Vilniaus oro uostas augo greičiausiai visoje Rytų Europoje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-16 11:38
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-16 11:38
Intensyvi pigių skrydžių avialinijų veikla Vilniaus oro uostą, pagal augimo tempą, pavertė regiono lyderiu. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Tarp­tau­ti­nės marš­ru­tų ska­ti­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Rou­te­son­li­ne“ duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų Ry­tų Eu­ro­pos oro erd­vės ap­kro­vi­mas iš­au­go 97 proc. Tuo tar­pu 2010-2014 m. spar­čiau­siai au­gan­tys oro var­tai Ry­tų Eu­ro­po­je, bend­ro­vės skai­čia­vi­mais, bu­vo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus oro uos­tas.

Ki­ti pir­ma­ja­me de­šim­tu­ke var­di­ja­mi oro uos­tai au­gi­mo tem­pu smar­kiai at­si­li­ko nuo Vil­niaus oro ba­zės. An­tro­je vie­to­je po Vil­niaus li­ko Mask­vos Še­re­met­je­vo oro uos­tas. Tre­čią­ją ir ke­tivr­tą­ją vie­tas pa­si­da­li­nę Sankt Pe­ter­bur­go ir Belg­ra­do oro uos­tai nuo Vil­niaus at­si­li­ko dvi­gu­bai. Į pir­mą­jį de­šim­tu­ką taip pat pa­te­ko So­čio, Bu­ka­reš­to, Mask­vos Vnu­ko­vo, Kras­no­da­ro, Gdans­ko ir Ba­ku oro uos­tai.

Iš­skir­ti­nis re­gio­ne

Nuo­la­ti­nis ke­lei­vių ir skry­džių skai­čiaus au­gi­mas yra pa­grin­di­nis sėk­min­gos oro uos­to veik­los ro­dik­lis, ku­ris la­bai pa­de­da ge­rin­ti ša­lies pa­sie­kia­mu­mą. Džiu­gu, kad jį pri­pa­žįs­ta ir Eu­ro­pos avia­ci­jos au­to­ri­te­tai. Toks au­gi­mo tem­pas smar­kiai len­kia kai­my­ni­nių ša­lių oro uos­tų vys­ty­mą­si ir iš­sis­ki­ria vi­sa­me Eu­ro­pos re­gio­ne – mes ga­li­me di­džiuo­tis bū­da­mi re­gio­no ly­de­riai“, – sa­kė Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas.

Pa­sak G. Al­man­to, Lie­tu­vos oro uos­tų spar­tus vys­ty­ma­sis tie­sio­giai le­mia tiek pa­vie­nių Lie­tu­vos re­gio­nų, esan­čių ša­lia tink­lui pri­klau­san­čių oro uos­tų, tiek ir vi­sos ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mą. Vil­niaus oro uos­to at­si­ga­vi­mą ne­abe­jo­ti­nai lė­mė ir pi­gių skry­džių bend­ro­vių „Rya­nair“ ir „Wiz­zair“ at­ėji­mas į Lie­tu­vos rin­ką. Ta­čiau da­bar­ti­nė oro uos­tų val­džia yra pra­ne­šu­si apie pla­nus iš nau­jo įver­tin­ti šie­met pa­si­bai­gian­čias su­tar­tis su pi­gių skry­džių bend­ro­vė­mis ir kel­ti oro uos­to tai­ko­mus ta­ri­fus, ku­rie šiuo me­tu, anot oro uos­to ad­mi­nis­tra­ci­jos, yra per men­ki. Kaip to­kia po­zi­ci­ja, ga­li pa­veik­ti to­les­nę pi­gių skry­džių bend­ro­vių veik­lą Vil­niu­je, kol kas nė­ra aiš­ku.

iš­au­go be­veik dvigubai

Anot „Rou­te­son­li­ne“, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­vyks­tan­čių iš Vil­niaus oro uos­to dau­gė­jo dau­giau nei 94 proc. Įta­ką šiam skai­čiui tu­rė­jo to­ly­gi Lie­tu­vos oro uos­tų plė­tra, tiek že­mų są­nau­dų, tiek tra­di­ci­nių oro li­ni­jų ke­lei­vių skai­čiaus au­gi­mas ir taip pat vie­ti­nio ve­žė­jo, „Air Li­tua­ni­ca“, vys­ty­ma­sis.

Lie­tu­vos oro uos­tai skai­čiuo­ja, kad pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, per Vil­niaus oro uos­tą šių me­tų ko­vą ke­lia­vo 16,4 proc. dau­giau žmo­nių. Vi­sų tri­jų – Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos – au­gi­mas sie­kia 13 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-04-16 13:14:49
Toks Vilniaus oro uosto augimas paskutiniais metais radosi dėl to, kad prieš tai pagal Lietuvos valdžios vykdyta politiką Vilnius buvo verčiamas užkampiu, tad iki tol dalis buvusiųjų skrydžių į Vilnių atiteko Kaunui, o taip pat buvo perimti Rygos. Dėl to iš Vilniaus skrydžių skaičius buvo sumažėjęs apie 4 kartus. Kelis metus Vilniaus keleiviai ir jo svečiai buvo priversti skristi per Kauną arba Rygą. Taip oro transporto rinka Lietuvoje buvo atiduota, -akivaizdu, kad ilgalaikią naudą iš to gavo Rygos oro uostas, neatmestina, kad kažkiek jos galėjo nubyrėti ir privatiems asmenims Lietuvoje... Taigi Lietuvėlę buvo galima "pasimelžti" svetimoms šalims ar saviems partiniams privatininkams. Džiugu, kad po tokios ekonominės ir politinės aferos Vilnius atsigauna.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami