Vis dar bandoma nusipirkti TA

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-05 06:00
Techninės apžiūros įmonės ketina atkakliau kovoti su korupcija. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nes vie­ni­jan­ti aso­cia­ci­ja „Tran­seks­ta“ ėmė­si nau­jų prie­mo­nių ga­li­miems ko­rup­ci­jos at­ve­jams tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) sto­ty­se už­kar­dy­ti. Kaip ro­do gau­sy­bė pa­vyz­džių, ban­dan­čių­jų pa­pirk­ti TA kon­tro­lie­rius aps­tu.

„Ty­ri­mai ro­do, kad ne­pai­sant anks­čiau vyk­dy­tos ko­vos su pa­pir­ki­nė­ji­mu vis dar ne­trūks­ta at­kak­liai siū­lan­čių­jų ky­šius. Pa­vyz­džiui, vien per sa­vai­tę Pa­ne­vė­žio įmo­nė­je už­fik­suo­ta 17 to­kių at­ve­jų. Ti­ki­mės, kad nau­jai įdieg­tos prie­mo­nės bus veiks­min­gos ir pa­dės efek­ty­viai už­kirs­ti ke­lią ko­rup­ci­jai“, – tei­gė Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas An­ta­nas Da­dur­ka.

Į po­li­ci­jos ran­kas – tik įkyriausi

A. Da­dur­kos tei­gi­mu, akip­lė­šiš­kų ky­šio siū­ly­to­jų TA sto­ty­se pa­si­tai­ko nuo­lat. Ypač di­de­lį spau­di­mą pa­ti­ria ma­žes­niuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se, kur gy­ven­to­jai ge­rai pa­žįs­ta vie­ni ki­tus, vei­kian­čių TA įmo­nių kon­tro­lie­riai.

„Did­mies­čiuo­se esan­čio­se sto­ty­se vyks­ta dar­buo­to­jų ro­ta­ci­ja. Pir­mą kar­tą trans­por­to prie­mo­nės pa­ti­krą at­li­kęs kon­tro­lie­rius, jei au­to­mo­bi­lis ne­ati­ti­ko TA rei­ka­la­vi­mų, an­trą kar­tą to au­to­mo­bi­lio ne­ti­krins – to ne­leis kom­piu­te­ri­nė ap­tar­na­vi­mo sis­te­ma. Ta­čiau ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, kur vei­kia vie­na įmo­nė, jo­je dir­ban­tis spe­cia­lis­tas ne­re­tai su­si­du­ria su di­de­liu spau­di­mu. Ne­sa­kau, kad vi­si mū­sų kon­tro­lie­riai yra šven­ti ar pas mus blo­gy­bių nė­ra. To­dėl ir sten­gia­mės jas ša­lin­ti“, – LŽ sa­kė A. Da­dur­ka.

TA kon­tro­lie­riams „Tran­seks­ta“ par­uo­šė de­ta­lią ins­truk­ci­ją, kaip už­fik­suo­ti ir kam pra­neš­ti apie ne­tei­sė­to at­ly­gio siū­ly­mus ar rei­ka­la­vi­mus. Ky­šio siū­ly­to­ją tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­rius tu­rės įspė­ti apie to­kio veiks­mo ne­tei­sė­tu­mą ir už tai gre­sian­čią at­sa­ko­my­bę. As­me­niui su­sip­ra­tus ir at­si­sa­kius anks­tes­nio ke­ti­ni­mo, tech­ni­nė ap­žiū­ra bus pra­tęs­ta iki jos pa­bai­gos. Prieš­in­gu at­ve­ju tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­rius tu­rė­tų nu­trauk­ti pa­ti­kros pro­ce­dū­rą ir raš­tiš­kai už­fik­suo­ti ky­šio siū­ly­mo fak­tą. Šis pra­ne­ši­mas pa­tek­tų į tei­sė­sau­gos struk­tū­rų – po­li­ci­jos ir STT – ran­kas.

Apie pro­vo­kuo­jan­čius gau­ti ne­tei­sė­tą at­ly­gį veiks­mus kon­tro­lie­riai nuo šiol bus ska­ti­na­mi raš­tu pra­neš­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tro va­do­vy­bei net ir tuo at­ve­ju, jei­gu ky­šio siū­ly­to­jas at­si­sa­kys sa­vo pir­mi­nio ke­ti­ni­mo. In­for­ma­ci­ja apie to­kį at­ve­jį tei­sė­sau­gos struk­tū­rų ne­pa­sieks. Vis dėl­to su­sis­te­min­ta in­for­ma­ci­ja apie to­kius at­ve­jus bus pa­vie­šin­ta, taip pat pa­skleis­ta bend­ro­je TA įmo­nių in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je.

„Ne­sie­kia­me nu­baus­ti vi­sų, gal­būt klai­din­gai su­vo­ku­sių ga­li­my­bę už ne­tei­sė­tą at­ly­gį gau­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­tvir­ti­ni­mą, ir kar­tu kuo dau­giau ne­su­si­vo­ku­sių žmo­nių per­duo­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms. Mū­sų tiks­las – ko­rup­ci­jos už­kar­dy­mas ir pre­ven­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo A. Da­dur­ka.

Są­ži­nin­gi kon­tro­lie­riai nuo šiol bus ska­ti­na­mi ne tik žo­džiais. Už pi­lie­tiš­ku­mą ir be­komp­ro­mi­sį sa­vo par­ei­gų at­li­ki­mą tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­riams nau­jo­ji tvar­ka nu­ma­to pa­ska­ti­ni­mą, siek­sian­tį iki 500 eu­rų.

Ra­gi­na in­for­muo­ti raštu

O kaip elg­tis klien­tams, jei­gu mo­kė­ti ne­tei­sė­tą at­ly­gį pro­vo­kuo­tų tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­rius? To­kia re­ko­men­da­ci­ja su­da­ry­ta ir trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams. Jie ga­li ją ap­tik­ti aso­cia­ci­jos in­ter­ne­to svetainėje Vta.lt pa­vie­šin­ta­me An­ti­ko­rup­ci­jos prie­mo­nių pla­ne.

Jei trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas tu­ri pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad jo tech­ni­nei ap­žiū­rai pa­teik­tos trans­por­to prie­mo­nės ap­žiū­rą at­lie­kan­tis kon­tro­lie­rius tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai pro­vo­kuo­ja duo­ti ky­šį, jis pri­va­lo žo­džiu įspė­ti kon­tro­lie­rių, kad šio veiks­mai yra ne­tei­sė­ti, ir vie­na­reikš­miš­kai at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti kon­tro­lie­riaus siū­lo­mo­je nu­si­kals­ta­mo­je vei­ko­je.

Jei­gu po žo­di­nio įspė­ji­mo kon­tro­lie­rius to­liau pro­vo­kuo­ja duo­ti ky­šį, „Tran­seks­ta“ pra­šo ne­del­siant pra­neš­ti pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu 8–800 77008. Tai­ko­mo­sios po­vei­kio prie­mo­nės bus efek­ty­ves­nės, jei trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jas įmo­nės va­do­vui su­ra­šys par­eiš­ki­mą, ku­ria­me tiks­liai nu­ro­dys įvy­kio ap­lin­ky­bes bei ky­šio rei­ka­la­vu­sio kon­tro­lie­riaus duo­me­nis. Jei rei­ka­lin­ga pa­gal­ba su­ra­šant par­eiš­ki­mą, trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas ga­li kreip­tis į sto­ties va­do­vą.

Trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jo su­ra­šy­tą ir pa­si­ra­šy­tą par­eiš­ki­mą pri­ėmęs at­sa­kin­gas sto­ties dar­buo­to­jas po val­dy­to­jo par­ašu už­ra­šo da­tą, lai­ką mi­nu­čių tiks­lu­mu, sa­vo par­ei­gas, var­dą, pa­var­dę ir pa­si­ra­šo. Tuo at­ve­ju, jei­gu ati­tin­ka­mo­je sto­ty­je nė­ra sto­ties va­do­vo, ku­riam ga­li bū­ti pa­tei­kia­mas val­dy­to­jo par­eiš­ki­mas, par­eiš­ki­mą dėl kon­tro­lie­riaus, ku­ris įta­ria­mas tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai siū­lęs ar pro­vo­ka­vęs da­ly­vau­ti ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mo­je vei­ko­je, val­dy­to­jo pra­šo­ma ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas pa­teik­ti raš­tu įmo­nės va­do­vui.

Nuo lie­pos pra­džios ko­rup­ci­jos už­kar­dy­mo sis­te­ma pra­de­da veik­ti vi­so­se tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami