Vilnius bando lengvuosius komercinius „Mercedes-Benz“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-14 12:52
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-14 12:52
Gegužės 14 dieną pirmieji naujos laidos lengvuosius „Mercedes-Benz“ automobilius išbandė žiniasklaidos atstovai. LŽ archyvo nuotrauka
Šian­dien Vil­niu­je pra­si­dė­jo dvi die­nas truk­sian­ti at­vi­ra „Mer­ce­des-Benz“ ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­oda. „Mak­si­ma­lus prie­ina­mu­mas“ – taip pa­va­din­ta nau­jo­ji vo­kie­čių ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių se­ri­ja, ku­rią, pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, prie „Fo­rum Pa­la­ce“ ga­li pa­ma­ty­ti bei iš­mė­gin­ti kiek­vie­nas no­rin­ty­sis.

Sos­ti­nė­je vyks­tan­tis „Mer­ce­des-Benz“ ko­mer­ci­nės kla­sės „Vi­to“, „Ci­tan“, „Sprin­ter“ bei V kla­sės pri­sta­ty­mas yra vi­so­je Eu­ro­po­je vyks­tan­čio ren­gi­nio „Road Show“ da­lis.

„Šian­dien kai ku­rie vers­li­nin­kai dar tik su­si­pa­žins su nau­jau­siais „Mer­ce­des-Benz“ mo­de­liais, ta­čiau jau ži­nau, kad su­tik­si­me ir ne­ma­žai lo­ja­lių šiam pre­ki­niui ženk­lui mū­sų klien­tų, ku­riems gal­būt tai bus pa­sku­ti­nis ban­do­ma­sis va­žia­vi­mas prieš įsi­gy­jant ko­mer­ci­nį au­to­mo­bi­lį sa­vo įmo­nei“, – tei­gia „Sil­be­rau­to“ ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo Lie­tu­vo­je va­do­vas Na­ri­man­tas Ka­tars­kis. Anot jo, Lie­tu­vos rin­ka dar tik at­ran­da nau­jau­sius „Mer­ce­des-Benz Ci­tan“ ma­žuo­sius fur­go­nus, ku­rių anks­čiau šis ga­min­to­jas tie­siog ne­tu­rė­jo, to­dėl šia­me ren­gi­ny­je kiek­vie­nas at­ėjęs as­muo ras kaž­ką nau­jo.

LŽ žur­na­lis­tui įdo­miau­sias tarp Vil­niaus cen­tre pri­sta­to­mų pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pa­si­ro­dė vi­siš­kai nau­jas V kla­sės „Mer­ce­des-Benz“, ku­ris at­si­ra­do, anot kom­pa­ni­jos at­sto­vų, „su­kryž­mi­nus“ ko­mer­ci­nį „Vi­to“ su ypač pra­ban­giu R kla­sės vie­na­tū­riu. Prieš ke­lis me­tus šio au­to­mo­bi­lio ga­my­bos ga­min­to­jai iš Štut­gar­do (Vo­kie­ti­ja) at­si­sa­kė. „Nors šio mo­de­lio ga­my­ba ir bu­vo su­stab­dy­ta, R kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ ger­bė­jai nie­kur ne­din­go. Iš da­lies jiems da­bar nuo kon­ve­je­rių ir rie­da daug tau­pes­nis, daug pra­ktiš­kes­nis V“, – sa­kė „Mer­ce­des-Benz“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je UAB „Sil­be­rau­to“ at­sto­vai.

Iš R klasės vienatūrio ir "Viano" furgono sukurtas "Mercedes-Benz" V klasės "mišrūnas" skirtas pirmiausia didelėms pasiturinčioms šeimoms. / Gamintojo nuotrauka

Ka­dai­se LŽ žur­na­lis­tui te­ko iš­ban­dy­ti apie 500 tūkst. li­tų (maž­daug 140 tūkst. eu­rų) kai­na­vu­sį R kla­sės vie­na­tū­rį. Tai bu­vo ne­įti­kė­ti­nai pra­ban­gus, pri­bloš­kian­čiai di­na­miš­kas au­to­mo­bi­lis - to­kiu leng­vai ga­lė­jai įsi­bė­gė­ti iki elek­tro­ni­ka ap­ri­bo­to 250 km/h. Ta­čiau ma­si­nį pir­kė­ją nuo au­to­mo­bi­lio pir­miau­sia at­stū­mė jo bran­gu­mas. Ma­ža to, R kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ bu­vo ne­įti­kė­ti­nai ne­tau­pus – 100 ki­lo­me­trų ke­lio nu­va­žiuo­ti ma­ši­na ga­lė­da­vo "su­ry­ti" net ir 18 li­trų ben­zi­no.

Anot „Sil­be­rau­to“ va­dy­bi­nin­kų, į anks­tes­nes klai­das bu­vo at­siž­velg­ta. Ban­dy­to V kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ su „Blue Tec“ dy­ze­li­niu mo­to­ru dar­bi­nis tū­ris – 2,2 l, o ma­ši­na jau nė­ra vie­na­tū­ris, bet ve­nas. Reiš­kia, yra pri­skir­tas tai pa­čiai kla­sei, kaip ir „Vi­to“. „Sil­be­rau­to“ at­sto­vai ti­ki­no, kad jie iš­ban­dė ve­no tau­pu­mą, o jo vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 6,5 l/100 km. Va­ži­nė­jant nau­juo­ju ve­nu po Vil­nių aiš­kė­jo, kad jo vai­ra­vi­mo sa­vy­bės la­bai pa­na­šios į R mo­de­lio. O kai­na ir­gi są­ly­gi­nai prie­ina­ma net ir vi­du­ri­nio­jo vi­suo­me­nės sluoks­nio at­sto­vams – pra­si­de­da nuo 37 tūkst. eu­rų.

Su­si­pa­žin­ti su nau­ją­ja „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lių se­ri­ja „Mak­si­ma­laus prie­ina­mu­mo“ vi­si no­rin­tys kvie­čia­mi at­vyk­ti ge­gu­žės 14–15 d. nuo 11.00 iki 17. 00 val. „Fo­rum Pa­la­ce“ au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je (nuo upės pu­sės), Kons­ti­tu­ci­jos pr. 26, Vil­niu­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami