Vilniaus intermodalinis terminalas trauks investicijas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-30 10:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-30 10:20
Vilniaus logistikos parko projektas AB "Lietuvos geležinkeliai" iliustracija
Ša­lia Vai­do­tų ge­le­žin­ke­lio sto­ties sta­to­mo  in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo vys­to­mas Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­kas ki­tais me­tais ža­da pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jų iš vi­sos Eu­ro­pos. Šia­me par­ke  jau ke­ti­na įsi­kur­ti vie­nos di­džiau­sių lai­vy­bos kom­pa­ni­jų at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je „MSC Vil­nius“. Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo sta­ty­bas pla­nuo­ja­ma baig­ti šių me­tų lap­kri­tį, bet in­ves­tuo­to­jų dai­ro­ma­si jau da­bar.

Vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų, ku­rie at­si­ras ir Kau­ne, Klai­pė­do­je, vys­ty­mas už­ti­krins Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos kon­ku­ren­cin­gu­mą. „In­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las tu­rė­tų su­teik­ti ge­res­nes in­teg­ra­ci­jos ga­li­my­bes ap­jun­giant skir­tin­gas trans­por­to rū­šis. Taip pat pri­si­dės prie ES iš­kel­to tiks­lo - dau­giau kro­vi­nių, ku­rie tu­ri ke­liau­ti il­ges­nius at­stu­mus, pa­vyz­džiui 300 km, per­kel­ti vež­ti trans­por­tu, da­ran­čiu žy­miai ma­žes­nį ne­igia­mą po­vei­kį ap­lin­kai. Ge­le­žin­ke­lis yra ir eko­no­miš­kes­nis“, – sa­kė AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos Lo­gis­ti­kos pro­jek­tų sky­riaus vir­ši­nin­kas Min­dau­gas But­no­rius.

Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­kas įsi­kurs stra­te­giš­ko­je vie­to­je – prie tran­seu­ro­pi­nių trans­por­to ko­ri­do­rių, ne­to­li sie­nų su Len­ki­ja ir Bal­ta­ru­si­ja. Jis leis vie­no­je vie­to­je su­kon­cen­truo­ti svar­biau­sias pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čias įmo­nes - ap­jungs pra­mo­nę, vers­lo struk­tū­ras, val­džios ins­ti­tu­ci­jas bei skir­tin­gas trans­por­to rū­šis. Tai at­vers nau­jas ga­li­my­bes eks­por­tui ir im­por­tui, o vie­no­je vie­to­je su­telk­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ko­mu­ni­ka­vi­mo tink­lai iš­ki­lu­sias prob­le­mas pa­dės spręs­ti kur kas efek­ty­viau. Ma­žos ir vi­du­ti­nės įmo­nės taip pat tu­rės dau­giau ga­li­my­bių bū­ti pa­ste­bė­tos ir pri­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų, kur­ti efek­ty­vų ga­min­to­jų ir var­to­to­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kių tink­lą.

460 ha te­ri­to­ri­ją api­man­čia­me lo­gis­ti­kos par­ke pri­va­tūs in­ves­tuo­to­jai ga­lės sta­ty­tis sa­vo pa­da­li­nius veik­lai, su­si­ju­siai su trans­por­tu ir lo­gis­ti­ka.

Anot LR su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tro Vla­dis­lav Kond­ra­to­vič, jau yra su­kur­ta bend­ra Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ įstai­ga, ku­ri ruo­šia ga­li­my­bes ša­lia in­ter­mo­da­li­nio cen­tro steig­tis di­de­lėms lo­gis­ti­kos įmo­nėms ir kom­pa­ni­joms. Tai ne tik leis bend­ra­dar­biau­ti pa­na­šia veik­la už­sii­man­tiems vers­li­nin­kams, bet ir su­kurs nau­jų dar­bo vie­tų Vil­niaus re­gio­nui.

„Ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas ir grei­tas kro­vi­nių pri­sta­ty­mas ti­krai pa­di­dins Lie­tu­vos, kaip tran­zi­ti­nės ša­lies, pa­trauk­lu­mą. O in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las leis ša­liai tap­ti dar kon­ku­ren­cin­ges­ne tarp ki­tų ša­lių“, – sa­ko V. Kond­ra­to­vič.

Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo pro­jek­to ver­tė – apie 110,6 mln. Lt. Iki 84,48 proc. pro­jek­to tin­ka­mų fi­nan­suo­ti ES lė­šo­mis iš­lai­dų ver­tės fi­nan­suo­ja ES Sang­lau­dos fon­das. Skai­čiuo­ja­ma, kad pro­jek­to grą­ža bus tris­kart di­des­nė ir sieks dau­giau nei 370 mln. li­tų, įver­ti­nus ir nau­dą, kad dau­giau kro­vi­nių bus per­kel­ta vež­ti eko­lo­giš­kes­nė­mis ir eko­no­miš­kes­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, su­ma­žės ke­lių ap­kro­va.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami