Vilniaus oro uoste siūlo leisti pusvalandį automobilius statyti nemokamai atnaujinta 12.10

BNS 2015-02-24 08:37
BNS
2015-02-24 08:37
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas (PD) siū­lo Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te nu­ma­ty­ti ge­res­nes ga­li­my­bes iš­lai­pin­ti ir įlai­pin­ti ke­lei­vius, taip pat oro uos­to prie­igo­se pa­il­gin­ti ne­mo­ka­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą iki pus­va­lan­džio.

Šiuos ir ki­tus siū­ly­mus de­par­ta­men­to at­sto­vai par­en­gė at­siž­vel­gę į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ve­di­mą Vil­niaus oro uos­te ge­rin­ti po­li­ci­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir eis­mo są­ly­gas.

Kaip nu­ro­do PD, prie oro uos­to esan­čio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je šiuo me­tu nė­ra jo­kios vai­ruo­to­jams ma­to­mos in­for­ma­ci­jos apie ne­mo­ka­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą, to­dėl siū­lo­ma nu­ma­ty­ti 30 min. ne­mo­ka­mo sto­vė­ji­mo lai­ką bei įreng­ti apie tai įspė­jan­čią in­for­ma­ci­nę švies­len­tę.

Įmo­nės „Lie­tu­vos oro uos­tai“ ko­mu­ni­ka­ci­jos Ma­rius Bru­žas BNS pa­tvir­ti­no, kad PD siū­ly­mus Vil­niaus oro uos­tas ga­vo an­tra­die­nio ry­tą ir juos ar­ti­miau­siu me­tu įver­tins. Sto­vė­ji­mo aikš­te­les ap­tar­nau­ja bend­ro­vė „U­ni­park“.

„Šiuo me­tu tu­ri­me vie­ną aikš­te­lę, ku­rio­je sto­vė­ji­mas vie­ną kar­tą per par­ą yra ne­mo­ka­mas pen­kio­li­kai mi­nu­čių - ji yra ar­čiau­siai at­vy­ki­mo ter­mi­na­lo. Vi­sos ki­tos aikš­te­lės yra mo­ka­mos“, - sa­kė M.Bru­žas.

Po­li­ci­ja tai pat at­krei­pia dė­me­sį, kad prieš oro uos­tą įreng­ta tak­si sto­vė­ji­mo aikš­te­lė šiuo me­tu uži­ma dvi eis­mo juo­stas iš tri­jų, nors tak­si au­to­mo­bi­liai sto­vi tik vie­no­je juo­sto­je. To­dėl čia siū­lo­ma pa­lik­ti tik vie­ną juo­stą tak­si, o ki­tas dvi nu­ma­ty­ti au­to­mo­bi­lių eis­mui, taip pat su­da­rant ga­li­my­bę trum­pam su­sto­ti įlai­pin­ti ke­lei­vius ir krau­ti ba­ga­žą, ne­truk­dant ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms ir marš­ru­ti­niam trans­por­tui.

Prie iš­vy­ki­mo sa­lės PD siū­lo pra­pla­tin­ti va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį, įreng­ti čia pa­pil­do­mas vie­tas trum­pa­lai­kiam ke­lei­vių iš­lai­pi­ni­mui, pa­sta­ty­ti švies­len­tę vai­ruo­to­jams su bū­ti­na in­for­ma­ci­ja ir ati­tin­ka­mais pri­mi­ni­mais. Švies­len­tė­je esą bū­tų kin­ta­mos in­for­ma­ci­jos ke­lio ženk­lai, pa­vyz­džiui, su­si­da­rius bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti esan­tį ženk­lą „Sto­vė­ti drau­džia­ma“ į „Sus­to­ti drau­džia­ma“. Taip pat eis­mo da­ly­viai esą ga­lė­tų bū­ti in­for­muo­ja­mi apie drau­di­mą su­sto­ti ir įsi­jung­tų ke­lio ženk­las ,,Pės­tie­ji". Taip pat prie iš­vy­ki­mo sa­lės siū­lo­ma įreng­ti grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­lius, nuo­la­ti­nius ženk­lus „Pės­tie­ji“ ir „Pės­čių­jų pe­rė­ja“.

Po­li­ci­ja pa­gei­dau­tų įreng­ti ir di­de­lės raiš­kos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų sis­te­mą, ku­ri leis­tų ste­bė­ti eis­mą oro uos­to at­vy­ki­mo ir iš­vy­ki­mo zo­no­se, at­kar­po­se iki Ro­dū­nios ke­lio ir F.Vait­kaus gat­vės san­kry­žos, fik­suo­ti eis­mo pa­žei­di­mus, nu­sta­ty­ti ne­tgi vai­ruo­to­jų vei­dus.

Par­ei­gū­nai ma­no, kad nu­ro­dy­tos siū­lo­mos prie­mo­nės ga­lė­tų pa­ge­rin­ti eis­mo si­tua­ci­ją oro uos­te ir jo prie­igo­se, o vai­ruo­to­jai bū­tų ge­riau in­for­muo­ti kaip elg­tis. Po­li­ci­jos va­do­vy­bės spren­di­mu, Vil­niaus Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jus nuo me­tų pra­džios oro uos­te ir jo prie­igo­se pa­kei­tė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai - jie čia dirbs dar mė­ne­sį.

Siū­ly­mai par­eng­ti at­siž­vel­giant į tak­si au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų bei ki­tų eis­mo da­ly­vių pa­sta­bas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
lina  193.219.55.186 2015-02-25 09:45:25
visom keturiom už. Šiuo metu galiojanti berods 15 min nemokamo statymo sistema - kažkoks košmaras ir beviltiškos lenktynės su laiku: kaip apskaičiuoti, kada tas lėktuvas nusileis ir per kiek minučių pasitinkamas atvykėlis spės pasiimti lagaminą.... absurdas kažkoks.
1 0  Netinkamas komentaras
teisingi pasiūlymai  77.240.255.67 2015-02-24 09:58:58
šiuo metu - viskas labai nepatogu ir nesvetinga, tik žiaurus lupikavimas. VNO vadovybei gėda.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami