Vietoj ukrainietiško „Zaporožec“ – rusiškas „Vožak“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-27 06:00
"Zaporožec ZAZ 965", į kurį planuoja būti labiausiai panašus "Vožak", tuometinėje Ukrainos sovietų socialistinėje respublikoje buvo gaminamas praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje. LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­ja skel­bia ga­min­sian­ti pa­di­din­to pra­va­žu­mo kom­pak­ti­nį vi­su­rei­gį, ku­rio iš­orė esą „la­bai pri­mins le­gen­di­nį so­vie­ti­nį „Za­po­ro­žec“. Be­veik ne­abe­jo­ja­ma, kad pa­si­nau­do­da­mi konf­lik­tu su Ukrai­na, iš šios ru­sai sten­gia­si pa­verž­ti gar­sų pre­ki­nį ženk­lą.

Ru­si­jos ži­niask­lai­da skel­bia, kad nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis, ku­rį pla­nuo­ja ga­min­ti ru­sai, bus va­di­na­mas „Vo­žak“ (rus. „Ved­lys“). Ta­čiau jau vien užuo­mi­na į „Za­po­ro­žec“ yra ne­pri­lygs­ta­ma rek­la­ma šiai nau­jie­nai. Dau­gu­ma vi­du­ti­nės ir vy­res­nio­sios kar­tos ru­sų jau­čia sen­ti­men­tus so­viet­me­čiui, ku­rių vie­nas sim­bo­lių bu­vo ir Za­po­ro­žės (Ukrai­na) au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­je ga­min­tas ma­žy­lis.

Su­kons­truo­ta treč­da­lis „Vožak“

"Za­po­ro­žec" po­pu­lia­ru­mą tarp ru­sų pui­kiai at­spin­di sta­tis­ti­ka. Kaip ro­do Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) su­rink­ti duo­me­nys, 2011-ai­siais ru­sai nu­pir­ko net 20 049 nau­jus vie­nos iš „Za­po­ro­žec“ mo­di­fi­ka­ci­jų ZAZ au­to­mo­bi­lius. Tie­sa, vė­liau ma­ši­nų par­da­vi­mas ma­žė­jo, o per­nai, jau lieps­no­jant ka­rui tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos, vi­sai su­sto­jo. EVA duo­me­ni­mis, per 2014-uo­sius Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ti vos 296 ZAZ. Kaip ma­ty­ti, at­si­ra­du­sią di­džiu­lę ni­šą da­bar sten­gia­si už­pil­dy­ti ru­sų ga­min­to­jai.

Pa­va­din­tus "Za­po­ro­žec" au­to­mo­bi­lius nuo 1958-ųjų iki 2009-ųjų iš pra­džių ga­mi­no So­vie­tų Są­jun­ga, o jai su­by­rė­jus - Ukrai­na. Prie pre­ki­nio ženk­lo "Za­po­ro­žec" daž­niau­siai bu­vo pri­de­da­mos ir rai­dės ZAZ ("Za­po­rožs­kyj av­to­mo­bil­nyj za­vod" - "Za­po­ro­žės au­to­mo­bi­lių ga­myk­la"). Pa­sta­ruo­sius ke­le­tus me­tus nau­jai Za­po­ro­žė­je nuo kon­ve­je­rių ri­den­ti au­to­mo­bi­liai bu­vo va­di­na­mi tik pa­gal ga­myk­los pa­va­di­ni­mo trum­pi­nį ZAZ.

Rusiško "Vožak" (eskize) kūrėjai teigia, kad iš išorės jis mažai skirsis nuo "Zaporožec", tiesa, sovietinio. / Autonews.ru nuotrauka

„Vo­žak“ ku­ria Mask­vos la­bo­ra­to­ri­ja „Au­to­mo­bi­lių kons­truk­ci­jos“, ku­ri nau­do­ja­si Ru­si­jos K. A. Ti­mi­ria­ze­vo var­do Ag­ra­ri­nio uni­ver­si­te­to moks­li­ne ir ga­my­bi­ne ba­zė­mis. Ru­si­jos ži­niask­lai­dos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu ku­riant vi­su­rei­gį jau yra at­lik­ta 30-40 proc. dar­bų.

Pa­sak la­bo­ra­to­ri­jos at­sto­vų, orien­ta­ci­nė nau­jo „Vo­žak“ kai­na tu­rė­tų pra­si­dė­ti, skai­čiuo­jant šian­die­ni­niu ru­sų va­liu­tos kur­su, nuo 290 tūkst. rub­lių (maž­daug 4,5 tūkst. eu­rų). Tai­gi nau­jo­ji ma­ši­na kai­nuos ma­žiau nei šiuo me­tu pa­sau­ly­je gar­siau­sias ru­sų mo­de­lis „La­da Ka­li­na“. Kons­truk­to­riai ka­rin­gai ža­da, kad „Vo­žak“ so­vie­ti­nių lai­kų „Za­po­ro­žeč“ iš iš­orės ne­pri­mins tik tuo, kad nė­ra ga­mi­na­mas Za­po­ro­žė­je. Dau­gu­ma ki­tų „Vo­žak“ di­zai­no de­ta­lių esą bus „so­vie­ti­nės“.

Dar kons­truk­to­riai at­sklei­dė, jog Ru­si­jo­je ga­mi­na­mas „Za­po­ro­žec“ ana­lo­gas svers apie 750 ki­log­ra­mų, jau ba­zi­nės įran­gos ma­ši­na tu­rės ra­tų an­tib­lo­ka­vi­mo sis­te­mą ABS, ja­me bus įmon­tuo­tas vai­ro stip­rin­tu­vas ir prie­ki­nės ke­lei­vio bei vai­ruo­to­jo sau­gos pa­gal­vės, o ra­tus va­rys 65 AG dy­ze­li­nis mo­to­ras. Jo su­ku­ria­mą su­ki­mo mo­men­tą per­duos pa­si­rink­ti­nai me­cha­ni­nė ar­ba au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žės.

Ka­ras su­nai­ki­no pramonę

Kaip ro­do por­ta­lo aso­cia­ci­jos „U­krai­nau­top­rom“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys, per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Za­po­ro­žė­je vei­kian­čio­je ZAZ ga­myk­lo­je nuo kon­ve­je­rio bu­vo nu­ri­den­ti vos 9 nau­ji au­to­mo­bi­liai. Pen­kis iš jų ukrai­nie­čiai su­rin­ko ko­vą, ke­tu­ris – va­sa­rį, o štai sau­sį ne­su­rink­tas nė vie­nas.

Ap­verk­ti­na ir vi­sos Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės pa­dė­tis. Šian­dien iš es­mės dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos ji jau yra ban­kru­ta­vu­si. Sau­sį-ko­vą ukrai­nie­čiai te­su­ge­bė­jo su­rink­ti 303 leng­vą­sias ma­ši­nas, kai per pir­mą­jį 2014-ųjų ket­vir­tį jų bu­vo su­rink­ta 5299.

„U­krai­nau­top­rom“ duo­me­ni­mis, Ukrai­nos leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams „auk­so am­žius“ bu­vo 2008-ie­ji, kai nuo šios ša­lies ga­myk­lų kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 401,8 tūkst. nau­jų ukrai­nie­tiš­kų ma­ši­nų. Ta­čiau 2009-ai­sias Ukrai­ną pa­sie­kus pa­sau­li­nės eko­no­mi­nės kri­zės ban­gai nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba su­bliuš­ko iš­kart 83,7 proc. - iki 65,7 tūks­tan­čių ma­ši­nų. 2010 me­tais ukrai­nie­čiai, „U­krai­nau­top­rom“ duo­me­ni­mis, nuo kon­ve­je­rių nu­ri­de­no 75,3 tūkst. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, iš ku­rių net 56,2 proc. bu­vo „Za­po­ro­žec“. Tais me­tais ukrai­nie­čiai 32,5 proc. nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių eks­por­ta­vo, 95,8 proc. eks­por­to te­ko Ru­si­jai. 2014-ųjų Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės ga­my­bos re­zul­ta­tas – 29,3 tūkst. nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų, bet šie­met, at­ro­do, jis bus daug pra­stes­nis.

Nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių Ukrai­no­je ga­my­bos dinamika

MetaiPa­ga­min­ta au­to­mo­bi­lių (tūkst.)
2003101,3
2004171,7
2005192
2006267,5
2007380
2008401,8
200965,7
201075,3
201197,6
201269,7
201345,6
201429,3

Šal­ti­nis: "Ukrau­top­rom"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
daugiau primena  77.240.255.67 2015-04-27 15:05:19
Mini, nei zapuką.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami