Vilniaus parkomatų suktybės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-27 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ap­si­lan­kę Vil­niaus se­na­mies­ty­je au­to­mo­bi­liu ir mo­kė­da­mi už jo par­ka­vi­mą sos­ti­nės gy­ven­to­jai ir sve­čiai pri­va­lo bū­ti itin ati­dūs, nes tai ga­li smar­kiai su­duo­ti per ki­še­nę be rei­ka­lo. To­kią pers­pek­ty­vą bru­ka, LŽ nuo­mo­ne, ne­to­bu­la ap­mo­kė­ji­mo už par­ka­vi­mą Vil­niu­je sis­te­ma.

Sos­ti­nė­je par­ka­vi­mo sis­te­ma ir čia tai­ko­mi mo­kes­čiai daž­nai kai­ta­lio­ja­mi, vi­suo­me­nė apie tai tin­ka­mai ne­in­for­muo­ja­ma, o ap­si­ri­kę vai­ruo­to­jai ne­gau­na pro­gos su­lau­kę pers­pė­ji­mo pa­si­tai­sy­ti, nes pri­vers­ti mo­kė­ti di­džiu­les bau­das - nuo 23 iki 40 eu­rų (80–140 li­tų).

Ki­ta ver­tus, Vil­niu­je mo­kė­ji­mo už par­ka­vi­mo pa­slau­gas sis­te­ma su­re­gu­liuo­ta taip, kad žmo­gui ga­li tek­ti pa­klo­ti pi­ni­gų už pa­slau­gas, ku­rios jam vi­sai ne­bu­vo su­teik­tos, bet to­kiu at­ve­ju nie­kas nei at­sip­ra­šo, nei pi­ni­gų grą­ži­na - žmo­gus lie­ka ne­kal­tai nu­baus­tas.

Nu­ste­bi­no neatitikimai

Vai­ruo­to­ja Ak­vi­lė (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi) iš Vil­niaus ir­gi guo­dė­si mo­kė­ju­si ne­ži­nia už ką. Mo­te­ris su šei­ma Vil­niaus cen­tre lan­kė­si sau­sio 18 die­ną, sek­ma­die­nį. Nu­ta­rė pa­sis­ta­ty­ti au­to­mo­bi­lį gre­ta Vil­niaus ro­tu­šės esan­čio­je Rū­di­nin­kų gat­vė­je, kur yra va­di­na­mo­ji rau­do­no­ji par­ka­vi­mo zo­na.

Ak­vi­lė bu­vo gir­dė­ju­si, kad nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 1-osios au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas ap­link ro­tu­šę ap­mo­kes­tin­tas ir sek­ma­die­niais. Už pa­slau­gą ne­rei­kia mo­kė­ti tik nak­tį, nuo 24 iki 8 va­lan­dos.

Bi­lie­tą iš Rū­di­nin­kų gat­vės par­ko­ma­to įsi­gi­jo Ak­vi­lės vy­ras. Su­mo­kė­jęs 1,5 eu­ro jis at­krei­pė dė­me­sį į gau­tą bi­lie­tą: tiks­liai nu­ro­dy­ta, kad šis bu­vo spaus­din­tas sau­sio 18 die­ną 12 val. 47 min, bet taip pat nu­ro­dy­ta, kad ap­mo­kė­tas par­ka­vi­mo lai­kas baig­sis ki­tą die­ną, t. y. pir­ma­die­nio ry­tą, 9 val. 40 mi­nu­čių.

Tai šei­mą aps­tul­bi­no. „Jei ti­kė­tu­me par­ko­ma­to bi­lie­te pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už­mo­kė­jus vos pu­san­tro eu­ro mums lyg ir bu­vo su­teik­ta tei­sė sto­vė­ti be­veik par­ą. Bet tai juk ne­įma­no­ma - lei­di­mą par­kuo­ti pir­ko­me po­rai va­lan­dų, o už 40 min. par­ka­vi­mą rau­do­no­jo­je zo­no­je nu­ro­do­ma mo­kė­ti 60 eu­ro cen­tų. O jei­gu par­ka­vi­mo bi­lie­tas rei­ka­lin­gas tik nuo pir­ma­die­nio 8 va­lan­dos ry­to, ko­dėl iš mū­sų bu­vo pa­im­ti pi­ni­gai už ne­va ne­mo­ka­mą par­ka­vi­mą sek­ma­die­nį?“, - ste­bė­jo­si vil­nie­tė.

Vilniaus parkomatai priima pinigus net sekmadieniais tose zonose ir tomis valandomis, kai už parkavimą mokėti visai nereikia./Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Pa­inios išimtys

Dien­raš­čiui LŽ at­lie­kant žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, jog Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gi par­ei­gū­nai ne­pa­sis­ten­gė, kad mo­kė­ji­mo už par­ka­vi­mo pa­slau­gas sos­ti­nė­je tvar­ka bū­tų mak­si­ma­liai aiš­ki, ne­klai­din­tų. Ir jei­gu net vil­nie­čius ši tvar­ka klai­di­na, į sos­ti­nę au­to­mo­bi­liais at­vy­ku­siems sve­čiams ji grei­čiau­siai iš­vis yra tam­sus miš­kas.

Pa­aiš­kė­jo, kad sek­ma­die­niais par­ko­ma­tai, ku­riuos pri­žiū­ri Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lio­ji įmo­nė (SĮ) „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“, pri­ima pi­ni­gus už pa­slau­gas, ku­rių iš ti­krų­jų tą die­ną įmo­nė ne­tei­kia.

Dai­va Bu­ce­vi­čie­nė, SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ Mies­to eis­mo de­par­ta­men­to va­do­vė, raš­tu at­sa­ky­da­ma dien­raš­čiui LŽ pir­miau­sia at­krei­pė dė­me­sį, kad sek­ma­die­niais, iš­sky­rus tos die­nos nak­ti­nes va­lan­das, rink­lia­va už par­ka­vi­mo pa­slau­gas ren­ka­ma tik­tai Vil­niaus mė­ly­no­jo­je zo­no­je, ku­riai pri­klau­so Di­džio­sios, Vo­kie­čių, Auš­ros Var­tų ir Šven­ta­ra­gio gat­vės.

Sek­ma­die­nį no­rin­tiems par­kuo­ti sa­vo ma­ši­nas vai­ruo­to­jams ten­ka kra­ty­ti pi­ni­gi­nes ir kai ku­rio­se Vil­niaus cen­tro gel­to­na­jai zo­nai pri­klau­san­čio­se gat­vė­se - Tur­gaus, Rink­ti­nės, Ge­le­žin­ke­lio, So­dų, taip pat Py­li­mo gat­vės da­ly­je prie Ha­lės tur­gaus. Mo­kes­tis gel­to­no­jo­je zo­no­je yra ma­žes­nis - va­lan­dos par­ka­vi­mas kai­nuo­ja 0,60 eu­ro.

Ta­čiau Rū­di­nin­kų gat­vė, kaip mi­nė­ta, yra rau­do­no­jo­je zo­no­je. O čia jau ga­lio­ja at­ski­ros tai­syk­lės. Pa­sak D. Bu­ce­vi­čie­nės raš­to, au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas rau­do­no­jo­je zo­no­je, kaip ir ža­lio­jo­je, taip pat to­se gel­to­no­sios zo­nos gat­vė­se, ku­rio­se nė­ra rink­lia­vos sek­ma­die­niais, ma­ši­nų sto­vė­ji­mas ap­mo­kes­ti­na­mas dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais. Va­lan­dos, kai ren­ka­ma rink­lia­va, ski­ria­si. Kai kur tai da­ro­ma nuo 8 iki 18 val., ki­tur – nuo 8 iki 20 val., tre­čias va­rian­tas - nuo 8 iki 22 va­lan­dos.

Pa­inu.

Bet es­mė yra ta, kad par­ko­ma­tai pri­ima pi­ni­gus net sek­ma­die­niais to­se zo­no­se ir to­mis va­lan­do­mis, kai už par­ka­vi­mą mo­kė­ti vi­sai ne­rei­kia.

Kal­ta technologija

„Jei­gu tuo­met (sek­ma­die­nį – aut.) mo­ka­ma į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo par­ko­ma­tą, vai­ruo­to­jas su­mo­ka už sto­vė­ji­mo lai­ką pa­si­bai­gus ne­mo­ka­mam sto­vė­ji­mo lai­kui. To­kių at­ve­jų mies­te pa­si­tai­ko - vil­nie­čiai pa­sis­ta­to au­to­mo­bi­lį il­giau, pa­lie­ka jį vi­są nak­tį iki tol, kol pra­de­da­ma skai­čiuo­ti už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą, ir kiek vė­liau iš­va­žiuo­ja. At­ei­ty­je re­ko­men­duo­ja­ma vai­ruo­to­jui pa­si­žiū­rė­ti į ženk­lus, ir jei­gu jis ne­pla­na­vo pa­lik­ti au­to­mo­bi­lio iki pir­ma­die­nio – tuo­met, kai sto­vė­ji­mas to­je vie­to­je bus mo­ka­mas – už sto­vė­ji­mą ne­mo­kė­ti“, - raš­te dės­tė D. Bu­ce­vi­čie­nė.

Ki­taip ta­riant, Vil­niaus Rū­di­nin­kų gat­vė­je sek­ma­die­nį, kai ne­rei­kė­jo mo­kė­ti, pa­sis­ta­čiu­si au­to­mo­bi­lį ir su­mo­kė­ju­si už par­ka­vi­mą Ak­vi­lės šei­ma iš tie­sų su­mo­kė­jo už pa­slau­gą, ku­rios ne­ga­vo. Ar jie tu­rė­jo grįž­ti į Rū­di­nin­kų gat­vę pir­ma­die­nį nuo 8 val. ry­to ir "at­siim­ti" sa­vo pi­ni­gus? Su­ti­ki­te, toks pa­siū­ly­mas skam­ba ab­sur­diš­kai.

„Ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek vil­nie­čių ir sos­ti­nės sve­čių - vie­ti­nių tu­ris­tų, sek­ma­die­niais už­su­ka į Vil­niaus cen­trą? Ir kiek iš jų ši­taip su­ren­ka­ma pi­ni­gų? Ko­kius įspū­džius žmo­nėms pa­lie­ka to­kia iš­ky­la sos­ti­nė­je? Kas už tai at­sa­kin­gas?“ - klau­sė vil­nie­tė Ak­vi­lė.

***

FAKTAI

Pir­ma­die­niais - sek­ma­die­niais (t. y. vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis) už par­ka­vi­mą Vil­niu­je rei­kia mo­kė­ti mė­ly­no­jo­je rink­lia­vos zo­no­je, t. y. Di­džio­jo­je, Vo­kie­čių, Auš­ros Var­tų ir Šven­ta­ra­gio gat­vė­se (čia sto­vė­ji­mo lai­kas ap­mo­kes­ti­na­mas nuo 8 iki 24 val.), taip pat gel­to­no­sios zo­nos šio­se gat­vė­se: Tur­gaus, Rink­ti­nės, Ge­le­žin­ke­lio, So­dų ir Py­li­mo gat­vė­je prie Ha­lės tur­gaus (čia sto­vė­ji­mo lai­kas ap­mo­kes­ti­na­mas nuo 8 iki 20 val.).

Rau­do­no­jo­je zo­no­je mo­ka­mas sto­vė­ji­mas pir­ma­die­niais - šeš­ta­die­niais nuo 8 iki 22 val., gel­to­no­jo­je zo­no­je (iš­sky­rus iš­var­dy­tas gat­ves) pir­ma­die­niais - šeš­ta­die­niais nuo 8 iki 20 val.; ža­lio­jo­je zo­no­je mo­ka­ma pir­ma­die­niais - šeš­ta­die­niais nuo 8 iki 18 va­lan­dos.

Par­ka­vi­mo zo­nų že­mė­la­pis ir dau­giau in­for­ma­ci­jos yra ad­re­su www.par­king.lt.

Vie­nos va­lan­dos par­ka­vi­mo ža­lio­jo­je zo­no­je pa­slau­ga kai­nuo­ja 0,3 eu­ro, gel­to­no­jo­je – 0,6 eu­ro, rau­do­no­jo­je – 0,9 eu­ro, mė­ly­no­jo­je – 1,8 eu­ro.

SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ informacija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Remigijus  78.60.101.143 2016-06-14 18:23:53
kontora dirbo pries 30metu -------dabar dar blogiau,tai gal kas pasikeis jusuu gyvenime
0 0  Netinkamas komentaras
Remigijus  78.60.101.143 2016-06-14 18:21:37
ok,grizti namo ,Randi masina priparkuota,,o pinigus ima kaip uz gera laika,o kur biudzetinaii pinigai kas parodys
0 0  Netinkamas komentaras
atidumas  78.60.168.138 2015-01-27 23:21:49
Taigi durniu ir Baznycioj musa. Ar taip jau sunku atidziau pasityrineti zenklus ir kas ant ju parasyta?
0 0  Netinkamas komentaras
taaaai ko?  213.252.196.2 2015-01-27 14:51:10
Tai ko nepasidalinote patyrimu?
0 0  Netinkamas komentaras
rrrrr  95.173.32.214 2015-01-27 10:21:02
Taip buvo visada. Jeigu susimoki kada mokėti nereikia- mokestis veikia nuo pirmadienio ryto. Jau 10-12 metų atgal ant to buvau užsirovęs. Aiškinausi telefonu su dispečere- tai ir paaiškino tvarką
2 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami