Vilniaus aplinkkelio milijonai - Konkurencijos taryboje

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2015-05-26 06:00
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2015-05-26 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vės AS „Lat­vi­jas til­ti“ ir UAB „Kau­no ke­liai“ krei­pė­si į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą (KT) dėl daug įta­ri­mų ir dis­ku­si­jų su­kė­lu­sio Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tie­si­mo kon­kur­so.

Pra­šo­ma iš­tir­ti, ar še­šios bend­ro­vės, pa­skelb­tos kon­kur­so nu­ga­lė­to­jo­mis, nė­ra su­da­riu­sios kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­čio su­si­ta­ri­mo, tar­pu­sa­vy­je pa­si­da­ly­da­mos ap­link­ke­lio tie­si­mo dar­bus, nors tai drau­džia Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas.

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba skun­dą ga­vo, bet šiuo me­tu jo ko­men­tuo­ti ne­ga­li.

Ga­li­mu kon­ku­ren­ci­jos ri­bo­ji­mu Lie­tu­vo­je, ku­ris prieš­ta­rau­ja ES ne­dis­kri­mi­na­vi­mo pri­nci­pams, su­si­do­mė­jo ir šiuo me­tu Eu­ro­pos Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­čios Lat­vi­jos ins­ti­tu­ci­jos. Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų, Eko­no­mi­kos ir Trans­por­to mi­nis­te­ri­jos bei Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko tar­ny­ba pra­šo pa­teik­ti de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie vyks­tan­čius pro­ce­sus ir, ją įver­ti­nu­sios, pri­ims ati­tin­ka­mus spren­di­mus.

Iš­ei­tų du nau­ji vai­kų dar­že­liai

Krei­pi­mą­si KT pa­tei­ku­sios bend­ro­vės yra įsi­ti­ki­nu­sios: jei dėl ap­link­ke­lio tie­si­mo ir kar­tu per­ka­mos elek­tros li­ni­jos re­kons­truk­ci­jos dar­bų bū­tų vy­ku­si rea­li kon­ku­ren­ci­ja, pa­siū­ly­tos kai­nos bū­tų bu­vu­sios daug ma­žes­nės.

„Kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­jan­tys su­si­ta­ri­mai vi­suo­me­nei ne­nau­din­gi, nes jie pa­nai­ki­na ar­ba reikš­min­gai ap­ri­bo­ja kai­nų kon­ku­ren­ci­ją. Va­di­na­si, gy­ven­to­jai per­mo­ka už vie­šą­ją inf­ras­truk­tū­rą – vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos pa­nau­do­ja­mos ne­efek­ty­viai. Kal­ba­me apie 90 mln. eu­rų. Su­tau­pius net ir de­šim­ta­da­lį šių lė­šų ga­li­ma bū­tų ne­ma­žai nu­veik­ti mies­to la­bui – kad ir pa­sta­ty­ti du nau­jus dar­že­lius vai­kams. Esa­me ti­kri, kad to­kie kon­kur­sai ne­tu­rė­tų nie­kam kel­ti abe­jo­nių dėl sa­vo skaid­ru­mo“, – sa­kė Ge­na­di­jus Kam­ka­lo­vas, „Lat­vi­jas til­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Bend­ro­mis jėgomis

Pa­sku­ti­nį mė­ne­sį prieš pa­si­kei­čiant Vil­niaus me­rui ir ta­ry­bai, sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais še­šių bend­ro­vių kon­sor­ciu­mą: AB „Kau­no til­tai“, UAB „Feg­da“, UAB „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“, UAB „Til­tu­va“ ir UAB „A­xis Po­wer“.

„Toks drau­giš­kas kon­ku­ruo­jan­čių įmo­nių su­si­ta­ri­mas kar­tu ties­ti pen­kis ki­lo­me­trus ap­link­ke­lio at­ro­do keis­tai, nes dau­gu­ma jų be var­go to­kį dar­bą ga­lė­tų at­lik­ti sa­va­ran­kiš­kai. Ke­lių sta­ty­bos rin­ka šiuo me­tu stag­nuo­ja, įmo­nių pa­jė­gu­mai nė­ra iki ga­lo pa­nau­do­ja­mi, to­dėl pa­grįs­tos prie­žas­ties vie­ny­ti pa­jė­gas nė­ra. Ne­bent taip sie­kia­ma pa­si­da­ly­ti dar­bus ir už­kirs­ti ga­li­my­bę bend­ro­vėms kon­ku­ruo­ti“, – sa­kė Ra­mū­nas Ši­li­nis, „Kau­no ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės AB „Kau­no til­tai“ eko­no­mi­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pra­nas Be­ne­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad „Kau­no til­tai“ tech­no­lo­giš­kai ga­lė­tų at­lik­ti to­kios apim­ties dar­bus vie­ni. Klau­si­mas yra tik ter­mi­nas.

Ieš­ki­nį at­siė­mė pri­si­dė­ju­si prie nu­ga­lė­to­jų

Įta­ri­mus dėl drau­džia­mo su­si­ta­ri­mo su­stip­ri­na fak­tas, kad vie­na iš kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų bend­ro­vė „A­xis Po­wer“ dėl kon­kur­so są­ly­gų ne­tei­sė­tu­mo bu­vo pa­tei­ku­si skun­dą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai ir pa­tei­ku­si ieš­ki­nį teis­mui. Ta­čiau vė­liau „A­xis Po­wer“ ieš­ki­nį at­siė­mė ir bu­vo pa­skelb­ta kar­tu su „Kau­no til­tais“ ir ki­to­mis bend­ro­vė­mis taip pat da­ly­vau­sian­ti at­lie­kant ap­link­ke­lio sta­ty­bos dar­bus.

Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios re­ko­men­da­ci­jo­mis siū­lo va­do­vau­tis ir Lie­tu­vos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, nu­ro­do, kaip at­pa­žin­ti ne­są­ži­nin­gus vie­šuo­sius pir­ki­mus. Vie­nas iš įspė­ja­mų­jų ženk­lų yra tas, kad dvi ar dau­giau įmo­nių pa­tei­kia bend­rą pa­siū­ly­mą, nors pa­gal sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją jos ga­lė­tų teik­ti at­ski­rus pa­siū­ly­mus ir kon­ku­ruo­ti tar­pu­sa­vy­je.

Kon­kur­są aps­kun­dė teis­mui

„Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ pa­siū­ly­mų kon­kur­sui ne­tei­kė ir krei­pė­si į teis­mą dėl, jų po­žiū­riu, to­kiems kon­kur­sams ne­bū­din­gų, sku­bo­tų ir, kaip įta­ria­ma, ne­skaid­rių są­ly­gų. Jei bend­ro­vės pa­siū­ly­mus bū­tų pa­tei­ku­sios, jos ne­bū­tų ga­lė­ju­sios aps­kųs­ti kon­kur­so są­ly­gų teis­mui, nes to­kia nuo­sta­ta bu­vo įtrauk­ta į kon­kur­so są­ly­gas.

Gin­či­ja­ma tai, kad kon­kur­są ren­gu­si Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ne­pa­li­ko ga­li­my­bės kon­kur­se da­ly­vau­ti ne Lie­tu­vos bend­ro­vei. Mat jai rei­kia pri­sta­ty­ti pa­pil­do­mų pa­žy­mų, o jų ga­vi­mas už­trun­ka il­giau nei pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas.

Bend­ro­vės įsi­ti­ki­nu­sios, kad vie­šo­jo pir­ki­mo pri­nci­pams prieš­ta­rau­ja ir kon­kur­so ren­gė­jų no­ras su­jung­ti ke­lių tie­si­mo ir elek­tros li­ni­jų re­kons­truk­ci­jos dar­bus į vie­ną kon­kur­są, nors anks­čiau to nie­ka­da ne­bū­da­vo da­ro­ma. Pa­siū­ly­mams pa­teik­ti bu­vo skir­tas įsta­ty­mų lei­džia­mas trum­piau­sias ter­mi­nas, nors pa­pras­tai to­kios apim­ties kon­kur­sai ren­gia­mi ge­ro­kai il­giau. Taip pat bu­vo ap­ri­bo­tos su­bran­go­vų pa­si­tel­ki­mo ga­li­my­bės bei pa­lik­tos at­vi­ros ga­li­my­bės ne­pa­si­ra­šy­ti su­tar­ties su pir­ki­mo lai­mė­to­ju.

Vyk­dant Vil­niaus mies­to va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio III eta­po sta­ty­bos dar­bus tu­rė­tų bū­ti nu­ties­tas 5,4 km il­gio ke­lias nuo Vir­šu­liš­kių iki ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­niaus – Pa­ne­vė­žys (Uk­mer­gės g.). Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas taip pat tu­rė­tų re­kons­truo­ti 19,64 km elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jų. Sta­ty­bas di­džią­ja da­li­mi pla­nuo­ja­ma fi­nan­suo­ti ES lė­šo­mis pa­gal 2014-2020 m. ES struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jų veiks­mų prog­ra­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami