Vilkikų avarijos tuština ir valstybės iždą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-01 06:00
Nuo metų pradžios Vilniaus-Klaipėdos ir Vilniaus-Panevėžio automagistralėse avarijas sukėlę vilkikų vairuotojai pridarė nuostolių, kurių dydis siekia beveik 100 tūkst. litų. LŽ archyvo nuotrauka
Nuo me­tų pra­džios svar­biau­sio­se ša­lies au­to­ma­gis­tra­lė­se dėl vil­ki­kų vai­ruo­to­jų kal­tės įvy­ko pen­kio­li­ka eis­mo įvy­kių. Pa­da­ry­ti nuo­sto­liai sie­kia be­veik 100 tūkst. li­tų. Be to, per šias ava­ri­jas du žmo­nės žu­vo, trys bu­vo su­žeis­ti.

Nuo me­tų pra­džios iki ko­vo 25-osios vien vals­ty­bės įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ pri­žiū­ri­mo­se svar­biau­sio­se au­to­mo­bi­lių ar­te­ri­jo­se – Vil­niaus-Kau­no-Klai­pė­dos (A1) ir Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio (A2) au­to­ma­gis­tra­lė­se – įvy­ko 15 eis­mo ne­lai­mių. Dau­gu­mos jų kal­ti­nin­kai bu­vo su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jai. Su­nkias­vo­rių vil­ki­kų pa­da­ro­ma ža­la daž­nai bū­na ge­ro­kai di­des­nė nei leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių.

„Au­to­ma­gis­tra­lės“ Sau­gaus eis­mo ir ke­lių prie­žiū­ros sky­riaus in­ži­nie­rius Rus­la­nas Ru­sa­ko­vas dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad dau­giau­sia ma­te­ria­li­nių nuo­sto­lių pa­tir­ta per ava­ri­ją 2014 me­tų va­sa­rio 28 die­ną Vil­niaus-Kau­no greit­ke­ly­je. Tos die­nos po­pie­tę va­žiuo­da­mas sau­sa ke­lio dan­ga, esant ge­ram ma­to­mu­mui vil­ki­kas stai­ga tren­kė­si į an­tro­je eis­mo juo­sto­je sto­vin­tį leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, su­si­mė­tė ir rė­žė­si į ati­tva­rus ski­ria­mo­jo­je juo­sto­je, juos su­nio­ko­jo. Trans­por­to prie­mo­nė su­sto­jo tik ta­da, kai at­si­dū­rė prieš­in­go­je eis­mo juo­sto­je. R.Ru­sa­ko­vo tei­gi­mu, tą­kart ke­liui bu­vo pa­da­ry­ta 18 tūkst. li­tų ža­la.

Tūks­tan­ti­nė ža­la ir valstybei

Ta­čiau vil­ki­ką apd­rau­du­si drau­di­mo kom­pa­ni­ja su­ti­ko iš­mo­kė­ti „Au­to­ma­gis­tra­lei“ tik 11 tūkst. li­tų. Įmo­nė yra biu­dže­ti­nė įstai­ga, to­dėl vi­si jos nuo­sto­liai pa­den­gia­mi iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų. „Kai skai­čiuo­ja­me ke­liui pa­da­ry­tą ža­lą mes, ke­li­nin­kai, į pre­ten­zi­ją įtrau­kia­me nau­jų ke­lio ženk­lų kai­ną. Ta­čiau drau­di­kai tu­ri sa­vo me­to­di­ką. Jie skai­čiuo­ja, ko­kia ke­lio ženk­lo kai­na tu­rė­tų bū­ti at­skai­čius jo nu­si­dė­vė­ji­mą. Taip pat at­me­ta pa­ja­mas, gau­ti­nas su­nio­ko­tų ke­lio ženk­lų me­ta­lo lau­žą par­da­vus su­pirk­tu­vėms. Esa­me su­skai­čia­vę, kad mums drau­di­kai su­mo­ka vi­du­ti­niš­kai treč­da­liu ma­žiau, nei pra­šo­me“, - at­sklei­dė R.Ru­sa­ko­vas.

Jis ne­nei­gė, jog drau­di­mo ža­lų ke­li­nin­kams at­ly­gi­ni­mo sis­te­ma pa­na­ši į tą, ku­ri tai­ko­ma ir vai­ruo­to­jams. Ka­dai­se šiems bu­vo auk­so lai­kai. Mat au­to­mo­bi­liui pa­da­ry­tą ža­lą drau­di­kai skai­čiuo­da­vo at­siž­velg­da­mi į tai, kad ma­ši­nai at­kur­ti rei­kės nau­jų de­ta­lių. Ati­tin­ka­mai bū­da­vo aps­kai­čiuo­ja­ma ir jų kai­na. Pa­siė­mę ža­lai at­ly­gin­ti skir­tus pi­ni­gus vai­ruo­to­jai lėk­da­vo į au­to­mo­bi­lių są­var­ty­ną ir ten ieš­ko­da­vo rei­ka­lin­gų nau­do­tų de­ta­lių, už ku­rias kar­tais su­mo­kė­da­vo net ke­lias­de­šimt kar­tų ma­žiau, tad jiems lik­da­vo ne­men­kas pel­nas.

Vė­liau drau­di­kai pa­kei­tė nuo­sto­lių skai­čia­vi­mo me­to­di­ką vai­ruo­to­jams. Da­bar ava­ri­jo­je nu­ken­tė­ju­siam trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jui pir­miau­sia siū­lo­ma re­mon­tuo­ti ma­ši­ną drau­di­kui pri­im­ti­na­me au­to­ser­vi­se. Jei tas ne­su­tin­ka, pa­pras­tai su­mo­ka­ma to­kia drau­di­mo su­ma, kad su­si­re­mon­ta­vus au­to­mo­bi­lį jo val­dy­to­jui ma­žai kas lie­ka, nors ir de­ta­les bu­vo pir­kęs ne­nau­jas.

Ta­čiau ke­liai – ne ma­ši­nos, se­nų de­ta­lių jiems nė­ra. Vis dėl­to, pa­sak „Au­to­ma­gis­tra­lės“ at­sto­vo, iš gau­tų su­mų įmo­nė su­ge­ba su­tvar­ky­ti pa­žeis­tą ke­lio vie­tą. „Su tais pi­ni­gais be­veik iš­si­ver­čia­me“, - sa­kė ke­lių spe­cia­lis­tas, bet ne­no­rė­jo at­skleis­ti, kur per­ka­mi at­sta­to­mi ke­lio ženk­lai, nes jų są­var­ty­nų nė­ra. R.Ru­sa­ko­vas nu­ty­lė­jo ir tai, ar vil­ki­kų pa­žeis­tos ke­lio vie­tos at­ku­ria­mos 100 pro­cen­tų.

Siū­lo ne­prik­lau­so­mas ekspertizes

„Au­to­ma­gis­tra­lės“ in­ži­nie­rius pri­pa­ži­no, kad įmo­nė pa­ti­ria iš­lai­dų, ku­rios ne­įtrau­kia­mos į drau­di­mo są­ma­tas, to­dėl virs­ta nuo­sto­liais. Pa­vyz­džiui, prie to­kių pri­skai­čiuo­ja­mos de­ga­lų iš­lai­dos, kai ke­lio ženk­lų me­ta­las ve­ža­mas į su­pirk­tu­ves.

Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro (TPDB) di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Kri­ži­naus­kas pri­si­pa­ži­no, kad dien­raš­čio LŽ pa­teik­tas klau­si­mas jį „pri­ver­tė su­si­mąs­ty­ti“. „Pa­teik­tuo­se ar­gu­men­tuo­se ti­krai įžvel­giu lo­gi­kos. Au­to­mo­bi­lių są­var­ty­nams pri­lygs­tan­čių ke­lio ženk­lų są­var­ty­nų nė­ra, to­dėl nau­do­to ke­lio ženk­lo ne­nu­pirk­si. O pri­nci­pas yra toks, kad ža­la vis tiek pri­va­lo bū­ti at­ly­gin­ta. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ir­gi par­ašy­ta, jog nuo­sto­liai nu­ken­tė­ju­siam as­me­niui tu­ri bū­ti at­ly­gin­ti pi­ni­gais ar­ba to­kios pat ver­tės ir ko­ky­bės daik­tais“, - kal­bė­jo pri­va­lo­muo­ju trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu au­to­mo­bi­lius drau­džian­čias įmo­nes vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas.

Ta­čiau A.Kri­ži­naus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad „vie­nus skai­čia­vi­mus ga­li at­lik­ti ke­li­nin­kai, ki­tus – drau­di­kai, ir tie skai­čia­vi­mai skir­sis“. „Ir vie­ni, ir ki­ti ga­li tai­ky­ti skir­tin­gas me­to­di­kas. Aki­vaiz­du, kad ke­li­nin­kams nau­din­giau tai­ky­ti tas, ku­rios pa­di­din­tų iš­mo­ką, o drau­di­kai gal­būt sten­gia­si ją su­ma­žin­ti. To­kiu at­ve­ju ne­pa­ten­kin­tai ša­liai siū­ly­čiau nau­do­tis ne­prik­lau­so­mų, li­cen­ci­jas tu­rin­čių ver­tin­to­jų pa­slau­go­mis. Pa­tir­tis ro­do, kad ne­prik­lau­so­mų ver­tin­to­jų iš­va­dos gin­či­ja­mos re­tai“, - aiš­ki­no TPDB va­do­vas.

Ke­li­nin­kus ste­bi­na ne­pag­rįs­ti kaltinimai

LŽ kal­bin­ti „Au­to­ma­gis­tra­lės“ sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai ne­links­mai prog­no­za­vo, kad at­ei­ty­je ava­ri­jų, ku­rių kal­ti­nin­kai bus vil­ki­kų vai­ruo­to­jai, tik dau­gės. Ke­li­nin­kus la­biau­siai er­zi­na tai, jog dėl eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se da­ly­vau­ja su­nkve­ži­miai, daž­niau­siai kal­ti­na­mos ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės. Ne­va lai­ku ne­nu­va­lė snie­go, ne­pa­bars­tė smė­lio ke­lio dan­gai ap­le­di­jus.

To­dėl „Au­to­ma­gis­tra­lė­je“ bu­vo at­lik­ta ana­li­zė, kas iš ti­krų­jų kal­tas dėl 15 su­nkve­ži­mių ava­ri­jų, įvy­ku­sių nuo me­tų pra­džios A1 ir A2 au­to­ma­gis­tra­lė­se. Pa­si­ro­do, net 10 at­ve­jų vil­ki­kų vai­ruo­to­jai vir­ši­jo grei­tį. Dvi ava­ri­jos įvy­ko dėl to, kad vai­ruo­to­jai užs­nū­do, dar dvi – dėl spro­gu­sių pa­dan­gų. Aps­kri­tai, anot sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tų, va­ži­nė­ti nu­di­lu­sio­mis pa­dan­go­mis su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jams jau ta­po „dau­giau ne­gu įpras­ta“. Vie­nas eis­mo įvy­kis nu­ti­ko su­tri­kus vil­ki­ko vai­ruo­to­jo šir­dies dar­bui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami