Vietovių pavadinimus į užmarštį guja KET

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-12 06:00
Didelė dalis kelio ženklų, žyminčių autobusų stotelių vietas, šiandien - be jokių užrašų.
Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotrauka
Da­lis eis­mo da­ly­vių pik­ti­na­si, kad jau ke­lin­ti me­tai au­to­bu­sų sto­te­lių pa­va­di­ni­mai nu­ro­do­mi ne­be ant pa­ties ženk­lo „Sto­te­lė“, bet po juo tvir­ti­na­mo­se len­te­lė­se ar iš­ka­bo­se. Esą smul­kiu šrif­tu par­ašy­tus pa­va­di­ni­mus su­nku įžiū­rė­ti, dėl to, kaip ti­ki­na­ma, di­dė­ja net ava­ri­jų ti­ki­my­bė.

Kai ku­rie kal­bin­ti au­to­bu­sų kom­pa­ni­jų va­do­vai su­ti­ko, jog gal­būt pa­va­di­ni­mų klau­si­mą pa­dė­tų iš­spręs­ti jų ra­šy­mas apa­ti­nė­je ženk­lo „Sto­te­lė“ da­ly­je, ta­čiau esą vis­kas pri­klau­so nuo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD).

„Daž­nai va­ži­nė­ju į Lat­vi­ją, Es­ti­ją, - dien­raš­čiui LŽ pa­sa­ko­jo Vil­niu­je gy­ve­nan­tis to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jas Fio­do­ras. - Pas kai­my­nus vie­to­vių pa­va­di­ni­mai ra­šo­mi aiš­kiai, įskai­to­mai, ant ženk­lų. O pas mus – po ženk­lais, ma­žy­tė­se iš­ka­bo­se, ku­rio­se, be pa­va­di­ni­mo, pa­tei­kia­mi ir au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čiai. Tai siau­bin­gai ne­pa­to­gu. Ypač ta­da, kai gau­ni už­duo­tį nu­vež­ti kro­vi­nį, pa­vyz­džiui, vamz­džius du­jo­ta­kiui, į ne­pa­žįs­ta­mą at­okią vie­to­vę, o kur tiks­liai ji yra – ne­ži­nai. Pa­dė­ti su­sio­rien­tuo­ti ga­lė­tų ir au­to­bu­sų sto­te­lė­se sto­vin­tys ženk­lai, ta­čiau tam, kad įskai­ty­tum, kas ra­šo­ma ant jų ka­ban­čio­se len­te­lė­se, ten­ka stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį. Aiš­ku, iš pa­skos va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­to­jams toks ma­nev­ras daž­nai bū­na ne­ti­kė­tas, nuo­la­ti­nis sto­vi­nia­vi­mas er­zi­na.“

Ati­ma is­to­ri­ją?

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si gam­ti­nin­kė bio­lo­gi­jos moks­lų dak­ta­re Rū­ta La­ka­čaus­kie­nė to­kio­je pra­kti­ko­je, kai už­mies­čiuo­se vie­to­vių pa­va­di­ni­mai ra­šo­mi tik ant len­te­lių po ženk­lais, o daž­nai ir to­kių len­te­lių pri­tin­gi­ma pa­ka­bin­ti, ne­tgi įžvel­gia tau­tos iden­ti­te­to prob­le­mą.

„Lie­tu­va ši­taip tam­pa tar­si be­vei­dė. Ta­ry­tum dy­ky­nė, ku­rio­je anks­čiau ne­bu­vo nei gau­siai ap­gy­ven­din­tų kai­mų su sa­vo is­to­ri­jo­mis, tra­di­ci­jo­mis, nei juo­se gy­ve­nu­sių žmo­nių. Tei­sy­bė, be­veik vi­sus juos nuo tė­vų že­mių nu­vi­jo so­vie­ti­nė me­lio­ra­ci­ja. Bet tai ne­reiš­kia, kad me­lio­ra­vus že­mes ne­li­ko ir jų is­to­ri­jos. Ypač ne­jau­kiai jau­tie­si va­žiuo­da­mas per vie­to­ves, gar­sias, pa­vyz­džiui, sa­vo ori­gi­na­liais pa­va­di­ni­mais ar pi­lia­kal­niais, ku­rie da­bar ta­po ta­ry­tum be­var­džiai. Gal­būt ta ar ki­ta ka­dai­se gar­si vie­to­vė su­do­min­tų mo­ki­nių ar stu­den­tų eks­kur­si­jas. Vie­to­vę jau­nuo­liams ge­riau­sia bū­tų iden­ti­fi­kuo­ti pa­gal ant ke­lio ženk­lo di­de­lė­mis rai­dė­mis už­ra­šy­tą vie­to­vės pa­va­di­ni­mą. Ta­čiau kai jie re­gi tik­tai stul­pe­lį su ant jo už­ka­bin­tu mė­ly­nu ženk­lu, ku­ris yra tuš­čias, jau­ni žmo­nės ma­to tik­tai mi­ru­sią vie­to­vę, dėl ku­rios ne­ver­ta švais­ty­ti lai­ko“, - svars­tė gam­ti­nin­kė.

Kal­ti­na vandalus

Va­ži­nė­da­mas po Lie­tu­vą dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tas įsi­ti­ki­no, kad mies­tuo­se ir di­des­nė­se gy­ven­vie­tė­se sto­te­lių pa­va­di­ni­mai di­de­lė­mis rai­dė­mis ra­šo­mi tie­siog apa­ti­nė­je ženk­lo „Sto­te­lė“ da­ly­je, o už­mies­ty­je – po ženk­lu pri­ka­bin­to­se len­te­lė­se ar iš­ka­bo­se kar­tu su au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čiais. Be­je, di­de­lė­je da­ly­je vie­to­vių aps­kri­tai ne­bu­vo ir tų pa­pil­do­mų in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių. Stul­pas – ant jo ženk­las, ir vis­kas.

Vals­ty­bi­nius ke­lius pri­žiū­rin­čios LAKD at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas in­for­ma­vo LŽ, kad len­te­lė­mis ir iš­ka­bo­mis po ženk­lais „Sto­te­lė“ su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro 2012 me­tų sau­sio 1 die­nos įsa­ky­mu yra įpa­rei­go­tos rū­pin­tis „marš­ru­tų sa­vi­nin­kės“. Ki­taip ta­riant, au­to­bu­sų kom­pa­ni­jos. O pa­si­rū­pin­ti už­ra­šu di­de­lė­mis rai­dė­mis apa­ti­nė­je ženk­lo "Sto­te­lė" da­ly­je „marš­ru­tų sa­vi­nin­kėms“ esą tik­tai re­ko­men­duo­ja­ma. Ta­čiau kiek­vie­nas toks ženk­las yra in­di­vi­dua­lus, skir­tas tik kon­kre­čiai vie­to­vei, dėl to la­bai bran­gus. Ar daug at­si­ras au­to­bu­sų kom­pa­ni­jų, ku­rių va­do­vai ry­šis mė­ty­ti pi­ni­gus, jei­gu jų to da­ry­ti nie­kas ne­įpa­rei­go­ja?

Ta­čiau daug kur ir len­te­lių ar iš­ka­bų po ženk­lais ne­pa­ma­ty­si. Pa­sak Vil­niaus to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo kom­pa­ni­jos „Toks“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Arū­no Ind­ra­šiaus, tuo, kad len­te­lės ar iš­ka­bos su tvar­ka­raš­čiais ir vie­to­vių pa­va­di­ni­mais ka­bė­tų nuo­lat, jo at­sto­vau­ja­ma įmo­nė rū­pi­na­si la­bai in­ten­sy­viai. „Jei kur mū­sų pri­žiū­ri­mo­se tra­so­se len­te­lės ir nė­ra – kal­tin­ki­te van­da­lus. Bū­tent jų kal­tė, kad vie­ną sa­vai­tę pa­ka­bi­nus len­te­lę ki­tą ji jau ran­da­ma su­lanks­ty­ta, su­brai­žy­ta, o kai kur – ir aps­kri­tai pa­vog­ta. Kuo grei­čiau ka­bi­na­me nau­jas, nes ka­ban­tis tvar­kin­gas tvar­ka­raš­tis mums pri­trau­kia pa­pil­do­mų ke­lei­vių. Juk, su­ti­ki­te, ma­žai ku­ris ke­lei­vis su­tiks lauk­ti au­to­bu­so, ku­ris at­va­žiuos ne­ži­nia ka­da. Ta­čiau pra­ei­na sa­vai­tė – ir vėl tas pat. Mums tai kai­nuo­ja tūks­tan­čius“, - skun­dė­si LŽ pa­šne­ko­vas.

Bend­ro­vės Drus­ki­nin­kų au­to­bu­sų par­ko Eis­mo ir eksp­loa­ta­ci­jos sky­riaus va­do­vė Ve­ru­tė Lap­kaus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, jog kar­tais iš­ka­bos va­gia­mos gal­būt ir sie­kiant pa­si­pel­ny­ti, „nes yra me­ta­li­nės“. Gin­da­mie­si nuo va­gių au­to­bu­sų par­kai iš­ka­bas jau da­ro ir iš fa­ne­ros len­te­lių. Ta­čiau nu­ka­bi­na­mos net ir šios, nes la­bai daž­nai gy­ven­to­jai tin­gi nu­si­ra­šy­ti tvar­ka­raš­tį, to­dėl iš­ka­bą tie­siog... par­si­ne­ša na­mo.

Nemunas Abukauskas: "Kiekvienais metais KET gali būti šiek tiek tobulinamos Vyriausybėje Susisiekimo ministerijos teikimu." / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Siū­lo ro­dy­ti iniciatyvą

LAKD Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus ve­dė­jas Ne­mu­nas Abu­kaus­kas ti­ki­na, kad vie­to­vėms iden­ti­fi­kuo­ti tu­rė­tų pa­kak­ti ir da­bar ga­lio­jan­čių ke­lio ženk­lų. „Vie­to­vė yra pa­žy­mi­ma. Ir ją mes žy­mi­me tam skir­tais ženk­lais. Jei­gu rei­kia 50 km/h grei­čio, ta­da bal­ta­me fo­ne vie­to­vę žy­mi­me. Ne­rei­kia su­ma­žin­to grei­čio re­ži­mo – ta­da mė­ly­na­me fo­ne. Bet tas vie­to­vės pa­va­di­ni­mas pri­va­lo bū­ti re­gis­truo­tas. Mes pa­tys juk ne­su­gal­vo­si­me, kad no­ri­me taip, o ne ki­taip vie­to­vę va­din­ti. Jei­gu tas yra re­gis­truo­ta ir to­kia vie­to­vė yra, at­siž­vel­gia­me ir sta­to­me ženk­lą su už­ra­šu“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, LAKD ka­bin­tų ir ženk­lus „Sto­te­lė“ su apa­ti­nė­je da­ly­je už­ra­šy­tais vie­to­vių pa­va­di­ni­mais. Bet toks ženk­las nė­ra pa­tvir­tin­tas šiuo me­tu ga­lio­jan­čio­se Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se (KET). „Jei jo­se tai bū­tų nu­ma­ty­ta ir ap­ra­šy­ta, tai, ma­nau, taip ir pa­da­ry­tu­me“, - tei­gė N. Abu­kaus­kas.

Jis sa­kė, kad da­bar­ti­niu ženk­li­ni­mu ne­pa­ten­kin­ti pi­lie­čiai ga­li pa­tys ban­dy­ti keis­ti si­tua­ci­ją. „Kiek­vie­nais me­tais KET ga­li bū­ti šiek tiek to­bu­li­na­mos Vy­riau­sy­bė­je Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­ki­mu. Ir daž­nai ne­tgi bū­na taip, kad sa­vo tink­la­la­py­je mi­nis­te­ri­ja kvie­čia gy­ven­to­jus teik­ti pa­siū­ly­mus. Gal­būt kas nors iš jų tu­ri ir lo­giš­ką pa­siū­ly­mą dėl lo­giš­ko tam ti­kro tai­syk­lių punk­to pa­to­bu­li­ni­mo, ko­dėl į jį ne­at­siž­vel­gus?“ - re­to­riš­kai klau­sė N. Abu­kaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nuomonė  83.25.157.133 2014-08-15 00:47:39
Važiuoji per Europą ir visur žinai, kurioje vietovėje esi, nesvarbu, ar tai kaimas, ar miestelis, ar šiaip gyvenvietė, Atvažiuoji į Lietuvą: keistas dalykas - laukuose pilna gatvių lentelių, o vietovės pavadinimo niekur nerasi, ir taip per visą Lietuvą.
2 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami