Vietinis transportas keleivius vežioja senienomis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-20 06:00
74 proc. parko sudaro senesni nei dešimt metų autobusai. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės už 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu ski­ria­mą ES fon­dų 43,4 mln. eu­rų par­amą įsi­gis ma­žiau­siai 120 nau­jų mies­to elek­tra va­ro­mų ir hib­ri­di­nių au­to­bu­sų, bet jie ma­žai pa­dės gel­bė­jant iš sąs­tin­gio vie­ti­nį trans­por­tą.

Pa­sta­rai­siais me­tais pirk­da­ma au­to­bu­sus Lie­tu­va ne­pras­tai at­ro­do žvel­giant į Eu­ro­pos Są­jun­gos sta­tis­ti­ką. ES au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, nuo 2012-ųjų iki 2015 me­tų rug­sė­jo Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ti 883 nau­ji au­to­bu­sai. Įspū­din­gas bu­vo jų re­gis­tra­vi­mo ki­li­mas. Tar­kim, 2012 me­tais Lie­tu­vo­je fik­suo­tas 39,4 proc., 2013 me­tais – 21,4 proc. sie­kian­tis nau­jų au­to­bu­sų par­da­vi­mo au­gi­mas. 2014 me­tais, kai Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tras pa­pil­dy­tas 288 nau­jais au­to­bu­sais, 63,6 proc. au­gi­mas ES bu­vo di­džiau­sias. Ta­čiau gra­žus fa­sa­das sle­pia daug pur­vo.

Tarp pe­si­miz­mo ir optimizmo

Per pir­mus de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius ša­ly­je įre­gis­truo­ta 170 nau­jų au­to­bu­sų, o jų par­da­vi­mas smu­ko 17,9 pro­cen­to. Iš da­lies taip at­si­ti­ko ir dėl to, kad šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rin­ka la­bai pri­klau­so nuo eu­ro­pi­nės par­amos, o šie­met lė­šų upe­lis iš­se­ko. Bet įsi­bė­gė­ja nau­ja­sis ES fi­nan­si­nis lai­ko­tar­pis.

Kaip LŽ in­for­ma­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, iki 2020-ųjų Lie­tu­va už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus ža­da įsi­gy­ti ne ma­žiau kaip 120 ne­kenks­min­gų ap­lin­kai ke­lei­vi­nių trans­por­to prie­mo­nių, ta­čiau, anot aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vo Eu­ge­ni­jaus Sto­lo­vic­kio, tai te­bus la­šas jū­ro­je. „Au­to­bu­sų, dir­ban­čių mies­tuo­se ir prie­mies­čiuo­se, par­ko bent da­lį prob­le­mų ti­kė­tis iš­spręs­ti su eu­ro­pi­ne par­ama bū­tų nai­vu“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tie­siai rė­žė E. Sto­lo­vic­kis.

Ke­lei­vių ve­ži­mo bend­ro­vės „Kau­tra“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Gin­tau­tas Pa­ku­sas pa­žy­mė­jo, kad pa­gal ES prog­ra­mas pi­ni­gai ski­ria­mi tik mies­tų au­to­bu­sų par­kams at­nau­jin­ti, o ma­žiems par­kams prie­mies­čiuo­se, kur vie­ti­nis su­si­sie­ki­mas ir­gi la­bai pra­stas, pi­ni­gų ti­kė­tis nė­ra nė men­kiau­sio šan­so.

Skep­tiš­kai į tai žiū­rė­jo ir LŽ kal­bin­ti kai ku­rių ma­žes­nių Lie­tu­vos mies­tų bei ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių me­rai.

Daug švie­ses­nę dau­giau­sia sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čio par­ko at­ei­tį ma­to au­to­bu­sus ga­mi­nan­tys ir juos par­da­vi­nė­jan­tys, taip pat su­si­sie­ki­mo pa­slau­gas tei­kian­tys vers­li­nin­kai. „Jei vie­ti­nį su­si­sie­ki­mą val­dan­tys žmo­nės bū­tų la­biau iš­pru­sę, pa­dė­tį bū­tų įma­no­ma keis­ti“, – pa­žy­mė­jo mies­to au­to­bu­sus „Mer­ce­des-Benz Ci­ty­li­ne/­Ci­ty­li­ne L“ ga­mi­nan­čios bend­ro­vės „AL­TAS ko­mer­ci­nis trans­por­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ra­dze­vi­čius.

Su­lau­kę „gar­bin­go“ amžiaus

„Li­na­vos“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to va­do­vas E. Sto­lo­vic­kis ne­slė­pė, kad da­bar­ti­nė vie­ti­nio ke­lei­vi­nio trans­por­to pa­dė­tis pa­si­bai­sė­ti­na. „Pa­sa­ky­ti tiks­liai, kiek šiuo me­tu Lie­tu­vo­je nau­do­ja­ma au­to­bu­sų, ne­ga­lė­čiau. Ga­liu tik at­skleis­ti, kiek jų tu­ri aso­cia­ci­jai pri­klau­san­tys ve­žė­jai. Tie­sa, jie be­veik vi­si yra „Li­na­vos“ na­riai. Dau­gu­ma mū­sų na­rių yra sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, o tarp gar­siau­sių joms ne­prik­lau­san­čių pri­va­čių ve­žė­jų yra Kau­no ir Vil­niaus to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jos „Kau­tra“ ir „Toks“, ku­rios ve­ža tik nau­jais au­to­bu­sais“, – pa­sa­ko­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Ilgus ir nerangius senus dviejų sekcijų miesto autobusus verslininkai keistų į naujus ir kompaktiškus.Romo Jurgaičio nuotrauka

Pa­sak E. Sto­lo­vic­kio, šiuo me­tu „Li­na­vai“ pri­klau­san­čios su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jos vie­ti­niais marš­ru­tais ke­lei­vius ve­ža 2854 au­to­bu­sais ir tro­lei­bu­sais. „Ta­čiau au­to­bu­sų par­kas la­bai pa­se­nęs. 74 proc. jo su­da­ro se­nes­ni nei de­šimt me­tų au­to­bu­sai. Nuo pen­ke­rių iki de­šimt me­tų se­nu­mo au­to­bu­sų yra 9 proc., iki pen­ke­rių me­tų – 17 pro­cen­tų. Itin pra­sta pa­dė­tis di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Vil­niu­je net 81 proc. au­to­bu­sų jau su­lau­kė de­šim­ties me­tų, Kau­ne to­kių yra 78 pro­cen­tai“, – pa­sa­ko­jo jis.

Už sa­vus pi­ni­gus per­ka naudotus

„Jei Lie­tu­va no­ri, kad ne vien to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo, bet ir vie­ti­nių marš­ru­to au­to­bu­sai ati­tik­tų šiuo­lai­ki­nius stan­dar­tus, bū­ti­na kas­met at­nau­jin­ti nuo 5 iki 10 proc. ša­lies au­to­bu­sų par­ko. Ki­taip ta­riant, kiek­vie­nais me­tais sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų įsi­gy­ti iki 300 nau­jų au­to­bu­sų“, – kal­bė­jo E. Sto­lo­vic­kis.

Pats pi­giau­sias ke­lei­viams mies­te skir­tas nau­jas au­to­bu­sas su dy­ze­li­niu va­rik­liu esą kai­nuo­ja nuo 200 tūkst. eu­rų. Tad kas­met tek­tų su­krapš­ty­ti ma­žiau­siai apie 60 mln. eu­rų nau­jiems au­to­bu­sams pirk­ti, o tai vi­siš­kai ne­rea­lu.

Šioks toks at­si­nau­ji­ni­mas vyks­ta ir da­bar – nau­do­tais au­to­bu­sais, ku­rių kai­na la­bai įvai­ri, o pats pi­giau­sias kai­nuo­ja, kaip ti­ki­no E. Sto­lo­vic­kis, apie 50 tūkst. eu­rų. „Nė­ra jo­kių eko­no­mi­nių ga­li­my­bių, kad pats ve­žė­jas vie­ti­niais marš­ru­tais ga­lė­tų pa­gal pla­ną at­nau­jin­ti sa­vo au­to­bu­sų par­ką nau­jo­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis“, – sa­kė „Li­na­vos“ Ke­lei­vi­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas.

Jo nuo­mo­ne, gal bū­tų ge­res­nė pa­dė­tis, jei sa­vi­val­dy­bės lai­ku mo­kė­tų au­to­bu­sų par­kams vi­sas pri­klau­san­čias su­bsi­di­jas ir kom­pen­sa­ci­jas. „Įs­ta­ty­mų yra nu­sta­ty­ta la­bai lo­giš­ka kom­pen­sa­vi­mo ve­žė­jams tvar­ka, juo­se nu­ma­ty­tas ir do­ta­vi­mas, nes sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­ti­na ma­žes­nį ve­ži­mo ta­ri­fą nei pa­slau­gos sa­vi­kai­na. Tai nor­ma­lu, nes tai yra so­cia­li­nė pa­slau­ga, o ke­lei­vių ve­ži­mo sa­vi­kai­na ga­na di­de­lė, pa­ly­gin­ti su mū­sų pa­ja­mo­mis. Ta­čiau rea­ly­bė to­kia, kad sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai yra silp­ni, jos ne­pa­jė­gios lai­ku įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – kal­bė­jo E. Sto­lo­vic­kis.

Anot jo, iš bė­dos įsi­gy­da­mos nau­do­tas ma­ši­nas pa­čios sa­ve skan­di­na ir vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo au­to­trans­por­to įmo­nės. „Nau­do­tų au­to­bu­sų prie­žiū­ra yra bran­gi, jie kar­tais su­nau­do­ja net dvi­gu­bai dau­giau de­ga­lų nei nau­ji au­to­bu­sai“, – skai­čia­vo LŽ pa­šne­ko­vas.

Gel­to­nų­jų našta

Ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais įmo­nėms su­nku­mų ke­lia ir kar­tais keis­ta vals­ty­bės trans­por­to po­li­ti­ka. Pa­sak E. So­lo­vic­kio, vie­ti­nio re­gu­lia­rio­jo su­si­sie­ki­mo ve­žė­jų ki­še­nes dau­giau­sia pa­pil­dy­da­vo do­ta­ci­jos už moks­lei­vių ve­ži­mą į mo­kyk­las. Ta­čiau 2000-ai­siais Va­ka­rų pa­vyz­džiu bu­vo pra­dė­ti dieg­ti mo­kyk­li­niai, ar­ba va­di­na­mie­ji gel­to­nie­ji, au­to­bu­sai, juos ir­gi do­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės. Da­bar to­kių au­to­bu­sų yra apie 700.

„Kol jie bu­vo nau­ji, prob­le­mų ne­kil­da­vo. Ta­čiau prie­žiū­ros iš­lai­dos toms ma­ši­noms, ku­rios su­lau­kė, tar­ki­me, pen­kio­li­kos me­tų, jau yra to­kios pat, kaip ir nau­do­tiems au­to­bu­sams. Da­bar sa­vi­val­dy­bės yra pri­vers­tos fi­nan­suo­ti ir vie­šą­jį trans­por­tą, ir gel­to­nuo­sius au­to­bu­sus, ku­rie ir­gi vyk­do vie­šą­ją pa­slau­gą. Dau­ge­liui sa­vi­val­dy­bių tai yra per su­nki naš­ta, to­dėl už­da­ro­mi re­gu­lia­rūs marš­ru­tai“, – pa­sa­ko­jo E. Stolovickis

Pa­sak jo, ka­tas­tro­fiš­kai dau­gė­ja kai­mų ir vien­kie­mių, pro ku­riuos au­to­bu­sai re­gu­lia­riai iš­vis ne­be­va­ži­nė­ja.

Kal­ti­na neišprusimu

LŽ kal­bin­tus vers­li­nin­kus pik­ti­no, jų nuo­mo­ne, keis­ta dau­ge­lio sa­vi­val­dy­bių po­zi­ci­ja. „Daug kas pri­klau­so nuo iš­pru­si­mo. „AL­TAS ko­mer­ci­nis trans­por­tas“ daž­nai da­ly­vau­ja už­sie­nio par­odo­se. Ne­se­niai su­grį­žo­me iš Bel­gi­jos, ku­rio­je vy­ko tarp­tau­ti­nė par­oda „Au­to­bu­sų pa­sau­lis“. Jo­je da­ly­va­vo ir „Li­na­vos“ na­riai. Aiš­kiai bu­vo ma­ty­ti, ku­rios įmo­nės do­mi­si nau­jo­vė­mis, yra orien­tuo­tos į nau­ją tech­ni­ką, siun­čia sa­vo at­sto­vus į par­odas, o ku­rioms pa­to­giau nau­do­tis se­nais au­to­bu­sais, nie­ko ne­da­ry­ti ir nuo­lat skųs­tis, kad trūks­ta pi­ni­gų“, – sa­kė „AL­TAS ko­mer­ci­nio trans­por­to“ va­do­vas E. Ra­dze­vi­čius.

Vie­ti­niais ir to­li­mai­siais marš­ru­tais ke­lei­vius ve­žan­čios bend­ro­vės „Trans­re­vis“ di­rek­to­rius Vla­das Dap­kus ir­gi pri­ta­ria, kad at­nau­jin­da­mos sa­vo au­to­bu­sų par­kus sa­vi­val­dy­bės iš­nau­do­ja to­li gra­žu ne vi­sus re­zer­vus, daž­nai joms pri­trūks­ta iš­mo­nės. Pa­vyz­džiui, vers­li­nin­kas gy­rė pu­siau lie­tu­viš­kus „AL­TAS ko­mer­ci­nio trans­por­to“ ga­mi­na­mus au­to­bu­sus „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter Ci­ty­li­ne/­Ci­ty­li­ne L“, ku­rie yra 5 to­nų svo­rio ir ga­li vež­ti ne dau­giau kaip 22 ke­lei­vius. To­kios vo­kiš­kų fur­go­nų pa­grin­du ga­mi­na­mos ma­ši­nos kai­nuo­ja apie 35 tūkst. eu­rų, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės šias ma­ši­nas re­gu­lia­riems rei­sams prie­mies­čiuo­se jau se­niai nau­do­ja. Vis dėl­to to­kių sa­vi­val­dy­bių yra ma­žu­ma.

Ki­ta ver­tus, anot V. Dap­kaus, mies­tams „AL­TAS ko­mer­ci­nio trans­por­to“ au­to­bu­sai ti­krai ga­li bū­ti per ma­ži. „Jei­gu kal­bė­tu­me apie di­džiuo­sius mies­tus, jų gat­vė­mis va­ži­nė­jan­tys au­to­bu­sai iš ti­krų­jų yra skir­tin­gi. Vie­ni di­des­nės tal­pos, daž­nai – dvie­jų sek­ci­jų, ki­ti – ma­žes­ni. Bet nė­ra prob­le­mų pa­si­ga­min­ti už prie­ina­mą kai­ną ir di­des­nių, ku­rie pa­keis­tų „gu­mi­niais“ ar „gar­moš­kė­mis“ va­di­na­mus dvie­jų sek­ci­jų au­to­bu­sus. Juos ga­li­ma ga­min­ti 7 to­nų „I­ve­co Dai­ly“ fur­go­nų pa­grin­du, jie kai­nuo­tų iki 100 tūkst. eu­rų, ga­lė­tų vež­ti apie 30 žmo­nių, o jų eksp­loa­ta­ci­ja ti­krai at­si­pirk­tų vien dėl de­ga­lų są­nau­dų“, – kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Sa­vi­val­dy­bių au­to­bu­sų par­kų veik­los efek­ty­vu­mą vers­li­nin­kas siū­lo au­gin­ti ir pa­si­tel­kiant iš­mo­nę. „Did­mies­čiuo­se di­de­lės trans­por­to prie­mo­nės kur­suo­ja tik kas va­lan­dą. Ko­dėl ne­pa­lei­dus ma­žes­nio au­to­bu­so kas 20 mi­nu­čių? Ta­da ti­krai dau­giau mies­tie­čių iš nuo­sa­vų ma­ši­nų per­sės­tų į vie­šą­jį trans­por­tą, nes ne­rei­kė­tų žvar­bią die­ną sto­te­lė­je lauk­ti ne­ži­nia ka­da at­pūš­kuo­sian­čios „gar­moš­kės“, – kal­bė­jo V.Dap­kus.

Drus­ki­nin­kų fenomenas

Bend­ro­vei „Kau­tra“, anot jos rin­ko­da­ros va­do­vo G. Pa­ku­so, Dru­ki­nin­kuo­se į mies­to vie­šą­jį trans­por­tą jau pa­vy­ko su­grą­žin­ti 12 proc. ke­lei­vių. Kau­no bend­ro­vė ne tik ve­ža ke­lei­vius to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais Lie­tu­vo­je ir Eu­ro­po­je. Ji yra lai­mė­ju­si kon­kur­sus ir dir­ba Aly­taus ir Kau­no prie­mies­čiuo­se, Drus­ki­nin­kų mies­te bei prie­mies­ty­je, Prie­nuo­se, Vil­ka­viš­ky­je.

„Kau­tra“ ke­lei­vius vie­ti­niais marš­ru­tais ve­ža 100–200 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čiais nau­jais tur­kų ga­my­bos au­to­bu­sais „Tem­sa“. „Tai ne­di­de­lės trans­por­to prie­mo­nės, gal­būt jos ne­tu­ri ir pa­čios pra­ban­giau­sios įran­gos, bet au­to­bu­sai yra nau­ji, juos pi­giau eksp­loa­tuo­ti. Taip su­ma­ži­na­mos iš­lai­dos ir kai­nos, ku­rios lei­džia lai­mė­ti sa­vi­val­dy­bių skel­bia­mus kon­kur­sus“, – kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau, kaip ti­ki­no G. Pa­ku­sas, sėk­mę ve­žant ke­lei­vius vie­ti­niais marš­ru­tais le­mia ne vien nau­ji au­to­bu­sai. „Ku­ria­me mo­der­naus ir pa­to­gaus vie­šo­jo trans­por­to įvaiz­dį, au­to­bu­sas – tik vie­na jo su­de­da­mo­ji da­lis. Ver­tę ku­ria ir gra­žios sto­te­lės, tiks­li in­for­ma­ci­ja jo­se, elek­tro­ni­nės švies­len­tės, mi­nu­čių tiks­lu­mu in­for­muo­jan­čios apie au­to­bu­so at­vy­ki­mą. Pa­si­ti­kė­ji­mas plė­to­jant vie­ti­nį trans­por­tą yra la­bai svar­bu“, – pa­žy­mė­jo „Kau­tros“ at­sto­vas.

Vis dėl­to pa­var­dės ne­no­rė­jęs skelb­ti vie­no ma­žo Lie­tu­vos ra­jo­no cen­tro sa­vi­val­dy­bės me­ras ti­ki­no, esą la­bai pui­ku, kai ku­ria­mi gra­žūs pla­nai. „Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės tu­ri vie­no­das są­ly­gas ir vie­no­dai tas sa­vi­val­dy­bes mėgs­ta aukš­čiau­sia ša­lies val­džia, o nuo to la­bai daž­nai pri­klau­so ir, pa­vyz­džiui, fi­nan­sa­vi­mas eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
to klausimui  78.60.168.138 2016-01-01 16:23:11
Taigi logiska: argi malonu pro Naujuju vakarelio grizti namo senienomis?
0 0  Netinkamas komentaras
Klausimas  78.60.168.138 2016-01-01 13:29:06
Kuo pirmaja nauju metu diena deti seni autonusai?
0 0  Netinkamas komentaras
Ar tai ne korupcija?  78.60.168.138 2015-11-20 23:26:29
Senus autobusus galima remontuoti ir remontuoti, sitaip isisavinant pinigelius. O such naujais korupciniai bajeriai nepraeina. Stai ir visa dainele.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami