Vilniečių pinigai dingsta prie estakados

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-29 06:00
Birželio 28-ąją turėjusi pradėti funkcionuoti estakada Vilniaus A. Goštauto gatvėje geriausiu atveju bus atidaryta metų pabaigoje.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Gran­dio­zi­nių es­ta­ka­dos per Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vę sta­ty­bų pa­čia­me Vil­niaus cen­tre pa­baig­tu­vės ati­de­da­mos dar pus­me­čiui. Prieš tre­jus me­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos bend­ro­vės „Kau­no ke­liai“ bei „Lat­vi­jas til­ti“ bu­vo įsi­pa­rei­go­ju­sios ob­jek­tą ati­duo­ti iki bir­že­lio 28-osios, ta­čiau, kaip su­ži­no­jo dien­raš­tis LŽ, ge­riau­siu at­ve­ju tai bus pa­da­ry­ta iki me­tų pa­bai­gos.

Sos­ti­nės vai­ruo­to­jai jau se­no­kai keiks­no­ja ke­li­nin­kus, ku­rie nie­kaip ne­su­ge­ba baig­ti gat­vių re­kons­truk­ci­jos ša­lia va­di­na­mo­jo Vers­lo tri­kam­pio. Prieš me­tus bu­vo iš da­lies už­da­ry­ta ir Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vė, kas­dien at­lai­kan­ti be­ne di­džiau­sią trans­por­to srau­tą Vil­niu­je. Pi­ko va­lan­do­mis čia su­si­da­ry­da­vo di­džiu­lės spūs­tys. Tuo­met gat­vę re­kons­tra­vu­si bend­ro­vė „Kau­no til­tai“ pa­si­ža­dė­jo vi­siš­kai ati­da­ry­ti eis­mą 2013-ųjų rug­sė­jį, ir sa­vo žo­dį te­sė­jo.

Pa­baig­tu­vės – žie­mą?

Ta­čiau A. Goš­tau­to gat­vė, į ku­rią šau­na es­ta­ka­da iš Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės, iki šiol lie­ka už­ver­ta. Iki pro­jek­to pra­džios da­lis iš Vil­niaus cen­tro Kau­no kryp­ti­mi ju­dan­čio trans­por­to va­žiuo­da­vo per A. Goš­tau­to gat­vę, to­dėl šiek tiek ma­žes­nis krū­vis tek­da­vo Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vei. Da­bar au­to­mo­bi­liai rie­da tik šia trans­por­to ar­te­ri­ja. Kol va­sa­rą ma­ši­nų srau­tai Vil­niu­je nė­ra mil­ži­niš­ki, di­de­lių prob­le­mų ne­ky­la. Ta­čiau ru­de­nį, kai eis­mas taps in­ten­sy­ves­nis, jų at­si­ras. Ti­kė­ti­na, jog tuo­met vai­ruo­to­jai vėl ne­sit­vers pyk­čiu.

Pa­klaus­ta, ka­da pa­ga­liau bus baig­tos es­ta­ka­dos sta­ty­bos ir A. Goš­tau­to gat­ve ga­lės va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liai, til­to dar­bų ran­go­vės „Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vė Re­gi­na Bar­kaus­kie­nė at­sa­kė: „Su­tar­tis su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be yra pra­tęs­ta iki gruo­džio 28 die­nos.“

Pri­rei­kė dau­giau pi­ni­gų

Su LŽ žur­na­lis­tu la­bai ne­no­riai kal­bė­ju­si R. Bar­kaus­kie­nė tei­gė, jog dar­bai už­tru­ko dėl pro­jek­ta­vi­mo klai­dų. „Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė skel­bė pa­pil­do­mą vie­šą­jį kon­kur­są ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti. Ja­me da­ly­va­vo ne tik „Lat­vi­jas til­ti“, bet ir dar trys ūkio su­bjek­tų gru­pės. Vėl lai­mė­jo­me mes, nes pa­siū­lė­me ma­žiau­sią kai­ną“, - aiš­ki­no vie­na lat­vių bend­ro­vės va­do­vių.

„Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­lių“ kon­sor­ciu­mas jau bu­vo nu­ste­bi­nęs 2011 me­tais. Bend­ro­vės lai­mė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės skelb­tą Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės nuo A. Goš­tau­to iki M. K. Čiur­lio­nio gat­vės re­kons­truk­ci­jos kon­kur­są, mat pa­siū­lė net ket­vir­ta­da­liu ma­žes­nę nei ar­ti­miau­si kon­ku­ren­tai dar­bų kai­ną - 31,2 mln. li­tų. Ta­čiau jau 2014-ųjų ko­vą „Lat­vi­jas til­ti“ krei­pė­si į sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bę ir pa­pra­šė pa­pil­do­mų lė­šų esą ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti. Bu­vo skel­bia­mas nau­jas kon­kur­sas. Lat­viai jį lai­mė­jo, o "ne­nu­ma­ty­ti dar­bai" sos­ti­nei kai­nuos dar 3,58 mln. li­tų.

R. Bar­kaus­kie­nė čia ne­įž­vel­gė nė ma­žiau­sios sa­vo bend­ro­vės kal­tės. „Tas pa­bran­gi­mas at­si­ra­do dėl pro­jek­to klai­dų. Ja­me bu­vo nu­ro­dy­ta, kad nuo­te­kų ko­lek­to­rius, ku­ris da­bar re­kons­truo­ja­mas, yra 4 me­trų gy­ly­je, o iš ti­krų­jų jis nu­ties­tas 7 me­trų gy­ly­je. Kad ko­lek­to­rių bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti, rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi dar­bai“, - dės­tė „Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vė. Dėl tech­ni­nia­me pro­jek­te pa­da­ry­tos klai­dos R. Bar­kaus­kie­nė kal­ti­no Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nę (SĮ) „Vil­niaus pla­nas“. Esą jos pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja esą su­klai­di­no „Lat­vi­jas til­ti“.

Kal­ti­ni­mą at­me­ta

SĮ „Vil­niaus pla­nas“ di­rek­to­rių Ma­rių Vai­va­dą pri­bloš­kė bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vės mes­tas kal­ti­ni­mas. Jo tei­gi­mu, tech­ni­nio in­ži­ne­ri­nių tink­lų, prie ku­rių pri­ski­ria­mas ir nuo­te­kų ko­lek­to­rius, pro­jek­to va­do­vė bu­vo vie­na sos­ti­nės pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė. Ji vyk­dė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą. Ta­čiau, pa­sak M. Vai­va­dos, „sta­ty­bos dar­bai at­lie­ka­mi ne pa­gal tech­ni­nį, o pa­gal dar­bo pro­jek­tą“.

„Dar­bo pro­jek­tas nuo tech­ni­nio ski­ria­si tuo, kad ja­me vis­kas tu­ri bū­ti iš­dės­ty­ta daug de­ta­liau, kon­kre­čiau. Tech­ni­nis pro­jek­tas rei­ka­lin­gas sie­kiant gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą ir skel­biant pro­jek­to dar­bų kon­kur­są. Ta­čiau pro­jek­to ran­go­vai pri­va­lo dirb­ti pa­gal dar­bo pro­jek­tą. Dar­bų ran­go­vai „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ skel­bė kon­kur­są dar­bo pro­jek­tui at­lik­ti ir jo va­do­ve ta­po Kau­no pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė "Kelp­ro­jek­tas“. Su­bran­go­vus sa­vo ruo­žtu sam­dė ši bend­ro­vė. Su­bran­go­vai rei­ka­lin­gi tai dar­bų da­liai, ku­rio­je kiek­vie­nas jų yra kom­pe­ten­tin­gas, at­lik­ti. Mū­sų įmo­nė taip pat dir­bo tam ti­krus dar­bus. „Vil­niaus pla­nui“ bu­vo pri­skir­ta su­si­sie­ki­mo ir ap­žel­di­ni­mo da­lis. O štai prie in­ži­ne­ri­nių tink­lų dir­bo ki­ta su­bran­go­vė. Ta­čiau svar­biau­sia, kad tech­ni­nia­me pla­ne ran­go­vė, šiuo at­ve­ju - „Lat­vi­jas til­ti“, bu­vo įpa­rei­go­ta pa­ti­krin­ti duo­me­nis vie­to­je. Reng­da­ma dar­bo pro­jek­tą bend­ro­vė “Lat­vi­jas til­ti” pri­va­lė­jo pa­ti vis­ką pa­ma­tuo­ti, pa­tiks­lin­ti. Ma­tyt, lat­viai dir­bo iki ga­lo ne­pa­ren­gę to­kio pro­jek­to“, - spė­jo M. Vai­va­da.

Pa­kar­to­ti­nai dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tui pa­siš­ne­kė­ti su R. Bar­kaus­kie­ne ne­pa­vy­ko – mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ji ne­beat­si­lie­pė.

Kal­ti­na sos­ti­nės vadovus

LŽ kal­bin­tam Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Vi­dui Ur­bo­na­vi­čiui ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl bu­vo skel­bia­mas pa­pil­do­mas esą ne­nu­ma­ty­tų dar­bų kon­kur­sas. „Man trūks­ta žo­džių, - pri­si­pa­ži­no po­li­ti­kas. - Kaž­kas už­si­ma­nė dar ne­bai­gęs pro­jek­to pa­siim­ti tam ti­krą da­lį Vil­niaus biu­dže­to pi­ni­gų, to­dėl bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas, nors nė vie­no pa­pil­do­mo dar­bo ne­at­si­ra­do. Bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ pa­čios ne­tiks­liai su­sis­kai­čia­vo, tai bu­vo jų ri­zi­ka, o da­bar tu­ri mo­kė­ti vi­si vil­nie­čiai. Ti­krai ne­su­vo­kiu, ko­dėl tu­ri­me mo­kė­ti už pri­va­taus kon­sor­ciu­mo klai­das. Lai­kan­tis nor­ma­lių tei­si­nių pro­ce­dū­rų iš pra­džių su ran­go­vais tu­rė­jo bū­ti nu­trauk­ta su­tar­tis, o vė­liau vers­li­nin­kai nu­baus­ti pi­ni­gi­ne bau­da dėl ne­te­sy­bų. Bau­dos dy­dis yra nu­ma­ty­tas su­tar­ty­je ir, at­ro­do, sie­kia 10 proc. bend­ros su­tar­ties ver­tės (apie 3,1 mln. li­tų). Ta­čiau mes pri­va­čiam vers­lui dar pri­mo­ka­me.“

Po­li­ti­kas sa­kė ga­lįs įvar­dy­ti ir to­kio ne­at­sa­kin­go el­ge­sio su mies­to pi­ni­gais kal­ti­nin­kus. „Ma­ny­čiau, at­sa­ko­my­bę tu­rė­tų so­li­da­riai per­pus pa­si­da­ly­ti Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas ir šiuo me­tu tei­sia­mas vi­ce­me­ras Ro­mas Ado­ma­vi­čius, ku­ruo­jan­tis trans­por­to bei jo inf­ras­truk­tū­ros sri­tis“, - LŽ tvir­ti­no R. Ur­bo­na­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
VytautasR  94.244.86.92 2014-07-29 13:31:21
Be panikos! Lietuvoje nėra jokių savivaldybės pinigų,o yra tik valstybės(tautos pinigai),kuriuos valdo atskirų valstybės ūkio valdytojai pavaldūs A. Butkevičiui. Todė nieką kitą,o tik Butkevičių su Zuoku reika patampyti už atsakomybės. Valstybės ūkyje (nemaišyti su privačiu) niekas,išskyrus iškabas,nepakito,dar gyvuoja ir klesti socializmas-visuomenės tragedija- valstybinė korupcija.
4 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami