Vilnius-Kaunas jau greitai gali virsti automagistrale

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-15 12:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-15 12:00
Du didžiausius Lietuvos miestus jungiantį maždaug 100 kilometrų ilgio greitkelį numatoma paversti automagistrale, kuriose maksimalus leidžiamas greitis bus 130 km/h.    Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Du di­džiau­sius Lie­tu­vos mies­tus jun­gian­tį maž­daug 100 ki­lo­me­trų il­gio greit­ke­lį nu­ma­to­ma pa­vers­ti au­to­ma­gis­tra­le. Ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas taip pat pla­nuo­ja­ma įreng­ti elek­tro­ni­nius eis­mo val­dy­mo ženk­lus, ku­rie už­ti­krin­tų di­des­nį sau­gu­mą.

„Pla­nas yra ar­ti­miau­siu me­tu ši­tą ruo­žą, ku­ris yra svar­biau­siais mū­sų vals­ty­bei, – juo va­žiuo­ja di­džiau­si au­to­mo­bi­lių srau­tai, jis jun­gia di­džiau­sius mies­tus, – pa­vers­ti iš greit­ke­lio į au­to­ma­gis­tra­lę, tai yra su 130 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu“, – sa­kė Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos lai­ki­na­sis va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis.

Ke­lių di­rek­ci­jos in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jas Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius tei­gė, kad pre­li­mi­na­ri pro­jek­to ver­tė ga­li siek­ti 35–40 mln. eu­rų, da­lį jos fi­nan­suos Eu­ro­pos Są­jun­ga.

E.Skro­de­nio tei­gi­mu, re­kons­truo­jant ke­lią, bus įreng­ti pės­čių­jų via­du­kai, pa­il­gin­tos grei­tė­ji­mo ir lė­tė­ji­mo juo­stos, pa­keis­tas prieš­prie­ši­nes eis­mo juo­stas ski­rian­tis ap­sau­gi­nis ati­tva­ras, įreng­tas nau­jas ke­lio ruo­žų apš­vie­ti­mas.

Di­rek­ci­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė ke­lio Vil­nius-Kau­nas re­kons­truk­ci­jos kon­kur­so tech­ni­nes spe­ci­fi­ka­ci­jas. Pa­sak E.Skro­de­nio, su­tar­tis su ran­go­vais op­ti­mis­ti­niu sce­na­ri­ju­mi bū­tų ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti ki­tų me­tų va­sa­rį-ko­vą.

Anot lai­ki­no­jo di­rek­ci­jos va­do­vo, ki­tą sa­vai­tę nu­ma­to­ma skelb­ti ir elek­tro­ni­nio eis­mo val­dy­mo ženk­lų įren­gi­mo kon­kur­są.

„Da­bar esan­tys grei­čio ženk­lai bus pa­keis­ti į val­do­mus iš Eis­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro. Tiks­las yra pa­da­ry­ti, kad tiek žie­mą, tiek va­sa­rą, esant ge­roms są­ly­goms, bū­tų lei­džia­ma vai­ruo­to­jams va­žiuo­ti 130 km/h grei­čiu. Jei­gu są­ly­gos blo­gos, grei­tis bū­tų ma­ži­na­mas, vai­ruo­to­jai bū­tų įspė­ja­mi apie eis­mo įvy­kius, grūs­tis, at­lie­ka­mus dar­bus ar pa­vo­jus“, – BNS aiš­ki­no E.Skro­de­nis.

Au­tos­tra­da Vil­nius-Kau­nas ati­da­ry­ta 1970 me­tais – tuo me­tu ji bu­vo vie­na mo­der­niau­sių ma­gis­tra­lių tuo­me­ti­nė­je So­vie­tų Są­jun­go­je. Ją sta­tė tuo­me­ti­nė Kau­no pir­mo­ji til­tų sta­ty­bos val­dy­ba (da­bar – „Kau­no til­tai“), vė­liau ta pat įmo­nė ne kar­tą re­kons­tra­vo ke­lią.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-10-15 21:08:20
Svarbiausias kelias Vilnius- Kaunas Lietuvai buvo sovietiniais laikais, bet ir tada imta plėsti pakraštinius miestus. Dabar valstybei pakraščių plėtojimas ypač svarbus, tad svarbiausi keliai dabar yra iš sostinės į šalies pakraščius, ypač keliai Vilnius - Alytus - Lazdijai, Vilnius- Druskininkai- Augustavas. Taip būtų sumažintas "Via Baltica" apkrovimas, sutrumpėtų kelias į Vakarus srautui iš Vilniaus pusės, taip pat tokiu pačiu tikslu būtų svarbus kelias Vilnius-Ignalina- Daugpilis ir t.t. ir pan. Susisiekimui Vilnius- Kaunas- Klaipėda pakanka dabar esančio greitkelio, o poreikiai važiuoti prie jūros vargu ar kiek žymiau augs. Čia artimiausiu laikotarpiu netgi lauktina atvirkščia tendencija. Suprantama, kad prie greitkelio Vilnius- Kaunas susipirkta žemė laukia nesulaukia, kad būtų valstybės brangiai išpirkta... Interesai yra interesai...
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami