Vežėjams – mirtis, vairuotojams – viltis

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-05 06:00
Vežėjų įmonių surengta protesto akcija jose dirbančių vairuotojų argumentais neįtikino, nes dažnas vairuotojas 6-8 savaites praleidžia kabinoje. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Vo­kie­čiams už­sis­py­rus, kad mi­ni­ma­lų 8,5 eu­ro va­lan­di­nį at­ly­gį sa­vo dar­buo­to­jams tu­rė­tų mo­kė­ti ne tik šios ša­lies įmo­nės, bet ir kro­vi­nius į Vo­kie­ti­ją bei iš jos siun­čian­tys ki­tų vals­ty­bių ve­žė­jai, Lie­tu­vos trans­por­to įmo­nės būgš­tau­ja, jog to­kia prie­vo­lė ga­li baig­tis nuo­sto­liais ar net silp­nes­nių­jų ban­kro­tais.

Kar­di­na­liai prieš­in­gos nuo­mo­nės lai­ko­si to­se įmo­nė­se dir­ban­tys vai­ruo­to­jai, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma nors ir ne­si­ti­ki di­de­lių po­ky­čių pi­ni­gi­nė­je, bet pa­lai­ko ne sa­vo tie­sio­gi­nių darb­da­vių fron­tą, o Vo­kie­ti­jos įsta­ty­mų lei­dė­jų po­zi­ci­ją.

Kel­ti už­dar­bio neketina

Kaip ro­do tarp­tau­ti­nės trans­por­to bir­žos Trans.eu at­lik­ta dau­giau nei 200 Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Len­ki­jos trans­por­to įmo­nių vai­ruo­to­jų apk­lau­sa, net 85 proc. jų pri­ta­ria Vo­kie­ti­jo­je nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ju­sio mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo (vok. Mi­LoG) nuo­sta­toms.

Vai­ruo­to­jų nuo­mo­ne, šis įsta­ty­mas su­tei­kia ne tik ga­li­my­bę rei­ka­lau­ti iš darb­da­vio di­des­nio at­ly­gi­ni­mo bei ir pro­gą at­kreip­ti dė­me­sį į pro­fe­si­nes vai­ruo­to­jų prob­le­mas. Įsta­ty­mo nuo­sta­toms ne­pri­ta­ria tik 10 proc. vai­ruo­to­jų, ku­rių ma­ny­mu, dėl to­kio pa­pil­do­mo Vo­kie­ti­jos no­ro kiš­tis į ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­cio­na­li­nę tei­sę ga­li pra­si­dė­ti ve­žė­jų įmo­nių nuo­smu­kis.

Ta­čiau net ir pa­lai­kan­tys įsta­ty­mą vai­ruo­to­jai ne­ti­ki, jog vo­kie­čių ke­ti­ni­mai ge­rin­ti vai­ruo­to­jų už­dar­bį pa­di­dins jiems mo­ka­mą „lie­tu­viš­ką“ at­ly­gį. 87 proc. tarp­tau­ti­nius kro­vi­nius ve­žan­čių Lie­tu­vos įmo­nių vai­ruo­to­jų pri­pa­ži­no, kad jų at­ly­gi­ni­mas dėl Mi­LoG tai­ky­mo kol kas nie­kaip ne­pa­si­kei­tė ir tik 10 proc. tei­gė, jog jis pa­di­dė­jo.

Pri­min­si­me, kad šiuo me­tu Vo­kie­ti­ja, aps­kųs­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, yra su­stab­džiu­si įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo nuo­sta­tas tran­zi­tu per šią ša­lį kro­vi­nius ve­žan­čioms įmo­nėms ir tai­ko jas tik ve­žė­jams, siun­čian­tiems kro­vi­nius į Vo­kie­ti­ją ar iš jos.

„Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas no­ri už­dirb­ti dau­giau, o mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio pri­ly­gi­ni­mas Vo­kie­ti­jos dar­bo už­mo­kes­čiui, iš pir­mo žvilgs­nio, vai­ruo­to­jui tai ga­ran­tuo­tų. Vis dėl­to pa­gal apk­lau­sos re­zul­ta­tus ma­to­me, jog dau­gu­ma ve­žė­jų įmo­nių ne­ke­ti­na kel­ti al­gų, nes ne­si­ti­ki, kad su­ge­bės to­kio­mis są­ly­go­mis kon­ku­ruo­ti. Ne­ga­lė­da­mi klien­tui pa­siū­ly­ti ge­res­nės kai­nos, Lie­tu­vos ve­žė­jai gau­tų ma­žiau už­sa­ky­mų, da­lis ga­li iš­vis ne­tek­ti dar­bo. Dau­gu­ma ve­žė­jų taip pat pa­žy­mi, jog šis Vo­kie­ti­jos na­cio­na­li­nis tei­sės ak­tas prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos lais­vo pa­slau­gų ju­dė­ji­mo tai­syk­lei“, - tei­gė Trans.eu at­sto­vė Sand­ra So­fi­ja Bi­si­kirs­ka.

Pil­do tik dėl akių

Tik 12 proc. Trans.eu apk­laus­tų ve­žė­jų ma­nė, jog Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos trans­por­to sek­to­riaus įmo­nės lai­ky­sis vo­kiš­ko įsta­ty­mo nuo­sta­tų. 21 proc. trans­por­to vers­lo at­sto­vų pa­žy­mė­jo, jog Mi­LoG įsta­ty­mo dau­gu­ma įmo­nių ne­si­lai­kys, o net 67 proc. tei­gė, kad įmo­nės pil­dys do­ku­men­tus, ta­čiau vai­ruo­to­jams at­ly­gi­ni­mo ne­kels. Ko­dėl? Daž­niau­si at­sa­ky­mai – ve­žė­jų įmo­nės ne­iš­ga­lės mo­kė­ti to­kių at­ly­gi­ni­mų, ir Mi­LoG nuo­sta­tos esą ne­tei­sė­tos ES įsta­ty­mo dėl lais­vo pa­slau­gų ir pre­kių ju­dė­ji­mo po­žiū­riu.

Vai­ruo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (VPS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Nar­bu­tas siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog Lie­tu­vos ve­žė­jai už tarp­tau­ti­nius ve­ži­mus iš už­sa­ko­vų gau­na tiek pat ar­ba tik šiek tiek ma­žiau nei jų kon­ku­ren­tai iš Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lių. Ta­čiau vai­ruo­to­jų iš Lie­tu­vos ir ki­tų Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių dar­bo są­ly­gos nuo ko­le­gų iš Va­ka­rų ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis. To­dėl Lie­tu­vos VPS pa­lai­ko ir ki­tą mū­sų re­gio­no ve­žė­jų EK aps­kųs­tą įsta­ty­mą - Pra­ncū­zi­jos ir Bel­gi­jos pri­im­tą rei­ka­la­vi­mą dėl kas­sa­vai­ti­nio pri­va­lo­mo­jo poil­sio, ku­rio vai­ruo­to­jai nuo šiol tu­rė­tų ap­sis­to­ti mo­te­liuo­se ar vieš­bu­čiuo­se. Tu­rė­tų, bet taip ne­da­ro, nors už kas­sa­vai­ti­nio poil­sio pra­lei­di­mą Pra­ncū­zi­jo­je vai­ruo­to­jui nu­ma­ty­ta iki 30 tūkst. eu­rų bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­nų me­tų.

„Vai­ruo­to­jai tie­siog ver­čia­mi slėp­tis, veng­ti par­ei­gū­nų. Įmo­nių va­do­vai ga­lė­tų pa­tys 24 val. per par­ą 7 die­nas per sa­vai­tę pa­dir­bė­ti ir pa­gy­ven­ti bū­do­je, kad pa­jus­tų, ką tai reiš­kia. Va­ka­rų ir Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių vai­ruo­to­jai bent kas dvi sa­vai­tes yra grą­ži­na­mi na­mo, kad pa­il­sė­tų su šei­ma. Kaip dir­ba mū­siš­kiai? Daž­nas vai­ruo­to­jas 6-8 sa­vai­tes pra­lei­džia ka­bi­no­je, ne­tu­rė­da­mas są­ly­gų nei dra­bu­žius iš­sis­kalb­ti, nei nor­ma­liai pa­il­sė­ti. To­kie iš­var­gę vai­ruo­to­jai – tai tik­sin­čios bom­bos, vai­ruo­jan­čios 40 to­nų sve­rian­čias trans­por­to prie­mo­nes“, - pers­pė­jo R. Nar­bu­tas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, kad vai­ruo­to­jai bent kas dvi sa­vai­tes ga­lė­tų tin­ka­mai pa­il­sė­ti ar­ba grįž­ti į na­mus, trans­por­to įmo­nėms rei­kė­tų ne ki­še­nes tuš­tin­ti, bet tie­siog dau­giau dar­bo įdė­ti pla­nuo­jant ve­žio­ji­mą, lo­gis­ti­kos gran­di­nes. „Da­bar, kai pra­ncū­zų ar skan­di­na­vų vil­ki­kų vai­ruo­to­jai su­sto­ja sa­vait­ga­lį nor­ma­liai pa­il­sė­ti, mū­siš­kiai ima vi­sus už­sa­ky­mus iš ei­lės, ne­pai­sy­da­mi žmo­gaus veiks­nio“, - sa­kė jis.

Kal­ti­na so­cia­li­niu dempingu

Sek­da­mi ana­lo­giš­kus pro­tes­tus prieš du mė­ne­sius su­ren­gu­sių Len­ki­jos ve­žė­jų pa­vyz­džiu, Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­žė­jai pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­ei­liui or­ga­ni­za­vo pro­tes­to ak­ci­jas prie Pra­ncū­zi­jos, Bel­gi­jos ir Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­dų Vil­niu­je. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ tei­gi­mu, šio­se ša­ly­se pa­sta­ruo­ju me­tu pri­im­ti tei­sės ak­tai ne­są­ži­nin­gai ap­ri­bo­ja Lie­tu­vos ve­žė­jų kon­ku­ren­cin­gu­mą. To­kį re­gu­lia­vi­mą taip pat esą ga­li­ma lai­ky­ti įsi­ki­ši­mu į ki­tų vals­ty­bių vi­daus rei­ka­lus.

„Pro­tes­to ak­ci­ja sie­kia­me dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį, kad skir­tin­gų ES ša­lių ve­žė­jams bend­ro­jo­je ES rin­ko­je su­da­ro­mos ne­vie­no­dos są­ly­gos. Mums bei ki­tų ry­ti­nių ES vals­ty­bių ve­žė­jams di­džio­sios ša­lys ėmė tai­ky­ti so­cia­li­nį dem­pin­gą. Spe­cia­liai ku­ria­mi to­kie įsta­ty­mai, kad su­ma­žin­tų mū­sų ve­žė­jų kon­ku­ren­cin­gu­mą“, - pa­brė­žė Lie­tu­vos ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ry­šių su už­sie­nio ša­li­mis ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Dai­nius Ab­ra­ma­vi­čius.

Jo po­žiū­riu, šiuo­lai­ki­nių vil­ki­kų ka­bi­no­se vai­ruo­to­jams yra su­da­ry­tos tin­ka­mos są­ly­gos poil­siui. Ka­bi­no­se esą il­si­si ne tik tarp­tau­ti­nius kro­vi­nius ve­žan­tys Lie­tu­vos ar ki­tų Vi­du­rio bei Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių vai­ruo­to­jai, bet ir dau­gu­mos ES ša­lių vai­ruo­to­jai.

VPS pir­mi­nin­kas R. Nar­bu­tas to­kį ar­gu­men­tą ver­ti­no skep­tiš­kai: „Pa­žiū­rė­ki­te, kas at­ėjo į pro­tes­tus, ir vis­kas bus aiš­ku. Su­si­rin­ko darb­da­viai, ku­riems pel­nas dėl pra­ncū­zų ir vo­kie­čių įsta­ty­mų ga­li su­ma­žė­ti. Pro­tes­tuo­jan­čių vai­ruo­to­jų ne­bu­vo.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rola  213.252.196.2 2015-05-06 16:36:53
Tai pas mus moka panasei tik mokescius nusukdami dienpinigiais tipo. oficialiai lietuviskas minimumas ir taip per amzius.Ajsku nuo tu dienpinigiu ne pencija aina nei kaskita. be to uz kiekviena paleva nuraso nuo dienpinigu ir be pretexto!
1 0  Netinkamas komentaras
Selis  63.158.86.3 2015-05-05 19:53:30
Tikrai stebina lietuvos furistu kontoros, jei jos negali moketi 8.5 euro i valanda? Per savaite butu 340 euru jei (40 valandu) per metus (48 savaiciu) 16,320 euru per metus Kai Amerikoje vairuotojui moka bent jau 45 centus uz pravaziuota milia. 400 miliu per diena pravaziuoja visi tai bus 180 zalio per diena arba 900 per savaite, o per metus bent jau 39,000 zalio. Suprantu, kad Lietuvos kontoros, dar turi daug sumoketi Sodrai, ko nedaro diduma mazu Amerikos kompaniju, bet vis tiek skirtumas milziniskas.
0 0  Netinkamas komentaras
Mkz  83.181.68.206 2015-05-05 10:31:18
Vistiek gerai ... kad apnachalejusius vietinius vergvaldzius bent kazkas kerpa....
0 0  Netinkamas komentaras
Rolandas  213.252.196.2 2015-05-05 10:03:57
Na uz 1.5-2 tks euru per menesi galima ir kaip suniui kuri laika budoj pagivent.
0 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami