Vilniuje pristatė BMW ateities automobilių technologijas

LŽ 2014-10-25 06:00
2014-10-25 06:00
Vienąkart pakrovus bateriją elektromobilis BMW i3 gali nuvažiuoti 130-160 kilometrų. LŽ archyvo nuotraukos
Lie­tu­vo­je lan­ko­si vie­nas aukš­čiau­sių vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo BMW va­do­vų – kon­cer­no vi­cep­re­zi­den­tas Hen­ri­kas Wen­der­sas, at­sa­kin­gas už „BMW i“ se­ri­jos elek­tro­mo­bi­lius ir hib­ri­di­nius mo­de­lius.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ofi­cia­lio­sios BMW at­sto­vės „Kras­ta Au­to“ sa­lo­ne Vil­niu­je H. Wen­der­sas su­si­ti­ko su BMW au­to­mo­bi­lių mė­gė­jais, ku­riems pa­sa­ko­jo apie vyks­tan­tį vie­ną di­džiau­sių is­to­ri­nių po­ky­čių au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jo­je ir pri­sta­tė at­ei­ties au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jas.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad at­ei­nan­tis šimt­me­tis au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jo­je bus vi­siš­kai ki­toks, nei bu­vo pa­sta­ra­sis. Sto­vi­me ant au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jos trans­for­ma­ci­jos slenks­čio – elek­tro­mo­bi­lių ir hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jos prog­re­suo­ja ir po­pu­lia­rė­ja mil­ži­niš­kais tem­pais“, – sa­kė H. Wen­ders.

Jis pri­pa­žįs­ta, kad ku­rį lai­ką dar ti­krai ma­ty­si­me ir vi­daus de­gi­mo va­rik­lių evo­liu­ci­ją – juk vien BMW kon­cer­nas per šiuos me­tus jau par­da­vė dau­giau nei 1,5 mln. vie­ne­tų au­to­mo­bi­lių su vi­daus de­gi­mo va­rik­liais. To­dėl BMW ne­pa­liaus ten­kin­ti šį var­to­to­jų po­rei­kį to­bu­lin­da­mi va­rik­lių ga­lią ir ma­žin­da­mi są­nau­das. Ta­čiau elek­tro­mo­bi­lių re­vo­liu­ci­ja jau pra­si­dė­jo ir BMW yra šių po­ky­čių epi­cen­tre.

Renginio Vilniaus "Krasta Auto" salone metu jo dalyviai detaliai pažiūrinėjo elektromobilius.

Var­to­to­jai no­ri tva­rių produktų

„BMW kon­cer­ne esa­me įsi­ti­ki­nę, kad at­ei­ties au­to­mo­bi­liai – tai ap­lin­kos iš­tek­lius tau­so­jan­tys elek­tro­mo­bi­liai ir hib­ri­di­niai mo­de­liai. Ma­to­me be­si­kei­čian­čius var­to­to­jų po­rei­kius ir au­gan­tį no­rą tu­rė­ti tva­rias, ap­lin­kai drau­giš­kas trans­por­to prie­mo­nes“, – tei­gė H. Wen­der­sas.

BMW kon­cer­nas šiai at­ei­ties au­to­mo­bi­lių stra­te­gi­nei kryp­čiai su­kū­rė nau­ją se­ri­ją ir pre­kės ženk­lą „BMW i“. Šian­dien vo­kie­čių ga­min­to­jas jau yra iš­lei­dęs du „BMW i“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lius – mies­to elek­tro­mo­bi­lį „BMW i3“ bei spor­ti­nį hib­ri­dą „BMW i8“. Ta­čiau, pa­sak H. Wen­der­so, tai nė­ra tik du nau­ji mo­de­liai, ant ku­rių va­žiuok­lės už­dė­ta elek­tros pa­va­ra.

„BMW pa­si­rin­ko ho­lis­ti­nį – vi­sa­pu­sį – pri­ėji­mą prie nau­jos kar­tos „i“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lių. Tai reiš­kia, kad pra­dė­jo­me kur­ti ap­lin­kai drau­giš­kus au­to­mo­bi­lius ne tik emi­si­jų, bet ir nau­do­ja­mų me­džia­gų bei ga­my­bos pra­sme. Šis pro­ce­sas pra­si­dė­jo nuo tuš­čio la­po, au­to­mo­bi­lių ir jų ga­my­bos ar­chi­tek­tū­ra yra vi­siš­kai nau­ja“, – aiš­ki­no H. Wen­der­sas.

Drau­giš­kes­nė ap­lin­kai gamyba

H. Wen­der­sas pa­brė­žia, kad „BMW i“ au­to­mo­bi­lių ga­my­bai su­nau­do­ja­ma net 50 proc. ma­žiau ener­gi­jos ir 70 proc. ma­žiau van­dens, o kiek­vie­na­me ga­my­bos eta­pe ieš­ko­ta, kur bū­tų ga­li­ma nau­do­ti al­ter­na­ty­vias me­džia­gas, kad ap­lin­ko­sau­gi­nis efek­tas bū­tų kuo di­des­nis.

„Veik­da­mi to­kiu pri­nci­pu ter­mop­las­ti­kus, kur įma­no­ma, pa­kei­tė­me per­dirb­to­mis PET bu­te­lių at­lie­ko­mis, aliu­mi­nį gau­na­me iš skar­di­nių at­lie­kų, pa­nau­do­ja­me ir ki­tas na­tū­ra­lias ža­lia­vas, ku­rios ga­li bū­ti per­dir­ba­mos. Tai lei­do kiek­vie­no au­to­mo­bi­lio ga­my­bos efek­tą ap­lin­kai su­ma­žin­ti 120 kg ang­lies dvi­de­gi­nio“, – tei­gė H. Wen­der­sas.

Henrikas Wendersas: "Stovime ant automobilių industrijos transformacijos slenksčio – elektromobilių ir hibridinių automobilių technologijos progresuoja ir populiarėja milžiniškais tempais".

Be to, „i“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lių kons­truk­ci­jo­se BMW aliu­mi­nį pa­kei­tė ang­lies pluoš­tu su­tvir­tin­tu plas­ti­ku (CFRP), ku­ris yra 30 proc. leng­ves­nis. Ši me­džia­ga taip pat yra net pen­kis kar­tus tvir­tes­nė nei plie­nas.

BMW iš­to­bu­li­no ir pa­tį CFRP ga­my­bos pro­ce­są – pluoš­tas ga­mi­na­mas spe­cia­lio­je ga­myk­lo­je Va­šing­to­no vals­ti­jo­je JAV, kur nau­do­ja­ma „ža­lia“ van­dens ir vė­jo jė­gai­nių ge­ne­ruo­ja­ma elek­tros ener­gi­ja. „Vi­si šie pa­sie­ki­mai ro­do, kad kur­da­mi „BMW i“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lius mes at­ver­tė­me nau­ją tva­rių au­to­mo­bi­lių ga­my­bos pus­la­pį, o šian­dien raš­ko­me pir­muo­sius šios vi­zi­jos vai­sius – „BMW i3“ ir „BMW i8“ au­to­mo­bi­lius“ , – aiš­ki­no H. Wen­der­sas.

Pir­ma­sis BMW elektromobilis

Mies­to au­to­mo­bi­liu va­di­na­mas „BMW i3“ mo­de­lis yra pir­ma­sis BMW elek­tro­mo­bi­lis, vie­nu įkro­vi­mu ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti 130-160 km at­stu­mą. „Šis at­stu­mas yra pa­kan­ka­mai di­de­lis kiek­vie­nam mies­to gy­ven­to­jui, ne­tgi to­kių did­mies­čių kaip To­ki­jus ar Ber­ly­nas. Daž­nam jų elek­tro­mo­bi­lį pa­kan­ka pa­krau­ti sy­kį per sa­vai­tę, kai ku­riems – du kar­tus. Be to, aps­kai­čia­vo­me, kad au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas tik 20 proc. lai­ko, o 80 proc. pra­lei­džia sto­vė­da­mas, to­dėl pa­to­giai iš­plė­to­jus elek­tros įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lus, įkro­vi­mo prob­le­mos iš­vis ne­lik­tų“, – aiš­ki­no H. Wen­der­sas.

Be­je, „BMW i3“ mo­de­lio pir­kė­jai ga­li pa­si­rink­ti ver­si­ją su pa­pil­do­mu 0,65 li­tro, 34 AG ben­zi­ni­niu va­rik­liu. Jis ne­su­ka ra­tų, bet vei­kia kaip elek­tros ge­ne­ra­to­rius, įkrau­nan­tis elek­tros va­rik­lį. Pil­dant šio va­rik­lio 9 li­trų tal­pos ben­zi­no ba­ką ga­li­ma nu­va­žiuo­ti di­de­lius at­stu­mus.

H. Wen­der­sas taip pat ak­cen­tuo­ja, „BMW i3“ su­nau­do­ja 20-30 proc. ma­žiau ener­gi­jos nei bet ku­ris ki­tas šiuo me­tu rin­ko­je siū­lo­mas elek­tro­mo­bi­lis. Be to, 1195 kg sve­rian­tis „BMW i3“ au­to­mo­bi­lis yra itin vi­krus, ypač star­to mo­men­tu. Iki 60 km/val. grei­čio jis ga­li įsi­bė­gė­ti grei­čiau nei spor­tiš­ka­sis „BMW M3“ mo­de­lis – per 3,7 s, o iki 100 km/val. – per 7,2 s, pa­na­šiai kaip di­na­miš­ka­sis „Mi­ni Coo­per S“.

Moterims patiko BMW elektromobiliai.

„Dar vie­nas elek­tro­mo­bi­lių pri­va­lu­mas – ka­dan­gi elek­tros mo­to­ras nė­ra di­de­lis, ga­lė­jo­me su­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lio ap­si­su­ki­mo spin­du­lį – „i3“ pa­kan­ka 4,9 me­tro plo­čio ke­lio, kad ap­si­suk­tų 180 laips­nių kam­pu. Tai 10 proc. ma­žiau erd­vės, nei rei­kė­tų no­rint ap­suk­ti „Mi­ni“ au­to­mo­bi­lį“, – ly­gi­no H. Wen­der­sas.

„BMW i3“ taip pat pa­si­žy­mi vie­no pe­da­lo kon­tro­lės (angl. sing­le-pe­dal con­trol) funk­ci­ja – vai­ruo­to­jui at­lei­dus grei­čio pe­da­lą elek­tros va­rik­lis iš „va­žia­vi­mo“ re­ži­mo per­si­jun­gia į ba­te­ri­jos kro­vi­mo re­ži­mą. Rie­dė­ji­mo iš iner­ci­jos ga­lią mo­de­lis pra­de­da nau­do­ti au­to­mo­bi­lio li­čio jo­nų elek­tros ba­te­ri­jai įkrau­ti. Tai su­ke­lia stab­dy­mo efek­tą, ku­ris pri­klau­so nuo va­žia­vi­mo grei­čio – kuo ma­žes­nis grei­tis, tuo stab­dy­mo efek­tas stip­res­nis. Ši BMW in­ži­nie­rių iš­plė­to­ta tech­no­lo­gi­ja mies­to są­ly­go­mis pa­de­da vai­ruo­to­jui iki 75 proc. stab­dy­mų at­lik­ti ne­per­ke­liant ko­jos ant stab­džių pe­da­lo.

Spor­ti­nis hib­ri­das „BMW i8“

Fu­tu­ris­tiš­kos iš­vaiz­dos spor­ti­nis „BMW i8“ au­to­mo­bi­lis yra iš elek­tros tink­lo įkrau­na­mas hib­ri­das, va­ro­mas ke­tu­riais ra­tais. Prie­ki­nės au­to­mo­bi­lio ašies ra­tus su­ka 96 kW (131 AG) ga­lios elek­tros mo­to­ras, ga­li­nės – 3 ci­lind­rų 1,5 li­tro „Twin tur­bo“ ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ku­rio ga­lia sie­kia 170 kW (231 AG). Kar­tu šie va­rik­liai au­to­mo­bi­liui su­tei­kia net 266 kW (362 AG) ga­lią ir 570 Nm su­ki­mo mo­men­tą ir lei­džia „BMW i8“ iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ti per 4,4 se­kun­dės bei iš­vys­ty­ti 250 km/val. mak­si­ma­lų grei­tį.

„Nu­va­žiuo­ti 100 km „i8“ te­su­nau­do­ja 2,1 li­tro de­ga­lų. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad tai – spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių at­ei­tis, ku­ri su BMW prie­ina­ma jau šian­dien“, - sa­kė H. Wen­der­sas.

Nau­do­da­ma­sis vien pil­nai įkrau­to­mis 5,2 kWh ga­lios li­čio-jo­nų elek­tros ba­te­ri­jo­mis, „BMW i8“ ga­li nu­va­žiuo­ti iki 37 km. Kar­tu su už­pil­dy­tu 30 li­trų tal­pos ben­zi­no ba­ku, au­to­mo­bi­lis be su­sto­ji­mo ga­li įveik­ti 600 km at­stu­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ar?  78.56.209.93 2014-10-25 07:52:26
BMW i vis dar naudoja licio jonu baterijas? Ar tikrai jos geriausios?
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami