Vilniaus oro uoste nebeliko stovėjimo bilietų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-30 13:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-30 13:10
Susimokėti už automobilio stovėjimą Vilniaus oro uoste bus paprasčiau. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Po­pie­ri­nių įva­žia­vi­mo bi­lie­tų Tar­pa­tu­ti­nio Vil­niaus oro uos­to (TVOU) sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ne­be­liks. Įva­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių nu­me­rius nu­skai­tys au­to­ma­ti­nė sis­te­ma. No­rė­da­mas iš­va­žiuo­ti, vai­ruo­to­jas ka­so­je lie­ti­mui jau­tria­me ekra­ne įves au­to­mo­bi­lio nu­me­rį ir su­ži­nos mo­kė­ti­ną su­mą.

Vai­ruo­to­jams bus patogiau

Nu­me­rio nu­skai­ty­mo sis­te­ma prie iš­va­žia­vi­mo iden­ti­fi­kuos au­to­mo­bi­lį ir pa­ti­krins, ar už jo par­ka­vi­mą su­mo­kė­ta, bei pa­kels užt­va­rą. Šia įva­žia­vi­mo tvar­ka jau ku­rį lai­ką ga­lė­jo nau­do­tis tie aš­tuo­nias trum­pa­lai­kio ir il­ga­lai­kio au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les val­dan­čios įmo­nės „U­ni­Park“ klien­tai, ku­rie bu­vo pa­si­ra­šę su­tar­tis ar­ba pir­ko par­ka­vi­mo pa­slau­gą in­ter­ne­tu. Įver­ti­nus jų tei­gia­mus at­si­lie­pi­mus, sis­te­ma pri­tai­ky­ta vi­siems klien­tams.

„U­ni­Park“ at­sto­vų tei­gi­mu, nau­jo­viš­ka įran­ga, į ku­rią in­ves­tuo­ta dau­giau nei mi­li­jo­nas li­tų, yra ne tik pa­to­ges­nė vai­ruo­to­jams, bet ir lei­džia jiems grei­čiau pa­tek­ti į ir iš­va­žiuo­ti iš sto­vė­ji­mo aikš­te­lių.„Vi­so­se mū­sų val­do­mo­se aikš­te­lė­se įdie­gė­me pa­žan­gią nu­me­rių nu­skai­ty­mo įran­gą ir nau­jo­viš­ką ka­są su lie­ti­mui jau­triais ekra­nais. To­kios sis­te­mos, ku­ri įdieg­ta Vil­niu­je, ne­tu­ri nė vie­nas ki­tas oro uos­tas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Ry­tų Eu­ro­po­je“, – sa­kė „U­ni­Park“ pre­kės ženk­lą val­dan­čios UAB „Sto­va“ di­rek­to­rius Ma­rius Blag­nys.

Pa­sak M.Blag­nio, ši sis­te­ma la­bai pa­to­gi vai­ruo­to­jams, nes jiems ne­be­rei­kės sau­go­ti įva­žia­vi­mo bi­lie­to, ku­riuos klien­tai ne­re­tai pa­mes­da­vo, pa­mirš­da­vo ar­ba jie ne­su­veik­da­vo. Be to, nu­me­rio nu­skai­ty­mo sis­te­ma vei­kia žy­miai spar­čiau. „Anks­čiau į aikš­te­lę įva­žiuo­jan­čiam vai­ruo­to­jui rei­kė­da­vo su­sto­ti, at­si­da­ry­ti lan­gą ir at­sis­paus­din­ti bi­lie­tą, to­dėl mū­sų įdieg­ta nau­jo­vė reikš­min­gai su­trum­pins įva­žia­vi­mo truk­mę. Tai reiš­kia, kad au­to­mo­bi­lių srau­tas, ypač in­ten­sy­viau­siu me­tu, ju­dės grei­čiau“, – pri­dū­rė M.Blag­nys.

Dau­gė­ja at­vyks­tan­čių automobiliu

Va­sa­rio mė­ne­sį lai­mė­ju­si TVOU skelb­tą par­ka­vi­mo pa­slau­gų kon­kur­są, „U­ni­Park“ prie oro uos­to jau val­do 8 aikš­te­les: tris trum­pa­lai­kio sto­vė­ji­mo ir pen­kias il­ga­lai­kio sto­vė­ji­mo. Įmo­nė iš vi­so siū­lo 1460 par­ka­vi­mo vie­tų ša­lia Vil­niaus oro uos­to.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gė­ja ke­lei­vių, ku­rie į oro uos­tą at­vyks­ta ne tak­si ar vie­šuo­ju trans­por­tu, o sa­vo au­to­mo­bi­liu ir, kol ke­liau­ja, nau­do­ja­si il­ga­lai­kio sto­vė­ji­mo pa­slau­go­mis. Ypač po­pu­lia­ri ši pa­slau­ga tarp ke­liau­jan­čių­jų vers­lo tiks­lais ir į poil­si­nes ke­lio­nes su­si­ruo­šu­sių šei­mų. Taip pat pa­ste­bė­jo­me, kad au­to­mo­bi­lį oro uos­te pa­li­kę ke­liau­to­jai ypač pa­lan­kiai šią pa­slau­gą įver­ti­na par­skri­dę at­gal, nes ne­rei­kia kvies­ti tak­si ar lauk­ti, kad kas nors at­vyk­tų jų pa­siim­ti“, – sa­kė „U­ni­Park“ va­do­vas.

„U­ni­Park“ pre­kės ženk­lą val­dan­ti UAB „Sto­va“ pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Mo­dus gru­pė“, ku­ri vyk­do veik­lą au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos, nuo­mos ir tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­mo, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lių val­dy­mo ir ener­ge­ti­kos sri­ty­se „Mo­dus gru­pei“ iš vi­so pri­klau­so 20 įmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Darius  78.56.252.165 2014-07-23 00:11:36
Teko susidurti su demesiu klientams sio kompanijos Kaune oro uosto aiksteleje. Apmokejus ir rezervavus vieta atvaziuoji ir pasako kad vietu nebera tada pasiulo pasistatyt patvory esancioj aikstelej o ten grizes is keliones randi statybviete ir uzkasta automobili, stai koks poziuris sios imones i klientus.
2 1  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami