Vilniaus vairuotojus mokys eismo žieduose elgtis racionaliai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-01 13:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-01 13:00
Vilniuje prieš žiedus pakabintuose kelio ženkluose bus detaliai nurodyta, kokia eismo juosta važiuojant yra leidžiama patekti į vieną ar kitą gatvę išvažiuojant iš žiedo.  Vilnius.lt nuotrauka
Dar vie­na nau­jo­vė sos­ti­nės gat­vė­se – nuo rugp­jū­čio 6-osios va­žiuo­jan­tiems Vil­niaus žie­di­nė­mis san­kry­žo­mis įve­da­mas aiš­kes­nis, anot Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, ženk­li­ni­mas, kad „au­to­mo­bi­lių srau­tai ju­dė­tų grei­čiau, žie­dai tap­tų sau­ges­ni pės­tie­siems, ma­žė­tų spūs­čių ir ava­ri­nių si­tua­ci­jų bei truk­džių vie­ša­jam trans­por­tui“.

Pra­ne­ši­me taip pat tei­gia­ma, kad „aiš­kus ir ge­rai or­ga­ni­zuo­tas eis­mas žie­dais pa­di­dins au­to­mo­bi­lių srau­tų lai­du­mą apie 20 pro­cen­tų, pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos“.

„I­ki šiol žie­di­nė­se Vil­niaus san­kry­žo­se trū­ko aiš­kaus ženk­li­ni­mo, to­dėl vai­ruo­to­jai ju­dė­da­mi žie­du per­si­ri­kiuo­da­vo lįs­da­mi be ei­lės ir su­da­ry­da­mi dau­gy­bę ava­ri­nių ir konf­lik­ti­nių si­tua­ci­jų, dėl ko su­si­da­ry­da­vo dar di­des­nės spūs­tys. Ge­riau or­ga­ni­zuo­ti eis­mą žie­dais pa­ska­ti­no žie­di­nių san­kry­žų ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­niai duo­me­nys, gy­ven­to­jų pra­šy­mai“, – ci­tuo­ja­ma „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų“ di­rek­to­rė Mo­des­ta Gu­sa­ro­vie­nė.

Pir­miau­siai, pa­sak pra­ne­ši­mo, bus nau­jai pa­ženk­lin­ti tie Vil­niaus žie­dai, ku­rie yra ava­rin­giau­si mies­te ir tu­ri ma­žiau­sią trans­por­to pra­lai­du­mą – tai An­ta­kal­nio, Olan­dų ir T. Kos­ciuš­kos g. bei Žir­mū­nų, Šei­my­niš­kių ir Tus­ku­lė­nų g. žie­di­nės san­kry­žos. Žir­mū­nų žie­du per vie­ną par­ą pra­va­žiuo­ja apie 34 tūkst. au­to­mo­bi­lių, Olan­dų g. žie­du – apie 33 tūkst. au­to­mo­bi­lių.

„Ar­tė­da­mi prie žie­di­nių san­kry­žų Vil­niu­je vai­ruo­to­jai nuo šiol ma­tys iš­anks­ti­nę in­for­ma­ci­ją apie eis­mo tvar­ką žie­du, kad ga­lė­tų iš anks­to pa­si­rink­ti ir už­siim­ti rei­kia­mą eis­mo juo­stą. Šią in­for­ma­ci­ją vai­ruo­to­jai ma­tys prieš san­kry­žas įreng­tuo­se in­for­ma­ci­niuo­se sky­duo­se, taip pat bus įreng­ti nu­ro­do­mie­ji ke­lio ženk­lai ir pa­ženk­lin­ta va­žiuo­ja­mo­ji da­lis. Te­reiks ste­bė­ti ke­lio ženk­lus ir lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų“, – sa­kė Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Ka­mai­tis.

Pa­vyz­džiui, va­žiuo­jant Olan­dų gat­ve ir pa­si­rin­kus pir­mą eis­mo juo­stą, bus ga­li­ma pa­tek­ti į An­ta­kal­nio, Žir­mū­nų gat­ves, o pa­si­rin­kus an­trą eis­mo juo­stą – į Žir­mū­nus, Se­na­mies­tį ar grįž­ti at­gal į Olan­dų gat­vę.

VGTU spe­cia­lis­tų at­lik­ta srau­tų mo­de­lia­vi­mo žie­di­nė­se san­kry­žo­se stu­di­ja par­odė, kad su­pla­nuo­tas ženk­li­ni­mas pa­ly­gin­ti su esa­ma si­tua­ci­ja, ga­li pa­di­din­ti žie­dų lai­du­mą 20 pro­cen­tų, pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos. Nu­ma­to­ma, kad įve­dus dau­giau aiš­ku­mo Žir­mū­nų žie­du per va­lan­dą pra­va­žiuos 3306 au­to­mo­bi­liai, Olan­dų žie­du – 3287. Pa­da­ry­ta iš­va­da, kad lai­ko eko­no­mi­jos po­žiū­riu ne­žy­miai pra­na­šes­nis bus Žir­mū­nų žie­das, o lai­du­mo – Olan­dų žie­das, ku­ris taps pa­to­ges­nis ir Vie­šo­jo trans­por­to eis­mui.

Dar šiais me­tais pla­nuo­ja­mi eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mai ir Ge­le­žin­ke­lio sto­ties žie­di­nė­je san­kry­žo­je. Pa­ženk­li­nus jos va­žiuo­ja­mą­jį da­lį, at­sky­rus au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, įren­gus sau­gu­mo sa­le­les pės­tie­siems, va­žia­vi­mo tvar­ka bus žy­miai aiš­kes­nė ir sau­ges­nė.Pa­kei­tu­si eis­mo tvar­ką Žir­mū­nų ir Olan­dų žie­duo­se, sa­vi­val­dy­bė ste­bės eis­mo si­tua­ci­ją: jei toks eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo pri­nci­pas iš­ties pa­tei­sins lū­kes­čius, ki­tais me­tais bus pa­kei­ti­mų ir ki­to­se žie­di­nė­se san­kry­žo­se (prie Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Sa­va­no­rių žie­duo­se).

Par­en­gė Vid­man­tas Užusienis

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami