Viešojo transporto reformų priešininkai: padėtis kritinė

Rūta GRIGOLYTĖ r.grigolyte@lzinios.lt 2014-06-17 11:40
Rūta GRIGOLYTĖ
r.grigolyte@lzinios.lt 2014-06-17 11:40
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
„Te­gul sa­vi­val­dy­bė ne­beeks­pe­ri­men­tuo­ja ­su vil­nie­čiais ir pir­miau­sia tvar­ko tai, ką jau tu­ri­me“, – taip sa­vo po­zi­ci­ją dės­to Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to prof­są­jun­gų at­sto­vai.

An­tra­die­nį kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę sos­ti­nės vie­šo­jo trans­por­to at­sto­vai tei­gė, kad pa­sta­rai­siais me­tais vie­ša­sis trans­por­tas Vil­niu­je su­lau­kia daug re­for­mų ir eks­pe­ri­men­tų. Nuo 2013 me­tų va­sa­ros ne­pra­tę­sus li­cen­ci­jų pri­va­tiems ve­žė­jams, šiuo me­tu ke­lei­vius ve­ža sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“. Pa­sak kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, sa­vi­val­dy­bė tei­gia, kad įmo­nės pa­dė­tis vis ge­rė­ja. „Ta­čiau ar tai tie­sa? Ko iš tie­sų trūks­ta ke­lei­viams ir įmo­nei, kad pa­slau­ga bū­tų ko­ky­biš­ka? Ar bū­si­mi sa­vi­val­dy­bės veiks­mai si­tua­ci­ją pa­ge­rins?“, – klau­sė ve­žė­jų prof­są­jun­gų at­sto­vai.

Ju­dė­ji­mo „Už tro­lei­bu­sus Vil­niu­je“ koor­di­na­to­rius Ma­rius Mar­ke­vi­čius kon­fe­ren­ci­jo­je „Vie­ša­sis trans­por­tas Vil­niu­je – kas pa­slėp­ta po „vil­nie­čio juo­sta“ ir kas mū­sų dar lau­kia?“ tei­gė, kad sa­vi­val­dy­bė apie sa­vo pla­nus daž­niau­siai nu­ty­li, o vė­liau vi­si in­for­muo­ja­mi tik pri­ėmus spren­di­mą. „Vi­si ma­tė­te, kad mies­te dau­gė­ja au­to­bu­sų. Da­lis yra nau­jų, da­lis – se­nų. Da­lis nuo­mo­ja­mi, vė­liau nu­per­ka­mi. Nau­jų tro­lei­bu­sų kon­kur­są val­džia su­žlug­dė, nu­pir­ko nau­jus au­to­bu­sus“, – pa­sa­ko­jo M. Mar­ke­vi­čius. Marš­ru­tų ir ke­lei­vių srau­tų vie­ša­ja­me trans­por­te ne­ati­ti­ki­mas, jo tei­gi­mu, taip pat lyg ty­čia pla­nuo­ja­mas, kad ro­dy­tų, esą da­bar­ti­nis trans­por­to pla­na­vi­mas esąs ne­efek­ty­vus.

M. Mar­ke­vi­čius, rem­da­ma­sis at­lik­tais ty­ri­mais, sa­kė, jog grei­tų­jų au­to­bu­sų „G“ marš­ru­tai per­ve­ža tik treč­da­lį ke­lei­vių srau­to. „Su­da­rius tin­ka­mus gra­fi­kus, ne­rei­kė­tų nau­jų trans­por­to rū­šių. Da­bar ta pa­čia kryp­ti­mi va­žiuo­jan­tis trans­por­tas va­žiuo­ja tar­si ka­ra­va­nais – vie­nas pa­skui ki­tą. Ne­ži­nia, ar tai da­ro­ma ty­čia, ar dėl ne­iš­ma­ny­mo. Tin­ka­mai iš­dė­lio­jus gra­fi­kus, pa­dė­tis bū­tų ki­to­kia“, – kal­bė­jo M. Mar­ke­vi­čius. Trans­por­to grei­čio bei kai­nos at­žvil­giu, jo įsi­ti­ki­ni­mu, ne­iš­nau­do­ja­mos vi­sos jau tu­ri­mos ga­li­my­bės. Min­tys apie ga­li­my­bę tu­rė­ti elek­tri­nius au­to­bu­sus M. Mar­ke­vi­čių taip pat ste­bi­na. „Te­ko kal­bė­tis su ga­min­to­jais Vo­kie­ti­jo­je ir jie sa­kė, kad per ar­ti­miau­sius 20-30 me­tų ši tech­no­lo­gi­ja ne­bus iš­vys­ty­ta tiek, kad vi­są die­ną ga­lė­tų ap­tar­nau­ti marš­ru­tus. Reiš­kia, ke­tu­rias va­lan­das pa­va­ži­nė­jęs au­to­bu­sas tu­rė­tų bū­ti siun­čia­mas krau­tis“, – tei­gė ju­dė­ji­mo „Už tro­lei­bu­sus Vil­niu­je“ koor­di­na­to­rius.

Ne­prik­lau­so­mos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Da­nu­ta Khlo­po­va pa­brė­žė, kad per me­tus vie­ša­ja­me trans­por­te bu­vo su­ža­lo­ti 25 ke­lei­viai. Re­for­mos į sek­to­rių, jos tei­gi­mu, taip pat at­ne­šė skau­džių po­ky­čių: su­ma­žin­ta dar­bo vie­tų, pa­di­din­ti vai­ruo­to­jų dar­bo krū­viai, nau­ji pers­pek­ty­vūs dar­buo­to­jai „pa­bė­go“, trans­por­tas vos iš­va­žia­vęs gen­da, nes de­ta­lės per­ka­mos ne­ži­nia kur. „Gi­ria­ma­si, kad su­tau­py­ta kaž­kiek mi­li­jo­nų. Ta­čiau vis­kas su­tau­py­ta žmo­nių sąs­kai­ta, tech­ni­nė ba­zė ne­pa­ruoš­ta“, – sa­kė D. Khlo­po­va.

Nau­jo­sios pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ali­na Ry­žins­ka­ja ma­no, kad vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­viams svar­biau­sia yra sau­gu­mas ir kom­for­tas. Ta­čiau per­ka­mos ne­va kuo pi­ges­nės komp­lek­ta­ci­jos trans­por­to prie­mo­nės. Jos tei­gi­mu, tau­po­ma tiek per­kant trans­por­to prie­mo­nes be kon­di­cio­nie­rių, tiek su ne­ko­ky­biš­ko­mis ki­to­mis de­ta­lė­mis. „Net nau­jau­si tro­lei­bu­sai re­mon­tuo­ja­mi mė­ne­siais, nes tei­gia­ma, kad tam nė­ra lė­šų. Su­si­da­ro įspū­dis, kad sten­gia­ma­si įmo­nę spe­cia­liai su­žlug­dy­ti ar­ba par­ody­ti, kad da­bar­ti­nis trans­por­tas yra ne­tin­ka­mas nau­do­ji­mui“, – sa­kė A. Ry­žins­ka­ja.

Vie­šo­jo trans­por­to vie­nin­gos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rys, tro­lei­bu­so vai­ruo­to­jas Al­gi­man­tas Su­ba­čius kon­fe­ren­ci­jo­je pa­brė­žė, kad prie tro­lei­bu­sų par­ko An­ta­kal­ny­je yra pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti gy­ve­na­muo­sius na­mus. Taip esą sie­kia­ma, kad bū­si­mie­ji nau­ja­ku­riai bū­tų ne­pa­ten­kin­ti, jog ša­lia yra tro­lei­bu­sų par­kas, ir tai tap­tų pre­teks­tu jį pa­nai­kin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kiti  213.164.123.39 2014-06-18 00:25:04
Milijonas padėkų šios konferencijos rengėjams ir dalyviams. Situacija iš tiesų radikaliai pasikeitė po vadinamosios reformos, kuri tiesiog sužlugdė funkcionalią ir lanksčią transporto sistemą. Ilgesnis laukimas stotelėse, perpildytos transporto priemonės, aplinką teršiantys autobusai, kondicionierių atjungimas (pernai veikė, šiais metais vasarą veikia krosnys). VVT prastai teikia paslaugas, nesupratau troleibusus ir autobusus valdančių įmonių suliejimo prasmės, nesuprantu noro atsikratyti ekologinio troleibuso transporto ir negaliu pateisinti lanksčių ir greitų mikriukų naikinimo :( Anksčiau kelionė iš taško A į tašką B buvo tiesiog greita ir patogi, dabar dažniausia tenka kviesti taksi.
4 0  Netinkamas komentaras
Liucija  188.69.198.172 2014-06-17 18:27:07
Tegul visu pirma tvarkosi su esamutransportu. 16 d 05:47 Silo stotelejeturejo atvaziuoti zemagrindis autobusas I Stotis, O neatvaziavo. O kaipgi zmogui su negalia jaustis?
4 0  Netinkamas komentaras
Vero  82.140.131.192 2014-06-17 14:14:40
Kol nebus įvestos tramvajaus linijos, kaip padrindinis ir reprezentacinis viešasis transportas, tol niekad Vilniuje nebus patenkinama padėtis šioje srityje. O jau ir visi iš mūsų juokiasi, kad Vilnius, vienintelė Europos sostinė, kuri yra tik didelis kaimas, nes čia net tramvajaus nėra. Kur, Zuokeli, tavo pažadai, kad tramvajaus jau važinės , rodos, 2007 metais, vėliau 2016, taigi susitaikyk, kad paskutinę kadenciją dirbi, nė vieno gero darbo nepadarei.
4 6  Netinkamas komentaras
tai va..  86.100.227.163 2014-06-17 13:41:27
Turiu priekaistu del viesojo transporto tvarkarasciu pakeitimu Antakalnis-centras: nuimtas maršrutas 3, pakeistas 14. Masrutas 2 perpildytas (ipatingai mokslo matu). Akyvaizdziai matosi, kad pakeitimai beprasmiski ir nuostolingi
7 0  Netinkamas komentaras
lilia  78.60.51.0 2014-06-17 13:41:13
laukiu tiesioginiu mero rinkimu-gal tada išpašalvoninsim zuokulą,ba viskas daroma tik tam,kad būtų kuo didesnė sumaištis,o tada daromos pertvarkos,"šsisavinami "pinigai...ir toliau tęsiasi bardakas...Skaitykit troleibusai.lt-įdomu!
7 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami