Visureigių pravažumo varžybose – kasdieniniu automobiliu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-22 09:13
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-22 09:13
Jurgos Anusauskienės nuotrauka
Lie­pos pir­mą sa­vai­tę vyk­sian­čio be­ke­lės ma­ra­to­no „4x4 Pe­ri­me­tras“ su ne­kan­tru­mu lau­kia vi­si Lie­tu­vos vi­su­rei­gių en­tu­zias­tai. Jie var­žy­boms ruo­šia „Toyo­ta“, „Land Ro­ver“, „Nis­san“ ir ki­tų ga­min­to­jų vi­su­rei­gius, ku­rie tu­ri sau­gos lan­kus, tu­ri įvai­riau­sių ap­sau­gų ir pra­va­žu­mą di­di­nan­čių pa­dan­gų. Ta­čiau var­žy­boms ruo­šia­si ir ke­li vai­ruo­to­jai, pla­nuo­jan­tys da­ly­vau­ti ne­mo­di­fi­kuo­tais vi­su­rei­giais.

Tiks­liau, var­žy­boms jie pra­ktiš­kai ne­si­ruo­šia, nes sa­vo vi­su­rei­gius nau­do­ja kiek­vie­ną die­ną. Ke­lio­nė iš na­mų į vai­kų dar­že­lį, dar­bą, par­duo­tu­vę, po to vėl na­mo. Ki­tą sa­vai­tę – 2000 km ap­link Lie­tu­vą be­ke­lė­mis. Ir vis­kas – tuo pa­čiu au­to­mo­bi­liu.

Skam­ba kaip su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­mas da­ly­kas, ta­čiau To­mas Va­lū­nas dar pra­ėju­siais me­tais įsi­ti­ki­no ki­taip.

Nu­lis modifikacijų

T. Va­lū­nas nė­ra ti­pi­nis be­ke­lės en­tu­zias­tas – ke­lis­kart pra­ėju­sia­me de­šimt­me­ty­je da­ly­va­vęs „Be­ke­lės fies­tos“ ren­gi­niuo­se, į to­kio ti­po var­žy­bas su­gal­vo­jo su­grįž­ti per­nai. Ka­dan­gi spe­cia­liai tam par­uoš­to au­to­mo­bi­lio ne­tu­rė­jo, nu­spren­dė iš­ban­dy­ti „4x4 Pe­ri­me­tro“ or­ga­ni­za­to­rių su­kur­tą tu­riz­mo kla­sę.

„Iš es­mės di­de­lio skir­tu­mo ne­ma­tau – tik ki­to­se kla­sė­se pa­pil­do­mai grei­tes­nės tra­sos yra. Ma­ši­na ma­no kas­die­ni­nė, tai ne­la­bai no­rė­čiau po jas laks­ty­ti“, – sa­kė vai­ruo­to­jas.

„4x4 Pe­ri­me­tro“ ma­ra­to­ne da­ly­viai skirs­to­mi į tris kla­ses: „Sport“ – vai­ruo­jan­tys šiam spor­tui par­uoš­tus vi­su­rei­gius; „Ex­tre­me“ – vai­ruo­jan­tys stan­dar­ti­nius vi­su­rei­gius, ta­čiau da­ly­vau­jan­tys to­se pa­čio­se rung­ty­se kaip ir „Sport“ kla­sės at­sto­vai; Tu­riz­mo – vai­ruo­jan­tys stan­dar­ti­nius vi­su­rei­gius ir ne­da­ly­vau­jan­tys tik grei­čio ruo­žuo­se, ta­čiau va­žiuo­jan­tys vi­sus 2 000 km Lie­tu­vos pa­kraš­čiu ir iš­ban­dan­tys jė­gas orien­ta­ci­niuo­se ruo­žuo­se.

Per­nai me­tais T. Va­lū­nui, ku­riam štur­ma­na­vo Ma­rius Alek­sa, pir­ma­sis bly­nas ne­pris­vi­lo. Ku­rį lai­ką pir­ma­vę sa­vo kla­sė­je, fi­ni­še jie ne­bu­vo pir­mi, ta­čiau ant pri­zi­nin­kų po­diu­mo už­li­po – užė­mė an­trą­ją vie­tą.

Pa­klaus­tas, ar ne­pa­ty­rė per­nai ko­kių įdo­mių nuo­ty­kių, pa­vyz­džiui, akis­ta­tų su žvė­ri­mis ar kon­tra­ban­di­nin­kais, V. Va­lū­nas nu­si­juo­kė. „Ne, nie­ko to­kio ne­te­ko, kon­tra­ban­di­nin­kų ne­ma­čiau. Ir au­to­mo­bi­lis at­lai­kė – kuo pui­kiau­siai va­ži­nė­ju, nie­kas ne­su­lū­žo“, – „Toyo­ta 4Run­ner“ pa­tva­ru­mą gy­rė vy­ras.

Jis pri­si­mi­nė ki­tą įvy­kį, kai dar 2007 ar 2008 me­tais, da­ly­vau­da­mas „Be­ke­lės fies­tos“ var­žy­bo­se „Toyo­ta Land Crui­ser“ vi­su­rei­giu, su­lau­žė šiam amor­ti­za­to­rių. Nors va­žia­vo to­liau ir sėk­min­gai fi­ni­ša­vo, po var­žy­bų nu­vy­kus į ser­vi­są, meis­trai vy­rą pa­va­di­no lai­mės kū­di­kiu: amor­ti­za­to­rius lū­žo ir jo apa­ti­nė da­lis įstri­go į ša­kę, tad vi­su­rei­gis ga­lė­jo va­žiuo­ti to­liau. Jei­gu jis bū­tų ne­įs­tri­gęs, var­žy­bos grei­čiau­siai bū­tų pa­si­bai­gu­sios.

Kal­bė­da­mas apie pra­ėju­sius me­tus, To­mas iš­sky­rė vie­ną grei­čio ruo­žą, ku­ris ne­pa­gai­lė­jo eks­tre­ma­lių aki­mir­kų. Pa­sie­ny­je ne­to­li Za­ra­sų ant šla­pios žo­lės te­ko ne kar­tą „gau­dy­ti“ slys­tan­tį vi­su­rei­gį, ka­dan­gi šis bu­vo apau­tas stan­dar­ti­nė­mis, gat­vė­je nau­do­ja­mo­mis pa­dan­go­mis. Ta­čiau vi­sas li­kęs ma­ra­to­nas pra­ėjo be di­des­nių nuo­ty­kių.

Vis tik šie­met T. Va­lū­nas sie­kia kop­ti aukš­čiau ir į „4x4 Pe­ri­me­tro“ tra­są iš­va­žiuos su šiek tiek mo­di­fi­kuo­tu vi­su­rei­giu. „Toyo­ta 4Run­ner“ spe­cia­liai šiam ma­ra­to­nui bu­vo pa­keis­ti amor­ti­za­to­riai su spy­ruok­lė­mis, tad jis ta­po 7 cm aukš­tes­nis, o kad pra­va­žu­mo bū­tų dau­giau, To­mas su­mon­ta­vo spe­cia­lias pa­dan­gas.

Klai­dų nebijo

Stan­dar­ti­niai au­to­mo­bi­liai tu­ri vie­ną ge­rą sa­vy­bę – jie gen­da kur kas re­čiau už mo­di­fi­kuo­tus. Be tech­ni­kos ge­di­mo, ki­ta prie­žas­tis var­žy­bų re­zul­ta­to ga­di­ni­mui – eki­pa­žo na­rių klai­dos. T. Va­lū­nas tvir­ti­na, kad jų ne­bi­jo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – pa­si­ruo­ši­mo.

„Klai­dos gal dėl ne­pa­si­ruo­ši­mo at­si­ran­da. Pa­vyz­džiui, GPS im­tu­vas pra­stas“, – sa­kė „4x4 Pe­ri­me­tro“ pri­zi­nin­kas.

Jis pri­dū­rė, kad ne­da­rant klai­dų, tos 60 va­lan­dų be mie­go tam­pa 60 va­lan­dų, per ku­rias ga­li­ma ir pa­mie­go­ti, ir daug ki­tų da­ly­kų pa­da­ry­ti. Vy­ras ne­slė­pė, kad pra­ėju­siais me­tais jų pa­vy­ko iš­veng­ti, tad ir vie­ta pa­siek­ta aukš­ta, o šie­met ma­ra­to­nui ruo­šia­si dar at­sa­kin­giau.

T. Va­lū­nas vėl da­ly­vaus to­je pa­čio­je kla­sė­je, tu­ris­ti­nė­je, ta­čiau jis ne­slė­pė – ma­ra­to­nas su­tei­kia be­ga­lę ge­rų emo­ci­jų. Nors prie­žas­tis, ko­dėl vy­ras da­ly­vau­ja var­žy­bo­se, ga­nė­ti­nai ele­men­ta­ri – kas­die­ny­bė.

„Ko­dėl da­ly­vau­ju be­ke­lė­je? Cha, ne­ži­nau. Man pa­tin­ka be­ke­lė, ma­no pro­fe­si­ja su tuo su­si­ju­si – ma­tuo­ju že­mes, tai be­ke­lę ma­tau kas­dien. Pa­žįs­tu žmo­nių, ku­riems tas vi­siš­kai ne­įdo­mu, bet ma­ne be­ke­lė la­bai vi­lio­ja“, – sa­kė jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami