Visų ratų pavara – su savo kaprizais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-10 12:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-10 12:00
Šiuolaikinių automobilių diferencialinės pavaros pagrįstai laikomos automobilių inžinerijos aukštuoju pilotažu.  Gamintojo nuotrauka
Vis dau­giau vai­ruo­to­jų pa­to­giai įsi­tai­sant prie vi­sais (AWD – all wheel dri­ve, angl.) ra­tais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių, kar­tu ky­la iš­šū­kių, kaip su­val­dy­ti vis ga­lin­ges­nį su­ki­mo mo­men­tą, re­mon­tuo­ti to­kiai pa­va­rai bū­din­gus ge­di­mus.

Ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų (4WD ar­ba 4x4) sis­te­mą, su­kur­tą bū­tent vi­su­rei­giams, vė­liau į pla­tų­jį au­to­mo­bi­lių pa­sau­lį iš­ri­de­no vi­sais ra­tais va­ro­mų (all-wheel drive – AWD) au­to­mo­bi­lių krikš­ta­tė­vis „Au­di Quat­tro“. Ka­dan­gi esa­me pre­ci­ziš­kai pe­dan­tiš­ki, tai lei­si­me pri­si­min­ti pa­grin­di­nį 4WD ir AWD sis­te­mų skir­tu­mą – 4WD įpras­ta krikš­ty­ti se­no­jo su­kir­pi­mo vi­su­rei­gius, ku­riuo­se su­ki­mo mo­men­tas vie­no­dai pa­skirs­to­mas vi­siems ke­tu­riems ra­tams. Tai su­ke­lia šio­kių to­kių prob­le­mų po­sū­kiuo­se, bet yra ne­pa­mai­no­mas pri­va­lu­mas va­žiuo­jant be­ke­le.

Tuo tar­pu AWD pri­im­ta va­din­ta nau­juo­sius vi­sais ra­tais va­ro­mus eg­zemp­lio­rius, ku­riuo­se va­rik­lio ga­lią kiek­vie­nam ra­tui in­di­vi­dua­liai pa­skirs­to di­fe­ren­cia­las. „Quat­tro“ lai­kais di­fe­ren­cia­lai bu­vo me­cha­ni­niai, o da­bar – elek­tro­ni­niai. Kiek­vie­nam ra­tui rei­ka­lin­gą su­ki­mo mo­men­tą at­ski­rai aps­kai­čiuo­ja kom­piu­te­ris, ku­riam duo­me­nis apie su­ki­bi­mo jė­gą, ra­to su­ki­mo­si grei­tį ir ki­tus par­ame­trus šim­tus kar­tų per se­kun­dę per­duo­da kiek­vie­na­me ra­te įmon­tuo­ti da­vik­liai.

Po­pu­lia­rės toliau

Tai­gi vi­sais ra­tais va­ro­mų eg­zemp­lio­rių šian­dien ga­li­ma ras­ti net su­bkom­pak­ti­nių ar spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių kla­sė­se. O pa­sta­rai­siais me­tais ki­lus mies­to vi­su­rei­gių karšt­li­gei, to­kia pa­va­ra la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo.

„Su­ki­mo mo­men­to ga­lia šiuo­lai­ki­nė­se trans­por­to prie­mo­nė­se nuo­lat di­dė­ja ir trans­mi­si­jos pa­va­ra pri­va­lo tu­rė­ti ga­li­my­bę šią jė­gą per­duo­ti ra­tams. Tuo pat me­tu vi­sų va­ran­čių ra­tų pa­va­ra pa­di­di­na su­ki­bi­mą su ke­liu, o tai reiš­kia, jog efek­ty­viau iš­nau­do­ja va­ro­mą­ją va­rik­lio jė­gą. Ma­no­me, kad tai vie­na iš prie­žas­čių to­liau mū­sų ke­liuo­se po­pu­lia­rė­ti vi­su­rei­giams bei ke­tu­rių ra­tų va­ro­miems au­to­mo­bi­liams“, – aki­vaiz­džias da­bar­ti­nes au­to­mo­bi­lių ten­den­ci­jas sa­vo pra­ne­ši­me pa­žy­mė­jo žy­maus au­to­mo­bi­lių da­lių ga­min­to­jo „GKN Ser­vi­ce In­ter­na­tio­nal“ di­rek­to­rius Manf­re­das Ne­uma­nas.

Pa­sak Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­sio de­ta­lių ga­min­to­jų va­do, po­pu­lia­rė­jant vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­moms, kur kas dau­giau dė­me­sio ten­ka skir­ti kar­da­ni­nių ve­le­nų in­ži­ne­ri­jai ir to­bu­li­ni­mui: „Ši be­si­tę­sian­ti ten­den­ci­ja di­di­na vi­su­rei­gių pa­va­rų kom­po­nen­tų, pa­vyz­džiui, kar­da­ni­nių ve­le­nų, pa­klau­są, įskai­tant ir at­sar­gi­nių da­lių rin­ką“.

Aukš­ta­sis me­cha­ni­kos pilotažas

Žvel­giant me­cha­niš­kai, iš­il­gi­niai (kar­da­ni­niai) ve­le­nai yra tech­niš­kai su­dė­tin­gi, iš es­mės in­di­vi­dua­liai kiek­vie­nam au­to­mo­bi­lio mo­de­liui su­pro­jek­tuo­ti trans­mi­si­jos kom­po­nen­tai. Šio me­cha­niz­mo ga­min­to­jai pa­žy­mi, kad tik tiks­liai apib­rėž­ti, nuo­sek­lūs aušk­tos ko­ky­bės stan­dar­tai, tai­ko­mi at­ski­rai vi­siems kom­po­nen­tams, lei­džia mak­si­ma­liai už­ti­krin­ti su au­to­mo­bi­lio sau­gu­mu su­si­ju­sius rei­ka­la­vi­mus.

Vie­nas iš to­kių aukš­to įdir­bio rei­ka­lau­jan­čių kom­po­nen­tų, pa­vyz­džiui, yra di­de­lės spar­tos VL lanks­tas. Šiuos lanks­tus in­ži­nie­riai ku­ria spe­cia­liai kon­kre­taus mo­de­lio trans­por­to prie­mo­nei. Kad per­jun­gi­mo jė­gos tin­ka­mai kom­pen­suo­tų vie­na ki­tą, ru­tu­li­nio guo­lio ta­ke­lio kam­pas VL ti­po lanks­tuo­se kar­da­ni­niams ve­le­nams ski­ria­si nuo to pa­ties lanks­to ta­ke­lių šo­ni­niuo­se pu­sa­šiuo­se.

Ga­min­to­jų tei­gi­mu, jei ori­gi­na­lų lanks­tą iš­il­gi­nia­me ve­le­ne pa­kei­si­me ki­to ga­min­to­jo, ku­ris ne­ži­no tiks­lių kon­ku­ren­tų pa­ga­min­to ve­le­no spe­ci­fi­ka­ci­jų ir ne­pro­jek­tuo­ja lanks­tų pa­gal in­di­vi­dua­lius rei­ka­la­vi­mus, de­ta­le, tai, la­bai ti­kė­ti­na, su­kels stip­rų dis­ba­lan­so pa­di­dė­ji­mą esant di­des­nėms va­rik­lio ap­su­koms. Ne pa­slap­tis, kad kar­da­ni­nio ve­le­no sis­te­mo­je daž­nai ne­įma­no­ma iš­ar­dy­ti at­ski­rų kom­po­nen­tų ar­ba įma­no­ma tai pa­da­ry­ti, tik jį su­ga­di­nant.

Pa­vyz­džiui, kryž­mės, ku­rių ne­pa­vyks su­rink­ti iš nau­jo, ar­ba tar­pik­liai, ku­riuos ga­min­to­jas itin tiks­liai pri­tai­ko įsta­to­mam ve­le­no lanks­tui. Ba­lan­so skir­tu­mus ga­li su­kel­ti net ve­le­no per­da­žy­mas. Daž­nai ke­lių da­lių ve­le­nų jun­gia­mų­jų gran­džių ne­siims tai­sy­ti au­to­ser­vi­sai. Prob­le­mų ky­la net įsi­gy­jant re­mon­tui rei­ka­lin­go spe­cia­laus karš­čiui at­spa­raus te­pa­lo.

To­dėl daž­niau­siai, mo­der­naus kar­da­ni­nio ve­le­no ge­di­mo at­ve­ju teks keis­ti vi­są ve­le­ną, nes re­mon­tas ga­li at­siei­ti bran­giau nei bū­tų lo­giš­ka mo­kė­ti ar­ba re­mon­tuo­ti bus aps­kri­tai ne­įma­no­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami