Vilkikų vairuotojai neatsisakytų vokiško gyvenimo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-02 06:00
Didžioji dalis atlygio vilkikų vairuotojams mokama kaip dienpinigiai.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vo­kie­ti­ja nuo šių me­tų pra­džios par­ei­ka­la­vo, kad vi­si Eu­ro­pos Są­jun­gos ir už­sie­nio ša­lių kro­vi­nių bei ke­lei­vių ve­žė­jai, at­lie­kan­tys per­ve­ži­mus Vo­kie­ti­jos te­ri­to­ri­jo­je, vai­ruo­to­jams mo­kė­tų bent mi­ni­ma­lų 8,5 eu­ro per va­lan­dą sie­kian­tį, šios ša­lies nu­sta­ty­tą, at­ly­gi­ni­mą. Dėl to ver­da ais­tros: tuo me­tu, kai Lie­tu­vos įmo­nės prieš­ina­si šiam rei­ka­la­vi­mui, vai­ruo­to­jai ti­ki­si di­des­nių pa­ja­mų.

Nau­jau­siais Tarp­tau­ti­nės ve­žė­jų są­jun­gos IRU pa­teik­tais duo­me­ni­mis, Vo­kie­ti­jos at­sa­kin­go­sios ins­ti­tu­ci­jos nu­ta­rė, jog Mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­mas, įsi­ga­lio­jęs nuo sau­sio 1 die­nos, ne­bus tai­ko­mas tran­zi­ti­niams per­ve­ži­mams, ku­riuos vyk­do už­sie­nio ša­ly­se re­gis­truo­tos įmo­nės, kol ne­bus iš­siaiš­kin­ta, ar toks įsta­ty­mas ne­prieš­ta­rau­ja ES tei­sei. Šio iš­aiš­ki­ni­mo ti­ki­ma­si su­lauk­ti 2015 me­tų va­sa­rą. Tarp­tau­ti­niams per­ve­ži­mams į Vo­kie­ti­ją ir iš jos mi­nė­tas įsta­ty­mas ir to­liau bus tai­ko­mas.

Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir ki­tų ry­ti­nių ES ša­lių ve­žė­jų bend­ro­vės krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mos iš­aiš­kin­ti, ar toks vo­kie­čių už­mo­jis ne­prieš­ta­rau­ja lais­vos rin­kos ir są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pams.

Pa­grin­di­nis ko­zi­ris – dienpinigiai

Lie­tu­vos ir ke­lių ki­tų ES vals­ty­bių ve­žė­jai kal­ti­na Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jas sa­vo vers­lo pro­te­ga­vi­mu. Ta­čiau Vo­kie­ti­jos sie­kį bent iš da­lies pa­lai­ko ne tik šios ša­lies ve­žė­jai, bet ir Lie­tu­vos bend­ro­vė­se dir­ban­tys vil­ki­kų vai­ruo­to­jai.

„Nė vie­na iš lie­tu­viš­kų įmo­nių Vo­kie­ti­jo­je ne­ve­ža kro­vi­nių žy­miai pi­giau nei tos ša­lies ve­žė­jai, ta­čiau vai­ruo­to­jams mo­ka­mas at­ly­gis ski­ria­si kaip die­na ir nak­tis. Tad aki­vaiz­du, kur nu­sė­da vi­sas skir­tu­mas – darb­da­vių ki­še­nė­je. Yra ke­le­tas įmo­nių, ku­rios dir­ba są­ži­nin­giau, pri­myg­ti­nai ne­tau­po vai­ruo­to­jų sąs­kai­ta, bet to­kių ne­daug. Di­džio­ji už­mo­kes­čio da­lis vai­ruo­to­jams mo­ka­ma dien­pi­ni­giais, o juos ga­li­ma ne­var­žo­mai ma­žin­ti. Tar­ki­me, darb­da­vys nu­sta­tė, kad va­žiuo­jant ga­li­ma su­nau­do­ti ne dau­giau nei 23 l/km de­ga­lų, jei su­nau­do­ja­ma dau­giau, per­vir­šis nu­ra­šo­mas iš vai­ruo­to­jo dien­pi­ni­gių“, – si­tua­ci­ją api­bū­di­no Vai­ruo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas Ra­mū­nas Nar­bu­tas.

Jo tei­gi­mu, di­džią­ją da­lį at­ly­gi­ni­mo gau­da­mi dien­pi­ni­giais vai­ruo­to­jai ne­ten­ka so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. „Dien­pi­ni­giai tu­rė­tų bū­ti skir­ti tam, kad vai­ruo­to­jas, vyk­dy­da­mas per­ve­ži­mą, ga­lė­tų pa­val­gy­ti, pa­si­nau­do­ti ki­to­mis ke­ly­je jam rei­ka­lin­go­mis pa­slau­go­mis“, - įsi­ti­ki­nęs R. Nar­bu­tas.

Pa­šne­ko­vo po­žiū­riu, Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jos ne šiaip sau par­ei­ka­la­vo mo­kė­ti šio­je ša­ly­je nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lų va­lan­di­nį at­ly­gį. Da­lis ve­žė­jų esą at­lie­ka tran­zi­ti­nius per­ve­ži­mus, ta­čiau yra ne­ma­žai bend­ro­vių, ku­rių vai­ruo­to­jai, nu­vy­kę į kom­pa­ni­jų įsteig­tas ba­zes Vo­kie­ti­jo­je, dir­ba ne vie­ną mė­ne­sį, at­lik­da­mi per­ve­ži­mus Vo­kie­ti­jos vi­du­je, o al­gą gau­na to­li gra­žu ne vo­kiš­ką. R. Nar­bu­to ži­nio­mis, ma­žin­da­mos iš­lai­das at­ly­gi­ni­mams lie­tu­viš­kos įmo­nės įdar­bi­na ru­sus, bal­ta­ru­sius, ukrai­nie­čius, ku­rie pa­si­ryž­ta dirb­ti už dar men­kes­nį at­ly­gį.

„Tar­ny­bi­nių ko­man­di­ruo­čių iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka nu­ma­to, kad jei dar­buo­to­jas už­sie­ny­je dir­ba il­giau nei 30 die­nų, jam pri­va­lo bū­ti mo­ka­mas tos ša­lies mi­ni­ma­li al­ga ar­ba mi­ni­ma­lus at­ly­gis, dėl ku­rio yra su­ta­ru­sios tos ša­lies ar re­gio­no prof­są­jun­gos. Ar to­kios tvar­kos lai­ko­si mū­sų bend­ro­vės? Vai­ruo­to­jams be prof­są­jun­gos pa­gal­bos trūks­ta ele­men­ta­rių ži­nių, kaip gin­ti sa­vo tei­ses“, - įsi­ti­ki­nęs R. Nar­bu­tas. Vai­ruo­to­jų prof­są­jun­gos va­do­vo tei­gi­mu, pa­si­tel­kiant elek­tro­ni­nių ta­chog­ra­fų duo­me­nis, Vo­kie­ti­jo­je dir­ban­tys vai­ruo­to­jai bus ska­ti­na­mi gin­ti sa­vo tei­ses gau­ti įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą už­mo­kes­tį už dar­bą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami