VGTU mokslininkų išradimas gali sumažinti vairuotojų galvos skausmą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-07 10:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-07 10:40
VGTU mokslininkų sukurtas asfalto mišinys. VGTU nuotrauka
Pro­vė­žos ir duo­bės Lie­tu­vos ke­liuo­se ke­lia gal­vos skaus­mą ne vie­nam vai­ruo­to­jui – šią prob­le­mą spręs­ti ža­da Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) moks­li­nin­kai, su­kū­rę ana­lo­gų Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­tį il­ga­lai­kėms sta­ti­nėms ap­kro­voms at­spa­rų as­fal­to mi­ši­nį.

Su­kur­tas as­fal­to dan­gos vir­šu­ti­nio sluoks­nio mi­ši­nys už­ti­krins ne tik di­de­lio eis­mo in­ten­sy­vu­mo ke­lių, gat­vių bei ki­tų eis­mo zo­nų pa­tva­ru­mą, bet ir oro uos­tų pe­ro­nų, or­lai­vių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, jū­rų uos­tų kran­ti­nių bei ter­mi­na­lų su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros il­gaam­žiš­ku­mą. Re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­niais ban­dy­mais, šis mi­ši­nys 1,5 kar­to at­spa­res­nis pro­vė­žoms nei įpras­ti as­fal­to mi­ši­niai, ta­čiau iš­lai­ko ne­ma­žes­nį at­spa­ru­mą ap­lin­kos po­vei­kiui bei nuo­var­giui kaip tra­di­ci­nių as­fal­to dan­gų, ra­šo­ma VGTU pra­ne­ši­me spau­dai.

Vil­nie­čiai bei mies­to sve­čiai da­bar ga­li jį pa­ma­ty­ti gy­vai – jau įgy­ven­din­ti ke­lio dan­gos pro­jek­tai Kal­va­ri­jų gat­vės ruo­že nuo Ap­ka­sų gat­vės iki Žal­gi­rio gat­vės bei V. Ku­dir­kos gat­vės ruo­že nuo Ge­di­mi­no pros­pek­to iki M. K. Čiur­lio­nio gat­vės.

„Lie­tu­vo­je šis as­fal­to mi­ši­nys ne­tu­ri ana­lo­gų, tai – pir­ma­sis toks at­spa­rus dė­vi­mo­jo sluoks­nio as­fal­to mi­ši­nys. Di­de­lio at­spa­ru­mo pro­vė­žoms as­fal­to mi­ši­niai ku­ria­mi ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se, ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų, su­nkias­vo­rio trans­por­to eis­mo bei sto­vė­ji­mo zo­no­se tai­ko­mi be­to­no kons­truk­ci­jų ar trin­ke­lių spren­di­mai. Lie­tu­vo­je as­fal­to dan­gos tra­di­ciš­kai la­biau pri­im­ti­nos, to­dėl to­kių as­fal­to mi­ši­nių po­rei­kis bu­vo jau se­niai“, – sa­ko šio pro­jek­to va­do­vas VGTU Ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos fa­kul­te­to Ke­lių ty­ri­mo ins­ti­tu­to di­rek­to­rius dr. Aud­rius Vait­kus.

Lie­tu­vos rin­ko­je pa­si­gen­da­ma as­fal­to mi­ši­nių, ku­rie tin­ka­mai funk­cio­nuo­tų il­ga­lai­kių sta­ti­nių ap­kro­vų vei­kia­mo­se zo­no­se bei pa­si­žy­mė­tų pa­kan­ka­mu at­spa­ru­mu sta­ti­nėms ap­kro­voms bei lie­ka­mų­jų de­for­ma­ci­jų su­si­da­ry­mui. Tai­kant ti­pi­nius as­fal­to mi­ši­nius, il­ga­lai­kių sta­ti­nių ap­kro­vų vei­kia­mos dan­gos kons­truk­ci­jos rei­ka­lau­ja re­kons­tra­vi­mo žy­miai anks­čiau nei pro­jek­ti­nis lai­ko­tar­pis. VGTU moks­li­nin­kų su­kur­tas spren­di­mas pa­si­žy­mi ge­res­nė­mis me­cha­ni­nė­mis ir eksp­loa­ta­ci­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis, il­ga­lai­kiš­ku­mu, at­spa­ru­mu ap­lin­kos po­vei­kiui nei tra­di­ci­niai as­fal­to mi­ši­niai.

„As­fal­to mi­ši­nio at­spa­ru­mą pro­vė­žoms nu­le­mia nau­do­ja­mų mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų ir bi­tu­mo sa­vy­bės, gra­nu­lio­me­tri­nė su­dė­tis, taip pat ir oro tuš­ty­mių kie­kis. Su­kur­tų as­fal­to mi­ši­nių gra­nu­lio­me­tri­nė su­dė­tis spe­cia­liai par­ink­ta, tai­kant mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų da­le­lių op­ti­mi­za­vi­mo pri­nci­pus. To­kiu bū­du už­ti­kri­na­mas stan­des­nis mi­ši­nio kar­ka­sas bei op­ti­ma­laus bi­tu­mo kie­kio tai­ky­mas“, – apie as­fal­to tva­ru­mo pa­slap­tis pa­sa­ko­ja dr. A. Vait­kus.

VGTU moks­li­nin­kų gru­pės – A. Vait­kaus, Vik­to­ro Vo­rob­jo­vo, Ovi­di­jaus Šer­no, Ri­tos Klei­zie­nės, Ju­di­tos Gra­žu­ly­tės ir Ajos Tu­ma­vi­čės – su­kur­ti as­fal­to mi­ši­niai pri­pa­žin­ti Lie­tu­vos pa­ten­tų biu­ro ir jiems su­teik­ta pa­ten­ti­nė ap­sau­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Eduardas Kriščiūnas  78.56.214.134 2016-09-07 23:04:31
Nerealu. Už mokesčių mokėtojų pinigus VGTU bazėje mokesčių mokėtojų išlaikomi žmonės sukūrė dangą ir ją užpatentavo. Kažin, patentavo irgi už mokesčių mokėtojų pinigus?
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami