Vietoj Žaliojo tilto sovietinių statulų – naujasis vokiškas visureigis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-07 21:13
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-07 21:13
Ant postamento, kuris dar visai neseniai laikė sovietines statulas, pastatytas “Audi Q2”.  "Lietuvos žinių" archyvo nuotraukos
Ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je pri­sta­ty­ti du šių me­tų Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jo „Au­di“ mo­de­liai – kom­pak­tiš­kas mies­to vi­su­rei­gis Q2 ir nau­jos kar­tos pa­to­bu­lin­tas „A5 Cou­pe“. 

Pa­sak „Au­di“ im­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Mol­ler Au­to Ke­tu­ri Žie­dai“ pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, ar­ti­miau­siu me­tu šiuos mo­de­lius ap­žiū­rė­ti ga­lės ir Kau­no bei Klai­pė­dos gy­ven­to­jai, o sa­lo­nuo­se nau­jie­ji „Au­di“ mo­de­liai pa­si­ro­dys šių me­tų ru­de­nį.

„Au­di“ mo­de­lių pri­sta­ty­mas Vil­niu­je pra­si­dė­jo vi­su­rei­gio Q2 už­kė­li­mu ant mies­to cen­tre li­ku­sio so­vie­ti­nių skulp­tū­rų pos­ta­men­to.

Pats galingiausias prabangus “Audi A5 Coupe” turi net 286 AG.

„Au­di Q2“ – kom­pak­tiš­kiau­sias pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lis (SUV) rin­ko­je. Ja­me ge­rai de­ra prog­re­sy­vus di­zai­nas ir di­de­lis funk­cio­na­lu­mas. Nau­jo­jo Q2 vai­ruo­to­jams pa­tiks dau­gy­bė elek­tro­ni­nių vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų, mul­ti­ter­pės pra­mo­gos bei in­ter­ne­to jung­lu­mo prie­mo­nės, ku­rios iki šiol bū­da­vo su­tin­ka­mos tik aukš­tes­nės kla­sės mo­de­liuo­se.

Be­veik kiek­vie­nam Au­di Q2 va­rik­liui ga­li­ma pri­de­rin­ti 6 laips­nių me­cha­ni­nę pa­va­rų dė­žę ar­ba lai­ko pa­ti­krin­tą S tro­nic dvie­jų san­ka­bų (DSG) trans­mi­si­ją. Su ga­lin­giau­siais TDI ir 2.0 TFSI va­rik­liais nau­do­ja­ma iš nau­jo su­kur­ta dvi­gu­bos san­ka­bos pa­va­rų dė­žė, ku­ri pa­si­žy­mi nau­ju aly­vos tie­ki­mo bū­du ir su­ma­žin­ta trin­ti­mi.

Po „Au­di Q2“ va­rik­lio dang­čiu – trys TDI dy­ze­li­niai ir trys ben­zi­ni­niai va­rik­liai, ku­rių ga­lia svy­ruo­ja nuo 85 kW (116 AG) iki 140 kW (190 AG). Vi­si va­rik­liai tu­ri tie­sio­gi­nį įpurš­ki­mą ir tur­bi­nas.

Ba­zi­nia­me Q2 mon­tuo­ja­mas prog­re­sy­vus vai­ro stip­rin­tu­vas, pa­pil­do­mai ga­li­ma už­si­sa­ky­ti re­gu­liuo­ja­mo stan­du­mo amor­ti­za­to­rius ir „Au­di dri­ve se­lect“ komp­lek­si­nę au­to­mo­bi­lio par­ame­trų val­dy­mo sis­te­mą, quat­tro vi­sų ra­tų pa­va­ra, mon­tuo­ja­ma su ga­lin­giau­siais TDI ir 2.0 TFSI va­rik­liais. Pa­pil­do­mai vi­sų ra­tų pa­va­rą ga­li­ma už­sa­ky­ti ir ren­kan­tis 110 kW (150 AG) 2.0 TDI va­rik­lį.

Elek­tro­ni­kos val­do­ma hid­rau­li­nė san­ka­ba be­veik vi­są su­ki­mo mo­men­tą per­duo­da prie­ki­niams ra­tams, ta­čiau pri­rei­ku­si ji ga­li su­ki­mo mo­men­tą aki­mirks­niu nu­kreip­ti į ga­li­nę ašį. Anot ga­min­to­jų, quat­tro pa­va­ra vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą bei va­žia­vi­mo sau­gu­mą nau­ja­ja­me Q2 su­vie­ni­ja pa­čiu aukš­čiau­siu ly­giu.

Prieš 9 me­tus pa­si­ro­džiu­si „Au­di A5 Cou­pe“ su­kė­lė ti­krą re­vo­liu­ci­ją ir pel­nė pri­pa­ži­ni­mą bei ko­mer­ci­nę sėk­mę vi­so­se pa­sau­lio rin­ko­se. Nau­jos kar­tos pa­to­bu­lin­tas ku­pė ta­po dar at­le­tiš­kes­nis bei ele­gan­tiš­kes­nis.

At­nau­jin­tas „A5 Cou­pe“ yra leng­vai at­pa­žįs­ta­mas iš iš­tęs­to spor­tiš­ko si­lue­to, dvie­jų du­rų au­to­mo­bi­lis su il­gu va­rik­lio gaub­tu, ele­gan­tiš­kai be­si­lei­džian­čio ga­li­nio sta­trams­čio ir bū­din­gų ma­sy­vių ra­tų ar­kų.

Pa­ly­gin­ti su pirm­ta­ku, pa­to­bu­lin­tas vo­kiš­kas ku­pė yra 60 kg leng­ves­nis ir ap­ta­kes­nis dėl kiek­vie­nam kė­bu­lo ir rė­mo ele­men­tui pri­tai­ky­to tin­ka­miau­sio me­ta­lų ly­di­nio.

Mar­kės ger­bė­jai ga­lės rink­tis vie­ną iš 5 va­rik­lių – dvie­jų TFSI ben­zi­ni­nių ir tri­jų TDI dy­ze­li­nių mo­to­rų. Jų ga­lios dia­pa­zo­nas yra nuo 140 kW (190 AG) ir 210 kW (286 AG). Ly­gi­nant su pirm­ta­kais, nau­jie­ji va­rik­liai vi­du­ti­niš­kai 17 proc. ga­lin­ges­ni, ir vi­du­ti­niš­kai 22 proc. eko­no­miš­kes­ni.

Kiek­vie­nam nau­jam at­nau­jin­to „Au­di A5 Cou­pe“ va­rik­liui su­kur­ta at­ski­ra, tik jam vie­nam pri­tai­ky­ta trans­mi­si­ja. Vi­si au­to­mo­bi­liai su 4 ci­lind­rų, 160 kW (218 AG) 3.0 TDI va­rik­liais yra komp­lek­tuo­ja­mi su 6 laips­nių me­cha­ni­ne ar­ba 7 laips­nių S tro­nic au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že. 8 laips­nių tip­tro­nic au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė re­zer­vuo­ta ga­lin­giau­siam 210 kW (286 AG) TDI va­rik­liui.

Pa­gei­dau­jan­tys dar aš­tres­nių vai­ra­vi­mo po­jū­čių, ga­li už­si­sa­ky­ti spor­ti­nį ga­li­nės ašies di­fe­ren­cia­lą.

„Ul­tra“ in­dek­su pa­žy­mė­ta nau­jau­sios kar­tos „A5 Cou­pe“ quat­tro vi­sų ra­tų pa­va­ra šiuo me­tu prie­ina­ma kar­tu su vi­sais 4 ci­lind­rų TFSI ir TDI va­rik­liais. Vė­liau ji bus pri­tai­ky­ta ir ki­tiems mo­to­rams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kaimieciams  213.226.131.133 2016-07-08 12:17:11
Audi padare bemokama reklama Viniui, nes Audi zino visi, o ar daug pasaulio pilieciu zino Vilniu? Taciau vietoj padekos - pavydo ir nostalgijos senoms sovietinems figuroms priepuolis!?
1 0  Netinkamas komentaras
Bu bu  178.120.219.16 2016-07-08 00:13:53
Na dabar aisku kam reikejo kovoti su sovietu palikimu! Reklaminis plotas! Kapitalizmas foreva! Viskas perkama ir parduodama. Jauciu uz gerus pinigus ir tevu kapo paminkla parduoti cocokolos reklamai? Tokie dalykai imanomi tik treciuju bananiniu marionetiniu saliu sostines centre.
0 1  Netinkamas komentaras
antivata  199.68.196.126 2016-07-08 00:08:19
tai beveik visa vata važinėja su vokiečių auto, o ne su žigulo ir moskarad
0 0  Netinkamas komentaras
Vytautas  90.140.192.84 2016-07-07 21:24:50
O davai pastatom gaubica! Ir dar kelias karines pramones priemones ant likusiu pjedestalu!
1 2  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami