Vieniems turi skambėti, kitiems - kalti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-14 06:00
Turint noro ir pinigų diskoteką galima surengti ir ant keturių ratų. LŽ archyvo nuotrauka
Kiek­vie­ną ry­tą vos pa­lei­dus au­to­mo­bi­lį, ja­me su­skam­ba ra­di­jo bal­sai ir mu­zi­kos gar­sai. Tai ne­at­sie­ja­ma vai­ruo­to­jų ry­ti­nio ri­tua­lo da­lis, nors nu­steb­tu­me, jei vos pra­da­rius na­mų du­ris, au­to­ma­tiš­kai įsi­jung­tų te­le­vi­zo­rius.

Au­to­mo­bi­lis ir ra­di­jas glau­džiai su­si­ję nuo pat tech­no­lo­gi­jų at­si­ra­di­mo. Kai XX am­žiaus pra­džio­je į Ame­ri­kos ke­lius iš­rie­dė­jo pir­mie­ji au­to­mo­bi­liai „Ford Mo­del T“, pra­si­dė­jo ir ban­do­mo­sios ra­di­jo trans­lia­ci­jos. Pra­ėjus ke­lio­li­kai me­tų ke­ly­je su­tik­tas „Ford“ jau ne­be­bu­vo ste­buk­las, o ra­di­jo trans­lia­ci­jos ta­po nuo­la­ti­nės, nes auk­sa­ran­kiai meis­trai įtai­sė ra­di­jo im­tu­vus į ma­ši­nas.

„Mo­to­ro­la“, ku­rios var­das reiš­kia bū­tent orien­ta­ci­ją į au­to­mo­bi­liams skir­tą elek­tro­ni­ką, 3-ią­jį de­šimt­me­tį pri­sta­tė pir­mą­jį au­to­mo­bi­li­nį ra­di­ją. Pa­na­šiu me­tu Eu­ro­pos au­to­mo­bi­liz­mo lop­šy­je - Vo­kie­ti­jo­je - tą pa­tį pa­da­rė ir „I­deal“, po ke­lio­li­kos me­tų per­si­va­di­nu­si į „Blau­punkt“.

Au­to­mo­bi­liams evo­liu­cio­nuo­jant kei­tė­si ir jų gar­so sis­te­mos. Ro­ken­ro­lo lai­ko­tar­pis ana­pus At­lan­to, kai pa­šė­lę mu­zi­kos rit­mai skli­do iš už kiek­vie­no kam­po, ga­lu­ti­nai įtvir­ti­no gar­so įran­gos, kaip ne­at­sie­ja­mo au­to­mo­bi­lių at­ri­bu­to, sta­tu­są. Ra­di­jo sto­tys ėmė dė­lio­ti sa­vo prog­ra­mų tink­le­lius taip, kad pa­ti ko­ky­biš­kiau­sia in­for­ma­ci­ja ir po­pu­lia­riau­sia mu­zi­ka klau­sy­to­jų au­sis pa­siek­tų bū­tent ta­da, kai ma­siš­kai klau­so­ma­si ra­di­jo – pi­ko va­lan­do­mis, va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu į dar­bą ir grįž­tant iš jo.

Uni­ver­sa­laus re­cep­to ne­siū­lo

Vai­ra­vi­mą ty­lo­je da­bar ren­ka­si re­tas, o kai ku­rie mė­gė­jai ryž­ta­si in­ves­tuo­ti ne­men­kus pi­ni­gus, kad ga­lė­tų va­žiuo­da­mi ko­ky­biš­kai klau­sy­tis bū­tent to sti­liaus mu­zi­kos, ku­ri jiems pa­tin­ka. Me­lo­ma­nai tei­gia, jog pa­pil­do­mą gar­so įran­gą į au­to­mo­bi­lius daž­niau­siai mon­tuo­ja dvi skir­tin­gus in­te­re­sus puo­se­lė­jan­čių vai­ruo­to­jų gru­pės.

Vie­nai pri­klau­so jau­niau­si vai­ruo­to­jai, jiems svar­biau­sia, kad apa­ra­tū­ra bū­tų kuo ga­lin­ges­nė ir „kal­tų bum­či­kas“. Ki­ta gru­pė – iš­la­vin­to mu­zi­ki­nio sko­nio žmo­nės. To­kie ge­riau­sios gar­so at­kū­ri­mo ko­ky­bės ieš­ko ne tik kon­cer­tų sa­lė­se ar na­mie, bet ir au­to­mo­bi­liuo­se.

Ga­lin­gai apa­ra­tū­rai ma­ši­no­je įsi­reng­ti pa­kan­ka šiek tiek pi­ni­gų ir au­to­mo­bi­li­nės elek­tro­ni­kos ži­nių. Bet jei žmo­gus no­ri klau­sy­tis ne triukš­mo, o mu­zi­kos, rei­kia at­siž­velg­ti į kur kas dau­giau niuan­sų. Kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lis pa­si­žy­mi skir­tin­ga akus­ti­ka - tai pri­klau­so nuo jo sa­lo­no. Kas vie­naip skam­ba ne­di­de­lia­me vie­na­tū­ry­je, vi­sai ki­taip skam­bės li­mu­zi­no kla­sės au­to­mo­bi­ly­je.

„Kai ma­ši­nos sa­vi­nin­kas in­ves­tuo­ja pi­ni­gus į aukš­tes­nio ly­gio gar­so apa­ra­tū­rą, jis ti­ki­si re­zul­ta­to. To­dėl ap­tar­nau­da­mi sa­vo klien­tus sten­gia­mės iš­siaiš­kin­ti jų po­rei­kius, mu­zi­ki­nį sko­nį. Uni­ver­sa­laus re­cep­to kiek­vie­nai au­siai nė­ra. "Me­ta­lis­tams" rei­kia vie­no­kios apa­ra­tū­ros, džia­zo ger­bė­jams – vi­sai ki­to­kios“, - pa­aiš­ki­no skir­tu­mą Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio gar­so įran­gos sa­lo­no va­do­vas Ry­tis Mar­cin­ke­vi­čius.

Gir­di­ma, bet nematoma

Au­to­mo­bi­lių gar­so įran­gos spe­cia­lis­to tei­gi­mu, su­ži­no­jus klien­to no­rus, apa­ra­tū­ra komp­lek­tuo­ja­ma pa­gal biu­dže­tą. Vie­niems pa­kan­ka pu­san­tro tūks­tan­čio li­tų, kad sa­lo­ne skam­bė­tų kur kas ko­ky­biš­kes­nė nei ga­myk­li­nės gar­so įran­gos sklei­džia­ma mu­zi­ka. Ki­ti, daž­niau­siai pra­ban­gių ma­ši­nų sa­vi­nin­kai, pa­gei­dau­ja aukš­čiau­sio ly­gio įra­šo at­kū­ri­mo ko­ky­bę ga­lin­čių pa­siū­ly­ti spren­di­mų. Pa­sak R.Mar­cin­ke­vi­čiaus, nau­jus ar apy­nau­jus au­to­mo­bi­lius iš sa­lo­nų įsi­gy­jan­tys vai­ruo­to­jai ne­re­tai pa­ly­gi­na kai­nas ir su­ran­da aki­vaiz­džių skir­tu­mų.

„Jei rei­kė­tų iš­skir­ti, ko­kios mar­kės au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kai daž­niau­siai at­ke­liau­ja į mū­sų sa­lo­ną ieš­ko­ti ko­ky­biš­kes­nės apa­ra­tū­ros, pir­mo­ji vie­ta ati­tek­tų BMW vai­ruo­to­jams. At­va­žiuo­ja ne­ma­žai nau­jų BMW au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų, to­dėl ga­li­me pa­ly­gin­ti ori­gi­na­lios apa­ra­tū­ros kai­nas ir at­sto­vų siū­lo­mos įran­gos va­rian­tus. Ma­no nuo­mo­ne, kar­tais ver­ta skai­čiuo­ti. Pa­vyz­džiui, ge­res­nės ko­ky­bės gar­so įran­gos pa­ke­tas, siū­lo­mas sa­lo­ne įsi­gy­jan­tie­siems nau­ją au­to­mo­bi­lį, ten kai­nuo­ja ke­lio­li­ka tūks­tan­čių li­tų, bet vis tiek ne­skam­ba. Tuo me­tu už 4-5 tūkst. li­tų ga­li­ma su­si­komp­lek­tuo­ti dau­ge­liu at­žvil­gių kur kas pra­na­šes­nę ir pui­kiai gro­jan­čią sis­te­mą“, - pa­brė­žė pa­šne­ko­vas.

Jei ne­sa­te aš­tuo­nio­lik­me­tis, ku­riam svar­biau­sia, kad mu­zi­ka ju­din­tų kū­ną ir at­kreip­tų ša­li­gat­viu ei­nan­čių gra­žuo­lių dė­me­sį, pir­ma tai­syk­lė bū­tų to­kia – gar­sas au­to­mo­bi­ly­je ne­tu­ri er­zin­ti. An­tra ten­den­ci­ja, ku­rią iš­sky­rė R.Mar­cin­ke­vi­čius, - ma­ši­noms skir­tos gar­so sis­te­mos tam­pa vis kom­pak­tiš­kes­nės. Sie­kia­ma, kad sa­lo­ne su­mon­tuo­ta pa­pil­do­ma gar­so įran­ga bū­tų jau­čia­ma tik au­si­mis, bet ne­pas­te­bi­ma akims.

FM ban­gas pa­keis internetas

Pa­sta­ruo­sius ke­lio­li­ka me­tų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, ban­dy­da­mi iš­spręs­ti mag­ne­to­lų va­gys­čių prob­le­mą, o kai ku­rių mė­gė­jų ir mu­zi­kos įran­gos ga­min­to­jų tei­gi­mu – siek­da­mi ge­res­nio už­dar­bio, ga­myk­li­nius gro­tu­vus ėmė mon­tuo­ti taip, kad juos iš­im­ti ir pa­keis­ti ki­tais ta­po la­bai komp­li­kuo­ta. Į vie­ną blo­ką įtai­so­ma ir lais­vų ran­kų įran­ga bei au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo sis­te­ma.

„Iš tie­sų su­nkiai pri­si­me­nu, ka­da kei­tė­me pa­tį gro­tu­vą - jis daž­niau­siai pa­lie­ka­mas ga­myk­li­nis. Au­to­mo­bi­lio gar­so sis­te­mą pro­jek­tuo­ja­me įreng­da­mi gar­so pro­ce­so­rius, ku­rie pa­pil­do­mai ap­do­ro­ja sig­na­lą, tin­ka­mai pa­skirs­to jį tarp aukš­to ir že­mo daž­nio gar­sia­kal­bių. Ga­myk­li­nių lai­dų nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se daž­niau­siai ir­gi ne­kei­čia­me, pa­kan­ka jų sto­rio. Pa­pras­tai pri­jun­gia­me tik pa­pil­do­mus mai­ti­ni­mo lai­dus", - pa­sa­ko­jo R.Mar­cin­ke­vi­čius.

Itin daug dė­me­sio gar­so ko­ky­bei pa­sta­rai­siais me­tais ski­ria ir aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, bend­ra­dar­biau­jan­tys su žy­miau­siais mu­zi­kos įran­gos kū­rė­jais. Be to, at­si­ran­da nau­jų ga­li­my­bių, nes au­to­mo­bi­lių gar­so sis­te­mos vis la­biau in­teg­ruo­ja­mos su iš­ma­niai­siais ne­šio­ja­mai­siais įren­gi­niais. Nau­jų au­to­mo­bi­lių kom­piu­te­rius jau pra­de­da­ma ap­rū­pin­ti prie­iga prie in­ter­ne­to, tad grei­tai mėgs­ta­mos mu­zi­kos klau­sy­si­mės ne iš kom­pak­ti­nių dis­kų ar FM ban­go­mis, o tie­siai iš tink­lo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami