Visureigio „Tesla Model X“ startas: to dar nematėte

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-30 10:48
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-30 10:48
„Tesla Model X“. AFP/Scanpix nuotrauka
An­tra­die­nio va­ka­rą pri­sta­tęs nau­ją žings­nį kom­pa­ni­jos ir au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­jo­je - elek­tri­nį „Mo­del X“ vi­su­rei­gį - „Tes­la“ bend­ro­vės įkū­rė­jas Elo­nas Mus­kas par­eiš­kė, jog gai­li­si tik vie­no: kom­pa­ni­ja per­šo­ko pa­ti sa­ve, itin gau­siai įdieg­da­ma ino­va­ty­vių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų.

„Ma­nau, kad kur­da­mi X kiek per daug įsi­jau­tė­me. Jei bū­tu­me iš anks­to ži­no­ję, ko­kie bus su­dė­tin­gi šia­me vi­su­rei­gy­je įdieg­tos in­ži­ne­ri­nės nau­jo­vės ir kiek vi­sa tai kai­nuos, gal bū­tu­me ap­siė­ję su ma­žiau ino­va­ci­jų“, - įteik­da­mas pir­mų­jų še­šių „Mo­del X“ vi­su­rei­gių rak­te­lius stam­biau­siems in­ves­tuo­to­jams pa­žy­mė­jo ame­ri­kie­čių ino­va­to­rius.

Iš fan­tas­ti­kos į realybę

Uni­ka­lios ga­li­nės „sa­ka­lo spar­no“ du­re­lės, ku­rio­se mon­tuo­ja­mi ul­tra­gar­so da­vik­liai už­fik­suo­ja vai­ruo­to­jo ar­tė­ji­mą prie au­to­mo­bi­lio ir jas au­to­ma­tiš­kai pa­ke­lia, į sto­go kons­truk­ci­ją or­ga­niš­kai įsi­lie­jan­tis prie­ki­nis stik­las, nau­jo­viš­kas ke­lei­vių sė­dy­nių tvir­ti­ni­mas, su­tei­kian­tis kur kas dau­giau sė­di­mo­sios vie­tos - tai tik ke­le­tas aki­vaiz­džiau­sių „Mo­del X“ kons­truk­ci­jo­je įdieg­tų nau­jo­vių.

„Tes­la“ ma­si­nę nau­jo­jo vi­su­rei­gio ga­my­bą pra­dė­jo tik prieš ke­lias die­nas ir, pa­sak E.Mus­ko, su­rin­ki­mas kol kas tik įsi­va­žiuo­ja, nes ga­myk­los dar­buo­to­jams ten­ka iš nau­jo mo­ky­tis to, ką anks­čiau ži­no­jo apie au­to­mo­bi­lio kons­truk­ci­ją. To­dėl šian­dien už­si­sa­kius „Mo­del X“, jis pas šei­mi­nin­ką at­ke­liau­tų per 8-12 mė­ne­sių. Anks­čiau E. Mus­kas yra skai­čia­vęs, jog per pir­muo­sius ga­my­bos me­tus, ti­ki­si pa­ga­min­ti 50 tūkst. vi­su­rei­gių.

Nau­ja­sis mies­to vi­su­rei­gis yra tre­čias „Tes­la“ pro­duk­ci­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris ti­ki­ma­si smar­kiai iš­au­gins kom­pa­ni­jos par­da­vi­mus. Pa­vers­ti šį mo­de­lį rea­ly­be kom­pa­ni­jai tru­ko dve­jus me­tus.

Vie­nas su­nkiau­siai in­ži­ne­riš­kai iš­pil­do­mų spren­di­mų – di­džiu­lis prie­ki­nis stik­las, be­si­tę­sian­tis per treč­da­lį sto­go. Tam bu­vo ga­mi­na­mas spe­cia­lus tie­sio­gi­nius sau­lės spin­du­lius blo­kuo­jan­tis dau­gias­luos­nis stik­las, o ant šo­ni­nių sta­trams­čių pa­pil­do­mai mon­tuo­ja­mi spe­cia­li ap­sau­ga nuo sau­lės.

Aukš­čiau­sias saugumas

Pir­mie­ji šio sep­tyn­vie­čio vi­su­rei­gio už­sa­ky­mai bu­vo pri­im­ti, kom­pa­ni­jai vos pa­skel­bus ži­nią apie bū­si­mą pro­jek­tą. Vi­si pir­mie­ji už­sa­ko­vai pri­va­lė­jo su­mo­kė­ti 36 tūkst. eu­rų avan­są. Vi­su­rei­gio ver­si­jos su aukš­čiau­siu ap­dai­los komp­lek­tu kai­na – 118 tūkst. eu­rų.

Tie­sa, klien­tams ne­tru­kus bus pa­siū­ly­ta ir 127 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­ti „Lu­dic­rous Mo­de“ ver­si­ja su ga­lin­ges­niais elek­tros mo­to­rais. Toks mo­de­lis įsi­bė­gė­ti iki 100 km/h ge­bės vos per 3,2 se­kun­dės. Ši ver­si­ja, pa­sal E.Mus­ko, taip pat bus ap­gink­luo­ta HE­PA sa­lo­no oro fil­tru, to­bu­lai iš­va­lan­čiu į vi­dų pa­ten­kan­tį orą. Tai ga­li su­lauk­ti daug dė­me­sio nuo­la­ti­nia­me smo­ge gy­ve­nan­čiuo­se Azi­jos did­mies­čiuo­se, ku­rių gy­ven­to­jai yra pri­vers­ti dė­vė­ti res­pi­ra­to­rius.

„O­ro srau­tas sa­lo­ne bus itin gry­nas. HE­PA fil­tras toks efek­ty­vus, jog sa­lo­ne esan­čius žmo­nes ga­lė­tų sėk­min­gai ap­sau­go­ti nuo spro­gu­sio bio­lo­gi­nio gink­lo“, - pri­sta­ty­da­mas vi­su­rei­gį kri­ze­no eks­cen­triš­ka­sis „Tes­la“ va­do­vas, o po to vi­siš­kai rim­tai par­eiš­kė ti­kįs, jog „Mo­del X“ taps pir­muo­ju vi­su­rei­giu su­rink­sian­čiu pen­kias žvaigž­du­tes vi­so­se sau­gu­mo tes­to ka­te­go­ri­jo­se, net ir šo­ni­nio ver­ti­mo­si – to iki šiol tra­di­ci­niams mies­to vi­su­rei­giams ne­pa­vyk­da­vo pa­da­ry­ti dėl per aukš­tai esan­čio svo­rio cen­tro. Dėl ma­ši­nos dug­ne mon­tuo­ja­mos 450 kg svo­rio „Pa­na­so­nic“ ba­te­ri­jos „Mo­del X“ eis­mo įvy­kio me­tu ap­vers­ti pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma.

Ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos „Tes­la X“ mo­de­lio kai­na kol kas nė­ra skel­bia­ma, ta­čiau iš anks­tes­nių kom­pa­ni­jos užuo­mi­nų ma­no­ma, jog ji sieks apie 70 tūkst. eu­rų. „Mo­del X“ bus sie­gia­ma tik vi­sų ra­tų pa­va­ra.

Nau­ja­sis „Mo­del X“ vie­na įkro­va ga­li nu­va­žiuo­ti iki 414 ki­lo­me­trų pa­gal ame­ri­kie­tiš­ką­jį EPA stan­dar­tą. O tai jau įspū­din­ga, ži­nant kad ame­ri­kie­tiš­kas au­to­mo­bi­lio eko­no­mi­jos tes­tas su rea­ly­be pra­si­len­kia kur kas ma­žiau nei eu­ro­pie­tiš­ka­sis NEDC.

E.Mus­kas ti­ki­si, jog „Mo­del X“ par­da­vi­mai pa­sieks ar net vir­šys se­da­no „Mo­del S“ po­pu­lia­ru­mą. Maž­daug pu­sės klien­tų ti­ki­ma­si su­lauk­ti iš JAV, ki­tą pu­sę su­da­rys Eu­ro­pos bei Azi­jos vai­ruo­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami