Vilniaus viešasis transportas – jau ir „Google Maps“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-11 14:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-11 14:52
Sauliaus Žiūros nuotrauka
„Goog­le“ pra­ne­ša, kad „Goog­le Maps“ pa­slau­gos plė­ti­niu „Tran­sit“ jau nuo šian­dien ga­li nau­do­tis ir Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to ke­lei­viai.

„Goog­le“, bend­ra­dar­biau­da­ma su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­ne „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“, iš­plė­tė iš­ma­naus su­si­sie­ki­mo sis­te­mą, į „Goog­le Maps“ įtrauk­da­mi ir Vil­niaus mies­to vie­šo­jo trans­por­to tvar­ka­raš­čius, bei iš­plė­tė ke­lio­nės pla­na­vi­mo pa­si­rin­ki­mus.

„Kaip mies­to me­ras ke­liu tiks­lą, kad Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas bū­tų grei­tas, šva­rus ir pa­to­gus. Toks ke­lio­nės pla­na­vi­mo įran­kis kaip „Goog­le Maps Tran­sit“ su­tei­kia ga­li­my­bę žmo­gui su­sip­la­nuo­ti sa­vo ke­lio­nę mi­nu­čių tiks­lu­mu, tuo pa­čiu ska­tin­da­mas jį daž­niau nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu. Bū­tų ti­krai sma­gu, jei­gu at­ei­ty­je šiuo įran­kiu nau­do­tų­si ne tik žmo­nės Vil­niu­je, bet ir va­žiuo­jant į sos­ti­nę iš Kau­no. Ti­kiu, kad ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­da­mi pa­siek­si­me šių tiks­lų“, – sa­ko Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Nuo šiol kiek­vie­nas, be­si­nau­do­jan­tis „Goog­le Maps Tran­sit“ plė­ti­niu, ga­li pa­pras­tai pla­nuo­ti sa­vo ke­lio­nę po Vil­nių iš taš­ko A į taš­ką B ir pa­si­rink­ti no­ri­mą ke­lia­vi­mo bū­dą: au­to­mo­bi­liu, pės­čio­mis, o nuo šiol – ir vie­šuo­ju trans­por­tu.

Pa­ska­ta per­sės­ti iš au­to­mo­bi­lio į vie­šą­jį transportą

Pa­sak SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ l. e. p. di­rek­to­rės Mo­des­tos Gu­sa­ro­vie­nės, įmo­nės spe­cia­lis­tai ne tik su­tei­kė rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie Vil­niaus vie­šą­jį trans­por­tą, bet ir už­ti­kri­no, kad nau­ja­sis ke­lio­nės pla­na­vi­mo įran­kis at­vaiz­duo­tų tik tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją. Ji taip pat ti­ki­si, kad šis įran­kis pa­ska­tins bent da­lį vai­ruo­to­jų per­sės­ti į vie­šą­jį trans­por­tą.

Anot jos, Vil­niu­je kiek­vie­ną dar­bo die­ną vyks­ta dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no ke­lio­nių, ir tik ne­di­de­lė jų da­lis at­lie­ka­ma už­sie­nio sve­čių. Ta­čiau ti­ki­ma­si, kad į Lie­tu­vos sos­ti­nę at­vy­kę už­sie­nie­čiai, sa­vo ke­lio­nėms pla­nuo­ti nau­do­da­mi la­biau pa­žįs­ta­mą įran­kį, Vil­niui pa­žin­ti rink­sis vie­šą­jį trans­por­tą.

Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti jau da­bar, ap­si­lan­kius maps.goog­le.lt ir pa­spau­dus ties „Nuo­ro­do­mis“. Į pa­ieš­kos lau­kus su­ve­dus pra­di­nį ad­re­są ir ke­lio­nės tiks­lą bei pa­si­rin­kus ke­lio­nę „Vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tu“, pa­ieš­ka pa­teiks ke­lio­nei tin­ka­mus vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tus, ke­lio­nės truk­mę ir vi­są jos ei­gą. „Goog­le Maps Tran­sit“ plė­ti­nį ga­li­ma pa­siek­ti ir tie­sio­giai, nar­šyk­lės lau­ke su­ve­dus ad­re­są maps.goog­le.lt/tran­sit.

Apie „Goog­le Maps Transit“

„Goog­le Maps Tran­sit“ yra „Goog­le Maps“ plė­ti­nys, skir­tas pla­nuo­ti as­me­ni­nes ke­lio­nes vie­šuo­ju trans­por­tu. Tam ti­krų vie­to­vių že­mė­la­piuo­se, gre­ta jau įpras­tų marš­ru­tų au­to­mo­bi­liu ir pės­čio­mis, pa­tei­kia­ma ir ke­lio­nės vie­šuo­ju trans­por­to al­ter­na­ty­va, nu­ro­dant ar­ti­miau­sias vie­šo­jo trans­por­to sto­te­les, ke­lio­nės tiks­lui pa­siek­ti rei­ka­lin­gų marš­ru­tų trans­por­to prie­mo­nes ir ke­lio­nės truk­mę nuo du­rų iki du­rų.

„Goog­le Maps Tran­sit“ plė­ti­niu ga­li­ma nau­do­tis pri­si­jun­gus tiek per as­me­ni­nius kom­piu­te­rius, tiek ir per ki­tus iš­ma­niuo­sius prie­tai­sus, pa­lai­kan­čius „And­roid“ ar „iOS“ in­for­ma­ci­nes sis­te­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami