Vilniuje transporto problemas spręs automobilių dalijimosi paslauga

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-04 14:41
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-04 14:41
A.Drūtys skaičiavo, jog pernai nuomojamais automobiliais vilniečiai važiavo 150 tūkst. kartų. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotraukos
Au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­ga Vil­niu­je, o vė­liau – ir ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ga­li tap­ti vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos da­li­mi. Bet iki tol sos­ti­nė­je bū­ti­na su­tvar­ky­ti ša­li­gat­vius bei dvi­ra­čių ta­kus, o per ar­ti­miau­sius ke­le­tą me­tų iš es­mės at­nau­jin­ti au­to­bu­sų par­ką. To­kius pla­nus penk­ta­die­nį sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je iš­dės­tė Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Pa­grin­di­nė ži­nia – au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­ga (angl. car sha­ring) tei­kian­ti bend­ro­vė „Ci­ty­bee“ per 2016 me­tus dvi­gu­bai – iki 400 – Vil­niu­je iš­plės šiuo me­tu 200 au­to­mo­bi­lių par­ką bei įrengs pa­pil­do­mas 30 vie­tų, ku­riuo­se sto­vės au­to­mo­bi­liai. Šį­kart ke­ti­na­ma su­si­kon­cen­truo­ti ne į cen­tri­nę mies­to da­lį, kur nuo­mos taš­kų tink­las jau iš­vys­ty­tas, bet į mie­ga­muo­sius ra­jo­nus.

„Citybee“ parkas šiemet išsiplės iki 400 automobilių, tarp jų, teigiama, bus ne tik „Fiat“, bet ir „Volkswagen“, „Peugeot“ automobilių.

„Džiau­gia­mės, kad vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai vis ak­ty­viau nau­do­ja­si au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­ga, at­ran­da, jog šie au­to­mo­bi­liai ga­li bū­ti pa­to­gi al­ter­na­ty­va nuo­sa­vai ma­ši­nai. Pa­gal au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­gos po­pu­lia­ru­mą ir iš­vys­ty­mą Vil­nius ly­de­rė Ry­tų Eu­ro­po­je. Šie­met įgy­ven­di­nę pla­ną pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lių par­ką iki 400, pa­gal šį skai­čių pa­si­vy­si­me Ko­pen­ha­gą. Taip pat per­nai pa­siū­lę klien­tams 5 elek­tro­mo­bi­lius ap­len­kė­me Lon­do­ną, kur ke­lio­mis sa­vai­tė­mis vė­liau gy­ven­to­jams pa­siū­ly­ta pir­mie­ji 20 elek­tro­mo­bi­lių“, – su Eu­ro­pos did­mies­čiais Vil­nių pa­ly­gi­no „Ci­ty­bee“ va­do­vas Au­ri­mas Drū­tys. Pa­sak jo, vie­nas da­li­ji­mo­si pa­slau­gos au­to­mo­bi­lis ga­li pa­keis­ti iki 12 nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių.

Elek­tro­mo­bi­liais do­mi­si ir senjorai

Pa­sak jo, BMW i3 elek­tro­mo­bi­lių nuo­mos ga­li­my­bė itin su­do­mi­no vil­nie­čius, ne­tgi so­li­daus am­žiaus, ku­rie ne­si­var­žo iš­ban­dy­ti trans­por­to nau­jo­vės. Nuo­mo­ja­mų elek­tro­mo­bi­lių ga­lė­tų bū­ti dau­giau, ta­čiau pir­miau­sia rei­kė­tų pla­tes­nės įkro­vos sto­te­lių inf­ras­truk­tū­ros.

Me­ro R. Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bė jau šie­met pa­si­ry­žu­si plės­ti įkro­vos sto­te­lių tink­lą, ta­čiau to ne­pa­vyks pra­dė­ti, kol iki ga­lo ne­su­de­rin­ta stra­te­gi­ja su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Taip pat Vil­niaus va­do­vo tei­gi­mu, prie spar­tes­nės įkro­vos sto­te­lių tink­lo tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir pri­va­tus vers­las.

„To­kios ini­cia­ty­vos, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų im­tis pre­ky­bos cen­trai. Juk bū­tų na­tū­ra­lu, jei per va­lan­dą, ku­rią ten pra­lei­di, ga­lė­tum įkrau­ti au­to­mo­bi­lio ba­te­ri­ją. Taip pat įkro­vos sto­te­lių tink­las ga­lė­tų plės­tis de­ga­li­nė­se“, – ga­li­my­bių įžvel­gė R. Ši­ma­šius.

Remigijaus Šimašiaus teigimu, susisiekimą Vilniuje būtina tvarkyti pradedant nuo šaligatvių pėstiesiems.

Pra­dės nuo šaligatvių

Me­ras ne­slė­pė, jog au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­gos tei­ki­mu do­mi­si ir nau­jos bend­ro­vės. Tad ar­ti­miau­siais me­tais šiuo me­tu vien­val­dei rin­kos da­ly­vei „Ci­ty­bee“ ga­li at­si­ras­ti kon­ku­ren­tų. Ta­čiau, pa­sak R. Ši­ma­šiaus, no­rint tu­rė­ti dar­nią mies­to trans­por­to sis­te­mą, bū­ti­na nu­dirb­ti ir kur kas svar­bes­nių dar­bų.

„Jei no­ri­me tu­rė­ti drau­giš­ką žmo­gui mies­tą, tu­ri­me aiš­kiai su­si­dė­lio­ti ju­dė­ji­mo pri­ori­te­tų pi­ra­mi­dę: pir­miau­siai – tai ke­lio­nės pės­čio­mis, an­tro­je vie­to­je – dvi­ra­čiai, ki­tas pri­ori­te­tas – vie­ša­sis trans­por­tas ir ga­liau­siai – da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais pa­slau­ga bei ki­ti ju­dė­ji­mo bū­dai, ku­rie lei­džia su­tau­py­ti ir pa­to­giai jaus­tis mies­te“, – sa­kė Vil­niaus me­ras R. Ši­ma­šius.

To­dėl šie­met pla­nuo­ja­ma mies­te nu­ties­ti bei su­tvar­ky­ti apie 7 ki­lo­me­trus ša­li­gat­vių, taip pat daug dė­me­sio bus ski­ria­ma dvi­ra­čių ta­kų tvar­ky­mui. Ne­ma­žą da­lį pra­ėju­sį am­žių vis dar me­nan­čio au­to­bu­sų par­ko pa­vyks at­nau­jin­ti pa­sik­vie­tus pri­va­tų in­ves­tuo­to­ją, ku­ris nu­ma­to­ma tu­rės mies­tui pa­siū­ly­ti 100 nau­jų au­to­bu­sų.

Ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­ma skelb­ti nau­ją ve­žė­jo kon­kur­są, o ga­li­my­be teik­ti vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gas sos­ti­nė­je jau su­si­do­mė­jo ne tik lie­tu­viš­kos kom­pa­ni­jos, bet ir ES ve­žė­jai – len­kai, če­kai, bri­tai, olan­dai. R.Ši­ma­šiaus ma­ny­mu, iš­gui­ti se­nai ne tik mo­ra­liš­kai, bet ir tech­niš­kai at­gy­ve­nu­sas vie­šo­jo trans­por­to prie­mo­nes pa­vyks per ar­ti­miau­sius ke­le­tą me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami