Vilniui gresia nauja šviesoforų revoliucija

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-07 06:00
Pakeitus važiavimo Olandų žiedu schemą, spūstys piko valandomis neišnyko, tačiau tapo mažesnės. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Nau­jos su­dė­ties Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­čiai rek­la­muo­ja­mos dvie­jo­se sos­ti­nės žie­di­nė­se san­kry­žo­se įdieg­tos eis­mo val­dy­mo nau­jo­vės, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, yra tik spren­di­mai „iš bė­dos“. O vo­kie­čių bend­ro­vės „Sie­mens“ at­sto­vai jau kal­ba, kad Lie­tu­vos sos­ti­nė­je švie­so­fo­rų sis­te­mos val­dy­mas bus at­nau­jin­tas iš es­mės.

Va­kar su­ka­ko mė­nuo, kai bu­vo pa­keis­tas dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų (abi­pus Žir­mū­nų til­to: pir­mo­ji, prie Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios, jun­gia Ar­se­na­lo – T. Kos­ciuš­kos, An­ta­kal­nio ir Olan­dų, an­tro­ji – Žir­mū­nų, Šei­my­niš­kių ir Tus­ku­lė­nų gat­ves) ženk­li­ni­mas. Pa­sak Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, mi­nė­tos san­kry­žos bu­vo pa­si­rink­tos dėl to, kad čia – di­džiau­sios Vil­niu­je spūs­tys ir di­džiau­sias ava­rin­gu­mas. Pa­kei­tus ženk­li­ni­mą bent jau au­to­mo­bi­lių srau­tų lai­du­mą čia ti­ki­ma­si su­ma­žin­ti 20 pro­cen­tų. Jei eks­pe­ri­men­tas pa­si­tei­sins, ki­tais me­tais ženk­li­ni­mas esą bus kei­čia­mas ir ki­to­se Vil­niaus žie­di­nė­se san­kry­žo­se, kur di­džiau­sias eis­mo in­ten­sy­vu­mas.

Par­tne­rius su­kir­ši­no žie­di­nė sankryža

Olan­dų gat­vės žie­di­nė san­kry­ža ša­lia Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios yra va­di­na­mo­jo tre­čio­jo Vil­niaus ža­lio­jo trans­por­to ko­ri­do­riaus, ku­ris pra­si­de­da Vil­niaus cen­tre ties Ža­liuo­ju til­tu, drie­kia­si Ar­se­na­lo – T. Kos­ciuš­kos ir An­ta­kal­nio gat­vė­mis ir bai­gia­si Ne­men­či­nės plen­te ties Sau­lė­te­kio alė­ja, da­lis. To­kių ko­ri­do­rių sos­ti­nė­je yra pen­ki, o au­to­mo­bi­lių eis­mas juo­se bent jau teo­riš­kai tu­rė­tų pa­tir­ti kuo ma­žiau­siai truk­džių.

Ko­ri­do­riai at­si­ra­do 2011 me­tais, kai bu­vo baig­ta net 143 mln. li­tų (41,4 mln. eu­rų) kai­na­vu­si Vil­niaus re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­ma. Vie­nas en­tu­zias­tin­giau­sių jos ini­cia­to­rių bu­vo il­ga­me­tis sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, ta­čiau da­lis bran­gios sis­te­mos ran­gos dar­bų bu­vo at­lie­ka­ma, kai me­ru dir­bo Pe­tras Im­bra­sas. Šis mies­tui va­do­va­vo 2007–2008 me­tais, kai sis­te­mos die­gi­mo dar­bai jau bu­vo įsi­bė­gė­ję.

Pa­gal pra­di­nį pla­ną 2006-ai­siais pra­dė­ti Vil­niaus švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mos dar­bai tu­rė­jo bū­ti baig­ti 2009 me­tais, ta­čiau su­si­pe­šus pro­jek­to ran­go­vams pa­baig­tu­vės ati­dė­tos dve­jiems me­tams. Šian­dien net pro­jek­to vyk­dy­to­jai abe­jo­ja pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus kai­na­vu­sios sis­te­mos efek­ty­vu­mu, o kai kas ją va­di­na di­džiau­siu ko­rup­ci­niu sos­ti­nės pro­jek­tu. Bet šiuo me­tu švie­so­fo­rai Vil­niaus ža­liuo­siuo­se ko­ri­do­riuo­se eis­mą re­gu­liuo­ja.

Švie­so­fo­rais eis­mas tu­rė­jo bū­ti re­gu­liuo­ja­mas ir Olan­dų žie­di­nė­je san­kry­žo­je. Ta­čiau šian­dien ten jų nė­ra nė kva­po. Nors vyk­dant Vil­niaus švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mos dar­bus švie­so­fo­rai šio­je san­kry­žo­je bu­vo pa­sta­ty­ti, vė­liau jie bu­vo iš­mon­tuo­ti, nes dėl san­kry­žos ma­žu­mo ir dėl po ja nu­ties­tų gau­sy­bės ko­mu­ni­ka­ci­jų jų vei­ki­mas bu­vo tie­siog ne­įma­no­mas.

Švie­so­fo­rų įren­gi­mas prie Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios su­kir­ši­no pro­jek­tą vyk­džiu­sius ran­gos dar­bų kon­sor­ciu­mo par­tne­res – lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo bend­ro­ves „Ur­bi­co“, „Fi­ma“, „Hnit-Bal­tic Geoin­fo­ser­vi­sas“ ir vo­kie­čių ka­pi­ta­lo UAB „Sie­mens“. Va­do­vau­ja­mas vaid­muo kon­sor­ciu­me bu­vo skir­tas UAB „Ur­bi­co“, o kaip ofi­cia­li pro­jek­to už­sa­ko­vė bu­vo įvar­dy­ta Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“. Vė­liau iš kon­sor­ciu­mio dėl to, kad „Ur­bi­co“ ne­va ne­vyk­dė sa­vo su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, pa­si­trau­kė bend­ro­vė „Sie­mens“, o su­kau­pu­sią 90 mln. li­tų (26,1 mln. eu­rų) sko­lų UAB „Ur­bi­co“ iš pra­džių ban­dy­ta res­truk­tū­ri­zuo­ti, kol ji ga­liau­siai ban­kru­ta­vo.

Be švie­so­fo­rų li­ku­si žie­di­nė san­kry­ža prie Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios ta­po ti­kru tre­čio­jo ža­lio­jo ko­ri­do­riaus Achi­lo kul­nu – ten su­si­da­ry­da­vu­sios di­de­lės au­to­mo­bi­lių grūs­tys komp­ro­mi­ta­vo ne tik pa­tį ko­ri­do­rių, bet ir vi­są Vil­niaus švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mą.

Šių me­tų ge­gu­žę per di­džiau­sias spūs­tis „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tas au­to­mo­bi­liu iš­ban­dė, per kiek lai­ko ga­li­ma pa­siek­ti Sau­lė­te­kio alė­ją iš Vil­niaus cen­tro va­žiuo­jant Ar­se­na­lo – T. Kos­ciuš­kos gat­ve, per Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios žie­di­nę san­kry­žą, An­ta­kal­nio gat­ve ir Ne­men­či­nės plen­tu. Pri­rei­kė 20 mi­nu­čių. Ta­čiau pu­sę šio lai­ko – 10 mi­nu­čių – te­ko pra­leis­ti grūs­ty­se prie žie­di­nės san­kry­žos.

Vil­niaus me­ru ta­pus Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, sos­ti­nės gat­vės ir kie­mai ta­po pri­ori­te­tu. Ne­di­de­lė­mis są­nau­do­mis ban­dy­ta pa­ge­rin­ti eis­mo pra­lai­du­mą ir Olan­dų žie­de. Jis iš ti­krų­jų pa­ge­rė­jo. Tuo įsi­ti­ki­nau rugp­jū­čio 2 die­ną per di­džiau­sias penk­ta­die­nio spūs­tis au­to­mo­bi­liu įvei­kęs šią žie­di­nę san­kry­žą.

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio po­pie­tę Vil­niaus Ar­se­na­lo – T. Kos­ciuš­kos gat­vė­je ma­ne pa­si­ti­ko maž­daug 200 me­trų il­gio au­to­mo­bi­lių ei­lė. Ta­čiau ji bu­vo tik pir­mo­je ei­lė­je, iš ku­rios lei­džia­ma va­žiuo­ti į Olan­dų (pir­mas iš­va­žia­vi­mas iš žie­do) ir An­ta­kal­nio (an­tras iš­va­žia­vi­mas) gat­ves. Gal­būt ji bū­tų ju­dė­ju­si spar­čiau, jei­gu ne žiop­li vai­ruo­to­jai, va­žiuo­jan­tys an­trą­ja juo­sta. Pa­ma­tę, kad iš jos pa­tek­ti į An­ta­kal­nio gat­vę ne­pa­vyks, o tik į Žir­mū­nų, jie įky­riai „pra­šė­si“ į pir­mą eis­mo juo­stą. Ta­čiau net ir to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis san­kry­žą įvei­kiau 2 mi­nu­tė­mis spar­čiau nei ge­gu­žę – per 8 mi­nu­tes. Tai daug­maž ati­tin­ka Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės tei­gi­nius apie penk­ta­da­liu pa­di­din­tą lai­du­mą pa­to­bu­lin­to­je san­kry­žo­je.

Ta­čiau VGTU prof. dr. Sau­gir­das Pu­kals­kas ti­ki­na, kad Olan­dų žie­de at­ri­bo­jus eis­mo juo­stas ti­krai ne­bu­vo pa­da­ry­ta „kaž­kas ino­va­ty­vaus ir re­vo­liu­ci­nio“. Ki­ta ver­tus, moks­li­nin­kas pri­pa­ži­no, kad „nuo­la­ti­nė eis­mo sro­vių ana­li­zė ir jų pers­kirs­ty­mas ir­gi duo­da tam ti­krų re­zul­ta­tų“.

Važiuojant pertvarkytu Olandų žiedu persirikiuoti nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių neįmanoma.

Ne­įmin­tos žie­do pa­slap­tys

Ko­dėl pi­gaus pa­to­bu­li­ni­mo ne­su­sip­ro­tė­jo at­lik­ti Olan­dų žie­de švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mą die­gęs įmo­nių kon­sor­ciu­mas? At­ro­do, kad bu­vu­siems par­tne­riams ne tas bu­vo gal­vo­je. Jie ki­vir­či­jo­si.

2013 me­tais „Ur­bi­co“ bend­ro­vei va­do­va­vęs Rai­mun­das Mic­kū­nas iki šiol šven­tai ti­ki, kad dėl jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės ban­kro­to esą kal­ta įran­gos ir tech­no­lo­gi­jų tie­kė­ja UAB „Sie­mens“. Dar įdo­miau, kad, anot „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vo, bend­ro­vės ban­kro­tą ne­va lė­mė ne­sėk­mės die­giant švie­so­fo­rus bū­tent san­kry­žo­je prie Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios.

Pa­sak R. Mic­kū­no, UAB „Sie­mens“ par­en­gė šio žie­do at­nau­ji­ni­mo pla­ną, o pa­gal jį „Ur­bi­co“ 2007–2008 me­tais čia įren­gė „Sie­mens“ švie­so­fo­rus. Ta­čiau grei­tai pa­aiš­kė­jo, kad juos įjun­gus ir taip su­nkus eis­mas žie­de bū­tų ta­pęs dar su­nkes­nis – to­kia­me ma­ža­me žie­de švie­so­fo­rai, jo tei­gi­mu, pa­pras­tai ne­sta­to­mi, nes ke­lia dar di­des­nį chao­są, be to, bu­vo ne­įma­no­ma be mil­ži­niš­kų in­ves­ti­ci­jų iš­kel­ti ko­mu­ni­ka­ci­jų po juo. Esą šiai min­čiai pri­ta­rė ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pa­skui švie­so­fo­rai bu­vo iš­mon­tuo­ti.

Vil­niaus mies­tas at­si­sa­kė ap­mo­kė­ti „Ur­bi­co“ dar­bus tiek sta­tant švie­so­fo­rus ir įren­giant jiems rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą, tiek juos nai­ki­nant. Ne­va nu­tar­ta 1 mln. li­tų (290 tūkst. eu­rų) ver­tės sąs­kai­tą iš­ra­šy­ti UAB „Sie­mens“, ta­čiau ir Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės pa­da­li­nys Lie­tu­vo­je nuo­sto­lių at­ly­gin­ti net ne­ma­nė.

Su­si­ki­vir­či­jus kon­sor­ciu­mo va­do­vau­jan­čiai įmo­nei ir be­ne svar­biau­siai jo par­tne­rei UAB „Sie­mens“, pa­sak R.Mic­kū­no, ne­del­siant at­sis­kai­ty­ti par­ei­ka­la­vo ir ki­ti tie­kė­jai, tad grei­tai „Ur­bi­co“ fi­nan­suo­se ėmė švil­pau­ti vė­jai. Ma­ža to, UAB „Sie­mens“ pa­si­trau­kė iš kon­sor­ciu­mo taip ir ne­pa­den­gu­si, kaip sa­kė bu­vęs „Ur­bi­co“ va­do­vas, ne­te­sy­bų – 50 mln. li­tų (14,5 mln. eu­rų). Vė­liau vo­kie­čių bend­ro­vę sa­vo nu­ta­ri­mu pa­lai­kė ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Dėl pro­jek­to, ku­ris da­bar sos­ti­nė­je vei­kia to­li gra­žu ne taip, kaip rei­kė­tų, bend­ro­vę „Sie­mens“ ne­tie­sio­giai kal­ti­na ir VGTU prof. S. Pu­kals­kas.

Moks­li­nin­ko ti­ki­ni­mu, Vil­niui bu­vo įsiū­ly­ta švie­so­fo­rų re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­ma, ku­ri tuo me­tu pa­sau­ly­je jau bu­vo mo­ra­liai pa­se­nu­si. „Kiek ži­nau, bu­vo įsi­gy­tas tech­no­lo­gi­jų po­žiū­riu la­bai pa­se­nęs va­rian­tas. Ta sis­te­ma dir­ba pa­gal la­bai ne­lanks­tų mo­de­lį. Pa­vyz­džiui, ji yra užp­rog­ra­muo­ta, kad 30 se­kun­džių deg­tų švie­so­fo­ro sig­na­las, tai jis tiek ir de­ga, nors nė vie­nas au­to­mo­bi­lis ta kryp­ti­mi ne­va­žiuo­ja. Ir jei­gu po ko­kio pus­me­čio pa­ma­tuo­ja­ma, kad pa­si­kei­tė srau­tų in­ten­sy­vu­mas ir kryp­tis, tik tuo­met ban­do­ma pe­ro­rien­tuo­ti ir tos kryp­ties eis­mą ar ne­tgi vi­są eis­mo re­gu­lia­vi­mo sis­te­mą. Tuo me­tu pa­sau­lis jau se­no­kai nau­do­ja­si sis­te­mo­mis, ku­rios aki­mirks­niu pa­čios rea­guo­ja į eis­mo po­ky­čius“, – pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius S. Pu­kals­kas.

Važiavimo schema atnaujintame Olandų žiede pavaizduota prieš sankryžą pakabintame kelio ženkle. /"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Lau­kia nau­ja re­vo­liu­ci­ja?

Kon­cer­nas „Sie­mens“ jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus Vo­kie­ti­jos pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je at­žvil­giu va­di­na ne­tie­sa ir ti­ki­na, kad vis­ką jau se­niau­siai iš­aiš­ki­no 2011 me­tais įvy­ku­sio Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo spren­di­mas. Šiuo me­tu Vo­kie­ti­jos kon­cer­no in­te­re­sams mū­sų ša­ly­je at­sto­vau­ja „Sie­mens Osa­keyh­tio“ Lie­tu­vos fi­lia­las, o jo va­do­vas Kęs­tu­tis Čip­lys tei­gia, kad bu­vu­sių Vil­niaus kon­sor­ciu­mo par­tne­rių dės­to­mo­se is­to­ri­jo­je yra „ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čių tei­gi­nių ir in­terp­re­ta­ci­jų“.

„Pa­gal pa­si­ra­šy­tą (2006 me­tais – aut.) kon­sor­ciu­mo su­tar­tį „Sie­mens“ bu­vo at­sa­kin­ga už įran­gos ir tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų pa­tei­ki­mą ir ga­ran­ti­nę bei po­ga­ran­ti­nę jų prie­žū­rą. Bend­ro­vė ne­ren­gė jo­kių tech­ni­nių pro­jek­tų, pa­gal ku­riuos tu­rė­tų bū­ti pert­var­ky­tas eis­mo or­ga­ni­za­vi­mas Vil­niaus san­kry­žo­se, įskai­tant ir žie­di­nę san­kry­žą ties Šv. Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čia. Pert­var­ky­mo pro­jek­tus ren­gė ir įgy­ven­di­no „Ur­bi­co“, – tei­gia­ma raš­tiš­ka­me K .Čip­lio pa­aiš­ki­ni­me „Lie­tu­vos ži­nioms“.

„Sie­mens Osa­keyh­tio“ va­do­vas ypač pa­brė­žė, kad „Sie­mens“, kaip tech­ni­nės įran­gos tie­kė­jas, iš anks­to iš­sa­kė sa­vo abe­jo­nes dėl pa­si­rink­to spren­di­mo efek­ty­vu­mo Olan­dų žie­de, ta­čiau už­sa­ko­vo ir at­sa­kin­go­sios jung­ti­nės veik­los par­tne­rės spren­di­mu jį esą vis tiek nu­spręs­ta pa­ban­dy­ti įgy­ven­din­ti.

„Grįž­tant prie klau­si­mo apie kon­sor­ciu­mą, pri­min­si­me, kad jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp „Ur­bi­co“, kaip at­sa­kin­go­sios jung­ti­nės veik­los par­tne­rės, „Sie­mens“ ir dar dvie­jų ki­tų bend­ro­vių bu­vo su­da­ry­ta 2006 me­tais. „Sie­mens“ at­sa­kin­gai lai­kė­si su­tar­ties ir vyk­dė au­to­ma­ti­zuo­tos švie­so­fo­ri­nio re­gu­lia­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­mos die­gi­mo dar­bus. Ta­čiau 2009 m. įmo­nė „Ur­bi­co“, ku­ri bu­vo at­sa­kin­go­ji jung­ti­nės veik­los par­tne­rė, pa­ty­rė fi­nan­si­nių su­nku­mų, to­dėl ne­at­sis­kai­tė už at­lik­tus dar­bus su jung­ti­nės su­tar­ties par­tne­riais ir ne­si­lai­kė ki­tų su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų są­ly­gų. „Sie­mens“ ofi­cia­liai krei­pė­si į „Ur­bi­co“, pra­šy­da­mas iš­tai­sy­ti si­tua­ci­ją ir įspė­jo apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš kon­sor­ciu­mo, jei įmo­nė ir to­liau ne­si­lai­kys pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ka­dan­gi „Ur­bi­co“ ne­siė­mė jo­kių veiks­mų pa­dė­čiai iš­tai­sy­ti, bend­ro­vė „Sie­mens“ nu­trau­kė jung­ti­nės veik­los su­tar­tį. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sias teis­mas taip pat pri­pa­ži­no, kad „Sie­mens“ nu­trau­kė jung­ti­nės veik­los su­tar­tį pa­grįs­tai, dėl at­sa­kin­go­jo par­tne­rio „Ur­bi­co“ kal­tės. „Sie­mens“ ne­ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie įmo­nei tuo me­tu ki­lu­sių fi­nan­si­nių su­nku­mų, nes pa­gal su­tar­tį „Ur­bi­co“, o ne „Sie­mens“ bu­vo jung­ti­nės veik­los par­tne­ris, at­sa­kin­gas už lė­šų pa­skirs­ty­mą par­tne­riams“, – at­sa­ky­me tei­gė K. Čip­lys.

Jo tvir­ti­ni­mu, vi­sus sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal su­tar­tį „Sie­mens“ yra įvyk­džiu­si ir, ne­pai­sant „Ur­bi­co“ ban­kro­to, jų lai­ko­si to­liau – tech­ni­nė įran­gos prie­žiū­ra bus at­lie­ka­ma iki 2019 me­tų.

„Sie­mens Osa­keyh­tio“ va­do­vas at­si­kir­to ir vo­kie­čius kri­ti­kuo­jan­tiems moks­li­nin­kams. „Moks­li­nin­kų tei­gi­nys yra klai­din­gas. Prieš 10 me­tų, t. y. 2006-ai­siais, kai bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas, Vil­nius įsi­gi­jo pa­čią mo­der­niau­sią tuo me­tu pa­sau­ly­je eis­mo val­dy­mo sis­te­mą. Ji iš­kė­lė Vil­nių tarp pa­žan­giau­sių pa­sau­lio mies­tų“, – ti­ki­no K.Čip­lys.

Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad, jo ži­nio­mis, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­ri pla­nų ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je skelb­ti kon­kur­są ir at­nau­jin­ti eis­mo val­dy­mo prog­ra­mi­nę įran­gą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Esme  78.60.168.138 2016-09-08 04:02:11
Esme - ne srautai it juolab he gatviu pavadinimai. Esme - ar buvo istaskyti vilnieciu milijonai. Ir kas dabar galetu paneigti, kad is 100 milijonu pyrago kokie 20 at 30 neatsidure zuokininku ir su jais susijusiu verslinyku privaciose kisenese. Galbut buvo bandyas ant 50 000 000 per borta permesti ir hansus, bet hansai pasirode esantys per kieti riesuteliai.
1 0  Netinkamas komentaras
Eduardas Kriščiūnas  78.56.214.134 2016-09-07 16:18:23
Autoriau, sėsk – 2. Arsenalo gatvė tęsiasi tik iki Vilnelės tilto, kamščių ten niekada nebūna, o lyginti rugpjūčio 2 dienos eismą su geguės mėnesio gali tik visiškas filologas. Negana to, eismo situacija niekada neturi būti vertinama pagal vieną pravažiavimą. Eismas turi būti stebimas nuolatos ir tik po kelių mėnesių stebėjimų galima daryti apibendrinančias išvadas.
3 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami