Viadukas prie Ukmergės – iki kitų metų vidurio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-28 15:44
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-28 15:44
Per automagistralę Vilnius-Panevėžys ties Ukmerge šausiantis viadukas bus 56 metrų ilgio.  LŽ archyvo nuotrauka
Bend­ro­vė „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pra­ne­šė, kad jau iki ki­tų me­tų vi­du­rios­par­čiai vyk­do dar­bus ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­nius–­Pa­ne­vė­žys 72,18 ki­lo­me­tre, ša­lia Že­mait­kie­mio san­kry­žos Uk­mer­gės ra­jo­ne, iš­kils šiuo­lai­kiš­kas pės­čių­jų via­du­kas.

Vai­ruo­to­jams, va­žiuo­jan­tiems au­to­ma­gis­tra­le Vil­nius-Pa­ne­vė­žys, į akis kren­ta ša­lia Uk­mer­gės mies­to vyks­tan­čios ke­lių sta­ty­bos. Vie­ni klau­sia, ka­da jos bus baig­tos, nes eis­mą trik­do įvai­rūs ri­bo­ji­mai, tarp jų - ir drau­di­mas va­žiuo­ti vie­na ke­lio pu­se. Ki­tiems ky­la klau­si­mas, kas iš tų gran­dio­zi­nių sta­ty­bų bus, nes eis­mas ri­bo­ja­mas jau ke­lis mė­ne­sius.

Pa­sak "Pa­ne­vė­žio ke­lių", pro­jek­tas ties Uk­mer­gės r. Že­mait­kie­mio san­kry­ža "api­ma pės­čių­jų via­du­ko per ma­gis­tra­lę A2 ava­rin­ga­me ruo­že sta­ty­bą, ma­gis­tra­lės pla­ti­ni­mą, įren­giant grei­tė­ji­mo ir lė­tė­ji­mo juo­stas, jun­gia­mų­jų ke­lių abie­jo­se ke­lio pu­sė­se įren­gi­mą bei dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mą". Iš vi­so dar­bai at­lie­ka­mi ma­gis­tra­lės ruo­že, ku­rio bend­ras il­gis – 1,223 km.

„Jau at­lik­ta apie tris ket­vir­ta­da­lius su že­mės san­ka­sos pės­čių­jų via­du­kui įreng­ti su­si­ju­sių dar­bų, nu­ma­ty­tų at­lik­ti 2015 me­tais. Įreng­ta 2,4 tūkst. me­trų dre­na­žo tink­lų, iš nu­ma­ty­tų 3 tūkst. me­trų. Be to, bus įreng­ta pa­pil­do­ma, pir­mi­nia­me pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta 500 me­trų il­gio dre­na­žo at­kar­pa. Be­veik baig­ti įreng­ti lie­taus nuo­tė­kų tink­lai: pa­klo­ta 710 me­trų iš nu­ma­ty­tų 790 me­trų, pa­pil­do­mai įren­gia­ma ne­nu­ma­ty­ta 300 me­trų il­gio at­kar­pa“, – in­for­ma­vo bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­tų va­do­vas Jev­ge­ni­jus Šaš­ko­vas.

Dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų ir at­ra­mi­nės sie­nu­tės įren­gi­mo dar­bai taip pat smar­kiai pa­žen­gę į prie­kį, at­lik­ta 70 pro­cen­tų nu­ma­ty­tų dar­bų. Iki spa­lio vi­du­rio tie­sia­mų nau­jų jun­gia­mų­jų ke­lių vie­to­je ir žie­di­nių san­kry­žų vie­to­je, ren­giant šal­čiui at­spa­rų sluoks­nį, bus baig­tas reng­ti smė­lio pa­sluoks­nis (10,5 tūkst. ku­bi­nių me­trų). Įren­giant ke­lio kons­truk­ci­ją, spa­lį bus baig­tas klo­ti skal­dos pa­grin­das, ku­rio plo­tas sie­kia 16,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų.

Bū­si­mo­jo pės­čių­jų via­du­ko vie­to­je 2015 me­tais bus baig­tos sta­ty­ti via­du­ko at­ra­mos. Pės­čių­jų via­du­ko at­ra­mų pa­ma­tai sta­to­mi dvie­jų ti­pų: gręž­ti­niai ir gi­lie­ji. Via­du­ko at­ra­mos ren­gia­mos iš mo­no­li­ti­nio be­to­no, o via­du­ko pa­ndu­sų ir pa­grin­di­nių at­ra­mų ša­lu­ti­nės ko­lo­nos bus plie­ni­nės.

Plie­ni­nės 58 me­trų il­gio, 77 to­nų svo­rio via­du­ko ar­kos už­kė­li­mo ant at­ra­mų ir ki­ti dar­bai nu­ma­ty­ti at­lik­ti 2016 me­tais. Nau­jai sta­to­mas via­du­kas bei jun­gia­mų­jų ke­lių žie­dai bus apš­vies­ti įren­giant 22 at­ra­mas. Eis­mo sau­gu­mui už­ti­krin­ti taip pat bus sta­to­mi nau­ji ke­lio ženk­lai, įreng­ti ap­sau­gi­niai ke­lio bar­je­rai, sta­to­mi sig­na­li­niai stul­pe­liai, įreng­ta 125 me­trų il­gio ap­sau­gi­nė tvo­ra nuo gy­vū­nų.

Dėl vyk­do­mų dar­bų au­to­mo­bi­lių eis­mas sta­to­mo pės­čių­jų via­du­ko vie­to­je ma­gis­tra­lė­je A2 ri­bo­ja­mas 1,5 ki­lo­me­tro ruo­že. Da­ly­je šios at­kar­pos va­žiuo­ja­mo­ji da­lis tik su­siau­rin­ta, o 600 me­trų at­kar­po­je, kai­rė­je ma­gis­tra­lės pu­sė­je, žiū­rint nuo Vil­niaus, eis­mas už­da­ry­tas. Eis­mui abiem kryp­ti­mis at­vi­ra de­ši­nio­ji ma­gis­tra­lės da­lis.

Be to, iki 2015 m. spa­lio 31 d. im­ti­nai au­to­mo­bi­lių eis­mas už­da­ry­tas Uk­mer­gės mies­te, Nuo­tė­kų gat­vės san­kry­žo­je su ma­gis­tra­li­niu ke­liu A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami