Vilniuje ir Kaune – intermodalinių terminalų startas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-27 19:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-27 19:30
Vilniaus ir Kauno intermodaliniai terminalai leis sparčiai ir efektyviai perkrauti geležinkeliu atvežtus krovinius ant sunkvežimių priekabų arba atvirkščiai.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šią sa­vai­tę ati­da­ry­tų Vil­niaus ir Kau­no in­ter­mo­da­lių (įvai­ria­rū­šių) ter­mi­na­lų pa­grin­di­nis pri­va­lu­mas – grei­tai, efek­ty­viai ir pi­giai ap­tar­nau­ti di­de­lius kon­tei­ne­ri­nių kro­vi­nių srau­tus. Vie­no­je vie­to­je su­kon­cen­truo­ta lo­gis­ti­kos veik­la ska­tins san­dė­lių ir su jais su­si­ju­sios inf­ras­truk­tū­ros kū­ri­mą, taip pat – mul­ti­mo­da­lių kro­vi­nių pa­skirs­ty­mą į Va­ka­rų ir Ry­tų rin­kas.

„No­rė­čiau pa­dė­ko­ti tiems žmo­nėms, ku­rie su­pra­to ter­mi­na­lų svar­bą vi­sam trans­por­to sek­to­riui. Abu pro­jek­tai yra Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos plė­tros stra­te­gi­jos ob­jek­tai. Džiau­giuo­si, kad ga­li­me da­ly­vau­ti to­kio­je nuo­sta­bio­je šven­tė­je. Tai tei­gia­mai at­si­lieps ša­lies eko­no­mi­kai“, – tei­gė Vai­duo­tuo­se įsi­kū­ru­sio Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (VIT) ati­da­ry­me da­ly­va­vęs Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų, ku­rie at­si­ras prie nau­jų­jų Vil­niaus ir Kau­no in­ter­mo­da­li­nių ter­mi­na­lų, taip pat Klai­pė­do­je, vys­ty­mas už­ti­krins Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos kon­ku­ren­cin­gu­mą.

„Ter­mi­na­lų pa­slau­gos bus vie­no­do­mis są­ly­go­mis prie­ina­mos vi­soms įmo­nėms. Nau­jie­ji ob­jek­tai la­bai pa­to­gūs tran­zi­to po­žiū­riu. Jie įkur­ti ša­lia I ir IX tarp­tau­ti­nių trans­por­to ko­ri­do­rių, Vil­niaus ir Kau­no tarp­tau­ti­nių oro uos­tų, Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos“, – ati­da­ry­da­mas ter­mi­na­lus sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, Vil­niaus ir Kau­no ter­mi­na­lai bus ne­abe­jo­ti­nai nau­din­gi tiek gy­ven­to­jams, tiek įmo­nėms ir vals­ty­bei. Bus su­kur­tos nau­jos dar­bo vie­tos, Lie­tu­vos biu­dže­tas gaus pa­pil­do­mų lė­šų, dau­giau kro­vi­nių bus ga­be­na­ma ap­lin­ką tau­so­jan­čio­mis trans­por­to rū­ši­mis, su­ma­žės tar­ša, spūs­čių ir eis­mo įvy­kių ke­liuo­se.

Vil­niaus in­ter­mo­da­liam ter­mi­na­lui teks itin svar­bus vaid­muo, sie­kiant už­ti­krin­ti efek­ty­vią lo­gis­ti­kos inf­ras­truk­tū­rą tiek ša­lies, tiek ir Eu­ro­pos mas­tu. Jis bus ne tik bend­ro nau­do­ji­mo ge­le­žin­ke­lio ob­jek­tas, bet ir ref­ri­že­ra­to­ri­nių bei jū­ri­nių kon­tei­ne­rių ,,sau­su­mos uos­tas“, su­jung­tas tie­sio­gi­ne vė­že su Klai­pė­dos jū­rų uos­tu ir ga­lin­tis pa­siū­ly­ti to­kias pat pa­slau­gas, kaip ir pa­sta­ra­sis, tik pa­trauk­les­nė­mis są­ly­go­mis. Tai kon­tei­ne­rių kro­va, sau­go­ji­mas, prie­žiū­ra, mui­ti­nės san­dė­lio ir ki­tos pa­slau­gos. Kro­vos prog­no­zė – 30 000 TEU (TEU – 20 pė­dų kon­tei­ne­ris) per me­tus.

Kau­no įvai­ria­rū­šis ter­mi­na­las bus pir­ma­sis in­ter­mo­da­lus cen­tras, su­jung­sian­tis eu­ro­pi­nę ir ru­siš­ką ge­le­žin­ke­lio vė­žes Bal­ti­jos ša­ly­se, su­kur­sian­tis trans­por­to jung­tis tarp Ry­tų ir Va­ka­rų bei Šiau­rės ir Pie­tų. Prog­no­zuo­ja­ma kro­va – 12 000 TEU per me­tus. At­ei­ty­je Kau­no lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos te­ri­to­ri­ja tu­rė­tų bū­ti su­jung­ta su Kau­no in­ter­mo­da­liu ter­mi­na­lu 4–5 km il­gio ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka, to­dėl kro­vi­nius ga­ben­ti bus dar pa­to­giau. Be to, nu­tie­sus eu­ro­pi­nę „Rail Bal­ti­ca“ vė­žę, ter­mi­na­le per­krau­ti kro­vi­niai be kliū­čių pa­sieks Eu­ro­pą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-05-27 20:09:22
Lietuvai turint skirtingų pločių geležinkelių vėžių sujungimą pasienyje su Lenkija - Šeštokuose, akivaizdu, šis faktas turėjo būti išnaudotas tranzitiniam Lietuvos konkurencingumui išlaikyti konkuruojant dėl tranzitų su Lenkija. Tereikėjo atstatyti europinės vėžės apie 60 km. ilgio geležinkelio liniją Šeštokai -Alytus-Varėna, iškart darant ją 240 km/val greičio ir intermodalinio terminalo apimtį dabar priskirtą Kaunui padalinant tarp Varėnos ir Šeštokų, o ne tempti ją už 120 km. esantį Kauną, be to, tik 90 km/val greičio. Tokiu atveju kroviniai iš Vilniaus krypties į Šeštokus patektų per Varėną, o nuo Klaipėdos rusiška vėže tranzitu per Kauną, t.y. taip, kaip yra dabar. Beje, tikėtina, kad jų būtų mažai. Be to, taip sprendžiant tranzitų klausimą būtų vykdomas ir Lietuvos regionų vystymas. Gi į tranzitą Rytų-Vakarų kryptimis įkišus Kauną (KIT) tranzitinis kelias tarp Vilniaus ir Šeštokų pailgėjo apie 100 km. Akivaizdu, kad dėl to Lietuvos transporto sistemos konkurencingumas sumažėjo. Be to, esant išvystytai transporto, geležinkelių sistemai logistikos centrų telkimas vienoje vietoje - Kaune yra pasenęs ekonominis principas. Tai tokių ekonominių ir politinių nesąmonių pridaryta statant KIT bei „atitempent“ europinę vėžę iki Kauno. Iš išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad tai yra daroma ne valstybės interesais. Manytina, kad dėl to vien vadinama politine atsakomybe šį sykį valdžioms neišsisukti... Juk tokios lėšos sukišamos vykdant abejotino tikslingumo sprendimus.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami