Vilniuje planuojamas didysis gatvių tvarkymas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-03 10:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-03 10:45
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vil­niu­je šiais me­tais bus tvar­ko­ma dau­giau kaip 200 gat­vių, pra­ne­ša mies­to sa­vi­val­dy­bė. Dar­bai vyks vi­so­je sos­ti­nė­je ir ti­ki­ma­si, kad di­džią­ją da­lį jų pa­vyks at­lik­ti dir­bant sa­vait­ga­liais ir va­ka­rais, tam kad eis­mo są­ly­gos mies­te ne­si­keis­tų.

Tam, kad dar­bai vyk­tų efek­ty­viai sos­ti­nė su­skirs­ty­ta į pen­kias zo­nas – šiau­ri­nę, ry­ti­nę, pie­ti­nę, va­ka­ri­nę ir cen­tri­nę. Vi­so­se šio­se da­ly­se, jei ne­si­keis oro są­ly­gos, dar­bus ti­ki­ma­si pra­dė­ti jau pir­ma­die­nį, ba­lan­džio 7 die­ną.

Sos­ti­nė­je gat­vės bus tvar­ko­mos net ke­liais skir­tin­gais bū­dais. Di­džio­je da­ly­je gat­vių bus re­mon­tuo­ja­mos at­si­ra­du­sios duo­bės, taip pat da­lis gat­vių bus tvar­ko­mos iš­ti­si­nio as­fal­ta­vi­mo bū­du, kuo­met kei­čia­ma vi­sa ke­lio dan­ga. Taip pat kaip ir pra­ėju­siais me­tais da­lis gat­vių bus tvar­ko­ma nau­ja mo­der­nia tech­no­lo­gi­ja, ku­ri sos­ti­nė­je pri­sta­ty­ta jau pra­ėju­siais me­tais - gat­vių dan­gos re­mon­to karš­to­jo re­ge­ne­ra­vi­mo ke­ly­je me­to­du, kuo­met tvar­ko­mos tik ke­ly­je at­si­ra­du­sios pro­vė­žos.

Šiau­ri­nė­je zo­no­je, į ku­rią pa­ten­ka Ver­kiai, An­ta­kal­nis ir Žir­mū­nai, bus re­mon­tuo­ja­mos Žir­mū­nų, La­kū­nų, Ver­kių gat­vės, taip pat Ne­men­či­nės pl. ir ki­tos gat­vės.

Ry­ti­nė­je da­ly­je, į ku­rią pa­ten­ka Nau­ji­nin­kai, Ra­sos, Nau­ja Vil­nia, dar­bai vyks Šiau­rės, Su­ba­čiaus, Pa­vil­nio, Su­ki­lė­lių ir ki­tos gat­vės.

Pie­ti­nė­je, į ku­rią pa­ten­ka Vilk­pė­dė, Pa­ne­riai ir Gri­giš­kės, bus tvar­ko­mas Sa­va­no­rių pr., J. Tiš­ke­vi­čiaus g., Gal­vės, Ko­vo 11-osios, Zig­man­tiš­kių g., Lent­va­rio g., Ja­no­nio g.

Va­ka­ri­nė­je, į ku­rią pa­ten­ka Fa­bi­jo­niš­kės, Jus­ti­niš­kės, Pa­ši­lai­čiai, Šeš­ki­nė, Vir­šu­liš­kės, Laz­dy­nai, Pi­lai­tė, Ka­ro­li­niš­kės be Jus­ti­niš­kių, Lais­vės pr., Er­fur­to, taip pat bus re­mon­tuo­ja­mos Ar­chi­tek­tų g., Šeš­ki­nės g., Pa­ber­žės g., Uk­mer­gės g., Gel­vo­nų g. ir dau­ge­lis ki­tų gat­vių.

Cen­tri­nė­je mies­to zo­no­je, į ku­rią pa­ten­ka Se­na­mies­tis, Nau­ja­mies­tis, Žvė­ry­nas, Šni­piš­kės bus su­tvar­ky­tos Jakš­to, Šei­my­niš­kių, Va­sa­rio 16-sios, Žve­jų, Sė­lių, Kęs­tu­čio ir dau­ge­lis ki­tų gat­vių.

Tvar­kant pro­vė­žas nau­ja tech­no­lo­gi­ja bus tę­sia­mi dar­bai Uk­mer­gės, Ka­rei­vių, Šei­my­niš­kių gat­vė­se, Sa­va­no­rių pros­pek­te. Be to, ke­li­nin­kai pla­nuo­ja, kad šiais me­tais šiuo gat­vių dan­gos re­mon­to me­to­du, kuo­met tvar­ko­mos tik ke­ly­je at­si­ra­du­sios pro­vė­žos, pa­vyks at­nau­jin­ti ir dar dau­giau Vil­niaus gat­vių.

Sos­ti­nė­je, kaip ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, pro­vė­žos iki šiol bu­vo tvar­ko­mos jas fre­zuo­jant bei as­fal­tuo­jant. Ta­čiau toks bū­das yra trum­pa­lai­kis, be to, pa­kan­ka­mai bran­gus. Pa­vyz­džiui, su­tvar­ky­ti 1 kv. me­trą pro­vė­žų fre­za­vi­mo ir as­fal­ta­vi­mo me­to­du kai­nuo­ja 104 Lt, tuo tar­pu nau­juo­ju me­to­du - 41 Lt. Ši tech­no­lo­gi­ja ypač pa­pli­tu­si Suo­mi­jo­je, ta­čiau nau­do­ja­ma ir Es­ti­jo­je bei ki­to­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, ku­rio­se kli­ma­to są­ly­gos pa­na­šios į Lie­tu­vos.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­skelb­ti gat­vių są­ra­šą, ku­rios bus tvar­ko­mos iš­ti­si­nio as­fal­ta­vi­mo bū­du, pla­nuo­ja jau ki­tą sa­vai­tę. Ti­ki­ma­si, kad šiuo bū­du pa­vyks at­nau­jin­ti ne ma­žiau nei de­šimt gat­vių, jų at­kar­pų. Pra­ėju­siais me­tais Vil­niu­je iš­ti­si­nio as­fal­ta­vi­mo bū­du su­tvar­ky­tos 42 gat­vės ir įvai­rių gat­vių at­kar­pos, ku­rių bend­ras il­gis sie­kia be­veik 18 km, o plo­tas – 130 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų. Iš vi­sų tvar­ky­tų gat­vių il­giau­sia bu­vo Pra­mo­nės gat­vė, esan­ti Nau­jo­jo­je Vil­nio­je. At­lie­kant dar­bus bu­vo su­tvar­ky­ta be­veik 1,7 km il­gio at­kar­pa. Dau­giau nei 1 km il­gio dar­bai at­lik­ti taip pat Švi­tri­gai­los, Bal­žio, Ag­ras­tų, Švi­tri­gai­los gat­vė­se.

Sos­ti­nės gat­vių tvar­ky­mui šiais me­tais pla­nuo­ja skir­ti iki 25 mln. Lt. Vie­ną duo­bę, ku­rios plo­tis 1 m, o il­gis 2 m mies­tui su­tvar­ky­ti su fre­za kai­nuo­ja 218 Lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami