Viešojo transporto vairuotojų kantrybė trūko: bus streikas

Jurga TVASKIENĖ jurgat@lzinios.lt 2014-09-26 14:21
Jurga TVASKIENĖ
jurgat@lzinios.lt
2014-09-26 14:21
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­jai, iki šiol ne­su­lau­kian­tys at­ly­gi­ni­mų už rugp­jū­čio mė­ne­sį, ar­ti­miau­siu me­tu ža­da reng­ti įspė­ja­mą­jį strei­ką. Sa­vi­val­dy­bė guo­džia­si, kad lė­šų vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mams trūks­ta, nes jas „suė­da“ leng­va­tos už vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės 100-tu pro­cen­tų val­do­mos bend­ro­vės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ pro­fe­si­nė są­jun­ga jau at­ei­nan­čią sa­vai­tę šau­kia vi­suo­ti­nį įmo­nės dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­mą, ku­rio me­tu tu­rė­tų bū­ti iš­rink­tas Strei­ko ko­mi­te­tas. Rink­tis griež­čiau­sią pro­tes­to for­mą įmo­nės Dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga ap­sisp­ren­dė po to, kai šią sa­vai­tę spe­cia­li Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja ne­da­vė lei­di­mo mi­tin­gui prie me­ri­jos.

„Į­mo­nės dar­buo­to­jai – 2300 žmo­nių – at­ly­gi­ni­mų lai­ku ne­gau­na nuo ge­gu­žės mė­ne­sio. Iki šiol ne­sa­me su­lau­kę at­ly­gi­ni­mų už rugp­jū­tį, nors jau bai­gia­si rug­sė­jis. Sa­vi­val­dy­bė sa­ko, kad ne­ga­li mo­kė­ti, nes ne­tu­ri pi­ni­gų. Mums ne­lie­ka nie­ko ki­ta: pro­tes­to ak­ci­jai lei­di­mo ne­da­vė, to­dėl spa­lio 2 die­ną šau­kia­me vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą, iš­ren­ka­me Strei­ko ko­mi­te­tą ir ren­gia­mės strei­kuo­ti“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė bend­ro­vės „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Jo­nas De­ka­mi­na­vi­čius.

Pa­sak jo, re­mian­tis Dar­bo ko­dek­su, pir­miau­sia bū­tų ren­gia­mas įspė­ja­ma­sis dvie­jų va­lan­dų truk­mės strei­kas. To­kia ak­ci­ja ga­lė­tų įvyk­ti spa­lio 17 ar­ba 21 die­ną, o pa­skui, jei į dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mus ne­bū­tų at­siž­velg­ta, kar­to­tis lap­kri­čio 18, gruo­džio 18, 2015-ųjų sau­sio 20 die­no­mis, kol Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau at­siž­velgs į tei­sė­tus dar­buo­to­jų rei­ka­la­vi­mus.

Prof­są­jun­gos ly­de­ris ne­slė­pė gir­dė­jęs, kad ne­vil­ties dėl ne­iš­mo­ka­mų at­ly­gi­ni­mų apim­ti sos­ti­nės au­to­bu­sų ir tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­jai ga­li im­tis ir sti­chi­nių pro­tes­tų. „Kiek ži­nau, vai­ruo­to­jai jau or­ga­ni­zuo­ja­si ir pa­tys, be prof­są­jun­gos ži­nios. Jie ža­da pa­im­ti ke­lio­nės la­pus, at­lik­ti pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mą, o ta­da su­sės­ti sa­vo au­to­bu­suo­se – tro­lei­bu­suo­se ir ne­ju­dė­ti iš vie­tos tol, kol ne­bus iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai. Toks sti­chiš­kas pro­tes­tas ir­gi ga­li­mas“, - kal­bė­jo J. De­ka­mi­na­vi­čius.

Tai, kad bend­ro­vė­je „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ su­sik­los­čiu­si pa­dė­tis nė­ra leng­va, pri­pa­žįs­ta ir sos­ti­nės vi­ce­me­ras, šios sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ro­mas Ado­ma­vi­čius.

„Bend­ro­vei „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ nuo­lat trūks­ta apy­var­ti­nių lė­šų. Tą trū­ku­mą di­džią­ja da­li­mi le­mia sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nis ne­pa­jė­gu­mas ap­mo­kė­ti vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tų leng­va­tas, nu­sta­ty­tas vals­ty­bės. Šios leng­va­tos vi­du­ti­niš­kai per me­tus su­da­ro 80-90 mln. li­tų – jas pri­va­lo ap­mo­kė­ti sa­vi­val­dy­bė, ku­ri to­kių pi­ni­gų ne­tu­ri. Įta­kos tu­ri ir bū­ti­ny­bė iš­lai­ky­ti kai ku­riuos nuo­sto­lin­gus vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tus. Iš vi­so mes į vie­šą­jį trans­por­tą kas­met su­de­da­me 120-130 mln. li­tų, ir pa­bai­gos tam pro­ce­sui ne­si­ma­to“, - aiš­ki­no vi­ce­me­ras.

Pa­sak R. Ado­ma­vi­čiaus, su­nku­mų dėl il­gus me­tus ne­išsp­ren­džia­mos vals­ty­bi­nio lyg­mens prob­le­mos pa­ti­rian­čios bend­ro­vės dar­buo­to­jai ne­tu­rė­tų at­ly­gi­ni­mų lauk­ti ke­lis mė­ne­sius.

„Mes nuo­lat bend­rau­ja­me su dar­buo­to­jais, ieš­ko­me ga­li­my­bių kuo grei­čiau iš­mo­kė­ti jiems at­ly­gi­ni­mus. Bet tai chro­niš­ka si­tua­ci­ja“, - sa­kė sos­ti­nės po­li­ti­kas.

„Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ prof­są­jun­gos ly­de­ris, sa­vo ruo­žtu, tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad dar­buo­to­jai ne­tu­rė­tų ken­tė­ti dėl sa­vi­val­dy­bės su­kaup­tų sko­lų.

„Mes, sa­vi­val­dy­bės įmo­nė, esa­me jos ran­go­vas: tei­kia­me už­sa­ky­tą pa­slau­gą, o pa­skui iš­girs­ta­me, kad dėl to dar ir lie­ka­me sko­lin­gi. Sa­vi­val­dy­bė aiš­ki­na, kad tu­ri dau­gy­bę sko­lų, bet ar tai mū­sų prob­le­ma? Juk pa­čios sa­vi­val­dy­bės ad­min­si­tra­ci­jos 900 da­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mus jau se­niai ga­vo. Tik mes su se­nais au­to­bu­sais ir tro­lei­bu­sais be at­ly­gi­ni­mų vargs­ta­me, ir nie­kas į tai dė­me­sio ne­krei­pia“, - pik­ti­no­si J. De­ka­mi­na­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skersas  84.46.251.37 2014-09-26 21:01:22
Čia viskas ir taip aišku...valdininkus turi išlaikyti eiliniai...(ariantys)...žmonės.kol neatsiras kitas Lansbergis kuris suvienytu tautą prieš visą tą kostiumuotojų klaną padarytu tvarką.be streikų nieko nebus
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami