Vilniaus centrą nuo krovinių gelbės naujasis aplinkkelis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-01 13:30
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-01 13:30
Anksčiau per Vilniaus centrą riedėję ir sostinėje oro taršą didinę krovininiai traukiniai, krovinius vežiojantys Rytų-Vakarų kryptimis, dabar dundės naujuoju Valčiūnų-Kyviškių dvikeliu.    LŽ archyvo nuotrauka
Šian­dien bu­vo ati­da­ry­tas ša­lia Vil­niaus šau­nan­tis Ky­viš­kių-Val­čiū­nų ap­link­ke­lis, ku­rio dau­giau nei 50 mln. eu­rų pro­jek­tą įgy­ven­di­no bend­ro­vė Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai (LG).

Pa­sak LG pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, nau­ja­sis ap­link­ke­lis leis nu­kreip­ti da­bar per pa­tį sos­ti­nės cen­trą die­ną nak­tį va­žiuo­jan­tį kro­vi­ni­nių trau­ki­nių srau­tą.

Per ap­link­ke­lio ati­da­ry­mą prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat pa­ste­bė­jo, kad "svar­bu ne tik tai, jog kro­vi­niai ap­lenks Vil­niaus gy­ven­to­jus, bet ir tai, kad jų aps­kri­tai bus ga­li­ma ga­ben­ti dau­giau". „Pas­ta­ty­tas ap­link­ke­lis – dar vie­nas svar­bus žings­nis mo­der­ni­zuo­jant IX-ąjį tarp­tau­ti­nį ge­le­žin­ke­lio ko­ri­do­rių nuo vals­ty­bės sie­nos su Bal­ta­ru­si­ja iki Klai­pė­dos. In­ves­ti­ci­jos į vi­so ko­ri­do­riaus mo­der­ni­za­vi­mą at­ei­ty­je Lie­tu­vai leis su­stip­rin­ti tran­zi­to vals­ty­bės po­zi­ci­jas bei įgy­ti kon­ku­ren­ci­nių pra­na­šu­mų. Bus su­da­ry­tos są­ly­gos į Klai­pė­dos uos­tą ga­ben­ti dau­giau kro­vi­nių, o Lie­tu­vos biu­dže­tas iš to gaus dau­giau pa­ja­mų“ – sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Ky­viš­kės-Val­čiū­nai ap­link­ke­lio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu bu­vo re­kons­truo­tas po II-ojo pa­sau­li­nio ka­ro ypa­tin­gam kro­vi­nių per­ve­ži­mui pa­sta­ty­tas 24,5 km il­gio ge­le­žin­ke­lio ke­lias, ap­len­kian­tis Vil­niaus mies­tą. Pa­sak Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Sta­sio Dai­lyd­kos, il­gą lai­ką ap­link­ke­lis bu­vo vie­nin­te­lis to­kios di­de­lės ver­tės bend­ro­vės įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas, ta­čiau jo ver­tė nė iš to­lo ne­ats­pin­di ti­kro­jo su­dė­tin­gu­mo ir komp­lek­siš­ku­mo.

„Anks­tes­nis ap­link­ke­lis bu­vo tik vie­no ke­lio. Ša­lia įren­gė­me an­trą­jį, kad ruo­žo pra­lai­du­mas bū­tų di­des­nis ir juo ga­lė­tų vyk­ti dau­giau trau­ki­nių. Taip pat bu­vo iš­plės­tos sto­tys, re­kons­truo­ti ke­liai ir ieš­my­nai, eis­mo val­dy­mo ir elek­tros tie­ki­mo sis­te­mos, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos. Be to, re­kons­tra­vo­me net 24 til­tus ir pra­lai­das bei 10 per­va­žų“, – at­lik­tus dar­bus api­bend­ri­no S. Dai­lyd­ka.

Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus tei­gi­mu, įgy­ven­di­nant šį mil­ži­niš­ką pro­jek­tą bu­vo įdieg­tos šiuo me­tu pa­sau­ly­je nau­do­ja­mos nau­jau­sios ge­le­žin­ke­lių tech­no­lo­gi­jos, už­ti­kri­nan­čios il­gaam­žę, pa­ti­ki­mą, pa­tva­rią bei ati­tin­kan­čią ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus inf­ras­truk­tū­rą.

Dar­bus vyk­dė ak­ci­nės bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ va­do­vau­ja­mas įmo­nių kon­sor­ciu­mas, ku­rį su­da­rė ke­tu­ri par­tne­riai: „Pa­ne­vė­žio ke­liai“, Len­ki­jos ge­le­žin­ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vė „Trakc­ja PRKiI S.A.“, Lat­vi­jos „Be­lam-Ri­ga“ ir Kau­no sta­ty­bos įmo­nė „Mit­ni­ja“.

Pro­jek­tas „IXB ko­ri­do­riaus Vil­niaus ap­link­ke­lio Ky­viš­kės-Val­čiū­nai an­tro­jo ke­lio sta­ty­ba“ bu­vo fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (85 proc.) ir bend­ro­vės Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai lė­šo­mis (15 proc.).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2015-10-01 22:07:09
Kainavo tai daug, bet be abejonės naudingas projektas įgyvendintas. Toliau stiprinant valstybės tranzito pozicijas tikslinga atsišakojant nuo aplinkkelio susijungti su geležinkelio linija einančia į Varėna, o iš jos ant išlikusio pylimo nutiesus geležinkelį iki Alytaus atsirastų Lietuvoje tranzito koridorius į Vakarus dar ir sausuma - nuo Vilniaus iki Šeštokų. Jis būtų konkurencingesnis negu per Kazlų Rūdą, nes būtų apie 100 km. trumpesnis, be to, jo pliusas dar ir tame, kad vystytų Pietryčių regioną bei pagerintų Alytaus susisiekimą su Vilniumi. Tokio susisiekimo atsiradimu, kaip žinoma, alytiškiai yra labai suinteresuoti.
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami