Vežėjus gelbsti patirtis ir lankstumas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-04 06:00
Darius Brekys: "Logistikos verslas tinka lietuviams, nes krovinių judėjimo vektoriai veda į mūsų namus arba per juos – per Lietuvą." Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Ša­lies kro­vi­nių ve­ži­mo vers­las skel­bia ge­rus 2014 me­tų re­zul­ta­tus. Ge­le­žin­ke­liais per­nai vež­ta 49 mln. to­nų kro­vi­nių, ar­ba 0,2 proc. dau­giau ne­gu 2013-ai­siais. Per­nai, pa­ly­gin­ti su už­per­nai, 9 proc. - iki 36,41 mln. to­nų - iš­au­go kro­va Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te. Kol kas ne­aiš­kūs tik kro­vi­nių ve­ži­mo sau­su­mos ke­liais re­zul­ta­tai.

Stul­bi­na mū­sų ša­lies ve­žė­jų ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie pa­čių su­nkiau­sių veik­los są­ly­gų dėl geo­po­li­ti­nės įtam­pos Ry­tuo­se. „Lie­tu­va tie­siog yra pa­smerk­ta tu­rė­ti se­nas tarp­tau­ti­nės lo­gis­ti­kos tra­di­ci­jas. Tai le­mia mū­sų geog­ra­fi­nė pa­dė­tis ir ge­no­fon­das, for­muo­jan­tis at­sa­ko­my­bės jaus­mą. Kar­tais gal­vo­ju, kad lo­gis­ti­kos vers­las tin­ka lie­tu­viams, nes kro­vi­nių ju­dė­ji­mo vek­to­riai ve­da į Lie­tu­vą ar­ba per Lie­tu­vą. Iš­ei­tų, kad ap­ka­bi­nę pa­sau­lį per vers­lo gi­jas ga­li­me sto­vė­ti ir dirb­ti sa­vo gim­ti­nė­je", - LŽ sa­kė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės eks­pe­di­to­rių ir lo­gis­tų aso­cia­ci­jos „Li­ne­ka“ pre­zi­diu­mo na­rys, "Au­to­vers­lo" gru­pės eks­pe­di­ja­vi­mo di­rek­to­rius Da­rius Bre­kys.

Tai, kaip Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­ži­mo vers­las di­ver­si­fi­kuo­ja jų ga­be­ni­mo kryp­tis ir su­da­ro są­ly­gas rea­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją ša­lies ga­my­bos įmo­nėms, ro­do ne­se­niai Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to (SD) pa­skelb­ti duo­me­nys. Jie at­spin­di, ko­kio­mis nau­jo­mis kryp­ti­mis per­nai ju­dė­jo Lie­tu­vo­je pa­krau­ti, va­di­na­si, di­de­le da­li­mi - vie­ti­nės ga­my­bos, ge­le­žin­ke­liais ve­ža­mi kro­vi­niai.

Ru­si­ja tiks­lo nepasiekė

SD duo­me­ni­mis, 2014 me­tais mū­sų ša­ly­je bu­vo pa­krau­ta vež­ti ge­le­žin­ke­liais vis dėl­to ma­žiau kro­vi­nių nei prieš dve­jus me­tus. 2012 me­tais Lie­tu­vo­je į trau­ki­nius pa­krau­ta 5,3 mln. t, 2013 me­tais - 5,1 mln. t, 2014 me­tais - 4,2 mln. t kro­vi­nių, ar­ba 20,8 proc. ma­žiau ne­gu 2012-ai­siais ir 17,7 proc. ma­žiau nei už­per­nai.

Dėl lietuviškos žemės ūkio produkcijos boikoto sumažėjus reisų į Rusiją, daugiau traukinių pajudėjo į Ukrainą. /Romo Jurgaičio nuotrauka

Įdo­mu, kad 2014 me­tais, anot SD, ge­le­žin­ke­liais į Ru­si­ją vež­tų kro­vi­nių, ku­rie bu­vo pa­krau­ti Lie­tu­vo­je, srau­tas ne­su­men­ko tiek daug, kiek ga­li­ma bu­vo ti­kė­tis dėl Ru­si­jos sank­ci­jų. Per­nai mū­sų trau­ki­niais ru­sams nu­vež­ta 471,4 tūkst. t Lie­tu­vo­je pa­krau­tos pro­duk­ci­jos, ar­ba 25,5 proc. ma­žiau nei 2012 me­tais (632,6 tūkst. t) ir 21 proc ma­žiau ne­gu 2013 me­tais (596,6 tūkst. t).

Taip pat ma­žė­jo 2014 me­tais Lie­tu­vo­je pa­krau­tų ir ge­le­žin­ke­liais ga­ben­tų kro­vi­nių kie­kis į Eu­ro­pos Są­jun­gą (2012 m. - 2,1 mln. t, 2013 m. - 2 mln. t, 2014 m. - 1,51 mln. t), į Bal­ta­ru­si­ją (ati­tin­ka­mai 1070,3 tūkst. t, 1007,5 tūkst. t, 662,7 tūkst. t), į Azer­bai­dža­ną (20,8 tūkst. t, 14,9 tūkst. t, 18,1 tūkst. t), į Ta­dži­kis­ta­ną (137,7 tūkst. t, 82,3 tūkst. t, 55 tūkst. t), į Turk­mė­nis­ta­ną (46,8 tūkst. t, 23,9 tūkst. t, 10,4 tūkst. t).

Ku­rio­mis kryp­ti­mis Lie­tu­vos kro­vi­nių ve­žė­jai ge­le­žin­ke­liais kom­pen­sa­vo pra­ra­di­mą? Anot SD pa­teik­tos sta­tis­ti­kos, per­nai au­go mū­sų ša­ly­je pa­krau­tų kro­vi­nių srau­tas į Uz­be­kis­ta­ną (2013 m. vež­ta 74,9 tūkst. t, 2014 m. - 92,5 tūkst. t), į Len­ki­ją (2012 m. - 203,4 tūkst. t, 2013 m. - 213 tūkst. t, 2014 m. - 226,3 tūkst. t), į Veng­ri­ją (ati­tin­ka­mai 0 to­nų, 10,1 tūkst. t, 19,2 tūkst. t), į Mol­do­vą (7,5 tūkst. t, 3,7 tūkst. t, 10,2 tūkst. t).

Ukrai­nos pe­tys

Ta­čiau per­nai la­biau­siai iš­au­go kro­vi­nių, pa­krau­tų Lie­tu­vo­je, srau­tas į Ukrai­ną. 2012 me­tais į šią ša­lį ge­le­žin­ke­liais vež­ta 872 tūkst. t Lie­tu­vo­je pa­krau­tų kro­vi­nių, už­per­nai - 886,6 tūkst. t (pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, iki tol au­gi­mas su­da­rė + 1,7 proc.), o per­nai – jau 1085,6 tūkst. t (pa­ly­gin­ti su 2013 me­tais, po­ky­tis sie­kė + 18,4 proc.). At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad be­veik pu­sė šio kie­kio (405,8 tūkst. t) vež­ta 2014 me­tų pa­sku­ti­nį ket­vir­tį.

D. Bre­kys tei­gė, kad dar iki Ru­si­jos ir Ukrai­nos ka­ri­nio konf­lik­to bei eko­no­mi­nio ru­sų ir Va­ka­rų konf­lik­to dau­ge­lis įmo­nių jau tu­rė­jo re­cep­tų, kaip iš­veng­ti kri­zės. „Jau bu­vo­me iš­gy­ve­nę 1998 ir 2009 me­tų kri­zes, nors, be abe­jo, kiek­vie­na kri­zė yra sa­vi­ta“, - sa­kė „Li­ne­kos“ pre­zi­diu­mo na­rys. Jis pa­brė­žė, kad su va­di­na­mo­sio­mis ri­zi­kin­go­mis Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) ša­li­mis dir­ban­čios kro­vi­nių ve­ži­mo ir eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės pa­si­žy­mi la­bai di­de­liu rin­ko­da­ros lanks­tu­mu. Tai ir pa­de­da at­ėjus su­nkme­čiui.

D. Bre­kys api­bū­di­no „Au­to­vers­las“ įmo­nių gru­pės pa­tir­tį: “Bū­da­ma se­na lo­gis­ti­kos sek­to­riaus žai­dė­ja bend­ro­vė vi­sa­da sten­gė­si sa­vo vers­lą di­ver­si­fi­kuo­ti. Įmo­nės va­do­vai nuo se­no dir­bo ar­ti­mo­se trans­por­to, au­to­mo­bi­lių, re­mon­to, pre­ky­bos sri­ty­se, o tai lė­mė ne tik pa­tir­tį ir ko­ky­bę. Tai už­ti­kri­no ir tarp­tau­ti­nius ko­mer­ci­nius ry­šius. Kaip dau­ge­lio Lie­tu­vos lo­gis­ti­kos pa­slau­gų įmo­nių, taip ir mū­sų bend­ro­vės pa­grin­di­nės kryp­tys yra trys: Eu­ro­pos Są­jun­ga, Lie­tu­va, NVS ša­lys. Į jas kro­vi­nius ve­ža­me įvai­riu trans­por­tu. O kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je sten­gia­mės lai­mė­ti kur­da­mi ypač su­dė­tin­gus pro­jek­tus. Pa­vyz­džiui, da­lis pro­jek­tų api­ma ir ga­lu­ti­nį ga­mi­nio par­uo­ši­mą var­to­to­jui, ku­ris yra to­li už mū­sų ša­lies ri­bų.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami