa­kiu­sie­ji stip­riai ak­cen­ta­vo trans­por­to bir­žų ge­bė­ji­mą su­kur­ti to­kią ap­lin­ką, ku­rio­je vyk­tų ne tik kro­vi­nių pa­ieš­ka ar bū­tų de­da­mi trans­por­to skel­bi­mai. At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, ar rin­ko­je yra po­rei­kis at­si­ras­ti nau­joms bir­žoms, „taip“ pa­sa­kė net 40 proc. res­pon­den­tų. Įdo­mu tai, kad net 62,5 proc. res­pon­den­tų su­ti­ko, jog lo­gis­ti­kos ar trans­por­to kom­pa­ni­ja, ku­ri nau­do­ja­si šiuo­lai­kiš­ko­mis trans­por­to bir­žo­mis kro­vi­niams ras­ti ar trans­por­tui skelb­ti, yra pa­žan­ges­nė nei ta, ku­ri už­sa­ko­vus ran­da sa­vo „ka­na­lais“.

Dau­gu­ma ve­žė­jų ga­li įver­tin­ti sa­vo par­tne­rius, ar jie yra pa­ti­ki­mi, nau­do­da­mie­si tik bir­žų pa­tei­kia­mo­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis ir rei­tin­gais – taip pa­si­sa­kė 55 proc. apk­lau­sos da­ly­vių. Pa­tei­kus klau­si­mą, „Ku­ri iš bir­žų ski­ria dau­giau­siai dė­me­sio bir­žos da­ly­vių rei­tin­ga­vi­mui (pa­ti­ki­mu­mo ver­ti­ni­mas, pa­gal ku­rį ga­li­ma nu­spręs­ti, ar ver­ta dirb­ti su įmo­ne)”, Trans.eu ge­ro­kai at­sip­lė­šė nuo kon­ku­ren­tų. Šia bir­ža pa­si­ti­ki 55 proc. vi­sų res­pon­den­tų, Ti­mo­com.lt su­rin­ko tik 10 proc., o Car­go.lt – 27,5 proc. Įver­tin­da­mi ge­riau­sią kai­nos ir pa­slau­gų san­ty­kį, res­pon­den­tai vėl vien­bal­siai rin­ko­si Trans.eu (57,5 proc.), o an­tro­jo­je po­zi­ci­jo­je at­si­dū­rė Car­go.lt (30 proc.).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami