Vilniuje pristatė „Audi” šeimos naujienas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-11 17:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-11 17:23
Galingiausias "Audi TT" sugeba pasiekti 310 AG. Gamintojo nuotraukos
Tre­čia­die­nį įga­lio­to­jo „Au­di” at­sto­vo Lie­tu­vo­je „Mol­ler Au­to Vil­nius” sa­lo­ne bu­vo pri­sta­ty­tas nau­ja­sis „Au­di TT” ir at­nau­jin­ti „Au­di A6” bei „Au­di A7”. Nau­jau­si Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jos mo­de­liai pui­kiai ati­tin­ka ga­min­to­jos de­vi­zą - „Vorsp­rung durch Tech­nik“ („Tech­ni­kos pra­na­šu­mas“).

Nau­ja­sis „Au­di TT“ - dau­giau ekologijos

„Au­di“ kon­cer­no in­ži­nie­riai iš­ty­rė nau­jo­jo „Au­di TT“ au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­nio cik­lo eko­lo­giš­ku­mą ir pa­skel­bė, jog nau­ja­sis mo­de­lis vi­sais at­žvil­giais daug eko­lo­giš­kes­nis nei pirm­ta­kas.

Nors jo va­rik­lio ga­lia iš­au­go 14 pro­cen­tų, bend­ras šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­me­ti­mas su­men­ko 11 pro­cen­tų. Per vi­są au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį, vos nu­rie­dė­jus nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rio iki jo pa­ly­dų į me­ta­lo lau­žą, kiek­vie­nas tre­čio­sios kar­tos „Au­di TT“ su­ge­ne­ruo­ja net pus­šeš­tos to­nos ma­žiau šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų. Per ty­ri­mą bu­vo ver­ti­na­mas ne tik ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mas, bet ir me­ta­no, ang­lies mo­nok­si­do ir ha­lo­ge­ni­zuo­tų or­ga­ni­nių jun­gi­nių ke­lia­ma tar­ša.

„Mū­sų tiks­las – su­ma­žin­ti kiek­vie­no nau­jo mo­de­lio bend­rą­ją tar­šą. Mes komp­lek­siš­kai ver­ti­na­me vi­są su mo­bi­lu­mu su­si­ju­sią ga­mi­nio ir pro­ce­sų gran­di­nę“, – tei­gė „Au­di AG vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius prof. dr. Ul­ri­chas Hac­ken­ber­gas.

Pri­pa­ži­no di­zai­no šedevru

„Au­di TT“ ne tik pa­si­žy­mi griež­tes­niais nei pirm­ta­ko eko­lo­gi­jos stan­dar­tais, bet ir ski­na lau­rus tarp­tau­ti­nė­se „Au­to­mo­ti­ve Brand Con­test“ di­zai­no var­žy­tu­vė­se. Ne­se­niai pa­si­ro­dęs nau­ja­sis „Au­di TT“ pel­nė „Me­tų ino­va­ci­jos“ ti­tu­lą.

Ru­dens pra­džio­je įvy­ku­sio­je Par­yžiaus au­to­sa­lo­ne de­biu­ta­vo net du „Au­di TT šei­my­nos at­sto­vai – at­vi­ras „Au­di TT Roads­ter“ ir pa­di­din­tos jo ga­lios „pusb­ro­lis” „Au­di TT Roads­ter“. Šie ne­di­de­li spor­ti­niai au­to­mo­bi­liu­kai ža­vi pri­zus pel­niu­sio „Au­di TT“ di­zai­no ir tech­ni­niais spren­di­mais – verž­liu si­lue­tu, grakš­čio­mis ap­va­lio­mis for­mo­mis, nau­jo­viš­kais ži­bin­tais ir, ži­no­ma, vi­siš­ka nau­jo­ve ta­pu­siu „Au­di vir­tual cock­pit“ prie­tai­sų sky­de­liu, ku­rio es­mė yra rod­me­nų ska­les pa­kei­tęs LCD ekra­nas.

Naujoji "Audi A7" pasižymi lengvomis ir elegantiškomis kėbulo linijomis.

„Au­di A6“ ir „Au­di A7“ ta­po dar veržlesni

Šie­met „Au­di“ ga­min­to­jai iš pa­grin­dų at­nau­ji­no „Au­di A6“ ir „Au­di A7“ šei­my­nas. Vi­si mo­de­liai pra­tur­tė­jo ne tik nau­jais va­rik­liais, bet ir trans­mi­si­jo­mis bei ži­bin­tais. „Au­di A6“ ta­po dar efek­ty­ves­nis, o pra­va­žia­jam „A6 All­road quat­tro“ ne­bai­sūs dar su­dė­tin­ges­ni be­ke­lės iš­šū­kiai. Pa­di­din­tos ga­lios S6, „S6 Avant“ ir RS 6 įgi­jo dar dau­giau verž­lu­mo ir pra­ban­gos.

Su­kū­ru­si „Au­di A7 Sport­back”, „Au­di” bend­ro­vė įžen­gė į tais lai­kais dar tik be­si­for­muo­jan­tį di­de­lių pen­kių du­rų ku­pė seg­men­tą. Nau­jo­viš­kas kė­bu­las su il­gu va­rik­lio gaub­tu, įdo­miai že­mė­jan­čiu ga­li­niu sta­trams­čiu ir ne­ti­kė­tai su­for­muo­ta ga­li­ne da­li­mi at­ro­do iš tie­sų grakš­čiai. At­nau­jin­to „Au­di A7” iš­vaiz­do­je įpras­min­ta vi­sa pirm­ta­ko ele­gan­ci­ja, pa­pil­dy­ta verž­lu­mą bei spor­tiš­ku­mą sim­bo­li­zuo­jan­čiais ele­men­tais.

„Au­di A7 Sport­back“ skir­tas pa­to­giam ir kom­for­tiš­kam va­ži­nė­ji­mui. Au­to­mo­bi­ly­je pui­kiai de­ra ga­lia ir efek­ty­vu­mas. „A7 Sport­back“ va­rys 5 ga­lin­gi ir ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs va­rik­liai – du ben­zi­ni­niai ir trys dy­ze­li­niai. Vi­si jie ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nius griež­tus „Eu­ro 6“ stan­dar­tus. Vi­si ag­re­ga­tai tu­ri „clean die­sel“ ar­ba „ul­tra“ mo­di­fi­ka­ci­jas, pa­si­žy­min­čias ge­res­niais eko­lo­giš­ku­mo ar­ba ga­lios par­ame­trais. Pa­to­bu­li­ni­mų są­ra­še ir šiuo me­tu ma­siš­kai die­gia­ma au­to­ma­ti­nio ci­lind­rų at­jun­gi­mo (COD) funk­ci­ja, tau­pan­ti de­ga­lus va­rik­liui vei­kiant že­mo­mis ap­kro­vo­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami