Vilniaus oro uoste tiek keleivių nebuvo per visą istoriją

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-14 06:00
Iš viso sostinės oro uoste šiemet tikimasi sulaukti daugiau nei 3 milijonų keleivių – 2 milijonų riba buvo pasiekta rugpjūčio viduryje. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vien rugp­jū­tį, va­sa­ros ke­lio­nių pi­ko me­tu, Vil­niaus oro uos­te bu­vo ap­tar­nau­ti 332 tūks­tan­čiai ke­lei­vių – tai sos­ti­nės oro uos­to re­kor­das per vi­są veik­los lai­ko­tar­pį nuo 1932-ųjų. 

Iš vi­so sos­ti­nės oro uos­te šie­met ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau nei 3 mi­li­jo­nų ke­lei­vių – 2 mi­li­jo­nų ri­ba bu­vo pa­siek­ta rugp­jū­čio vi­du­ry­je.

Pa­sak oro uos­to ad­mi­nis­tra­ci­jos, ver­ti­nant ke­liau­jan­čių­jų ir skry­džių skai­čių sos­ti­nė­je, va­sa­ros se­zo­nas, ku­ris avia­ci­jo­je pra­si­de­da nuo ko­vo pa­bai­gos, vi­suo­met yra in­ten­sy­viau­sias pe­rio­das. Prie ke­lei­vių gau­sė­ji­mo pri­si­dė­jo ir tai, kad kai ku­rios oro li­ni­jos pa­di­di­no skry­džių į Vil­nių ir iš jo daž­nį, bu­vo ati­da­ry­tos nau­jos kryp­tys į Mad­ri­dą, Sankt Pe­ter­bur­gą ir Ode­są.

„O­ro uos­te šiuo me­tu kas­dien ap­si­lan­ko dau­giau nei 10 tūkst. ke­lei­vių. Ma­no­me, kad tai yra pui­kus mū­sų ir mū­sų par­tne­rių bend­ra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tas. Ti­ki­mės šie­met pa­siek­ti ir me­ti­nio ke­lei­vių skai­čiaus re­kor­dą – tai pa­ska­tin­ti tu­rė­tų ir ru­de­nį ati­da­ro­mos nau­jos kryp­tys, ku­rių iš vi­so bus vie­nuo­li­ka“, - sa­kė Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius.

Rug­sė­jo mė­ne­sį ke­lei­vių skai­čių dar la­biau di­dins ati­da­ry­tos nau­jos kom­pa­ni­jų „air­Bal­tic“ ir „Wizz Air“ kryp­tys. Lat­vių bend­ro­vė pe­rė­mė da­lį veik­lą nu­trau­ku­sius „Air Li­tua­ni­ca“ marš­ru­tų ir skrai­di­na ke­lei­vius iš Vil­niaus į Briu­se­lį, Stok­hol­mą, Hel­sin­kį, Par­yžių ir Ber­ly­ną, o „Wizz Air“ nuo ki­tos sa­vai­tės pra­dės skry­džius į Bi­lun­dą, Miun­che­ną (Me­min­ge­ną), Stok­hol­mą, Ki­je­vą ir Glaz­gą. Spa­lio pa­bai­go­je sa­vo kryp­čių že­mė­la­pį iš­plės ir Skan­di­na­vi­jos oro bend­ro­vė SAS, ku­ri pa­siū­lys ke­liau­ti į Os­lą.

In­ten­sy­vi va­sa­ra bu­vo ir ki­tuo­se Lie­tu­vos oro uos­tų tink­lui pri­klau­san­čiuo­se oro var­tuo­se – Kau­ne ir Pa­lan­go­je. Rugp­jū­tį Kau­no oro uos­te ap­tar­nau­ti 85 tūks­tan­čiai ke­lei­vių – pa­siek­tas di­džiau­sias ke­lei­vių srau­tas nuo 2013 me­tų lie­pos. Pa­lan­gos oro uos­tui šie­met sėk­min­giau­sias bu­vo va­sa­ros vi­du­rys - lie­pą pa­jū­ry­je bu­vo pa­siek­tas veik­los re­kor­das, ap­tar­nau­ta dau­giau nei 17 tūks­tan­čių žmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-09-14 21:34:58
Tik spėjo Vilniaus oro uostas atsigauti po prieš kelis metus Lietuvos valdžiose buvusių aferistų jam suduoto smūgio Rygos ir Kauno naudai, kai iš Vilniaus buvusių apie 40 skrydžių buvo belikę tik apie 10, o jau 2017 m. rengiamasi pakartoti bene tą patį - pačiame turistinio sezono įkarštyje porai mėnesių uždaryti Vilniaus oro uostą jo tako remontui. Dėl to Vilniaus oro uostas, o tuo pačiu ir Lietuva netektų apie poros mėnesių, t.y. apie 600-700 tūkst. keleivių srauto, o kur dar krovinių pervežimas. Be to, atsigavimui vėl prireiktų 5 metų, o gal atsigavimo ir nebūtų apskritai..., juk eilė Lietuvai pirmininkauti ES taip greitai neateis. Taigi, ar nebūtų atėjęs laikas Vilniaus oro uosto išplėtimui įsirengiant naują taką, o tada remontuoti senąjį. Juolab, kad Vilnius yra vienintelė ES sostinė dėl prolenkiškos Lietuvos valdžios politikos yra paliktas be naudojimosi "Rail Baltica" galimybėmis (Juk, vykstant į Vakarus, iš Vilniaus į Balstogę ir toliau į Varšuvą "Rail Baltica" per Kazlų Rūdą nevažiuosi)...
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami