Visi „benzingalviai“ – į Frankfurtą!

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-22 06:00
„Audi“ paviljone – inovacijos nuo pirmo žingsnio. Tomo Fedaravičiaus nuotraukos
Dėl gau­sy­bės dan­go­rai­žių ir že­my­ni­nės Eu­ro­pos fi­nan­sų cen­tro sta­tu­so Vo­kie­ti­jos Man­ha­ta­nu ne­re­tai va­di­na­mas Frank­fur­tas kas dve­jus me­tus virs­ta triukš­min­ga au­to­mo­bi­lių fies­ta. 12-oje di­džiu­lių par­odų cen­tro pa­vil­jo­nų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės mil­ži­nai de­mons­truo­ja sa­vo nau­jau­sius kū­ri­nius, ku­rių ne­ma­žą da­lį ar­ti­miau­siu lai­ku iš­vy­si­me ir Lie­tu­vo­je, o pri­sta­to­mi kon­cep­ci­niai mo­de­liai aiš­kiai sig­na­li­zuo­ja apie tai, ko­kio­mis ma­ši­no­mis va­ži­nė­si­me gal ne po ke­le­rių, bet po de­šim­ties me­tų.

Žings­niuo­jant Frank­fur­to par­odų cen­tro kvar­ta­lo link prieš akis pir­miau­sia iš­ny­ra 21 me­tro aukš­čio ki­ne­ti­nė skulp­tū­ra „Ka­lan­tis vy­ras“, ku­ris ly­giais in­ter­va­lais mo­suo­ja kū­ju tie­sin­da­mas plie­no ga­ba­lą. Šian­dien au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se plie­ną kei­čia kur kas su­dė­tin­ges­ni ir leng­ves­ni ly­di­niai - aliu­mi­nis, ang­lies pluoš­tas. Ta­čiau vie­no ne­pa­neig­si: pa­sau­lį į prie­kį va­ro ke­tu­ri ra­tai ir ga­lin­ges­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų nei vo­kiš­ka tri­ju­lė – „Volks­wa­gen“ gru­pė, taip pat val­dan­ti mar­kes „Au­di“ ir „Ško­da“, „Mer­ce­des-Benz“ sa­vi­nin­kas „Daim­ler“ kon­cer­nas bei ba­va­rų pa­si­di­džia­vi­mas BMW.

„Lamborghini“ savo grožybes nuo žiūrovų atitvėrė.

Kos­mi­nis „Mer­ce­des-Benz“ laivas

Bū­tent nuo vo­kiš­kų nau­jie­nų pa­siū­los ir pra­dė­jo­me sep­tyn­my­lį žy­gį per tarp­tau­ti­nės Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odos (su­trum­pin­tai va­di­na­mos tie­siog IAA - In­ter­na­tio­na­le Au­to­mo­bil-Ausstellung) pa­vil­jo­nus, tarp ku­rių nu­ties­to­mis gat­vė­mis gau­siai zu­ja ir lan­ky­to­jus ne­mo­ka­mai pa­ve­ža nau­ju­tė­liai „Ško­da Su­perb“.

Vos įžen­gus pro var­tus pa­si­tin­ka mil­ži­niš­ku „Mer­ce­des-Benz“ ženk­lu pa­puoš­tas pa­vil­jo­nas, iš­si­dės­tęs net per tris aukš­tus. Juo­se su­telk­tas vi­sas ga­min­to­jo pa­si­di­džia­vi­mų ar­se­na­las – nuo lan­ky­to­jus pa­si­tin­kan­čio spe­cia­liai par­odai par­uoš­to kon­cep­ci­nio mo­de­lio „IAA Con­cept“ ir spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių pa­da­li­nio AMG bo­li­dų iki vir­šu­ti­nia­me ha­lės aukš­te iš­ri­kiuo­tų "ža­lių­jų", nau­jai rin­kai par­eng­tų įkrau­na­mų hib­ri­dų, ku­rių A+ ener­gi­nio efek­ty­vu­mo ženk­las ma­ty­ti iš to­li.

Vaiz­duo­tę aud­ri­nan­tis hib­ri­di­nis bo­li­das „IAA Con­cept“ taip pa­va­din­tas vi­sai ne par­odos gar­bei – čia tik su­ta­pi­mas. IAA šiuo at­ve­ju reiš­kia „iš­ma­nų­jį ae­ro­di­na­miš­ką au­to­mo­bi­lį“ (In­tel­li­gent Aerodynamic Automobile). Toks pa­va­di­ni­mas nė­ra vien skam­bi me­ta­fo­ra, mat šio kon­cep­ci­nio mo­de­lio ae­ro­di­na­mi­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo koe­fi­cien­tas tie­siog pui­kus – vos 0,19. Si­dab­ru žvil­gan­čio ket­ve­rių du­rų au­to­mo­bi­lio ne­ti­kė­tu­mas – iš­va­žia­vus į ke­lią iš­len­dan­tis už­pa­ka­li­nis ap­va­lus ap­ta­kas, ku­ris dar la­biau pa­ge­ri­na hib­ri­do ae­ro­di­na­mi­nes sa­vy­bes. Tie­sa, toks pa­sip­rie­ši­ni­mo koe­fi­cien­tas nė­ra nau­jas rin­kos eta­lo­nas, mat ana­lo­giš­ką pa­sie­ki­mą 2013 me­tais Frank­fur­te pri­sta­tė „Volks­wa­gen XL1“ hib­ri­do kū­rė­jai.

Hib­ri­dų, elek­tro­mo­bi­lių ir ki­to­kio ža­lio­jo trans­por­to te­ma ne­abe­jo­ti­nai pla­čiau­siai skam­ba di­džiau­sios pa­sau­lio par­odos sce­no­je. Jei ne­ti­ki, kad elek­tri­niai va­rik­liai vi­siš­kai ar bent iš da­lies va­rys į prie­kį bū­si­mą XXI am­žiaus trans­por­tą, tu­ri nu­vyk­ti į to­kį ren­gi­nį – ir virš gal­vos nu­si­leis elek­tri­nė au­reo­lė.

Ta­čiau žvel­giant ob­jek­ty­viai „Mer­ce­des-Benz“ kol kas nė­ra stip­riau­sias šios sri­ties ino­va­to­rius. Šian­dien rin­kai par­eng­tas įkrau­na­mas ga­min­to­jo mo­de­lis - mies­to vi­su­rei­gis GLC 350 e 4MA­TIC - vien elek­tros re­ži­mu nu­rie­da tik iki 34 ki­lo­me­trų. Gal­būt mies­to gy­ven­to­jui jis ti­krai pa­de­da ne­ma­žai su­tau­py­ti, bet pri­pa­žin­ki­me, jog tai ne stul­bi­na­mas re­zul­ta­tas, o la­biau pre­ten­zi­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­sta­ty­toms nor­moms - pa­gal jas di­džių­jų ga­min­to­jų siū­lo­mi mo­de­liai nuo 2021 me­tų ne­ga­lės vir­šy­ti 95 gra­mų CO2 vie­nam ki­lo­me­trui. Tai­gi pa­var­vi­nę sei­les į nuo­lat per­so­na­lo bliz­gi­na­mus AMG bo­li­dus, po ku­rių dang­čiais tel­pa šim­tai „ark­lių“, ke­liau­ja­me į „Au­di“ pa­sau­lį.

Greičiausias pasaulyje visureigis „Bentley Bentayga“ pasiekia iki 301 km/val. greitį.

„Au­di“ at­ei­tis - elek­tra ir dirb­ti­niai degalai

Jei ke­tu­rių žie­dų val­do­vė šie­met Frank­fur­te no­rė­jo nu­ste­bin­ti kiek­vie­ną, ji tai ir pa­da­rė. Sa­vo ino­va­ci­jų ir au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jai pri­sta­ty­ti kom­pa­ni­ja už 14 mln. eu­rų pa­sta­tė at­ski­rą „Žvaigž­džių ka­rų“ vi­zi­joms ne­nu­si­lei­džian­tį pa­vil­jo­ną, ku­ris ta­po pa­grin­di­niu trau­kos ob­jek­tu. „Au­di“ dau­giau­sia dė­me­sio sky­rė sa­vo spar­čiai to­bu­li­na­moms ino­va­ci­joms – ang­lies pluoš­tui ir leng­vie­siems ly­di­niams, itin efek­ty­viems va­rik­liams bei al­ter­na­ty­viems de­ga­lams. Pa­ki­lę es­ka­la­to­riu­mi pro „kiau­rą“ ang­lies pluoš­to struk­tū­rą vaiz­duo­jan­tį pa­vil­jo­no fa­sa­dą lan­ky­to­jai ke­liau­ja tam­siu tu­ne­liu, ku­ria­me ho­log­ra­mi­nė­mis 3D pro­jek­ci­jo­mis pri­sta­to­mi nau­jau­si „Au­di“ mo­de­liai. To­liau ke­lias drie­kia­si per gry­no le­do blo­kų (- 21C tem­pe­ra­tū­ros) kam­ba­rį, ku­rio prie­ki­nė­je sie­no­je žvil­ga le­de iš­kal­tas už­ra­šas „quat­tro“. Su­šal­ti žmo­nės ne­spė­ja, nes tie­siai iš šal­tos pa­tal­pos pa­ten­ka į lenk­ty­nių tra­są, o čia jau griau­di „Au­di Sport“ pa­da­li­nio au­to­mo­bi­lių griaus­mas. Pe­rė­jus šį tu­ne­lį pa­ga­liau at­si­ve­ria di­din­gas „Au­di“ pa­grin­di­nės eks­po­zi­ci­jos vaiz­das.

Frank­fur­te ne­abe­jo­ti­nai dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kė skam­biau­sia „Au­di“ prem­je­ra – „e-Tron quat­tro“ kon­cep­ci­nis mo­de­lis, ku­rio pa­va­ros me­cha­niz­mą su­da­ro net 3 elek­tros va­rik­liai. Vie­nas jų su­mon­tuo­tas prie­ki­nia­me til­te ir su­ka prie­ki­nius ra­tus. Ki­ti du įreng­ti už­pa­ka­li­nio til­to kons­truk­ci­jo­je ir tei­kia ju­de­sį už­pa­ka­li­niams ra­tams.

Bend­ra šių jė­gai­nių ga­lia – 320 kW, ta­čiau ga­li­mas trum­pa­lai­kis jos pa­di­di­ni­mas iki 370 kW. Įjun­gus "tur­bo­re­ži­mą" įma­no­ma pa­siek­ti di­džiu­lį, iki 800 Nm, su­ki­mo mo­men­tą. Nuo 0 iki 100 km/val. elek­tro­mo­bi­lis įsi­bė­gė­ja per 4,6 sek., o mak­si­ma­lus elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis ri­bo­ja­mas grei­tis yra 210 ki­lo­me­trų per va­lan­dą. Spė­jo­me iš­šniukš­ti­nė­ti ir au­to­mo­bi­lio vi­dų. Čia ra­do­me er­go­no­miš­kos for­mos OLED ekra­nų pa­grin­du su­for­muo­tą vir­tua­lų prie­tai­sų sky­dą, pri­me­nan­tį 2014 me­tais de­biu­ta­vu­sio ir jau ma­si­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­mo „Au­di vir­tual cock­pit“ elek­tro­ni­nio rod­me­nų sky­do to­les­nę evo­liu­ci­ją. Tuo­se pa­čiuo­se ekra­nuo­se vaiz­duo­ja­ma ir au­to­mo­bi­lių „veid­ro­dė­lių“ trans­lia­ci­ja – vie­toj jų su­mon­tuo­tos ka­me­ros. Tie­sa, iš au­to­mo­bi­lio ne­tru­kus bu­vo­me man­da­giai iš­pra­šy­ti, mat kon­cep­ci­nio mo­de­lio ser­gė­to­jas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog minkš­tą, glež­ną bal­tą „Au­di“ sa­lo­no ap­dai­los odą ga­li iš­tep­ti mė­ly­nų džin­sų da­žai.

Be gau­sios „Au­di“ spor­ti­nių, hib­ri­di­nių ir elek­tri­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jos, bu­vo pri­sta­ty­ti ir g-Tron mo­de­liai, va­ro­mi „Au­di“ e. du­jo­mis. Jas kon­cer­nas pra­dė­jo ga­min­ti Frank­fur­te, Alen­dor­fe ir Fer­ly­je įsi­kū­ru­sio­se ga­myk­lo­se. Trum­pai ta­riant, tai sin­te­ti­nis me­ta­nas, iš­gau­na­mas van­de­ni­lį mai­šant su ang­lies diok­si­du. „Au­di“ gi­ria­si ta­pęs pir­muo­ju ga­min­to­ju, ku­riam pa­vy­ko au­to­mo­bi­lio va­rik­lio reik­mėms pri­tai­ky­ti ne tik me­ta­ną, bet ir su­kur­ti dirb­ti­nį dy­ze­li­ną. Šį jau ku­rį lai­ką ga­mi­na Dres­de­ne įsi­kū­ru­si ga­myk­la. Be­je, dirb­ti­niu dy­ze­li­nu va­ro­mu „Au­di A8“ va­ži­nė­ja Vo­kie­ti­jos švie­ti­mo ir moks­lo ministras

Lan­ky­to­jų dė­me­sys kry­po ir į at­nau­jin­tus A4 se­ri­jos au­to­mo­bi­lius, ku­rie ne­abe­jo­ti­nai bus po­pu­lia­rūs ir Lie­tu­vo­je. Ofi­cia­li penk­tos lai­dos A4 se­ri­jos prem­je­ra Vo­kie­ti­jo­je įvy­ko dar prieš ke­lis mė­ne­sius, o Frank­fur­to pa­vil­jo­ne iš­vy­do­me šių mo­de­lių di­des­nės ga­lios ver­si­jas – „Au­di S4“ se­da­ną ir „S4 Avant“ uni­ver­sa­lą.

Grei­tų ir ga­lin­gų au­to­mo­bi­lių mė­gė­jams „Au­di“ siū­lo 260 kW ga­lią ir iki 100 km/val. spur­tą vos per 4,7 se­kun­dės. Su­si­do­mė­ji­mo taip pat ver­ta nau­jos kons­truk­ci­jos aš­tuo­nių laips­nių „Tip­tro­nic“ trans­mi­si­ja, pa­si­žy­min­ti di­de­liu per­jun­gi­mo efek­ty­vu­mu ir už­ti­kri­nan­ti grei­tą bei sklan­dų pa­va­rų kei­ti­mą.

BMW X1 kur kas erdvesnis už pirmtaką. /„Scanpix“ nuotrauka

„Volks­wa­gen“ už­ku­li­siuo­se - sting­dan­ti žinia

Koks Frank­fur­tas be Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės sim­bo­liu ta­pu­sio „Das Au­to“ – „Volks­wa­gen“ par­ado? Šis ga­min­to­jas nu­ta­rė skir­ti dau­giau dė­me­sio nau­jos lai­dos „Ti­guan“ mo­de­liui, ku­rį pri­sta­tė už­da­ra­me va­ka­ri­nia­me kon­cer­no ren­gi­ny­je gau­siai su­si­rin­ku­siems žur­na­lis­tams. Į par­odą iš vi­so bu­vo at­vež­ti ke­tu­rių ver­si­jų „Ti­guan“ au­to­mo­bi­liai. Tai - di­des­nės ga­lios „Ti­guan R-Li­ne“, įpras­tas mies­to vi­su­rei­gis, be­ke­lei pri­tai­ky­ta ver­si­ja su ati­tin­ka­ma „vi­su­rei­giš­ka“ puo­šy­ba ir vyš­nia ant tor­to – 160 kW (218 AG) bend­ros ga­lios įkrau­na­mas hib­ri­das „Ti­guan GTE“.

Ga­min­to­jas pa­ti­ki­no, kad pa­to­bu­lin­ta 4MO­TION vi­sų ra­tų pa­va­ra ge­riau pri­si­tai­ko prie kon­kre­čios ke­lio dan­gos ir eis­mo są­ly­gų. Pa­ge­rin­tos ir buk­sy­ra­vi­mo ga­li­my­bės. Nau­ja­sis „Ti­guan“ ga­li vilk­ti iki 250 kg svo­rio prie­ka­bą.

„Volks­wa­gen“ pa­vil­jo­ne gau­siai žė­rė­jo iš­bliz­gin­ti įkrau­na­mi hib­ri­dai – tarp jų ir to­kie ža­lių­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo skai­čių tu­rin­tys di­din­ti mo­de­liai kaip „Volks­wa­gen Golf GTE“, ku­rį jau ke­le­tą sa­vai­čių ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ir Lie­tu­vo­je.

Apie tai, kad iki 2020 me­tų VW kon­cer­nas pri­sta­tys dar bent 20 elek­tra va­ro­mų nau­jų ma­ši­nų, par­odo­je by­lo­jo aukš­čiau­si kon­cer­no bo­sai, taip pat ir vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Mar­ti­nas Win­ter­kor­nas. Vi­si ženk­lai ro­do, jog kon­cer­nui pats me­tas im­tis ža­lių­jų tech­no­lo­gi­jų plė­tros. Mat gar­siau nei VW prem­je­ra Frank­fur­te sek­ma­die­nį per pa­sau­lį nu­ai­dė­jo sen­sa­cin­ga ži­nia, kad JAV ap­lin­ko­sau­gos agen­tū­ra EPA pra­dė­jo ofi­cia­lų ty­ri­mą dėl „Volks­wa­gen“ ap­ga­vys­čių Šiau­rės Ame­ri­kos rin­ko­je.

Pa­aiš­kė­jo, jog ga­min­to­jas, no­rė­da­mas ati­tik­ti griež­tus JAV Nox emi­si­jos rei­ka­la­vi­mus, nuo 2008 me­tų į kai ku­riuos nau­jus dy­ze­li­nius mo­de­lius (pla­čiau­siai kal­ba­ma apie 2,0 Tdi va­ro­mas ma­ši­nas) mon­ta­vo spe­cia­lią iš­ma­nią­ją prog­ra­mi­nę įran­gą, pa­de­dan­čią ap­gau­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­truo­se nau­do­ja­mus ter­ša­lų iš­me­ti­mo ma­tuok­lius. VW va­do­vas jau spė­jo at­sip­ra­šy­ti už šią kiau­lys­tę, ta­čiau jei kon­cer­nui me­ta­mi įta­ri­mai pa­sit­vir­tins, VW gru­pei JAV gre­sia šim­ta­mi­li­jo­ni­nės ar net mi­li­jar­di­nės bau­dos.

„Mercedes-Benz“ priešakyje – aerodinamiškiausio automobilio koncepcija. /„Scanpix“ nuotrauka

Pa­mi­ši­mas dėl mies­to visureigių

Be ža­lių­jų tech­no­lo­gi­jų, an­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą Frank­fur­te vi­su in­ten­sy­vu­mu iš­ryš­kė­ju­si ten­den­ci­ja - pa­mi­ši­mą pri­me­nan­ti mies­to vi­su­rei­gių karšt­li­gė. Be šios kla­sės au­to­mo­bi­lių jau ne­beiš­si­ver­čia ne tik to­kie ga­min­to­jai kaip „Volks­wa­gen“ ar erd­ves­nį ir iš­ties pui­kų X1 vi­su­rei­gį par­odo­je pri­sta­tan­tis BMW kon­cer­nas, bet ir kur kas pra­ban­ges­nio seg­men­to aukš­tuo­me­nė – „Bent­ley“ ir „Ja­guar“.

Kil­min­go­sios bri­tų mar­kės „Bent­ley“ di­des­nio pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lis yra grei­čiau­sias pa­sau­ly­je se­ri­ji­nės ga­my­bos mies­to vi­su­rei­gis. Jo mak­si­ma­lus grei­tis - 301 ki­lo­me­tras per va­lan­dą. Ma­ši­no­je, ku­rią ga­mi­nant pa­nau­do­ta itin daug aliu­mi­nio, su­mon­tuo­tas W12 6 l 608 AG ir 900 Nm va­rik­lis, tu­rin­tis ci­lind­rų iš­jun­gi­mo ga­li­my­bę. Iki 100 km/val. „Bent­ley“ įsi­bė­gė­ja vos per 4,1 se­kun­des. Dar nė vie­nas se­ri­ji­nės ga­my­bos di­des­nio pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lis ne­bu­vo toks grei­tas.

Tuo me­tu 47 tūkst. eu­rų ver­tės ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos vi­su­rei­gis „Ja­guar F-Pa­ce“ yra „Ja­guar Land Ro­ver“ ir kom­pa­ni­jos sa­vi­nin­kės „Ta­ta Mo­tors“ ne­abe­jo­ti­nai itin ak­tua­lus ir gal net kiek pa­vė­luo­tas ban­dy­mas pa­gy­vin­ti pre­ky­bą au­to­mo­bi­liais. Pa­gal par­da­vi­mą jis tu­rė­tų pa­dė­ti pri­ar­tė­ti prie Vo­kie­ti­jos „pre­mium“ seg­men­to ga­min­to­jų BMW, „Au­di“ ir „Mer­ce­des-Benz“.

Vis dėl­to iš pri­sta­to­mų „že­miš­kų“ vi­su­rei­gių la­biau­siai įstri­go mo­der­nes­nės iš­vaiz­dos, an­tros lai­dos kom­pak­ti­nis mies­to au­to­mo­bi­lis BMW X1. Jis erd­ves­nis tiek ke­lei­viams, tiek ir ba­ga­žui, mat yra 53 mm aukš­tes­nis už pirm­ta­ką. Ir vai­ruo­to­jo, ir „štur­ma­no“ sė­dy­nės taip pat 36 mm, o ke­lei­vių – 64 mm aukš­tes­nės nei pir­mos lai­dos mo­de­lio. Ba­ga­ži­nę BMW pa­di­di­no iki 505 li­trų. Aps­kri­tai BMW per­ne­lyg ne­nu­to­lo nuo X li­ni­jos es­mės, tad drą­siai ga­li­ma teig­ti, jog pri­sta­ty­tas mo­de­lis – tai su­ma­žin­ta, bet vi­sų ki­tų pra­na­šu­mų ne­sto­ko­jan­ti di­džio­jo sa­vo bro­lio X5 ver­si­ja.

„Volkswagen Group“ bosai prie elektrinio „Audi quattro“ visureigio koncepcinio modelio. /„Scanpix“ nuotrauka

Netolimos „Bugatti“ ateities vizija.

„Škoda Superb Combo“ – du pranašumai viename.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Donce  217.147.36.231 2015-09-24 09:49:15
Audi kas gali but geriau. Seniai visiems aisku jog kitiems iki vokieciu toli grazu. Nu dar lexusa gal imciau is nevokisku.
0 0  Netinkamas komentaras
Benas  77.219.226.35 2015-09-23 13:43:45
Nice reportas. Ypač škoda mergos su visais privalumais. Ačiu.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami